China Beauty Expo 23-25 May 2017,Shanghai, China

23 May 00:00 - 25 May 00:00 23 May 00:00 - 25 May 00:00 - Bangkok Bangkok
BLI Thailand BLI Thailand
สนใจออกบ ทต ดต อ BLI Thailand โทร 02-2042580 อ เมล kanokwan@blithailand.com www.blithailand...   More info

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum จ.ปราจีนบุรี

23 May 08:00 - 16:30 23 May 08:00 - 16:30 - Amphoe Si Maha Phot Amphoe Si Maha Phot
Tawa Ravadee Resort : โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท Tawa Ravadee Resort : โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท
Thailand Industrial Forum ขอเช ญผ สนใจเข าร วมงานส มมนาและแสดงส นค า Modern Manufacturing Forum 2017 ในว นท 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 16.30 น. ณ โรงแรม ทวาราวด ร สอร ท จ.ปราจ นบ...   More info

Movie Production on Site (Close for public use) - Day 2

23 May 08:00 - 18:00 23 May 08:00 - 18:00 - Nakhon Chai Si Nakhon Chai Si
Thailand Circuit Motorsport Complex Thailand Circuit Motorsport Complex
  More info

Bangkok Breakfast Network at Cafe Tartine

23 May 08:00 - 09:00 23 May 08:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Cafe Tartine Cafe Tartine
The Bangkok Breakfast Network is a morning networking event for professionals to come together over breakfast, meet new people and kick start the working day together fuelled by...   More info

Be Kind To Children and The World Will Change

23 May 08:00 - 25 May 18:00 23 May 08:00 - 25 May 18:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
WMO (World Mediation Organization) Symposia in Bangkok is bringing great topics this year. Renoun speakers from different countries bring perspectives to the table on...   More info

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 May 08:30 - 24 May 16:30 23 May 08:30 - 24 May 16:30 - Bangkok Bangkok
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุมรถยก PPN POS ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุมรถยก PPN POS
ทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงานแห งชาต ว นท 23 พฤษภาคม 60 ทดสอบสาขา พน กงานควบค มเคร องจ กรรถยกใช เคร องยนต ระด บ1 http:/nissan-nft.com/addons/shared_addons/themes/master05/train/skill...   More info

GO BUILK Workshop เปลี่ยนการจัดการธุรกิจก่อสร้างให้อยู่หมัด

23 May 08:30 - 16:00 23 May 08:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Builk Thailand Builk Thailand
GO BUILK Workshop by KBank เปล ยนการจ ดการธ รก จก อสร างให อย หม ด BUILK ร วมก บ KBank จ ดอบรมโปรแกรม จ ดการต นท น งานก อสร าง ฟร ! สำหร บ ธ รก จร บเหมาก อสร าง เจ าของโครงการก...   More info

การเลือกใช้ การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับอาคารคว

23 May 08:30 - 16:00 23 May 08:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Prime Hotel Central Station Bangkok Prime Hotel Central Station Bangkok
ห วข อส มมนา ว นอ งคาร ท 23 พฤษภาคม 2560 1. หล กการทำงาน เคร องม อ อ ปกรณ และสารทำความเย นท ใช ในระบบทำความเย นและปร บอากาศ 2. เทคน คการใช งานเคร องปร บอากาศท เหมาะสมเพ อการประหย...   More info

Live ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ ศ

23 May 08:30 - 15:30 23 May 08:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรการต ดตามกลไกและพ จารณาการปกป องค มครองส ตว สภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ได ม กำหนดจ ดโครงการส มมนาทางว ชาการ เร อง ร างพระราชบ ญญ ต ช าง พ.ศ. .... ในว นอ งคารท ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐   More info

การใช้งาน efin Trade Plus (T04)

23 May 09:00 - 12:00 23 May 09:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
ต ดตามราคาห นก บ efin trade ผ านฟ งก ช นท หลากหลาย เทคน คการซ อ-ขาย โดยคล กเด ยวก บฟ งก ช น smart one click เทคน คการล างพอร ต แบบรวดเร ว ก บฟ งก ช น portfolio clearing tool ต งแจ...   More info

Air Purser / Cabin Crew Walk-in Interview

23 May 09:00 - 15:00 23 May 09:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
ศูนย์ลูกเรือการบินไทย,หลักสี่ ศูนย์ลูกเรือการบินไทย,หลักสี่
ประกาศร บสม ครห วหน าพน กงานต อนร บบนเคร องบ น และ พน กงานต อนร บบนเคร องบ น คร งท 4/2560 บร ษ ท ไทยสมายล แอร เวย จำก ด ม ความประสงค ท จะร บสม ครห วหน าพน กงานต อนร บบนเคร องบ   More info

การฝึกคิดวิเคราะห์บริหารงานอย่างสร้างสรรค์

23 May 09:00 - 16:00 23 May 09:00 - 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training IOI Training
  More info

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

23 May 09:00 - 16:00 23 May 09:00 - 16:00 - Bang Kapi Bang Kapi
NIDA Thailand NIDA Thailand
ขอเช ญผ บร หาร คณาจารย บ คลากร และผ สนใจ เข าร วมการเสวนาว ชาการ ห วข อ การบร หารสถาบ นอ ดมศ กษาส คามเป นเล ศ : ศ กษาจาก National University of Singapore มหาว ทยาล ยอ นด บหน งของ   More info

หลักสูตร รู้จักเอ็นเนียแกรม (คน 9 แบบ)

23 May 09:00 - 16:30 23 May 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร ร จ กเอ นเน ยแกรม (คน 9 แบบ) เพ อทำงานร วมก นอย างราบร น บรรล เป าหมายองค กร 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00-16:30 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามก ฬาแห งชาต ) อ ตราท านละ 7...   More info

Grand Opening

23 May 09:09 - 16:00 23 May 09:09 - 16:00 - Samrong Samrong
Villa Chara Villa Chara
  More info

Community Qi Gong

23 May 09:30 - 10:30 23 May 09:30 - 10:30 - Muang Chiang Mai Muang Chiang Mai
Chiang Mai Community House Chiang Mai Community House
Start your Tuesdays and Thursdays mornings with gentle exercise that might broaden your body awareness, help to improve your stamina, coordination, flexibility and balance, teach...   More info

Eduzone Expo 2017 : มัน ชัด มาก

23 May 10:00 - 24 May 20:00 23 May 10:00 - 24 May 20:00 - Amphoe Thanyaburi Amphoe Thanyaburi
Alive Park Hall at Future Park Rangsit Alive Park Hall at Future Park Rangsit
พบก บ Engclues.com, IFG Thailand และ Korea Education Services ได ในงานน ทรรศการ Eduzone Expo 2017 ณ อะไลฟ พาร คฮอลล ศ นย การค าฟ วเจอร พาร ค ร งส ต ว นท 23 24 พ.ค. 2560 น เวลา 10...   More info

สัมมนา : Let’s Start from Prep Test / Piano (New Syllabus)

23 May 10:00 - 13:00 23 May 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Churairat Music Churairat Music
โรงเร ยนดนตร จ ไรร ตน ในนามต วแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย ใคร ขอแจ งให ท านทราบว า การสอบ Piano Prep Test ของ ABRSM จะเร มใช Syllabus ใหม มาทดแทนอ นเด มซ งจะใช ได ถ งส นป 2560 น เท าน   More info

Elsie Evans Oil Painting Class

23 May 10:00 - 25 May 15:30 23 May 10:00 - 25 May 15:30 - Bangkok Bangkok
Attic Studios Attic Studios
COMING VERY SOON TO ATTIC STUDIOS Elsie Evans 3 Day Masterclass in Oils Basic materials included, but bring your own brushes!! Lunch refreshments each day. 10:00-3:30pm each...   More info

พบกับนีโอสุกี้ สาขาที่ 19 Int Intersect Rama3 วันที่ 23-05-2560

23 May 10:00 - 22:00 23 May 10:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Neo Suki Neo Suki
  More info

T Mark – Heartmade Festival

23 May 10:00 - 28 May 22:00 23 May 10:00 - 28 May 22:00 - Bangkok Bangkok
The EmQuartier The EmQuartier
งาน T MARK HEARTMADE FESTIVAL Booth No. H1 ท QUARTIER AVENUE ช น G ห างสรรพส นค า EMQUARTIER ว นอ งคาร ท 23 ว นอาท ตย ท 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 22.00   More info

Ice Village @เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

23 May 10:00 - 29 May 22:00 23 May 10:00 - 29 May 22:00 - Bangkok Bangkok
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า|Plinklao Central เซ็นทรัลปิ่นเกล้า|Plinklao Central
ชาวป นเกล าเตร ยมพบก บพวกเราได   More info

Eduzones expo 2017 "มัน ชัด มาก"

23 May 10:30 - 24 May 19:00 23 May 10:30 - 24 May 19:00 - Thanya Buri Thanya Buri
Future Park Rangsit Future Park Rangsit
พฤษภาคมน อนาคตเด กไทยท กคนจะช ด จนต องร อง วะๆๆว าว!! ก บเทศกาลการศ กษาท ย งใหญ คร นเครงท ส ดแห งป !! Eduzones Expo 2017 ม น ช ด มาก ONLINE : www.eduzones.com MEET&GREET : Coming...   More info

สัมมนา นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย

23 May 12:30 - 16:00 23 May 12:30 - 16:00 - Amphoe Bang Khla Amphoe Bang Khla
โรงแรมซันไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โรงแรมซันไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
มาหาคำตอบในงานส มมนา นว ตกรรมเพ มผลผล ตเพ อเกษตรกรไทย ก บท ศทางและการปร บต วของเกษตรกรไทยย ค 4.0 พร อมก บเจาะประเด นของการเล อกใช นว ตกรรมเพ อเพ มผลผล ต ว นท 23 พฤษภาคม 2560   More info

Thailand Zocial Awards 2017

23 May 13:00 - 18:00 23 May 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
KBank Siam Pic-Ganesha KBank Siam Pic-Ganesha
Thailand Zocial Awards ค อ งานประกาศรางว ลของคนออนไลน งานแรกของเม องไทย ท ถ กจ ดข นมาเพ อให ความสำค ญก บโซเช ยลม เด ยท ได เข ามาม อ ทธ พลต อภาคธ รก จในย ค Thailand 4.0 ท ท กภาคธ...   More info

งานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ปี 2560"

23 May 13:00 - 17:00 23 May 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
ส มมนา สถานการณ ตลาดท อย อาศ ยภาคใต (ภ เก ต-สงขลา-ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช) ว นอ งคารท 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 17.00 น. ห อง Ballroom 1 ช น 4 โรงแรมพ ลแมน กร งเทพฯ แกรนด ส   More info

Taiji Yoga Meditation Retreat

23 May 14:00 - 26 May 17:00 23 May 14:00 - 26 May 17:00 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
Chestnut Hill Eco Resort - เชสท์นัท ฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท Chestnut Hill Eco Resort - เชสท์นัท ฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท
Are you looking for alternative solutions to solve your mental, physical, or emotional imbalance which cause by stress, tensions? If so then this retreat is for you. With over 45...   More info

Interview day I University of Portsmouth

23 May 14:30 - 15:30 23 May 14:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
LAIS I The Lion Academy of International Studies LAIS I The Lion Academy of International Studies
พบก บมหาว ทยาล ยด งจากอ งกฤษ University of Portsmouth ท จะมาส มภาษณ น กเร ยนโดยตรงในว นท 23 พฤษภาคมน ก บคณะด งด าน Logistic and Supply Chain Management, Biotechnology, Sport...   More info

Cranfield University - Interview session

23 May 15:00 - 18:00 23 May 15:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Mentor International, Thailand Mentor International, Thailand
Professor Michael Dickmann, ต วแทนจาก Cranfield School of Management จะเข ามาพบปะพ ดค ยก บน อง ๆ ท สนใจเร ยนต อปร ญญาโททางด าน Business ท Mentor International office Bangkok ด...   More info

Thai Tasting Tuesdays (5 Dish Tasting Menu)

23 May 15:00 - 21:00 23 May 15:00 - 21:00 - Pattaya Pattaya
Laong's Bistro & Boutique Laong's Bistro & Boutique
สำหร บท กว นอ งคาร ทางร านใด จ ดเมน พ เศษ อาหารไทย ม ท งต ม ผ ด แกง ทอด และขนมหวาน ในสำร บเด ยว ร บรองใด ว าอ มน ค มจร งๆ เพ ยง 345 เท าน   More info

“กล้าฟิตี้” ปลุกความกล้าในตัวคุณ

23 May 16:00 - 28 May 16:00 23 May 16:00 - 28 May 16:00 - Bangkok Bangkok
Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร วมหาความหมายของความ กล า ในร ปแบบต างๆ ผ านกราฟฟ ต จาก 2 ศ ลป นด ง ดนตร สด และบทสนทนาม นๆ เก ยวก บส ทธ มน ษยชน ช น 1 หอศ ลป กร งเทพฯ เป ดต วและเร มพ นส 23 พ.ค. 16.00-16.30 ผ ร...   More info

งานแถลงข่าว T247

23 May 16:00 - 19:00 23 May 16:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok Hard Rock Cafe Bangkok
ตารางงานอ พเดต ว นท 23 พ.ค. 2560 งานแถลงข าว T247 สถานท สยามสแควร ลาน Hard rock cafe รายละเอ ยดเวลาแจ งให ทราบอ กคร...   More info

เรียนวาดการ์ตูนฟรี!

23 May 17:00 - 19:00 23 May 17:00 - 19:00 - Nakhon Lampang Nakhon Lampang
CentralPlaza Lampang CentralPlaza Lampang
ร านลำปางฉายแวว ชวนผ ท ร กการวาดร ป เร ยนวาดการ ต นฟร ! ท กเย นว นอ งคาร และว นพฤห สบด ตลอดเด อนพฤษภาคมน !! ต งแต 17.00-19.00 น. ณ ร านลำปางฉายแวว ช น 3 ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา...   More info

Esoteric Yoga Course: insight into spiritual yoga

23 May 17:30 - 19:30 23 May 17:30 - 19:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Tantra Yoga Chiang Mai Tantra Yoga Chiang Mai
Esoteric Yoga Course YEAR 1 In this course, you will learn a combination of traditional and specific methods to develop physical, emotional, mental, intellectual and spiritual...   More info

Capitals Archaeology Lecture Series – Jakarta: Past & Present

23 May 18:30 - 20:30 23 May 18:30 - 20:30 - Bangkok Bangkok
The Siam Society Under Royal Patronage The Siam Society Under Royal Patronage
The SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA) and the Siam Society will organize two lectures on the archaeology and urban conservation of Jakarta, as...   More info

Random Thainess - 23 May 2017

23 May 19:00 - 21:30 23 May 19:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Random Thainess Random Thainess
6 speakers, 6 minutes each, 6 random topics relating to Thailand and Thainess... Come along, hear something new, make new friends and learn some random things about Thailand...   More info

Still Life and Sketching at Attic After Dark

23 May 19:00 - 25 May 21:00 23 May 19:00 - 25 May 21:00 - Bangkok Bangkok
Attic Studios Attic Studios
Come and unwidn at our After Dark lessons this week and learn some creative approches to drawing, sketching and still life! 7pm-9pm Tuesday, Wednesday, and Thursday. 1000THB per...   More info

Support Team ASEAN at AFC Champions League 2017: Round of 16

23 May 19:30 - 22:00 23 May 19:30 - 22:00 - Pak Kred Pak Kred
SCG Stadium SCG Stadium
The 2017 AFC Champions League round of 16 will be played from 22 May to 31 May 2017. In the round of 16, the winners of one group play the runners-up of another group from the...   More info

Kings & Queens Party

23 May 19:30 - 24 May 03:00 23 May 19:30 - 24 May 03:00 - Pattaya Pattaya
Sugar Sugar Agogo Sugar Sugar Agogo
Come down to Sugar and be a KIng surrounded by our beautiful Princesses! Maybe even choose one to be your Queen... Sexy models fit for royalty! Free food, drink promos, shows...   More info

ITALIANISSIMA Teatro & Cena

23 May 19:30 23 May 19:30 - Bangkok Bangkok
SOLE MIO: Bangkok SOLE MIO: Bangkok
Primo appuntamento con la serata: ITALIANISSIMA! Teatro & Cena In programma: LA PATENTE Esilarante atto unico di Luigi Pirandello. Ideazione e regia di Maurizio Mistretta...   More info

Hot Bunny Party

23 May 20:00 - 24 May 03:00 23 May 20:00 - 24 May 03:00 - Bangkok Bangkok
Mandarin A Gogo Bangkok Mandarin A Gogo Bangkok
Join us Friday 27 January for our Red Hot Bunny Party at Mandarin. Free food buffet and free lottery tickets with every drink, and of course, our Red Hot Mandarin Bunnies...   More info

Serena Brancale Jazz Quartet

23 May 20:45 - 23:30 23 May 20:45 - 23:30 - Bangkok Bangkok
The Living Room Bangkok The Living Room Bangkok
Don’t miss the Serena Brancale Jazz Quartet when they swing into town from Italy for one night only on May 23...   More info

Free Entry : Tuesday Jazz : Swing, Latin & Nu Jazz with Dj Ben

23 May 21:00 - 24 May 01:00 23 May 21:00 - 24 May 01:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
Tuesday Jazz Free Entry every Tuesday! Music : Swing, Latin & Nu Jazz Vinyl Only Dj...   More info

Soulja Boy Tell Em - LIVE - 23.05.17

23 May 21:00 - 24 May 00:00 23 May 21:00 - 24 May 00:00 - Katu Katu
Illuzion Illuzion
23.05.17 The BET Hip-Hop Awards & Grammy-Nominated American Rapper that with his single Crank That reached number one on the World Billboard Hot 100, makes his debut at ILLUZION...   More info

★ Sound Safari ★ | ✯ Lamyn ✯ Korpus ✯ Golly Gosh ✯ GoodFella ✯

23 May 21:00 - 24 May 07:00 23 May 21:00 - 24 May 07:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Sandcastle Phangan Sandcastle Phangan
SANDCASTLE PHANGAN pres. SOUND SAFARI Line Up: LAMYN L.B House Paris, Fr https:/soundcloud.com/l-b-house KORPUS Mozaik Labs Fr https:/www.mixcloud.com...   More info

Missions by Mela

23 May 21:30 - 24 May 01:30 23 May 21:30 - 24 May 01:30 - Bangkok Bangkok
Résidence de Canal : Culture hostel & Café Résidence de Canal : Culture hostel & Café
Our mission is none other than the revitalisation of the maturing Bangkok dance music scene. Every Tuesday Underground house & Techno at Residence de Canal, Bangkok Site Map...   More info

Yabo Light Bangkok 002

23 May 22:00 - 24 May 03:00 23 May 22:00 - 24 May 03:00 - Bangkok Bangkok
Mustache Bangkok Mustache Bangkok
YABO presents: YABO LIGHT BANGKOK 002 BAMBI EFFECT HU/ https:/www.facebook.com/bambieffect/ Straight from Budapest, Hungary Inspired by the dreamy atmosphere of Asia and...   More info

คอนเสิร์ต หนุ่ย อำพล

23 May 22:30 - 24 May 01:00 23 May 22:30 - 24 May 01:00 - Bangkok Bangkok
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เลียบทางด่วนรามอินทรา โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เลียบทางด่วนรามอินทรา
คอนเส ร ต หน ย อำพล ว นอ งคารท 23 พฤาภาคม 2560 บ ตร 200 บาท โรงเบ ยร เยอรม นตะว นแดง สาขารามอ นทรา สำรองท น งโทร.02-9445131...   More info

Medima 24-26 May 2017, Krasnoda,Russia

24 May 00:00 - 26 May 03:00 24 May 00:00 - 26 May 03:00 - Bangkok Bangkok
BLI Thailand BLI Thailand
สนใจออกบ ทต ดต อ BLI Thailand โทร 02-2042580 อ เมล kanokwan@blithailand.com www.blithailand...   More info

Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2017

24 May 00:00 - 31 May 00:00 24 May 00:00 - 31 May 00:00 - Bangkok Bangkok
CentralWorld CentralWorld
จ ใจก บเทศกาลท เร ยนและผลไม ไทยท ใหญ ท ส ดในประเทศไทย ให ค ณอร อยไม อ นก บบ ฟเฟ ต ส ดยอดผลไม ไทย ไม ว าจะเป น ราชาแห งผลไม ไทย ท เร ยนหมอนทอง ราช น แห งผลไม ไทย ม งค ด มะม วง กล...   More info

HPE Innovation Summit 2017

24 May 08:00 - 16:00 24 May 08:00 - 16:00 - Klong Toey Klong Toey
Queen Sirikit National Convention Center Queen Sirikit National Convention Center
อ านรายละเอ ยดและลงทะเบ ยนท https:/www.techtalkthai.com/hpe-innovation-summit-2017...   More info

Excursión ver templos en Bangkok

24 May 08:00 - 13:30 24 May 08:00 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Faranglivinginthailand Faranglivinginthailand
VISITA LOS TEMPLOS EN BANGKOK(2 people), if you would like asisting for seeing the temples let us know, as bigger is the group, the total price can be reduced...   More info

EQA In Parasitology

24 May 08:00 - 26 May 16:30 24 May 08:00 - 26 May 16:30 - Bangkok Bangkok
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การเพ มพ นความร และท กษะการว น จฉ ยทางปรส ตว...   More info

Thailand-Visegrád 4 Workshop - Business, Culture and Innovation

24 May 08:00 - 18:00 24 May 08:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา Chaloem Rajakumari 60 Building อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา Chaloem Rajakumari 60 Building
Please register online at https:/goo.gl/forms/cbNnndv71AQQ6klz2 This is a public event. Registration is free of charge. Walk-in registration is also available. - The Centre for...   More info

I3bar - Integrated, Interactive & Intelligent Excel Models

24 May 08:00 - 26 May 16:30 24 May 08:00 - 26 May 16:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
I3BAR INTEGRATED, INTERACTIVE & INTELLIGENT EXCEL MODELS FOR BUSINESS ANALYTICS AND REPORTING This course is Excel-driven but is not about Excel functions. Rather it concerns...   More info

Hotel Management Thailand Summit

24 May 08:00 - 18:00 24 May 08:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Banyan Tree Bangkok Banyan Tree Bangkok
  More info

งานสัมมนา Maintenance Forum จ.ปราจีนบุรี

24 May 08:00 - 16:30 24 May 08:00 - 16:30 - Amphoe Si Maha Phot Amphoe Si Maha Phot
Tawa Ravadee Resort : โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท Tawa Ravadee Resort : โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท
ขอเช ญผ สนใจเข าร วมงานส มมนาและแสดงส นค า Maintenance Forum Forum 2017 ในว นท 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 16.30 น. ณ โรงแรม ทวาราวด ร สอร ท จ.ปราจ นบ ร (Free!! ส มมนา ไม ต องเส ยค...   More info

Muka Senior Project Exhibition 2017

24 May 08:30 - 18:00 24 May 08:30 - 18:00 - Amphoe Sai Yok Amphoe Sai Yok
Mahidol University Kanchanaburi Campus Mahidol University Kanchanaburi Campus
งานน ทรรศการโครงการว จ ย ระด บปร ญญาตร ประจำป 2560 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2017) ในว นท 24 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเร ยนรวม มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตกาญจนบ ร เพ อส งเสร มให   More info

BELS Workshop : EGNSS Solutions for Sustainable Development

24 May 08:30 - 17:00 24 May 08:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Sukosol Hotel, Bangkok The Sukosol Hotel, Bangkok
ด วยศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สำน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต โดยห องปฏ บ ต การว จ ยระบบขนส งและจราจรอ จฉร ยะ (ITS) ได ร วมดำเน นโครงการ...   More info

บริจาคโลหิต-ช่วยชีวิต สร้างบารมี

24 May 08:30 - 12:00 24 May 08:30 - 12:00 - Muang Sara Buri Muang Sara Buri
วัดทองพุ่มพวง สระบุรี วัดทองพุ่มพวง สระบุรี
  More info

Free Workshop: Materiality Tool for Impactful Business Project

24 May 08:30 - 11:30 24 May 08:30 - 11:30 - Bangkok Bangkok
Sasin Graduate Institute of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration
By Darrell Doren Senior Director Sustainability Foreign Trade Association Corporate Sustainability programs sometimes fail to reach their goals through a lack of understanding of...   More info

สิบสองปันนา (เริ่มต้นเชียงใหม่)

24 May 08:30 - 28 May 19:00 24 May 08:30 - 28 May 19:00 - Chiang Mai Chiang Mai
PainaideeTravel PainaideeTravel
รายละเอ ยด ว นแรก เช ยงใหม ว ดร องข น ว ดร องเส อเต น ว ดห วยปลาก ง เช ยงของ 08.30 น. พบก น ณ จ ดน ดพบ ในเม องเช ยงใหม 10.30 น. แวะเท ยวว ดร องข น 12.30 น. ร บประทานอาหารกลางว   More info

เลือกใช้ บำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลมให้มีประสิทธิภาพ

24 May 08:30 - 16:00 24 May 08:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Prime Hotel Central Station Bangkok Prime Hotel Central Station Bangkok
ห วข อส มมนา ว นพ ธ ท 24 พฤษภาคม 2560 1. ระบบเคร องส บน ำ (PUMP) ความร เบ องต นเคร องส บน ำ หล กการทำงานเคร องส บน ำ ทฤษฎ เคร องส บน ำ การสร าง และ การเล อกเคร องส บน ำ การส...   More info

SAP Business One เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ เร่งธุรกิจให้เติบโ

24 May 09:00 - 12:00 24 May 09:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
TechTalk Thai ข่าว Enterprise I.T. ภาษาไทย TechTalk Thai ข่าว Enterprise I.T. ภาษาไทย
อ านรายละเอ ยดและว ธ การลงทะเบ ยน https:/www.techtalkthai.com/pr-iss-consulting-invitation-for-sap-business-one-seminar-2017-05-24...   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

24 May 09:00 - 16:00 24 May 09:00 - 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training IOI Training
  More info

ปาฐกถาการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้

24 May 09:00 - 12:00 24 May 09:00 - 12:00 - Hat Yai Hat Yai
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร พร อมคณะ เด นทางมาเย ยมชมผลงานว จ ยและนว ตกรรมของมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร และเคร อข ายมหาว ทยาล ยในภาคใต พร อมท งปาฐกถา เร อง การข บเคล อ   More info

หลักสูตร ไขปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องตามสรรพากร

24 May 09:00 - 16:30 24 May 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร ไขป ญหาการห กภาษ ณ ท จ ายให ถ กต องตามสรรพากร 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามก ฬาแห งชาต ) อ ตราท านละ 4,500 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค...   More info

Logistics Showcase'60 ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ การปรับตัวของ SMEs ไทย

24 May 09:00 - 12:00 24 May 09:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
สำนักโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์
สำน กโลจ สต กส ขอเช ญผ ประกอบการภาคอ ตสาหกรรม และหน วยงานท เก ยวข อง ร วมงานส มมนา Logistics Showcase'60 คร งท 6 ห วข อ การปร บต วของ SMEs ไทยก บแนวโน มการบร หารงานจ ดซ อในอนาคต...   More info

Dhamma and Society (Day 1) – 8th Int. Buddhist Research Seminar

24 May 09:00 - 17:00 24 May 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Suan Mokkh Bangkok - BIA Suan Mokkh Bangkok - BIA
DHAMMA and SOCIETY (INFO and REGISTRATION on www.dhammaandsociety.org) Schedule for the 8th International Buddhist Research Seminar at the Buddhadasa Indapanno Archives (DAY 1...   More info

กระบวนการขนส่งออก

24 May 09:00 - 16:00 24 May 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Myhotel CMYK Ratchada Myhotel CMYK Ratchada
ราคาคอร ส : -บ คคลธรรมดา 3,700.- -บร ษ ท 3,700.-Vat 7 256.-ห ก WHT 3 111.-3,848.-บาท การชำระเง น : -บ คคลธรรมดา โอนเข าบ ญช ธนาคารกร งเทพ สาขาถนนอโศกมนตร ช อบ ญช : นางสาว ว...   More info

หลักสูตร กระบวนการส่งออก (Exportation)

24 May 09:00 - 16:00 24 May 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
My Hotel @ Cmyk, Ratchada, Huai Khwang. My Hotel @ Cmyk, Ratchada, Huai Khwang.
ว ตถ ประสงค : เพ อเร ยนร กระบวนการขนส ง ต งแต การเตร ยมส นค าถ งท าเร อ ว ทยากร : ท ปร กษาม ประสบการณ ด านงานโลจ สต กและบร การธ รก จการขนส งในบร ษ ทช นนำมากกว า 20 ป หล กส...   More info

Asian Utility Week

24 May 09:00 - 25 May 16:00 24 May 09:00 - 25 May 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Asian Utility Week is the region’s leading digital utility large-scale expo designed specifically for Asian utilities who seek to transform their utility business model to include...   More info

NLP Master Practitioner Triple Certification - 24-31 May,Bangkok

24 May 09:00 - 31 May 20:00 24 May 09:00 - 31 May 20:00 - Bangkok Bangkok
NLP Top Coach Bangkok Thailand NLP Top Coach Bangkok Thailand
Are you interested in advancing Your Personal Development? Would you like to dramatically grow your business, or how about becoming a Paid, Professional Coach? Join us this for...   More info

ขายออนไลน์สุดฤทธิ์ ชีวิตดี๊ดี รุ่น 10

24 May 09:00 - 25 May 17:00 24 May 09:00 - 25 May 17:00 - Muang Chiang Mai Muang Chiang Mai
StarWork StarWork
ขายออนไลน ส ดฤทธ ช ว ตด ด ร น 10 @ StarWork Chiang Mai โดย โค ชหม แอดม นส ดแซ บจากเพจ ค ดว าด ก ทำต อไป ท ม Fanpage กว า 2 ล านคน ม ล กศ ษย ท ม Fanpage หล กแสนหลายร อยค   More info

คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

24 May 09:00 - 26 May 12:00 24 May 09:00 - 26 May 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
สวนบัวรีสอร์ท สวนบัวรีสอร์ท
  More info

Onboarding Program

24 May 09:00 - 25 May 16:00 24 May 09:00 - 25 May 16:00 - Bangkok Bangkok
Dusit Princess Srinakarin, Bangkok Dusit Princess Srinakarin, Bangkok
หล กส ตรการด แลพน กงานใหม ด วย Onboarding Program จ ดโดย HR Center http:/www.hrcenter.co.th/admin/public/file_seminar/1264...   More info

เทศบาลนครสงขลาพบประชาชน ปี 2560

24 May 09:00 - 25 May 22:00 24 May 09:00 - 25 May 22:00 - Amphoe Muang Songkhla Amphoe Muang Songkhla
Songkhla Community Network Songkhla Community Network
  More info

อบรม Autodesk Revit MEP 2017 - Essentials Course

24 May 09:30 - 26 May 16:30 24 May 09:30 - 26 May 16:30 - Bangkok Bangkok
Twoplus Training Center Twoplus Training Center
หล กส ตรน จะช วยให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร คำส งต าง ๆ ท จำเป นของโปรแกรม เพ อใช ในการออกแบบ และเข ยนแบบงานระบบ (MEP System) ไม ว าจะเป นงานระบบไฟฟ างานระบบเคร องปร บอากาศและงา   More info

Project management 1.0: Ideas to action, coaching workshop

24 May 09:30 - 12:00 24 May 09:30 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Circle Condominium Circle Condominium
Have you ever been in situation when you have a lot great ideas in your head but no actions in real life? Have ever feel that you stuck in your cycle and don’t know how moving...   More info

Barracuda Technical Training

24 May 09:30 - 25 May 17:00 24 May 09:30 - 25 May 17:00 - Bangkok Bangkok
ACA Pacific Thailand ACA Pacific Thailand
  More info

Makeup & Hair Prestige Competition 2017

24 May 10:00 - 20:00 24 May 10:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
CentralPlaza Lardprao CentralPlaza Lardprao
Final Round Makeup & Hair Prestige Competition : Wednesday 24 May 2017 พบก บงานใหญ ท ช างแต งหน า-ทำผมรอคอยมาตลอดท งป การประกวดแข งข นรอบช งชนะเล ศ!! เพ อช งถ วยอ นทรงเก ยรต จาก 3...   More info

Cross the Line Exhibition - ADP Design Tour 2017

24 May 10:00 - 06 Jun 20:00 24 May 10:00 - 06 Jun 20:00 - Bangkok Bangkok
Sombatpermpoon Gallery : สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี Sombatpermpoon Gallery : สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
The Asia Designer Communication Platform (ADP) brings its Design Tour to Bangkok from May 24 to June 6, 2017. To give the public a taste of ADP’s work, the association has...   More info

ออกงาน ถวายเพลพระ ที่ยานนาวา

24 May 10:00 - 12:30 24 May 10:00 - 12:30 - Bangkok Bangkok
Yaannawa Temple (วัดยานนาวา) Yaannawa Temple (วัดยานนาวา)
ออกงาน ถวายบะหม บ บสดๆ อย างปราณ ต เส นเล กเหน ยวน ม เส นใหญ คล กน ำม นงา. เจ ยมอ ท ไม ม ท ใด เสร ฟค ก บ ล กช นปลาสดหอมกร น ล กช นก งเน อแน น เผ อกทอดกรอบนอกน มใน ท ให เล อกน ำซ...   More info

Grade 5 Exhibition

24 May 10:30 - 14:00 24 May 10:30 - 14:00 - Huai Sai Huai Sai
Prem Tinsulanonda International School Prem Tinsulanonda International School
Grade 5 cordially invite all Prem community members to attend the Grade 5 Junior School Exhibition to be held on 24 May 2017. As the culminating experience of their time in the...   More info

Thailand Amazing Durian and Fruit Fest 2017

24 May 11:00 - 31 May 20:30 24 May 11:00 - 31 May 20:30 - Bangkok Bangkok
เซ็นทรัลเวิลด์ Centralworld เซ็นทรัลเวิลด์ Centralworld
จ ใจก บเทศกาลท เร ยนและผลไม ไทยท ใหญ ท ส ดในประเทศไทย ให ค ณอร อยไม อ นก บบ ฟเฟ ต ส ดยอดผลไม ไทย ไม ว าจะเป น ราชาแห งผลไม ไทย ท เร ยนหมอนทอง ราช น แห งผลไม ไทย ม งค ด มะม วง กล...   More info

Luncheon with Secretary-General of SEC, Rapee Sucharitakul

24 May 12:00 - 14:00 24 May 12:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
The St. Regis Bangkok The St. Regis Bangkok
AMCHAM is delighted to welcome the Secretary-General of the Securities and Exchange Commission (SEC), Rapee Sucharitakul, as guest speaker at the Chamber's May monthly luncheon in...   More info

Power Lunch Punspace ThaPhaeGate

24 May 12:30 - 13:30 24 May 12:30 - 13:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Punspace Tha Phae Gate Punspace Tha Phae Gate
Hey members, Let's have lunch together. Meet the people you sit next to and learn what they are up to! It's a great way to make new friends and create potential...   More info

12senses and Whole Brain for Your Child

24 May 13:00 - 28 May 23:00 24 May 13:00 - 28 May 23:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
โรงเรียน พ่อ แม่ ลูก โรงเรียน พ่อ แม่ ลูก
ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร กขอเช ญท กท านร วมอบรมหล กส ตร 12 senses and Whole Brain for Your Child โดย : คร ณา ... ก จกรรมจ ดเต มแบบค างค น 24-28 พฤษภาคม 2560 ณ ต กสมาร ท แอนด สมาย (ต กมด...   More info

พลังชีวิตในปัจจุบันขณะ 5 วัน (Mindfulness Living 5 Days Retreat)

24 May 13:00 - 28 May 16:00 24 May 13:00 - 28 May 16:00 - Amphoe Muang Surat Thani Amphoe Muang Surat Thani
Like Residence ห้องพัก ห้องประชุม ร้านกาแฟ จัดเลี้ยง สุราษฎร์ธานี Like Residence ห้องพัก ห้องประชุม ร้านกาแฟ จัดเลี้ยง สุราษฎร์ธานี
We would like to invite you to join us this coming April 2017. Spiritual teacher, Ajahn Supol Lohachitkul (Chim Lo) who has 45 years teaching experience will lead you in a quiet...   More info

Free Rebirthing Session

24 May 13:00 - 15:00 24 May 13:00 - 15:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Agama Yoga Koh Phangan Thailand Agama Yoga Koh Phangan Thailand
Come and join this free Rebirthing session led by Chandra in Shakti Hall at the Agama Yoga Campus in Srithanu, and get a taste of what the full 2017 Rebirthing Program at Agama...   More info

Outdoor With Fun Trang with dunnhumby

24 May 13:30 - 17:00 24 May 13:30 - 17:00 - Sikao Sikao
Anantara Si Kao Resort Anantara Si Kao Resort
  More info

Suchada Pramoulkan ทริปถ่ายรูปสุดร้อนหวานช่ำ ที่พลาดไม่ได้!

24 May 14:00 - 17:00 24 May 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Motmodels Studio Motmodels Studio
TRIP No.42 24/05/17 ร อนองศาเด อดก บ นางแบบส ดร อน สำหร บช างภาพ Hot Hot!! ร อนองศาเด อดก บ น องแคท นางแบบสาวสวย ส ด Sexy!!!! ว นพ ธท 24 พฤษภาคม บ ายสอง (3 ชม. เต ม!!) @ Models...   More info

Level A Certification Course - ADP Design Tour 2017

24 May 14:00 - 17:00 24 May 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA-TO HUBBA-TO
The Asia Designer Communication Platform (ADP) brings its Design Tour to Bangkok from May 24 to June 6, 2017 featuring different activities including specialized workshops for...   More info

Webinar: ป้องกัน Zero-day Malware และ Ransomware โดยใช้ AI

24 May 14:00 - 15:30 24 May 14:00 - 15:30 - Bangkok Bangkok
TechTalk Thai ข่าว Enterprise I.T. ภาษาไทย TechTalk Thai ข่าว Enterprise I.T. ภาษาไทย
รายละเอ ยดการบรรยาย ห วข อ: ป องก น Zero-day Malware และ Ransomware โดยใช Artificial Intelligence (AI) ผ บรรยาย: ค ณคร ส นาวาน และค ณพ สน แสงเย น ท ปร กษาด านความม นคงปลอดภ ยจาก...   More info

FIN's Vacations

24 May 15:00 - 28 May 22:00 24 May 15:00 - 28 May 22:00 - Nakhon Lampang Nakhon Lampang
CentralPlaza Lampang CentralPlaza Lampang
ชาวลำปางมาฟ นนก นนน อ กคร งก บงาน Fin's Vacations: ฝนน ..ท ลำปาง พบก บส นค าคร เอท ฟกว า 100 บ ทเหม อนเช นเคย คร งน ม ก จกรรมพ เศษส ดๆ ม น คอนเส ร ตจากศ ลป นวง The Toys (ศ กร 26 พ...   More info

USMLE & Abroad Informational

24 May 16:30 - 19:00 24 May 16:30 - 19:00 - Pathum Thani Pathum Thani
CICM CICM
Learn more about USMLE and options for training abroad. All are invited to attend! Parents and students...   More info

Pasta Buffet - ONLY 295฿ per Person

24 May 17:00 - 21:00 24 May 17:00 - 21:00 - Pattaya Pattaya
Laong's Bistro & Boutique Laong's Bistro & Boutique
All you can eat Pasta Buffet every Wednesday Evening only at Laong's Bistro on Jomtien 2nd Road. โปรใหม ค ะ ถ กใจย งน ก Pasta Buffet ท กว นพ ธ เพ ยง 295บาท/คน เท าน น ต งแต 5โมง   More info

Nippon presented by U BEER

24 May 17:30 - 25 May 01:30 24 May 17:30 - 25 May 01:30 - Bangkok Bangkok
Parking toys Parking toys
Concert 'NIPPON presented by U BEER' คอนเส ร ตท ค ณร ว า 'ไม ควรพลาด' พบก บศ ลป นญ ป นท เคยผ านเวท ระด บโลกอย าง Summer Sonic และ Fuji Rock มาแล ว พร อมท งศ ลป นไทยท ได ร บความส   More info

Tapas&Wine Night, A Mediterranean Journey Brought to you by BB&B

24 May 18:00 - 23:00 24 May 18:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Toro Bangkok Toro Bangkok
Who doesn't love Tapas & Wine pairing? That's why we bring our Tapas & Wine Night for more! Experience Tapas & Wine pairing at TORO Bangkok in Tapas & Wine Night ,A...   More info

Canuck Connection "Digital & Influencer Marketing"

24 May 18:00 - 21:00 24 May 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
CanCham Thailand CanCham Thailand
We are delighted to invite you to our May 24 Canuck Connections Branding Through Digital & Influencer Marketing . Canuck Connections is on the 24th May, starting from 6:00PM...   More info

Big15: Fitness in Business

24 May 18:00 - 21:30 24 May 18:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Rembrandt Hotel & Towers, Bangkok Rembrandt Hotel & Towers, Bangkok
Pre register online Single ticket 500 THB Pre register online Couple ticket 350 THB Each Walk in 700 THB https:/ticketbox.co.th/event/big15-fitness-in-business-65057/40714 We...   More info

ISB 65 Year Anniversary Reception

24 May 18:00 - 20:30 24 May 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
Join us as for a night of music and memories as we celebrate ISB's 65th Anniversary. Enjoy a phenomenal line-up of performances, speeches from community members and an exhibition...   More info

Alumni Dinner in Chiang Mai (24 May, 6.30 pm)

24 May 18:30 - 20:30 24 May 18:30 - 20:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Le Méridien Chiang Mai Le Méridien Chiang Mai
Prem will be hosting an alumni dinner at Le Meridien Chiang Mai on Wednesday 24 May 2017 at 6.30 pm. We are looking forward to seeing you there. Please let A. Linda, Director...   More info

CommDe Talk Series: Synesthetic Art-Science

24 May 18:30 - 20:30 24 May 18:30 - 20:30 - Bangkok Bangkok
CommDe Chulalongkorn University CommDe Chulalongkorn University
CommDe is pleased to announce a public talk by artist Maurizio Martinucci (aka TeZ). Tez is an Italian interdisciplinary artist and independent researcher, living and working in...   More info

Serena Brancale Jazz Quartet

24 May 19:00 - 20:00 24 May 19:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Serena Brancale Quartet is composed by voice and electronic drums, electronic keyboard and bass. Their music is predominantly soul funk and R&B, made of new songs written by...   More info

Samui Wellness Consultants Society

24 May 19:00 - 21:00 24 May 19:00 - 21:00 - Amphoe Koh Sa-mui Amphoe Koh Sa-mui
Elysia Boutique Resort Fisherman's Village Koh Samui Elysia Boutique Resort Fisherman's Village Koh Samui
Samui Wellness Consultants Society An open-to-all informal monthly gathering of wellness consultants, wellness enthusiasts and visitors in a casual setting to exchange and spread...   More info

Australian Barbecue Dinner

24 May 19:00 - 22:30 24 May 19:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Quince - Eatery & Bar Quince - Eatery & Bar
An authentic, though refined barbecue experience featuring exceptional wines and award winning beers...   More info

Milonga Magica Tango Night

24 May 19:00 - 23:30 24 May 19:00 - 23:30 - Bangkok Bangkok
Deutsches Eck Bangkok Deutsches Eck Bangkok
Every Wednesday 19:00 20:00 Tango group class by Dara and Chris 20:00 23:30 Tango-Melonga Fee: 250 Baht Including 200 Baht voucher for food and...   More info

Vine & Dine – a Communal Table

24 May 19:00 - 22:00 24 May 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
The Peninsula Bangkok - Official Site The Peninsula Bangkok - Official Site
The Peninsula Bangkok invites you to experience the next level of pleasurable Vine & Dine A Communal Table dinner event that presents specially crafted fine cuisine paired with a...   More info

2nd Anniversary Chongjaroen Fest with Polycat

24 May 19:00 - 25 May 00:00 24 May 19:00 - 25 May 00:00 - Bangkok Bangkok
ชงเจริญ Festival ชงเจริญ Festival
POLYCAT เด กแนวได ..ผ ใหญ แนวด Old School POP พ ธท 24 พฤษภาคมน ครบรอบ 2 ป ชงเจร ญ เฟสต ว ล ศ ลป นท ได ร บการโหวตส งส ดจากสมาช กแฟนเพจ ชงเจร ญ เฟสต ว ล ให มาแสดงสดท น ศ ลป นท...   More info

Wild Wednesday - Lollipops Gay Night feat Pangina Heals

24 May 19:00 - 25 May 02:30 24 May 19:00 - 25 May 02:30 - Bangkok Bangkok
8 on eleven 8 on eleven
WILDWEDNESDAYS LOLLIPOPS WEDNESDAY MAY 24th 9pm till Late Sweet Like Candy! Thailand's Drag Superstar Pangina Heals and her seductivly delicious crew are bringing a new show...   More info

Houraisen Sake Dinner at Eat Me Restaurant

24 May 19:00 - 21:00 24 May 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Eat Me Restaurant Eat Me Restaurant
Houraisen SAKE DINNER at Eat Me English info following Janapnese SCS Trading から皆様へ 素敵なお酒の会のご紹介です(日本語 Japanese) フュージョンレストラン Eat Me Restaurantとの初コラボレーション 日本から愛知県が世界に誇る蓬莱泉を醸す関谷醸造   More info

NRC BKK Ready Set Go Run (24/05/2017)

24 May 19:04 - 20:00 24 May 19:04 - 20:00 - Suan Lumphini Suan Lumphini
Lumphini Park Lumphini Park
NRC BKK Ready Set Go Run (24/05/2017) 5 km โปรแกรมเร มต น READY SET GO RUN ท จะนำค ณเร มต นการว ง ด วยความสน กสนานก บเพ อนๆ น กว ง และการด แลเป นอย างด จากไนก โค ชและไนก เพ   More info

Soundboard Bangkok - Start Up Competition Finals

24 May 19:30 - 21:00 24 May 19:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
The Hive Bangkok Ltd The Hive Bangkok Ltd
Soundboard Asia is a programme that empowers creative entrepreneurs through a series of feedback clinics, presentations, and inspiring talks. We are now through to the Country...   More info

JAM CINÉ CLUB ('Witchhammer' Czech New Wave Part II)

24 May 20:00 - 23:00 24 May 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
Every Wednesday night at JAM is CINÉ CLUB. Guest host for May is Pilot Pirx, an artist, musician and producer from the Czech Republic. Our Theme for May is 'Czech New Wave Part...   More info

Lighthouse: Acrobat ZenSo Duo Az Mo Tee

24 May 21:00 - 25 May 10:00 24 May 21:00 - 25 May 10:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Lighthouse Bungalows Lighthouse Bungalows
Tee 9-12 Az Mo 12-2.30am ZenSo Duo 2.30-5am Acrobat 5am end Az Mo https:/soundcloud.com/az-mo-2/azmo-sad-free-download-1 ZenSo Duo ZenSo Duo is on Mixcloud. Join to listen to...   More info

The Original Pool Party

24 May 21:00 - 25 May 06:00 24 May 21:00 - 25 May 06:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Coral Bungalows, Koh Phangan Coral Bungalows, Koh Phangan
THE ORIGINAL POOL PARTY 24 MAY 2017 The Big Pool Party at Coral Bungalows provide an experience that you will never forget. . . Live DJ Perfomance... The Resident’s DJ (Fullmoon...   More info

GLOW w/ Charlie Kwenta - Free Entry Before Midnight!

24 May 21:30 - 25 May 03:30 24 May 21:30 - 25 May 03:30 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
Wednesday-ing w/Charlie Kwenta and WIntix! Charlie Kwenta started out playing straight techno back in 2000, but he branched out to include minimal, electro and deep to his...   More info

Hip-hop & Games Night feat. Twopee and DJTOB

24 May 22:00 - 25 May 02:00 24 May 22:00 - 25 May 02:00 - Bangkok Bangkok
GAME OVER LOUNGE THAILAND GAME OVER LOUNGE THAILAND
Play games and party all night with DJTob Bangkok Invaders & TWOPEE SOUTHSIDE !! FREE ENTRY 10pm LATE 02-170-7684 Come join us for a night of partying and gaming such as...   More info

DJ Tracks LIVE at Sugar Club - Wednesday 24th May

24 May 22:00 - 25 May 04:00 24 May 22:00 - 25 May 04:00 - Bangkok Bangkok
Sugar Club Sugar Club
Born in the Parisian suburb, DJ Tracks is only 12 years old when he touched his first turntable and decided to become a participant. Until then he was a simple spectator and a...   More info

Thailand Optical Expo Thopix 2017

25 May 00:00 - 27 May 19:59 25 May 00:00 - 27 May 19:59 - Bangkok Bangkok
Bitec Internation Exhibition Bitec Internation Exhibition
  More info

I pack Casplan 25-27 May 2017, Baku, Azerbaijan

25 May 00:00 - 27 May 00:00 25 May 00:00 - 27 May 00:00 - Bangkok Bangkok
BLI Thailand BLI Thailand
สนใจออกบ ทต ดต อ BLI Thailand โทร 02-2042580 อ เมล kanokwan@blithailand.com www.blithailand...   More info

คอนเสิร์ตแฟนฉันพันธุ์ร็อค

25 May 06:35 25 May 06:35 - Bangkok Bangkok
แฟนฉัน โอ้วเย้ กัลปพฤกษ์ / Fanchun Oh Yeah แฟนฉัน โอ้วเย้ กัลปพฤกษ์ / Fanchun Oh Yeah
25 พค. ฉลองร านครบรอบ 3 ป ก บคอนเส ร ตแฟนฉ นพ นธ ร อค พบก บ แด กซ ไรเดอร และ วงซ ลล ฟ ล จำหน ายบ ตร 200 บาท ขายหน างาน 250 บาท บ ตรแลกร บเบ ยร ล โอ 1 แก ว และร บส ทธ ล นรางว ลอ...   More info

Asia Pacific Coaching Conference 2017 (APAC2017)

25 May 08:00 - 27 May 18:00 25 May 08:00 - 27 May 18:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
  More info

งานประกวดสัตว์น้ำสวยงาม ประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 2

25 May 08:00 - 28 May 17:00 25 May 08:00 - 28 May 17:00 - Ban Pong Ban Pong
ฟิชวิลเลจ ราชบุรี/ Fish Village Ratchaburi ฟิชวิลเลจ ราชบุรี/ Fish Village Ratchaburi
  More info

โครงการสัมนาวิชาการประจำปี

25 May 08:00 25 May 08:00 - Nakhon Nayok Nakhon Nayok
St.Theresa International College St.Theresa International College
ทางคณะพยาบาล ม โครงการอบรมส มนาว ชาการประจำป เร อง การพ ฒนาการว จ ยจากการปฏ บ ต การพยาบาลและการประเม นผลการเร ยนร ด วยเทคน ค RME ใน ว นท 25-26 พฤศภาคม 2560 โดยการอบรมคร งน จะได ร...   More info

ปรินท์รูปจาก instagram งาน Tesco Finest (คุณแบงค์)

25 May 08:00 - 18:00 25 May 08:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
สีลม_ตึกยูไนเต็ดเช็นเตอร์ สีลม_ตึกยูไนเต็ดเช็นเตอร์
ปร นท ร ปงาน Tesco Finest (ค ณแบงค ) ม ดจำแล ว 2000 พฤห ส ท 25 พฤษภาคม 60 ส ลม_ต กย ไนเต ดเช นเตอร งานจะต งแต 8.00-18.00 คร บ Print from IG ปร นท ไม จำก ดจำนวน กระดาษ DNP ฉ กได...   More info

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ

25 May 08:30 - 16:00 25 May 08:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Talga-Thailand Ladies Golf Association Talga-Thailand Ladies Golf Association
สนามธนาซ ต กอล ฟ แอนด สปอร ตคล บ ในว นพฤห สบด ท 25 พฤษภาคม 2560 เร มแข งข นเวลา 08.30 น. การแข งข นเป นแบบสโตร คเพลย 18 หล ม น บคะแนนส ทธ ค าสม ครแข งข นคนละ 2,000.-บาท (รวมค ากร...   More info

ADAC 2017 (Aesthetic Dermatology Academy Conference)

25 May 08:30 - 27 May 19:00 25 May 08:30 - 27 May 19:00 - Bangkok Bangkok
Rejuvenex Rejuvenex
ADAC 2017 (Aesthetic Dermatology Academy Conference) for Science Fact and Friendship Who should attend ADAC Dermatologists Plastic surgeons Head and Neck surgeons...   More info

BUILK x ตราเสือ ชวนอบรมโปรแกรมควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างฟรี!

25 May 08:30 - 16:15 25 May 08:30 - 16:15 - Chiang Mai Chiang Mai
โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่
BUILK x ตราเส อ ชวนอบรมโปรแกรมควบค มต นท นงานก อสร างฟร ! Tiger Brand ตราเส อ และ BUILK เล งเห นความสำค ญต อธ รก จก อสร างจ ดก จกรรมอบรมโปรแกรมควบค มต นท นงานก อสร างสำหร บผ ร บ   More info

Hotel Management Thailand Summit 2017

25 May 08:30 - 17:15 25 May 08:30 - 17:15 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
It has been an eventful few years for hoteliers in Thailand. In-bound tourism is back on a growth trajectory, with record-high foreign arrivals expected. Nonetheless, fierce...   More info

ADAC 2017 (Aesthetic Dermatology Academy Conference)

25 May 08:30 - 27 May 19:00 25 May 08:30 - 27 May 19:00 - Bangkok Bangkok
SELPHYL SELPHYL
ADAC 2017 (Aesthetic Dermatology Academy Conference) for Science Fact and Friendship Who should attend ADAC Dermatologists Plastic surgeons Head and Neck surgeons...   More info

ADAC 2017 (Aesthetic Dermatology Academy Conference)

25 May 08:30 - 27 May 19:00 25 May 08:30 - 27 May 19:00 - Bangkok Bangkok
Dermalink Thailand Dermalink Thailand
ADAC 2017 (Aesthetic Dermatology Academy Conference) for Science Fact and Friendship Who should attend ADAC Dermatologists Plastic surgeons Head and Neck surgeons...   More info

APAC Coaching Conference 2017 - Bangkok

25 May 09:00 - 27 May 12:00 25 May 09:00 - 27 May 12:00 - Nonthaburi Nonthaburi
IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center
Http:/www.apac2017.com/index.php For Loop Alumnae and friends, you can join us for group special price! Please WA Rini 08174858884 to join this group...   More info

HiPPS Training - Presentation Skills

25 May 09:00 - 26 May 17:00 25 May 09:00 - 26 May 17:00 - Nonthaburi Nonthaburi
Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC)
This 2-day workshop has been designed to improve the presentation skills and effectiveness in public speaking for member of the HiPPS. Participants will learn how to plan, prepare...   More info

Asia Pacific Regional Rotaract Conference 2017 In Phuket, Thailand

25 May 09:00 - 28 May 17:00 25 May 09:00 - 28 May 17:00 - Phuket Phuket
Hilton Phuket Arcadia Hilton Phuket Arcadia
We are glad to announce that we have extended batch 3 (360 USD) to 31 March 2017. Don't forget to bring more friends to join us so we all can have a great time together. The next...   More info

การประเมินความพร้อมก่อนเข้าตลาดจีน

25 May 09:00 - 16:00 25 May 09:00 - 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training IOI Training
  More info

K.วี่/Portrait/Morning/ช่างภาพปู้

25 May 09:00 - 13:00 25 May 09:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Nabura Studio Nabura Studio
  More info

2-Day Children's Yoga Teaching Course with Divine Light Yoga

25 May 09:00 - 15:30 25 May 09:00 - 15:30 - Bangkok Bangkok
Yogatique Bangkok Yogatique Bangkok
9,800 THB Early Bird (Before May 9th) and 11,500 THB Regular Price. You can pay at the studio, through our PayPal account (yogatiquebangkok) or by Bank transfer (please send us a...   More info

Balloonie Academy ปี11ครั้งที่ 5

25 May 09:00 - 27 May 15:00 25 May 09:00 - 27 May 15:00 - Bangkok Bangkok
Balloonie ลูกโป่งสร้างความสุข Balloonie ลูกโป่งสร้างความสุข
อยากเป ดร านล กโป ง ? อยากเป นเจ าของธ รก จ สร างความส ข ? ส งสำค ญ 6 อย าง ท จะสามารถสร างฝ นให เป นจร ง 1.ร ล ก ร จร ง เพ อท งค แข ง ให ขาด 2.อย าเยอะซ อของกองเป นต นท น 3...   More info

หลักสูตร การสอนงานและการเป็นผู้ให้คำปรึกษา

25 May 09:00 - 26 May 16:00 25 May 09:00 - 26 May 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร การสอนงานและการเป นผ ให คำปร กษา 25-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามก ฬาแห งชาต ) อ ตราท านละ 14,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด...   More info

หลักสูตร เทคนิคติดตามและประเมินผลฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ

25 May 09:00 - 26 May 16:00 25 May 09:00 - 26 May 16:00 - Bangkok Bangkok
I-Residence Hotel, Sathon I-Residence Hotel, Sathon
ป ญหาหล งจ ดฝ กอบรม หลายท านคงพบว า หล งอบรมไปแล วไม เก ดการพ ฒนา ไม สามารถนำกระบวนการเร ยนร รวมท ง เน อหาจากการอบรม ปร บเปล ยน ปร บใช ในกระบวนการ ทำงานจร ง ทร พยากรในองค กรไม เก...   More info

หลักสูตร : พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp รุ่นที่ 5/2560

25 May 09:00 - 26 May 16:00 25 May 09:00 - 26 May 16:00 - Bangkok Bangkok
ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หล กส ตรเพ อสร างพ นฐานให ก บ สถาปน ก ว ศวกร ผ ร บเหมา และช างฝ ม อไทย ในการนำ SketchUp มาใช ในกระบวนการทำงานก อสร างบนพ นฐานของ ความง าย สน ก และม ประส ทธ ภาพ โดยม ห วข อการอบรมด...   More info

Dhamma and Society (Day 2) – 8th Int. Buddhist Research Seminar

25 May 09:00 - 17:00 25 May 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Suan Mokkh Bangkok - BIA Suan Mokkh Bangkok - BIA
DHAMMA and SOCIETY (INFO and REGISTRATION on www.dhammaandsociety.org) Schedule for the 8th International Buddhist Research Seminar at the Buddhadasa Indapanno Archives (DAY 2...   More info

Phuket Physiotherapy Treatment Tour

25 May 09:00 - 30 May 23:00 25 May 09:00 - 30 May 23:00 - Ban Patong Ban Patong
Grand Mercure Patong Grand Mercure Patong
I will be treating personally treating patients in the fun-filled island Phuket! Treatment price: 70 USD Duration: 1-1hr 15mins Location: Grand Mercure Patong Appointment...   More info

APRRC 2017 - Phuket

25 May 09:00 - 28 May 22:00 25 May 09:00 - 28 May 22:00 - Phuket Phuket
Patong, Phuket, Thailand Patong, Phuket, Thailand
一個 聚集超過十個國家既扶青 一個 四日三夜的會議 一個 出國參與扶青活動的好機會 第十四屆亞太地區扶青會議將於2017年5月25至28於泰國布吉進行 熱愛旅行 熱愛扶青 既你 又點可以錯過 活動詳情 日期: 2017年5月25至28日 地點: Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 布吉: (五 級酒店) Fee...   More info

Young Conservation Scientist Conference '17

25 May 09:00 - 27 May 16:00 25 May 09:00 - 27 May 16:00 - Ban Mai Ban Mai
Suranaree University of Technology Suranaree University of Technology
งานประช มว ชาการน กว ทยาศาสตร และน กอน ร กษ ร นเยาว ม กล มเป าหมายเป นเยาวชนท งไทยและต างชาต ท กำล งเร มต นอาช พในสายงานการอน ร กษ พ นธ ส ตว ป าให เช ดช การทำว จ ยและการอน ร กษ...   More info

Community Qi Gong

25 May 09:30 - 10:30 25 May 09:30 - 10:30 - Muang Chiang Mai Muang Chiang Mai
Chiang Mai Community House Chiang Mai Community House
Start your Tuesdays and Thursdays mornings with gentle exercise that might broaden your body awareness, help to improve your stamina, coordination, flexibility and balance, teach...   More info

Chatbot for Business by IBM and ConvoLab

25 May 09:30 - 12:00 25 May 09:30 - 12:00 - Bangkok Bangkok
IBM Client Innovation Center Bangkok IBM Client Innovation Center Bangkok
ศ กษารายละเอ ยดและว ธ การลงทะเบ ยนได ท https:/www.techtalkthai.com/ibm-and-convolab-on-free-chatbot-business-seminar...   More info

15th ARBA Sanctioned Show 2017 by Siam Rabbit and Cavy Assoc.

25 May 10:00 - 28 May 20:00 25 May 10:00 - 28 May 20:00 - Bangkok Bangkok
Queen Sirikit National Convention Centre MRT Station Queen Sirikit National Convention Centre MRT Station
ขอเช ญร วมงานประกวดกระต ายและเคว มาตราฐานสากลคร งท 15 โดย สยามแรบบ ทแอนด เคว คล บ ณ ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต ว นท 25-28 พฤษภาคม...   More info

May book club: Joyce Carol Oates

25 May 10:00 - 12:00 25 May 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Neilson Hays Library Neilson Hays Library
The library is closed for renovation, but our book club continues this month with a discussion of works by Joyce Carol Oates. An American writer, Oates published her first book...   More info

Toyota Play Cool Wow

25 May 10:30 - 28 May 21:00 25 May 10:30 - 28 May 21:00 - Bangkok Bangkok
CentralPlaza Pinklao CentralPlaza Pinklao
ส มผ สยนตกรรมใหม ของ Toyota พร อมเอกส ทธ พ เศษมากมาย สำหร บผ จองภายในงาน ร วม Meet & Greet เคน ภ ภ ม (26 พ.ค.) แต ว ณฐพร (27 พ.ค.) วง พอส (28 พ.ค...   More info

พบเหล่าเซเลป น้องหมา น้องแมวได้ที่บูธ รพ.สัตว์ทองหล่อ Pet Expo

25 May 11:00 - 28 May 20:00 25 May 11:00 - 28 May 20:00 - Klong Toey Klong Toey
Queen Sirikit National Convention Center Queen Sirikit National Convention Center
PET EXPO THAILAND 2017 @ Thonglorpet Hospital Booth 25-28 พฤษภาคม 2560 ท ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต เข ามาร วมพ ดค ยก บเหล า เซเลป แชร ร ป และฝากคำถามถ งเหล าเซเลปได ท น ก...   More info

Young Conservation Scientists Conference

25 May 11:00 - 27 May 14:00 25 May 11:00 - 27 May 14:00 - Ban Mai Ban Mai
Suranaree University of Technology Suranaree University of Technology
The Young Conservation Scientists Conference hosted by Suranaree University of Technology is targeted toward early career scientists in order to instill the value of performing...   More info

Weekly Luncheon Meeting, May 25, 2017

25 May 12:00 - 13:30 25 May 12:00 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
Weekly Luncheon Meeting, May 25, 2017 -12.00 noon, registration and fellowship -12.30 Meeting call to order -Ticket: Bht620.-including food and coffee -Rotarians and Friends are...   More info

International Women's Club international Food Fair

25 May 12:00 - 14:00 25 May 12:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Novotel Bangkok Sukhumvit 20
International food buffet International Women's Club of Thailand is organizing IWC International Food Fair. This is a friendship lunch. We sincerely hope your ladies group will...   More info

Super Turbo Thailand Round 3-4

25 May 12:00 - 27 May 21:00 25 May 12:00 - 27 May 21:00 - Buriram Buriram
Chang International Circuit By Buriram United Chang International Circuit By Buriram United
การแข งข นรถยนต ทางเร ยบรายการ Super Turbo Thailand Round 3...   More info

HSMAI Hotel Digital Marketing Training Bangkok

25 May 12:30 - 18:00 25 May 12:30 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Site Mercure Hotel Makkasan MCHMS - โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน Site Mercure Hotel Makkasan MCHMS - โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน
HSMAI proudly presents our training workshop for Hotel staff to learn more about all things Digital. There is a lot to cover so be on-time and ready to work! Bring your laptop...   More info

HSMAI Hotel Digital Marketing Training Bangkok

25 May 12:30 - 18:00 25 May 12:30 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Mercure Bangkok Makkasan Mercure Bangkok Makkasan
Register at: https:/hsmai-digital-marketing-bangkok.eventbrite.com.au HSMAI proudly presents our training workshop for Hotel staff to learn more about all things Digital. There...   More info

K.วี่/White&Green/Afternoon/ช่างภาพปู้

25 May 13:00 - 17:00 25 May 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Nabura Studio Nabura Studio
  More info

Little Farm Road Show

25 May 15:00 - 26 May 18:00 25 May 15:00 - 26 May 18:00 - Bangkok Bangkok
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
Little Farm Road Show 2017 คร งท 2 น พบก บส นค าราคาพ เศษส ดๆ พร อมโปรโมช นด ๆ ท ทางเราได เตร ยมไว เป นพ เศษ ณ ธนาคารแห งประเทศไทย ในว นท 25 26 พฤษภาคม 2560 น ต งแต เวลา 9 นาฬ กา   More info

SI-UK Interview Day: University of Portsmouth

25 May 15:00 - 16:00 25 May 15:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
SI-UK Thailand SI-UK Thailand
SI-UK Interview Day ขอเช ญน องๆ มาพบปะพ ดค ยก บค ณ Adele Wong ต วแทนจากมหาว ทยาล ย University of Portsmouth ลงทะเบ ยนฟร ! คล กเลย https:/goo.gl/yp0Sox University of Portsmouth ได...   More info

All You Can Eat Ribs - 395B / Person

25 May 16:00 - 21:00 25 May 16:00 - 21:00 - Pattaya Pattaya
Laong's Bistro & Boutique Laong's Bistro & Boutique
It's Ribs at Laong's. Slow Cooked Prime Pork RIbs Fall Off The Bone With a Choice of Traditional BBQ Sauce or Spicy Mexican Sauce. French Fries, Corn & Apple Slaw on The Side...   More info

Memorial Weekend in Thailand (Bangkok-Pattaya)

25 May 16:50 - 29 May 12:00 25 May 16:50 - 29 May 12:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
It's a 3 night 5 day weekend you can explore all the Thailand essentials. The flight leaves around 2000 you can save a day of your leave. Pland ahead and join us for exotic...   More info

Week 7: How to Build a Great Product IV

25 May 17:00 - 18:00 25 May 17:00 - 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Punspace Tha Phae Gate Punspace Tha Phae Gate
Week 7: How to Build a Great Product IV By Jan Koum (WhatsApp) Y Combinator believes the barrier to entry for people to start a startup is still too high. They want to make it...   More info

Spooky Sounds from the Universe

25 May 18:00 - 26 May 01:00 25 May 18:00 - 26 May 01:00 - Bangkok Bangkok
Black Cabin Black Cabin
Black Cabin Presents, Spooky Sounds from the Universe Close your eyes & Listen Let the deep ambient post rock melodies entice your evening from Bangkok's leading indie artists...   More info

Sunset spirits tasting on Thursdays by Mekhong

25 May 18:00 - 20:00 25 May 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
The Peninsula Bangkok - Official Site The Peninsula Bangkok - Official Site
Every Thursday evening, guests can enjoy a stress-free moment while tasting and learning about a selection of wine & spirits from our beverage team. Indulge with a magnificent...   More info

Dream Pitch: Health Technology

25 May 18:00 - 21:00 25 May 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Dream Office Dream Office
กล บมาอ กคร งกล บก จกรรม Dream Pitch โดย Dream Office ในห วข อ Health Technology ! ก จกรรม Dream Pitch เป นก จกรรมจ บค เจรจาการค าให ก บพ นธม ตรท ม แนวค ดหร ออ ดมการณ เด ยวก นใ   More info

WIN WAN X OLDER

25 May 18:00 25 May 18:00 - Bangkok Bangkok
OLDER OLDER
เตร ยมต วพบก บคร งแรกของ Federbräu Red Feather Club เป ดประสบการณ ดนตร และโชว ส ดพ เศษอ กมากมาย พบก นท Older 25 พฤษภาคม ต งแต 19:00 น. เป นต นไป RSVP.086 383 3600 Line...   More info

Jameson on the rock

25 May 18:00 - 23:30 25 May 18:00 - 23:30 - Bangkok Bangkok
Live RCA Bangkok Live RCA Bangkok
What the Duck Presents Jameson on the rock คอนเส ร ต ท จะพาท กคนปลดปล อยพล งร อกไปด วยก น ชวนแก งค เพ อนท ม ห วใจร อก มองหน าแล วจ บม อ มาด มาฟ ง มาโยก ไปพร อมๆก น พบก บ 4 ศ ลป   More info

พฤหัสเลดี้ไนท์ ฟรี!ดื่ม+ลด Ladies Night

25 May 18:00 - 21:00 25 May 18:00 - 21:00 - Amphoe Muang Songkhla Amphoe Muang Songkhla
Blue Smile Cafe บลูสไมล์คาเฟ่ Blue Smile Cafe บลูสไมล์คาเฟ่
ค นพฤห สเท าน น!สำหร บเพ อนหญ ง เเท เท ยม ทอม น ค อเลด ไนท !!ด มฟร !!เฉพาะผ หญ ง ร บ 1.ฟร !สปายค ลเลอร หร อบล ฮาวายโซดา 2.ลด10 3.ล นรางว ล 4ท ม ฟ งเพลงจากศ ลป นหญ งตลอดค น For our...   More info

‘’絶対に達成する技術‘’セミナー

25 May 18:30 - 21:00 25 May 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Gallery21 Gallery21
1万人のデータからわかった 科学的に目標を達成する方法 あなたの目標が 計画倒れ になる本当の理由 教えます 1年 半期 四半期 1ヶ月 ビジネスパーソンにとって さまざまなスパンで 目標を立てる ことは日常的にやってい ることでしょう でも 実際に その目標を達成できる 人はぐっと減ります さらには 立てた目標は必ず達成できている という人は本当に一握   More info

Skal Chiang Mai May meeting

25 May 18:30 - 22:00 25 May 18:30 - 22:00 - Chiang Mai Chiang Mai
DusitPrincess Chiang Mai DusitPrincess Chiang Mai
Skal Chiang Mai would like to invite you to an evening at the Dusit Princess Jasmine restaurant for a fabulous Chinese dinner on Thursday, May 25 at 6:30 p.m. Skal members will...   More info

Thai Spice Market Night

25 May 18:30 - 22:30 25 May 18:30 - 22:30 - Amphoe Hua Hin Amphoe Hua Hin
Anantara Hua Hin Resort Anantara Hua Hin Resort
Explore Thailand through a magnificent culinary spread. Taste authentic recipes using aromatic herbs and spices. Savour spicy curries and refreshing salads as well as regional...   More info

5 Gems of Asia Buffet Night

25 May 19:00 - 22:00 25 May 19:00 - 22:00 - Phuket Phuket
Restaurant Mangosteen Restaurant Mangosteen
5 GEMS OF ASIA, ONLY 950.-BAHT P.P. NET. (SPECIAL RATES FOR PREPAYMENT AVAILABLE ONLINE). Every Thursday from 7pm to 9.30pm, try the most famous dishes from Thailand, Japan...   More info

Sexy in the City presents: Monthly Latino/Mexican Night

25 May 19:00 - 23:59 25 May 19:00 - 23:59 - Pattaya Pattaya
Sexy In The City Soi 6 Sexy In The City Soi 6
Our popular monthly Latino Night returns: We feature great free Mexican food at 8PM, all the girls in sexy black Latin style dresses, party games, the best in Latino and...   More info

ครูผู้สอน ส่วนกลาง (ผิน แจ่มวิชาสอน)

25 May 19:00 - 28 May 22:00 25 May 19:00 - 28 May 22:00 - Bangkok Bangkok
Red Cross Youth Red Cross Youth
  More info


© 2017 Siguez