RTCOG Mini-Marathon

19 Oct 05:00 - 10:00 19 Oct 05:00 - 10:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่
ราชว ทยาล ยส ต นร แพทย แห งประเทศไทย ขอเช ญสมาช กราชว ทยาล ย และบ คคลท วไป ร วมว งม น มาราธอน ในงานประช มประจำป ของราชว ทยาล ยส ต นร แพทย แห งประเทศไทย ในว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม...   More info

RTCOG Mini-Marathon 2017

19 Oct 05:30 - 09:00 19 Oct 05:30 - 09:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่
RTCOG Mini-Marathon 2017 10/3.5 km 10 km 500 THB 5:30 am 3.5 km 500 THB 6:00 am สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท line: ti/p/@tip8847n สม ครออนไลน ได ท https:/docs.google.com...   More info

Thai Value Chain Management and Logistics Conference 2017

19 Oct 07:30 - 23 Oct 21:00 19 Oct 07:30 - 23 Oct 21:00 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
Buri Sriphu Boutique Hotel, Hatyai, Songkla, Thailand Buri Sriphu Boutique Hotel, Hatyai, Songkla, Thailand
  More info

Conseil d'établissement/Conseil d'école : vote classique

19 Oct 07:45 - 11:45 19 Oct 07:45 - 11:45 - Bangkok Bangkok
Lycée Français International de Bangkok LFIB Lycée Français International de Bangkok LFIB
  More info

SCG Career Roadshow

19 Oct 08:00 - 18:00 19 Oct 08:00 - 18:00 - Lat Krabang Lat Krabang
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
SCG Career Roadshow กล บมาแล ว! สำหร บว นท 19 ต ลาคมน พบก นท สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง เตร ยมต วให พร อม แล วพบก นคร...   More info

Corporat Exclusvie Event - Day 3

19 Oct 08:00 - 18:00 19 Oct 08:00 - 18:00 - Nakhon Chai Si Nakhon Chai Si
Thailand Circuit Motorsport Complex Thailand Circuit Motorsport Complex
  More info

Tima2017 : สัมมนาวิชาการการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2560

19 Oct 08:00 - 20 Oct 16:00 19 Oct 08:00 - 20 Oct 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
Asia Airport Hotel Asia Airport Hotel
ขอเช ญเข าส มมนาว ชาการการแพทย ผสมผสาน ประจำป 2560 Integrative Medicine Seminar 2017 ว นท 19 20 ต ลาคม 2560 ณ โรงแรมเอเช ย แอร พอร ต, ดอนเม อง กร งเทพฯ ค าลงทะเบ ยน Normal : 7...   More info

The 3rd Annual Filipino Community Leaders' Congress

19 Oct 08:00 - 20 Oct 16:00 19 Oct 08:00 - 20 Oct 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
  More info

Workshop บ้านคุณนะทำ รุ่นที่ 5 (ชัยบาดาล ลพบุรี)

19 Oct 08:00 - 25 Oct 11:00 19 Oct 08:00 - 25 Oct 11:00 - Lop Buri Lop Buri
ศูนย์อบรมไทยนาโนเฮ้าส์ ชัยบาดาล ศูนย์อบรมไทยนาโนเฮ้าส์ ชัยบาดาล
การสร างบ านสม ยก อนก เป นเร องง ายๆ ท มน ษย ท กคนสามารถสร างเองได เพ อค มแดดฝนและอ นตรายจากส ตว ป า ต อๆมาส งคมเราเป นส งคมเม องมากข นทำให ไม สะดวกในการหาว สด มาใช สร าง พอท น   More info

หลักสูตร การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency

19 Oct 09:00 - 16:00 19 Oct 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร การประเม นผลงาน บนฐาน KPI & Competency (Performance Appraisal) 19 ต ลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด...   More info

Body Analysis for Bike Fitter - by Chalerm

19 Oct 09:00 - 22 Oct 17:00 19 Oct 09:00 - 22 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
Sporttech Sporttech
บางคร ง การแก ไข ท ต วจ กรยานก ไม สามารถแก ไขป ญหาของน กป นได หมด เพราะหลายๆ ป ญหาท เก ดข น ม กเก ดก บต ว น กป น ซ งท ถ อว าเป น Hardware ในขณะท จ กรยานถ อว าเป น Software...   More info

Multi Activity Camp

19 Oct 09:00 - 21 Oct 15:00 19 Oct 09:00 - 21 Oct 15:00 - Thalang Thalang
UWC Thailand UWC Thailand
Multi Activity Camp suitable for all ages 4 to 12. Our Multi activity camp is designed to introduce children to a variety of different sports and activities in one setting...   More info

Luxury Brand Management in Hospitality & Tourism Services

19 Oct 09:00 - 21 Oct 17:00 19 Oct 09:00 - 21 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
Luxellence Center Luxellence Center
Tourism Authority of Thailand X Luxellence Center 3-Day Intensive Program in LUXURY BRAND MANAGEMENT in HOSPITALITY & TOURISM SERVICES WHEN: 19 21 OCT 2017 WHERE: Siam Kempinski...   More info

เลื่อนไป 23 พย 60 Workshop การทำครีมกันแดดภายใต้แบรนด์ตัวเอง

19 Oct 09:00 - 16:00 19 Oct 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
ฝ กอบว นพฤห สบด ท 19 ก นยายน 2560 ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย ธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต Key Highlight ทราบพ นฐานการพ ฒนาส ตรต งต นของคร มก นแดดได ตรงความต องการของตลาด ฝ กปฏ บ...   More info

หลักสูตร : พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp รุ่นที่ 10/2560

19 Oct 09:00 - 20 Oct 16:00 19 Oct 09:00 - 20 Oct 16:00 - Bangkok Bangkok
ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงทะเบ ยนออนไลน ท https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN7tOuaKjaLIcT7bniL9MkABYxRn6m38y1crWfSDowMaTUDA/viewform หล กส ตรเพ อสร างพ นฐานให ก บ สถาปน ก ว ศวกร ผ ร บเหมา และช...   More info

STI Forum & Outstanding Technologist Awards 2017

19 Oct 09:00 - 16:30 19 Oct 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
STI Forum and Outstanding Technologist Awards 2017 ภายใต ห วข อ Co-Creating the Future นว ตกรรมแบบเป ด (Open Innovation) เป นกระบวนท ศน ใหม ท สร างให องค กรเป ดร บและแลกเปล ย   More info

Microservices with Scala

19 Oct 09:00 - 20 Oct 16:00 19 Oct 09:00 - 20 Oct 16:00 - Bangkok Bangkok
IMC Institute IMC Institute
การ design application และ back-end api โดยใช แนวค ด แบบ microservices น น เร มม ความน ยมมากข นในป จจ บ น เน องจากเป นการ refactor application ท เคยม ขนาดใหญ ออกเป น module ย อยๆ   More info

Uke for Kids Workshop by Apple Show

19 Oct 09:00 19 Oct 09:00 - Amphoe Muang Chon Buri Amphoe Muang Chon Buri
My DNA Chonburi My DNA Chonburi
คอร สอ ค เลเล สำหร บเยาวชน เร มต นเล นอย างถ กว ธ สน กและม แรงบ นดาลใจ สำหร บน องๆอาย 6-13 ป ท ร กและช นชอบเส ยงดนตร ร จ กการเล นอ ค เลเล เบ องต น ห ดจ บคอร ดง ายๆ พร อมเล น   More info

Open Days Early Years (18 months-5 years)

19 Oct 09:00 - 11:00 19 Oct 09:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
Harrow International School Bangkok Harrow International School Bangkok
Early Years Open Morning, for students in Toddler Reception (18 months-5 years). Take a look at the excellent facilities in our newly redeveloped and extended Early Years Centre...   More info

BCCT One-Day Workshop_Leading High Performance Team

19 Oct 09:00 - 17:00 19 Oct 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Sivatel Bangkok Hotel Sivatel Bangkok Hotel
BCCT would like to invite you to join BCCT One-Day Workshop: Leading High Performance Teams. Trainer John F. McNulty will guide you through a highly effective program of managing...   More info

เทศกาลกินเจ พบกับอาหารเจหลากหลายที่ FOOD VILLA

19 Oct 09:00 - 28 Oct 20:00 19 Oct 09:00 - 28 Oct 20:00 - Bangkok Bangkok
Food Villa Food Villa
  More info

หลักสูตร ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (Conversation Skills)

19 Oct 09:00 - 16:00 19 Oct 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
หล กส ตร ท กษะการพ ฒนาบ คล กภาพทางการพ ด (The Conversation Skills) ว ทยากร อาจารย ส ก จ ตร ย ทธว ฒนา อบรม ว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม 2560 สถานท โรงแรม Gold Orchid Hotel ถ.ว ภาวด ร...   More info

MBA Speaker of the Month - October 2017

19 Oct 09:30 - 12:30 19 Oct 09:30 - 12:30 - Bangkok Bangkok
Graduate Studies - Assumption University of Thailand (ABAC) Graduate Studies - Assumption University of Thailand (ABAC)
MBA Speaker of the Month in October 2017 by H.E. Mr. Mohsen Mohammad. He will give speech in a topic of Trade Relations Between IRAN and THAILAND. Venue: Assumption University...   More info

อบรมประกอบ+เขียนโปรแกรมโดรน (Drone STEM Education)

19 Oct 09:30 - 20 Oct 18:00 19 Oct 09:30 - 20 Oct 18:00 - Nonthaburi Nonthaburi
Drone Academy - Drone Pilot & Research School Drone Academy - Drone Pilot & Research School
ต ดต อสอบถาม LINE ID: CITEC, TEL: 02-9633614 เหมาะสำหร บคร หร อน กเร ยนท สนใจเร ยนร โดรนให สอดคล องก บเน อหา STEM ลงทะเบ ยนท http:/bit.do/dronestem101 ว นท 1 1. พ นฐานความร ท...   More info

Vegetarian Delights

19 Oct 10:00 - 28 Oct 22:00 19 Oct 10:00 - 28 Oct 22:00 - Bangkok Bangkok
Eathai Eathai
อร อยร บบ ญก บเทศกาลอาหารเจ Vegetarian Delights ได ท Eathai และ Eathai Café ช น LG เซ นทร ล เอ มบาสซ 19 28 ต.ค. น บร การเดล เวอร โทร 0 2160 5995 'Vegetarian Delights' enjoy the...   More info

อมยิ้มทริป no.315 โดดงาน น้องเมย์ by อมยิ้ม

19 Oct 10:00 - 13:00 19 Oct 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Granny's House studio - บ้านคุณยาย Granny's House studio - บ้านคุณยาย
อมย มทร ป คร งท 315 ว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม 2560 Location Granny's House studio บ านค ณยาย ถนน พระรามเก า ม outdoor indoor คร บแสงสวยๆ เวลาช วงเช า 10:00น. 13:00น. นางแบบอมย...   More info

เทศกาลกินเจที่เดอะมอลล์บางแค

19 Oct 10:00 - 28 Oct 10:00 19 Oct 10:00 - 28 Oct 10:00 - Bangkok Bangkok
The Mall / Bangkae The Mall / Bangkae
พบก บน ำเต าห สด soyayim ได ในงานเทศกาลก นเจท ซ ปเปอร มาเก ต Gourmet @The mall bangkae Bangkok...   More info

Gluten-free & Dairy-free Cake Workshop

19 Oct 10:00 - 12:30 19 Oct 10:00 - 12:30 - Bangkok Bangkok
Decor Craft Studio Decor Craft Studio
Come and learn how to make two types of delicious cake both completely dairy-& gluten-free! This lesson will involve making chocolate orange cupcakes and lime & coconut cake...   More info

หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ

19 Oct 10:00 - 16:00 19 Oct 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Myhotel CMYK Ratchada Myhotel CMYK Ratchada
หล กส ตร การขนส งระหว างประเทศ ว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม 2560 เวลาอบรม 09.00 16.00 น. สถานท โรงแรม My Hotel Ratchada รายละเอ ยด : การขนส งสำหร บการค าระหว างประเทศในป จจ บ นม...   More info

Welcoming guest from Hong Kong Towa Tour

19 Oct 10:30 - 12:00 19 Oct 10:30 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Legend Thai Boxing Legend Thai Boxing
Gym Open again @1.00 pm.-10 pm...   More info

Episode 3: Fashion Visual Merchandising for Luxury Market

19 Oct 10:30 - 20 Oct 17:00 19 Oct 10:30 - 20 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
Bunka Fashion School Bunka Fashion School
2-Day Intensive Course Date: 19-20 10 2017 Time: 10:30 17:00 Location: Bunka Fashion School Gateway Ekamai Fee: 4,000 บาท 1 ท าน Topics ห วข อการเร ยน: DAY 1 FOUNDATION OF...   More info

Veg Fest at Alex Brasserie

19 Oct 11:00 - 28 Oct 02:00 19 Oct 11:00 - 28 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
Alex Brasserie Alex Brasserie
Calling all healthy eaters, vegetarians, vegans and foodies to come dine with us during this Vegetarian Festival! Menu for the Festival FRANCE Wild Mushroom Toast Balsamic...   More info

เทศกาลกินเจ 2560

19 Oct 11:00 - 28 Oct 14:30 19 Oct 11:00 - 28 Oct 14:30 - Chiang Mai Chiang Mai
คุณเชิญ Khunchurn Thai Vegetarian Cuisine Chiangmai คุณเชิญ Khunchurn Thai Vegetarian Cuisine Chiangmai
เทศกาลก นเจ ป 2560 เร มต นล างท อง ว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม 2560 โดยตลอดเทศกาล ร านม งสว ร ต ค ณเช ญเช ยงใหม เป ดให บร การ บ ฟเฟต ต งแต เวลา 11.00 น จนถ ง เวลา 19.30 น ตลอด 8 ช วโมง...   More info

เจรวมใจ อิ่มเจ สุขกาย ได้บุญ

19 Oct 11:00 - 28 Oct 14:00 19 Oct 11:00 - 28 Oct 14:00 - Phuket Phuket
Central Phuket Central Phuket
เจรวมใจ อ มเจ ส ขกาย ได บ ญ พบก บ 10 อาหารส ดพ เศษท นำผ กจากโครงการหลวงมาเป นว ต ด บหล กของเมน เพ อส ขภาพน และย งเป นการสน บสน นผล ตภ ณฑ ตามพระราชดำร อ กด วย แวะมาล มลองก นได แล...   More info

C.พระราม2 งานเทศกาลเจ

19 Oct 11:00 - 28 Oct 19:00 19 Oct 11:00 - 28 Oct 19:00 - Bangkok Bangkok
เซนทรัลพระราม2 เซนทรัลพระราม2
  More info

Plauderstunde im Oktober

19 Oct 11:30 - 14:30 19 Oct 11:30 - 14:30 - Pattaya Pattaya
Sandbar By The Sea - Dongtan Beach/Jomtien Sandbar By The Sea - Dongtan Beach/Jomtien
Liebe Mitgliederinnen Schon wieder ist 1 Jahr vorbei. Die nächsten Wahlen stehen an..... Zur Wahl stellen sich: Präsidentin......................Andrea Weiss Vizepräsidentin...   More info

CFDF Autumn Chongqing, China

19 Oct 12:00 - 21 Oct 15:00 19 Oct 12:00 - 21 Oct 15:00 - Bangkok Bangkok
BLI Thailand BLI Thailand
  More info

Visit to Baan Gerda Orphanage

19 Oct 12:00 - 15:00 19 Oct 12:00 - 15:00 - Lop Buri Lop Buri
Baan Gerda Baan Gerda
Visit the orphanage and the children to hand-over collected funds...   More info

Joint Chamber Business Luncheon: IP Challenges & Opportunities

19 Oct 12:30 - 15:30 19 Oct 12:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
Eastin Grand Hotel Sathorn Eastin Grand Hotel Sathorn
German-Thai Chamber of Commerce หอการค าเยอรม นไทย (GTCC), Thai Italian Chamber of Commerce (TICC), Australian-Thai Chamber of Commerce (AustCham Thailand ), Irish Thai Chamber of...   More info

ฟังรายละเอียดโครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกา(คัลเจอรัล แคร์)

19 Oct 13:00 19 Oct 13:00 - Bangkok Bangkok
Ef Education First @ Emporium Tower Ef Education First @ Emporium Tower
โครงการออแพร ท สหร ฐอเมร กาเหมาะสำหร บหญ ง-ชาย อาย 18-26 ป ท เป ดใจและร กการเร ยนร ส งใหม ชอบอย ก บเด ก อยากม ประสบการณ ช ว ตท ไม ม ใครเหม อน อยากได ประสบการณ ทำงานต างประเทศ...   More info

Uke Therapy easy & relax Workshop by Apple Show

19 Oct 13:00 - 16:00 19 Oct 13:00 - 16:00 - Amphoe Muang Chon Buri Amphoe Muang Chon Buri
My DNA Chonburi My DNA Chonburi
Uke Therapy (easy&relax) Workshop by AppleShow คอร สอ ค เลเล แบบผ อนคลาย เล นง าย ทำได จร ง -มาห ดจ บคอร ดง าย พร อมเข าใจจ งหวะเพลง -ต อยอดความค ด ร เทคน คใช ก บท กเพลง -เร ยนส   More info

Prochain IDC PADI en Français a Aonang,Krabi en Thaïlande

19 Oct 13:00 - 02 Nov 12:00 19 Oct 13:00 - 02 Nov 12:00 - Krabi Krabi
Sawasdee Divers Krabi Sawasdee Divers Krabi
Formation de Moniteurs ( Instructeurs ) PADI en Francais a Aonang,Krabi en Thailande. Prix très compétitif , groupe de 4 maximum avec le Course Directeur...   More info

FINN CLASS วัน พฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

19 Oct 13:00 19 Oct 13:00 - Pathum Thani Pathum Thani
FINN MUAY THAI GYM FINN MUAY THAI GYM
FINN CLASS ว น พฤห สบด ท 19 ต ลาคม พ.ศ. 2560 18:00-19:00 : Basic yoga : คร ว ด 19:00-20:00 : Pilates ball : คร ว ด 20:00-21:00 : TRX : คร ว ด สนใจคลาสไหนร บจองด วนๆ ต ดต...   More info

เรียนรู้การทำบัญชีเบื้องต้น ด้วยระบบ FlowAccount.com

19 Oct 13:00 19 Oct 13:00 - Bangkok Bangkok
AIS D.C. AIS D.C.
เร ยนร การทำบ ญช เบ องต นด วย FlowAccount คร งท 31 ว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น. AIS D.C. ช น 5 The Emporium ( BTS พร องพงษ ทางออกท 2) การบร หารจ ดการบ ญช เบ...   More info

NZ : Hillcrest High School

19 Oct 14:00 - 15:00 19 Oct 14:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Hearts & Minds International Education Co.,Ltd Hearts & Minds International Education Co.,Ltd
ขอเช ญน องๆ หร อท านผ ปกครองท สนใจ หร อกำล งมองหาโรงเร ยนสหศ กษาในการเร ยนต อท น วซ แลนด สามารถมาร วมพ ดค ยก บ Mrs Raelyne Selby : International Director จากโรงเร ยน Hillcrest...   More info

Advanced SEO Workshop with Brie Moreau

19 Oct 14:00 - 17:00 19 Oct 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Work Loft The Work Loft
A hands on workshop showing exactly what SEO professionals do to rank their clients websites every time. The skill share will be a combination of workshop and an Ask Me Anything...   More info

Speaker for ATOC (Asean Treasure : Opportunities and Challenges)

19 Oct 15:30 - 16:30 19 Oct 15:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Phothalai Leisure Park Phothalai Leisure Park
  More info

Relax, Revive & Recharge Wholistic Island Retreat

19 Oct 16:00 - 25 Oct 14:00 19 Oct 16:00 - 25 Oct 14:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Cyana Beach Resort Koh Phangan Cyana Beach Resort Koh Phangan
RELAX, REVIVE & RECHARGE WHOLISTIC ISLAND RETREAT 19.-25. OCTOBER 2017 For more detail and information please visit http:/nancyhuettig.com/relax-revive-recharge-october-retreat...   More info

งานแต่งงาน พิธีฉลองมงคลสมรส

19 Oct 16:00 - 21:00 19 Oct 16:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
  More info

เชิญร่วมพิธี Diwali มหาลักษมีบูชา

19 Oct 17:00 - 21:00 19 Oct 17:00 - 21:00 - Ban Tha Wang Phrau Ban Tha Wang Phrau
Ganeshmuseum Ganeshmuseum
ประชาส มพ นธ งานพ ธ Diwali มหาล กษม บ ชา พ พ ธภ ณฑ พระพ ฆเนศ ขอเช ญผ ม ความสนใจ ร วมพ ธ บ ชาพระแม ล กษม และองค พระคเณศ ในเทศกาล Diwali Deepavali ว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม 2560 เวลา...   More info

Remembrance of The King by Kraisak at Emporium Gallery

19 Oct 17:00 - 21:00 19 Oct 17:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Emporium Emquartier Emporium Emquartier
น ทรรศการศ ลปะ: REMEMBRANCE OF THE KING โดย ไกรศ กด จ รช ยสก ล ว นท 19 31 ต ลาคม ณ บร เวณ Emporium Gallery ช น M ศ นย การค า The Emporium พ ธ เป ดน ทรรศการ ว นพฤห สบด ท 19 ต ลาคม...   More info

Master Pedro Sauer Gracie Jiu-Jitsu Seminar

19 Oct 18:00 - 21:00 19 Oct 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Fight Lab Bangkok Fight Lab
Legendary Brazilian Jiu-Jitsu Master Pedro Sauer will be holding a seminar at the Bangkok Fight Lab. Master Sauer is an 8th coral belt under Helio and Rickson Gracie. Do not miss...   More info

The October presentation 2017 "Study and Research in Germany"

19 Oct 18:00 - 19:30 19 Oct 18:00 - 19:30 - Bangkok Bangkok
Goethe-Institut Thailand Goethe-Institut Thailand
Our monthly presentation about study and research in Germany takes place on Thursday 19th October 2017 at 6.00 7.30 PM at Goethe Saal, Thai-German Cultural Foundation (Sathorn 1...   More info

Diplôme d'Etudes en Langue Thaïe - Stage Intensif

19 Oct 18:00 - 20:00 19 Oct 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
THINK SOciety: Co-working Space & Cafe THINK SOciety: Co-working Space & Cafe
Vous l'avez demandée, Français du Monde vous le propose : Une formation intensive en langue Thaïe pour obtenir le Diplôme d'Etudes en Langue Thaïe Niveau A1a d'après la méthode...   More info

Wedding Reception คุณมด & คุณโน

19 Oct 18:00 - 21:30 19 Oct 18:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
The Berkeley Hotel Pratunam The Berkeley Hotel Pratunam
  More info

Bbq Seafood & International Buffet Dinner On 19 October 2017

19 Oct 18:00 - 22:00 19 Oct 18:00 - 22:00 - Amphoe Si Maha Phot Amphoe Si Maha Phot
The Canal 304 The Canal 304
ว นท 5 และ 19 ต ลาคม 2560 เวลา 18.00 22.00น. 1เด อนจ ด2คร ง ก บโปรโมช น BBQ SEAFOOD & INTERNATIONAL BUFFET DINNER พบก บเมน อาหารไทย, จ น, ญ ป น, ย โรป และ อ นๆอ กมากมาย อาท ก ง...   More info

Set Menu Diwali Dinner at Charcoal!

19 Oct 18:00 - 21 Oct 23:00 19 Oct 18:00 - 21 Oct 23:00 - Bangkok Bangkok
Charcoal Tandoor Grill & Mixology Charcoal Tandoor Grill & Mixology
Diwali is around the corner! This Diwali, Create new traditions and honour old ones with us at Charcoal. We're bringing you a Diwali Set Menu from 19th to 21st October from...   More info

BCCT T3 Business Networking

19 Oct 18:30 - 21:00 19 Oct 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Banyan Tree Bangkok Banyan Tree Bangkok
BCCT cordially invites you to our monthly BCCT T3 Business Networking at Vertigo TOO, Banyan Tree Bangkok on Thursday 19 October. Book now to enjoy the magnificent view of Bangkok...   More info

Skattreff in Naklua mit Andy

19 Oct 18:30 - 19 Apr 21:00 19 Oct 18:30 - 19 Apr 21:00 - Pattaya Pattaya
Bramburi Restaurant Bramburi Restaurant
Skat mit Andy jeden Dienstag und Donnerstag Spass und Freude im Leben im Bramburi Gemeinsam wollen wir Skat spielen, und das ohne...   More info

Departures: Masterpieces of Contemporary Canadian Printmaking

19 Oct 18:30 - 21:00 19 Oct 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
ARDEL Gallery of Modern Art ARDEL Gallery of Modern Art
  More info

Thursday Expats Football (7-A-Side)

19 Oct 18:30 - 20:30 19 Oct 18:30 - 20:30 - Pattaya Pattaya
สนามแพลนเน็ทฟุตบอล - Planet Football Stadium สนามแพลนเน็ทฟุตบอล - Planet Football Stadium
Thursday Expats 7-A-Side Football. As no Thai team we need a Minimum of 12 players and a Maximum of 24 players. If you wish to play click GOING on this event. Confirmation is...   More info

Masterclass - Game Theory, Neuroscience, and Strategic Thinking

19 Oct 18:30 - 21:30 19 Oct 18:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Sasin School of Management Sasin School of Management
Sasin School of Management will hold a Masterclass, Game Theory, Neuroscience, and Strategic Thinking , with Visiting Professor Brett Saraniti on Thursday, 19th October 2017...   More info

Swap 'til you Drop!

19 Oct 19:00 - 22:30 19 Oct 19:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
The HOME BKK The HOME BKK
Hello! A few months have passed and is time to have another swap at The HOME BKK! We'll be swapping on a Thursday, Octpber 19th from 7pm-11pm! 300 THB at the door, includes...   More info

Oktoberfest 2017

19 Oct 19:00 19 Oct 19:00 - Pattaya Pattaya
Dolce Vita Dolce Vita
  More info

Movie Night: Big Trouble in Little China

19 Oct 19:15 - 21:00 19 Oct 19:15 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Dice Cafe - Board Games & Coworking Dice Cafe - Board Games & Coworking
Our movie night continues with the 1986 classic fantasy/action-adventure Big Trouble in Little China staring a young Kurt Russel and Kim Cattrall. The film tells the story of...   More info

The Taming of the Shrew, Stuttgart Ballet, Germany

19 Oct 19:30 - 21:30 19 Oct 19:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok's International Festival of Dance & Music Bangkok's International Festival of Dance & Music
The Taming of The Shrew, บ ลเลต คลาสส ค 2 องก , เยอรมน คณะ Stuttgart Ballet บ ลเลต คลาสส ค 2 องก โดย John Cranko จากบทประพ นธ ของ William Shakespeare พ ธ 18 ต ลาคม และ พฤห สบด 19...   More info

การอบรมเยาวชนผู้นำ RYLA (ไรลา)

19 Oct 20:00 - 22 Oct 15:00 19 Oct 20:00 - 22 Oct 15:00 - Khok Chang Khok Chang
The Pine Resort The Pine Resort
  More info

Film Cult Stud - Images of The World and the Inscription of War

19 Oct 20:00 - 23:00 19 Oct 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
A monthly cultural studies film session hosted by cultural researcher and author Viriya Sawangchot. This month will be on Harun Farocki's essay film on how we 'see'. Screening...   More info

Baan Natacha Quiz Night

19 Oct 20:00 - 09 Nov 23:00 19 Oct 20:00 - 09 Nov 23:00 - Ban Kamala Ban Kamala
Baan Natacha Beachfront Guesthouse Baan Natacha Beachfront Guesthouse
Fun pub quiz night, come on your own or bring a team. Free drinks prizes, picture rounds, brain teasers and questions...   More info

Thai Technology Day - วันเทคโนโลยีไทย

19 Oct 21:00 19 Oct 21:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Thai Technology Day ว นเทคโนโลย...   More info

XY Thursdays October 19th "K-pop night" at CÉ La Vi Bkk

19 Oct 21:00 - 20 Oct 02:00 19 Oct 21:00 - 20 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
CÉ LA VI Bangkok CÉ LA VI Bangkok
XYparty K-PoP Night All night long with Korean Music...   More info

Vedett present NRG SOUL live at Soulbar

19 Oct 21:00 - 20 Oct 00:00 19 Oct 21:00 - 20 Oct 00:00 - Bangkok Bangkok
SoulBar SoulBar
Embark to a Journey from Jazz, Funk to Neo Soul. Be ready to hear standards from Maceo Parker, Stevie Wonder, Jaco Pastorius... Sing along on soul version of john mayer or...   More info

ABC Nepal 19-31 October 2017

19 Oct 21:54 - 20 Oct 00:54 19 Oct 21:54 - 20 Oct 00:54 - Bangkok Bangkok
Trekker Tripper Trekker Tripper
ขอเปล ยนแปลงการเด นทางนะคะ รอบน เราจะใช รถจ ฟข นแทนการเด นเท าจากnayapoon-heli ใช เวลาประมาณ 1 ช วโมง แค หากเด นเท าอาจใช เวลา 2-3 ช วโมง และเราจะใช เวลาอย บน MBC 1 ค นและ ABC 1 ค...   More info

BEAM x MELA x UNSTๆ

19 Oct 22:00 - 20 Oct 12:00 19 Oct 22:00 - 20 Oct 12:00 - Bangkok Bangkok
BEAM BEAM
MELA x UNSTๆ Line Up: Kova O' Sarin(MELA) Jirus (MELA) Sarayu (UNSTๆ) DOTT(UNSTๆ) Elaheh (UNSTๆ) Koish (UNSTๆ) -DETAILS Free Entry 8pm 2am Table RSVP & Special Packages...   More info

Dark & Dirty Presents Mendy Indigo x Sabura

19 Oct 22:00 19 Oct 22:00 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
Dark & Dirty is back! This time Mendy invited her special guest from Germany, Sabura. Join us on Thursday 19. Octorber at GLOW! Line up Mendy Indigo (TH) Sabura Ticket 250...   More info

Free Entry : Global Vibes Thursday with Dj African Star Trekker

19 Oct 22:00 - 20 Oct 02:00 19 Oct 22:00 - 20 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
Free Entry Every Thursday Music : Tropical! Vinyl Only Dj African Star...   More info

Double Trouble w/ Fred Canal and Rolls Noise

19 Oct 23:00 - 20 Oct 03:00 19 Oct 23:00 - 20 Oct 03:00 - Bangkok Bangkok
Mustache Bangkok Mustache Bangkok
  More info

ปิดรับสมัคร - ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

19 Oct 23:58 - 23:59 19 Oct 23:58 - 23:59 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร
ค ายอ จฉร ยภาพว ศวศ ลปากร สาขาว ชาว ศวกรรมว สด และนาโนเทคโนโลย . ค ายอ จฉร ยภาพว ศวศ ลปากร สาขาว ชาว ศวกรรมว สด และนาโนเทคโนโลย สำหร บน องๆ ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ท ผ านค ายจะได ร บ...   More info

ทริปดำน้ำบาหลี

20 Oct 06:00 - 25 Oct 17:00 20 Oct 06:00 - 25 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
Seasun Scuba เรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ Seasun Scuba เรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ
ดำน ำบาหล 20-25 October 2017 : 6D/5N : 23,500 บาท ดำน ำบาหล 18-25 October 2017 : 8D/7N : 26,000 บาท Tulamben and Amed, NUSA PENIDA plus Tour @ Matahari resort day 1: pick up at...   More info

Public หลักสูตรอบรม 4 ผู้ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ

20 Oct 07:45 - 21 Oct 19:45 20 Oct 07:45 - 21 Oct 19:45 - Amphoe Si Racha Amphoe Si Racha
ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ โททัล&ไทรทัน เมคคานิค ศรีราชา ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ โททัล&ไทรทัน เมคคานิค ศรีราชา
โปรโมช น เฉพาะคอร สป นจ น 4 ผ ตลอดเด อนต ลาคม-ธ นวาคม 2560 ล กค าเด ม : ร บส ทธ ซ อ 1 ท าน ฟร 1 ท าน ล กค าใหม : : ร บส ทธ ซ อ 1 ท าน ท านต อไปลด 50 ล กค าส ญญา : ร บส ทธ ฟร...   More info

ลงชื่อจอง 3ds™ Fire Emblem Warriors (US)

20 Oct 08:00 - 11:00 20 Oct 08:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
TinzShop TinzShop
Preorder ลงช อจอง 3DS FIRE EMBLEM WARRIORS (US) วางจำหน าย: 20 ต.ค. 2017 Youtube: https:/youtu.be/Yds6Dwtn-LM https:/youtu.be/R8Ia_PCKPpY https:/youtu.be/bS_pIrT053k ช...   More info

Corporat Exclusvie Event - Day 4

20 Oct 08:00 - 18:00 20 Oct 08:00 - 18:00 - Nakhon Chai Si Nakhon Chai Si
Thailand Circuit Motorsport Complex Thailand Circuit Motorsport Complex
  More info

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 197 “ตชด.บ้านจะนู”

20 Oct 08:00 - 23 Oct 15:00 20 Oct 08:00 - 23 Oct 15:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ครูบ้านนอก ครูบ้านนอก
คร บ านนอกร น 197 @ ตชด. บ านจะน บ านจะน ต.ห วยชมพ อ.เม อง จ.เช ยงราย ระหว างว นท 20 23 ต ลาคม 2560 - รายละเอ ยดก จกรรม https:/goo.gl/PgWBbH - กรอกฟอร มเข าร วมก จกรรม https...   More info

ค่ายปั้นหมอ2107 ศูนย์นครราชสีมา

20 Oct 08:00 - 22 Oct 16:30 20 Oct 08:00 - 22 Oct 16:30 - Bangkok Bangkok
ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค : Pre-Test Thailand ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค : Pre-Test Thailand
ร บสม คร ม.3-6 ท อยากเข าคณะแพทย & ท นตะ มาร วมก จกรรมค ายป นหมอ ศ นย ภาคอ สาน 20-22 ต.ค.60 ณ โรงแรมส มาธาน จ.นครราชส มา ทำแลป-เว ร คช อป-ตะล ยโจทย กสพท. พร อมช งท นรวม 1 ล านบาท...   More info

เดินตามปณิธานพระผู้ให้ การพยาบาลไทยก้าวไกลยั่งยืน

20 Oct 08:30 - 12:00 20 Oct 08:30 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Vichaiyut Hospital โรงพยาบาล วิชัยยุทธ Vichaiyut Hospital โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
เน องในโอกาสว นพยาบาลแห งชาต ประจำป 2560 และครบรอบ 48 ป โรงพยาบาลว ช ยย ทธ ขอเช ญร วมก จกรรม เด นตามปณ ธานพระผ ให การพยาบาลไทยก าวไกลย งย น ว นศ กร ท 20 ต ลาคม 2560 เวลา 8.30 12...   More info

ทำฟันฟรี อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

20 Oct 08:30 - 15:30 20 Oct 08:30 - 15:30 - Langu Langu
โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลละงู
ทำฟ นโดยไม เส ยค าใช จ...   More info

Junior School Sports Day

20 Oct 08:30 - 10:15 20 Oct 08:30 - 10:15 - Huai Sai Huai Sai
Prem Tinsulanonda International School Prem Tinsulanonda International School
All parents are welcome to join the fun at the Junior School Sports Day, held Friday 20 October from 8:30 10:15 am at the main field. Students will compete in 16 house teams, in...   More info

OpenApply Admissions Conference

20 Oct 09:00 - 21 Oct 18:00 20 Oct 09:00 - 21 Oct 18:00 - Thalang Thalang
UWC Thailand UWC Thailand
Managing admissions & enrolment becomes more vital each year as the number of international schools worldwide continues to grow and competition increases. Since 2013 OpenApply has...   More info

Open Days Year 1 - Year 5 (age 5-10 Years)

20 Oct 09:00 - 11:00 20 Oct 09:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
Harrow International School Bangkok Harrow International School Bangkok
Pre Prep Open Morning, for students in Year 1 Year 5 (age 5-10 years). Enjoy a curriculum presentation and take a tour of our classrooms and facilities. Event runs from 9.00 11...   More info


© 2017 Siguez