Bhatara Progress Solutions Summit 18

22 Sep 04:00 - 23 Sep 12:00 22 Sep 04:00 - 23 Sep 12:00 - Bangkok Bangkok
Bhatara Progress Bhatara Progress
Bhatara Progress Solutions Summit ได เวลาสำแดงความอล งการอ กคร ง คร งน เราจะไปร วมก นผจญภ ยเข าส ว ถ โคจร ส โลกใหม ท เราย งไม ค อยค นเคย เราร วมก นไปเผช ญก บความท าทายเพ...   More info

เดินวิ่งต้านโรค ครั้งที่ 1 รวมพลังสร้างสุขภาพ

22 Sep 05:30 - 08:00 22 Sep 05:30 - 08:00 - Amphoe Na Klang Amphoe Na Klang
รพ.สต.ท่าอุทัย รพ.สต.ท่าอุทัย
  More info

DRP เกาะทะลุ TRIP

22 Sep 06:00 - 24 Sep 17:00 22 Sep 06:00 - 24 Sep 17:00 - Bangkok Bangkok
Ducati Ratchaphruek Ducati Ratchaphruek
ด คาต ราชพฤกษ จ ดทร ปเอาใจสายไบเกอร และ สายทร ปก นคร า....ไปข รถชมว วทะเล ดำน ำด ปลาก นด กว า ก บ DRP เกาะทะล TRIP ว นท 22-24 ก นยายน 2560 ลงทะเบ ยนและสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม ได...   More info

ไตรกีฬา มหาสารคาม : Mahasarakham Traithlon

22 Sep 06:00 - 12:00 22 Sep 06:00 - 12:00 - Maha Sarakam Maha Sarakam
อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
งานแข งไตรก ฬามหาสารคาม ว นท 22 ก.ย. 60 เช ญร วมเข าแข งข น ฟร !!! ไม ม ค าใช จ าย ณ อ างเก บน ำแก งเล งจาน ไตรก ฬา ( Sprint Distance )แข งว ายน ำ 750 เมตร ป นจ กรยาน 24กม. ว...   More info

Parp-Pim2 Bangkok Printmaking Exhibition 2017

22 Sep 07:00 - 23:00 22 Sep 07:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Kalwit Studio & Gallery Kalwit Studio & Gallery
/ภาษาไทย โปรดเล อนลงข างล าง/ PARP-PIM2 Bangkok Printmaking Exhibition 2017 : 22 September 30 November 2017 Opening Reception: Friday 22nd September 7pm 11pm At Kalwit Studio...   More info

ลงชื่อจอง Nintendo Switch Pokken Tournament DX (US)

22 Sep 08:00 - 20:00 22 Sep 08:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
TinzShop TinzShop
Preorder ลงช อจอง Nintendo Switch POKKEN TOURNAMENT DX (US) วางจำหน าย: 22 ก.ย. 2017 Youtube: https:/youtu.be/ue-CBOrLnb0 Official Site: ช องทางการจอง ➀ ทาง Facebook คล กท ล...   More info

FMSCT Thailand Road Racing 2017, Round 7 - Practice Day

22 Sep 08:00 - 18:00 22 Sep 08:00 - 18:00 - Nakhon Chai Si Nakhon Chai Si
Thailand Circuit Motorsport Complex Thailand Circuit Motorsport Complex
  More info

มุทิตานุสราวรณ์ กษิณานุสรณ์ ครูอาจาริยัง

22 Sep 08:00 - 22:00 22 Sep 08:00 - 22:00 - Amphoe Muang Phet Buri Amphoe Muang Phet Buri
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ขอเช ญท านแขกผ ม เก ยรต และศ ษย เก า ร วมแสดงม ท ตาจ ต เน องในโอกาสเกษ ยณอาย ราชการในช วงเช า ในว นศ กร ท 22 ก นยายน พ.ศ. 2560 ต งแต เวลา 08.00-10.00   More info

Bond Academy 2017 Season 4

22 Sep 08:00 - 24 Sep 17:00 22 Sep 08:00 - 24 Sep 17:00 - Bangkok Bangkok
KU home KU home
โครงการ Bond Academy 2017 Season4 ก าวแรก..ส สายอาช พด านการเง นการลงท น (ร บจำนวนจำก ด!) กำหนดการร บสม คร/ค ดเล อก สม ครออนไลน ได ต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 18 ส งหาคม 60 ได ท : www...   More info

Pre Order Project Cars 2 PS4

22 Sep 08:00 - 23:00 22 Sep 08:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
discchannel.com discchannel.com
Pre Order Project Cars 2 PS4 เกมออกว นท 22 ก นยายน 2560 ต ดต อสอบถามและส งจองได ท ร าน ด สชแนล ลงช อจองได แล วว นน โทร 02-642-1148 หร อ โทร 086-101-6838 Line มาท ไลน ไอด...   More info

Myanmar Insight 2017

22 Sep 08:00 22 Sep 08:00 - Bangkok Bangkok
Sofitel Bangkok Sukhumvit Sofitel Bangkok Sukhumvit
ขอเช ญเข าร วมการส มมนาท จะทำให ท านได เข าถ งข อม ลเช งล กในการขยายธ รก จไปในประเทศเม ยนมา Myanmar Insight 2017 จ ดข นโดยความร วมม อระหว างสถานเอกอ ครราชท ตไทย ณ กร งย างก ง...   More info

เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 20

22 Sep 08:00 - 24 Sep 17:00 22 Sep 08:00 - 24 Sep 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
อย าช า....ร บเพ ยง 20 ท านเท าน น!!!! ห วข อการฝ กอบรม -หล กท วไปเก ยวก บว ทยาศาสตร น ำนม -หล กส ขศาสตร น ำนมและระบบ GMP -การตรวจค ณภาพน ำนมแพะเบ องต น -ผลของความร อนต อค ณภาพ   More info

Sailrock Wall diving at a granite rock formation

22 Sep 08:00 - 16:45 22 Sep 08:00 - 16:45 - Amphoe Koh Sa-mui Amphoe Koh Sa-mui
Koh Samui Koh Samui
This Friday we will go to Sailrock by our Tourboat MV Seastar. Great chance to meet the gentle Giant Divers, Discover Scuba Diver & Snorklers are welcome. Get your Reservation...   More info

W L T /โฮมสเตย์ บ้านป่าบงเปียง / 23-24 กย. / ราคา 2,500 บาท

22 Sep 08:00 - 24 Sep 23:00 22 Sep 08:00 - 24 Sep 23:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

รวยร้อยล้านด้วยนวัตกรรมชาวบ้าน

22 Sep 08:30 - 12:00 22 Sep 08:30 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Miracle Grand Convention Hotel Miracle Grand Convention Hotel
ส มมนาฟร เพ อผ ประกอบการ SME ท สนใจในเทคโนโลย ต นท นต ำ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการทำงานและแข งข นได ในอนาคต ลงทะเบ ยนเข าร วมฟร ได ท https:/goo.gl/forms...   More info

Millionaire Mind Intensive รุ่น 10

22 Sep 09:00 - 24 Sep 20:00 22 Sep 09:00 - 24 Sep 20:00 - Bangkok Bangkok
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ กรุงเทพมหานคร
Millionaire Mind Intensive ร น 10 พบก น 22-24 ก.ย. 60 ณ เซ นทร ลแจ งว ฒนะฮอลล โดยว ทยากรอ นด บหน งของ T.Harv Eker รายละเอ ยดส มมนา Bit.ly/MMI1709 ส มมนาน เหมาะก บ... -เจ าของธ...   More info

หลักสูตร วิเคราะห์การให้สัมภาษณ์สื่อที่มห้คุณและโทษกับองค์กร

22 Sep 09:00 - 16:00 22 Sep 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร ว เคราะห การให ส มภาษณ ส อท มห ค ณและโทษก บองค กร 22 ก นยายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 7,500 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0...   More info

อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำพื้นคอนกรีต Epoxy Terrazo

22 Sep 09:00 - 23 Sep 17:00 22 Sep 09:00 - 23 Sep 17:00 - Bangkok Bangkok
Thainanohouse Thainanohouse
คอร สอบรมการทำพ นคอนกร ตเคล อบแก ว แบบ Epoxy Terrazzo พ นคอนกร ตเคล อบแก วแบบ Epoxy Terrazzo เป นการทำผ วพ นภายในอาคารสำน กงาน ร านอาหาร สวนอาหาร ร านกาแฟ โรงพยาบาล โรงเร ยน ล...   More info

Sponsorship (Part Two) - day two

22 Sep 09:00 - 20:00 22 Sep 09:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
COMO Metropolitan Bangkok COMO Metropolitan Bangkok
SPONSORSHIP (PART TWO) is an advanced one-day intensive and highly interactive training workshop for brands who want to unleash the power of sponsorship...   More info

การแปรรูปถั่งเช่า เป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

22 Sep 09:30 - 17:00 22 Sep 09:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
Serum เซร ม ตอกเม ด บรรจ capsule ต ดต อสอบถามได ท โทร./IDLine : 0863672033 ค ณน อย กานต ส น ธ...   More info

SSI X Over Course @ITC PIMP MY DIVE

22 Sep 10:00 - 24 Sep 13:00 22 Sep 10:00 - 24 Sep 13:00 - Ban Ko Tao Ban Ko Tao
Pimp My Dive Koh Tao Pimp My Dive Koh Tao
French below - Dear Pro divers , Are you already a dive instructor ? BOOK YOUR X OVER NOW and increase your job opportunities in Thailand and worldwide ! Join us on the August...   More info

Inthebox Market at The Walk Ratchapreuk

22 Sep 10:00 - 24 Sep 21:00 22 Sep 10:00 - 24 Sep 21:00 - Bang Kruai Bang Kruai
The Walk Ratchaphruek The Walk Ratchaphruek
มาเจอก บบ ธ ช ดนอน Na-norn 22-24 ก นยาน ท The Walk ราชพฤกษ บ ธท 39 บร เวณลานบ นไดเล อน ฝ งร าน KFC ค ะ ใส ได ท กเพศท กว ยเลยค ะ เพราะเวลานอน ก ต...   More info

Graphic Camp ครั้งที่ 3 จ.กาญจนบุรี

22 Sep 10:00 - 23 Sep 17:00 22 Sep 10:00 - 23 Sep 17:00 - Bangkok Bangkok
SBAC - Computer Graphic SBAC - Computer Graphic
แคมป ท ท กคนรอคอย ปวช.3 ปวส.2 คอมพ วเตอร กราฟ กก บก จกรรมลงนาม Project พร อมการแสดง 17 กล ม Live สด ค นว นท 22 ก.ย.60 ณ บ านสวนฝนร สอร ท จ.กาญจนบ...   More info

Asia FLOW Tour 2017 Grand Final - Vana Nava Hua Hin

22 Sep 10:00 - 23 Sep 20:00 22 Sep 10:00 - 23 Sep 20:00 - Hua Hin Hua Hin
Vana Nava Hua Hin Vana Nava Hua Hin
With successive runs of Flow Tour events in Asia since 2011, we are back with the 7th installation of the Asia Flow Tour. Over the months of August-September, competitors around...   More info

งานสัมมนาหัวข้อ "เครื่องสำอางไทย 4.0"

22 Sep 10:00 - 12:00 22 Sep 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
งานส มมนา ภายใต ห วข อ เคร องสำอาง 4.0 สำหร บเจ าของธ รก จในอ ตสหกรรมความงามท ต องการประสบความสำเร จในย ค 4.0 พ ฒนาอย างไรให ได มาตรฐานสากล และมองการณ ไกลเทคโนโลย ล ำสม ย Moving...   More info

งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2017

22 Sep 10:00 - 24 Sep 20:00 22 Sep 10:00 - 24 Sep 20:00 - Bangkok Bangkok
Royal Paragon Hall Royal Paragon Hall
งานเท ยวญ ป นด วยต วเอง 2017 จ ดโดย องค การส งเสร มการท องเท ยวแห งประเทศญ ป น (JNTO) ว นท 22 24 ก นยายน 2017 (ศ กร อาท ตย ) เวลา 10:00-20:00 น. ท ศ นย การค าสยามพารากอน ช น 5 บร...   More info

งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2017 ที่ Siam Paragon

22 Sep 10:00 - 24 Sep 20:00 22 Sep 10:00 - 24 Sep 20:00 - Sisakate Sisakate
สยามพารากรอน สยามพารากรอน
องค การส งเสร มการท องเท ยวแห งประเทศญ ป น (JNTO) จ ดก จกรรม งานเท ยวญ ป นด วยต วเอง 2017 ในว นท 22 24 ก นยายน 2560 ณ รอย ล พารากอน ฮอลล 3 ศ นย การค าสยามพารากอน ช น 5 ต งแต   More info

Brand and Trademark (English)

22 Sep 10:00 - 12:00 22 Sep 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
RE/MAX Thailand RE/MAX Thailand
RE/MAX Brand Identity Trademark and Graphic Standards Open to all RE/MAX Associates สอนเร องการใช แบรนด ให ถ กต อง ท กคนในองค กรณ RE/MAX ควรเข าฟ...   More info

Family Market

22 Sep 10:00 - 01 Oct 20:00 22 Sep 10:00 - 01 Oct 20:00 - Si Racha Si Racha
J-Park Nihon Mura J-Park Nihon Mura
ก จกรรมพ เศษ ว นเสาร ,อาท ตย ท 23,24,30 ก นยายน 2560 และ ว นอาท ตย ท 1 ต ลาคม 2560 เวลา 13.30 น. 17.30 น.ชมการแสดงดนตร แนว อค สต กจากวง สามช นแบนด イベント タイムテーブル 9月23日 土 13:30 17...   More info

Tripizee x SCB My Travel Card

22 Sep 10:00 - 24 Sep 20:00 22 Sep 10:00 - 24 Sep 20:00 - Bangkok Bangkok
Siam Paragon Siam Paragon
SCB My Travel Card ร กจะเท ยวต องห ามพลาดงานน รวมโปรโมช นพ เศษสำหร บน กเด นทางส ดค ม พร อมพบก บศ ลป นและ Blogger ช อด งท จะมาแชร ประสบการณ ท องเท ยวส ดม นส ในว นท 22 ก.ย. น เวลา...   More info

Bridal Prive Diaries - A Bridal Lifestyle Exhibition

22 Sep 11:00 - 23 Sep 07:00 22 Sep 11:00 - 23 Sep 07:00 - Bangkok Bangkok
Radisson Blu Plaza Bangkok Radisson Blu Plaza Bangkok
Bridal Prive Diaries A Bridal Lifestyle Exhibition by Poonam & Vandana is back !! Bigger and Better!! Bringing our bangkok shopaholics Indian Designer Festive Couture at its...   More info

Speaker for Beyond Beauty 2017

22 Sep 11:20 - 12:05 22 Sep 11:20 - 12:05 - Pak Kret Pak Kret
Impact, Muang Thong Thani Impact, Muang Thong Thani
  More info

ตอกสะบัด@โรบินสันราชบุรี

22 Sep 12:00 - 25 Sep 21:00 22 Sep 12:00 - 25 Sep 21:00 - Ratchaburi Ratchaburi
Robinson Ratchaburi | โรบินสันราชบุรี Robinson Ratchaburi | โรบินสันราชบุรี
ตอกสะบ ดกล บมาตามคำส ญญาท ให ไว ก บชาวราชบ ร แล วจ า!! ท เก าเวลาเด มโรบ นส นราชบ ร ..รอบน เร มช อปก นได ต งแต ว นศ กร ท 22-ว นจ นทร ท 25ก นยายนค ะ รอบท แล วท านใดพลาดโอกาสช...   More info

Therapeutisches Yoga im Paradies

22 Sep 12:00 - 29 Sep 15:00 22 Sep 12:00 - 29 Sep 15:00 - Phuket Phuket
Nai Harn Beach Nai Harn Beach
Eine Woche Yoga Urlaub und eigener achtsamer Praxis. Yoga wirkt dass zeigen immer mehr Studien. In diesem Retreat gehen wir auf den ganzheitlichen therapeutischen Ansatz von Yoga...   More info

Pre Order Pokken Tournament DX

22 Sep 12:00 - 18:00 22 Sep 12:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
discchannel.com discchannel.com
Pre Order Pokken Tournament DX เคร อง Nintendo Switch เกมออกว นท 22 ก นยายน 2560 ลงช อจองได แล วว นน ต ดต อสอบถามและส งจองได ท ร าน ด สชแนล โทร02-642-1148 หร อ 086-101-6838 Line...   More info

การเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าใหม่

22 Sep 12:00 - 15:00 22 Sep 12:00 - 15:00 - Amphoe Klaeng Amphoe Klaeng
อำเภอท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่
การเล อกต งสภาเด กและเยาวชนอำเภอท...   More info

ศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

22 Sep 13:00 - 24 Sep 21:00 22 Sep 13:00 - 24 Sep 21:00 - Bangkok Bangkok
เซ็นทรัลพระรามเก้า Central Plaza Rama 9 เซ็นทรัลพระรามเก้า Central Plaza Rama 9
โครงการตามรอยศาสตาร พระราชาเพ อการท องเท ยวท ย งย น ได ค ดเล อกช มชนบ านหนองส านของเราเข าร วมก จกรรมน ทรรศการและออกบ ทส นค าในช มชน โดยในงานจะม กช มชนต างๆท น อมนำศาสตร...   More info

Fridaze Pool Party at PP Princess Resort

22 Sep 13:00 - 20:00 22 Sep 13:00 - 20:00 - Krabi Krabi
Fridaze Pool Party Fridaze Pool Party
Every Friday PP Princess Resort plays host to the Fridaze Pool Party being the only place on Koh Phi Phi island playing the best in underground house & tech house music! And its...   More info

Contact Flow Improvisation

22 Sep 15:00 - 17:00 22 Sep 15:00 - 17:00 - Muang Chiang Mai Muang Chiang Mai
The Yoga Tree - Chiang Mai The Yoga Tree - Chiang Mai
Come to connect to your own flow and explore inner dialogue in contact improvisation space alone and together. This is an invitation for deep listenting and compassionate movement...   More info

Losin

22 Sep 15:00 - 24 Sep 18:00 22 Sep 15:00 - 24 Sep 18:00 - Bangkok Bangkok
Wahoo Diving Center Wahoo Diving Center
Losin with MV Issara 3d/4n departure 21Sep 2017 Return 25Sep 2017 only 1 pax...   More info

ศุกร์ 22 ก.ย คอนเสิร์ต Thetoysเต็มวง ก่อน3ทุ่มเข้าฟรี

22 Sep 15:55 22 Sep 15:55 - Nonthaburi Nonthaburi
นั่งต่อ พระราม๕ นั่งต่อ พระราม๕
ศ กร 22 ก.ย คอนเส ร ต Thetoysเต มวง ก อน3ท มเข าฟร หล ง3ท มค าบ ตรท านละ 150 ถ ง 100 สอบถามข อม ลเพ มเต มไอด LINE...   More info

ลุยฝน พิชิตลานสน ภูสอยดาว

22 Sep 16:00 - 24 Sep 19:00 22 Sep 16:00 - 24 Sep 19:00 - Bangkok Bangkok
คน หลง ป่า / K O N L O N G P a คน หลง ป่า / K O N L O N G P a
ล ยฝน พ ช ตลานสน ภ สอยดาว 22-23-24 ก นยายน 2560 รายละเอ ยด ว นพฤห สบด ท 21 ก นยายน 2560 20.00 ออกเด นทางจากป ม ปตท ตรงข ามหอการค า...   More info

Study in New Zealand Information Day

22 Sep 16:00 - 18:00 22 Sep 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
CP International CP International
ตอบท กคำถามเร ยนต อ พร อมส ทธ ทำงานท น วซ แลนด เร ยนภาษา สายอาช พ ปร...   More info

Master Class with International Documentary Experts

22 Sep 16:30 - 18:30 22 Sep 16:30 - 18:30 - Bangkok Bangkok
Alliance française de Bangkok Alliance française de Bangkok
Ticket 5,000 THB Message us or contact ASD2017Thailand@gmail.com Limited seats available Topics include: -Trends of the International Market -Who does What? (roles of...   More info

คอนเสิร์ต อีกาดำ เอ๊ะ จิรากร

22 Sep 17:00 22 Sep 17:00 - Samut Prakan Samut Prakan
69 Bar Bistro 69 Bar Bistro
พบก บ คอนเส ร ต เอ ะ จ รากร ชายภายใต หน ากากอ กาดำ ใน The Mask Single เค าจะมาสร าง ความสน กส ขเศร าเคล าน ำตา ให ก บ ชาว69Bar&Bistro ในว นท 22 ก นยายน 2560 ม เพ อนแท กเพ...   More info

Fly Beyond Tonight

22 Sep 17:00 - 23:59 22 Sep 17:00 - 23:59 - Amphoe Bang Kruai Amphoe Bang Kruai
Gmm Live House at Central World ชั้น 8 Gmm Live House at Central World ชั้น 8
FLY BEYOND TONIGHT ปาร ต ส ด Exclusive โดย GREY GOOSE (เกรย ก ซ) ท จะพาขาแดนซ ชาวไทยร วมบ นทะยานผ านค ำค นส ดพ เศษไปด วยก นก บด เจช อด งระด บโลก ผ านประสบการณ ร ปแบบใหม ของปาร ต ท...   More info

Fly Beyond Tonight

22 Sep 17:00 - 20:00 22 Sep 17:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
  More info

Rtc. Hbd. Party FY.2017

22 Sep 17:00 22 Sep 17:00 - Amphoe Nong Khae Amphoe Nong Khae
Royal Time Citi. Co., Ltd (CITIZEN) Royal Time Citi. Co., Ltd (CITIZEN)
1 ป เต ม เรารวบรวมว นเก ดเด อนเก ดของท กคน รวบยอดมาจ ดก นท บร ษ ท ให พน กงานได ม ความส ขร วมก นในเด อนเก นของบร ษ ท น ยามว นเก ด ม ผ มอบความส ข ม ผ ร บความส ข ม เค ก ม ของขว ญว น   More info

บี พีระพัฒน์ @HOFs Kabinburi

22 Sep 18:00 - 23 Sep 00:00 22 Sep 18:00 - 23 Sep 00:00 - Amphoe Kabin Buri Amphoe Kabin Buri
HOFs HOFs
  More info

Chilean Wine Pairing Dinner

22 Sep 18:00 - 21:00 22 Sep 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
JW Marriott Hotel Bangkok JW Marriott Hotel Bangkok
แมนฮ ตต น บาร จ ดไวน แพร งด นเนอร โดยนำไวน ม ช อจากสาธารณร ฐช ล มาเอาใจน กด มท กำล งมองหาประสบการณ แพร ง แบบใหม ในกร งเทพฯ ค ก บเซ ตอาหารม อค ำ 5 คอร สจากฝ ม อเอ กเซคค ท ฟ เชฟ เคว...   More info

Learn to Meditate Part 2; Breathing, the Object of Meditation

22 Sep 18:00 - 19:00 22 Sep 18:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Shambhala Meditation Center Bangkok Shambhala Meditation Center
Our three week Learn to Meditate course provides a complete introduction on how to meditate. It is taught by trained and experienced instructors at our well-equipped meditation...   More info

WHITE CASTLE MUSIC FESTIVAL X LIFE IN COLOUR

22 Sep 18:00 22 Sep 18:00 - Bangkok Bangkok
CenterPoint Entertainment CenterPoint Entertainment
WHITE CASTLE MUSIC FESTIVAL X LIFE IN COLOUR World's Largest Paint Party Thailand ค มส ดค มบ ตรราคา 3,000 บาทจาก (ปกต 3,700 บาท) ซ อรอบเด ยวเท ยวได 2 งาน เป ดโสตประสาทความม นส...   More info

Where Do We Go Presents The Godmother Rated X

22 Sep 18:00 - 23 Sep 00:00 22 Sep 18:00 - 23 Sep 00:00 - Bangkok Bangkok
Where Do WE Go Where Do WE Go
Where Do We Go Presents The Godmother Rated X LEAVE THE GUN, TAKE THE COLD BEER งานเป ดต วเบ ยร ต วใหม ก บการโคจรมาพบก น ระหว าง เจ าพ อมาเฟ ย X Beer แห งร ตต กาล แดนแสนส   More info

Eastern Seaboard Networking Event

22 Sep 18:30 - 21:00 22 Sep 18:30 - 21:00 - Pattaya Pattaya
AVANI Pattaya Resort & Spa AVANI Pattaya Resort & Spa
Join us at this Eastern Seaboard Networking hosted by GTCC, to get connected with relevant contacts of your industry. Unwind and enjoy a relaxing evening at the Avani Pattaya...   More info

Oktoberfest

22 Sep 18:30 - 23 Sep 01:00 22 Sep 18:30 - 23 Sep 01:00 - Bangkok Bangkok
Deutsches Eck Bangkok Deutsches Eck Bangkok
Oktoberfest at Deutsches Eck Enjoy the Oktoberfest with your family or friends at the Deutsches Eck on Friday the 22nd of September 2017 from 18:30 onwards. A lot of Bavarian...   More info

New Perspective Wine Dinner

22 Sep 18:30 - 22:30 22 Sep 18:30 - 22:30 - Bangkok Bangkok
The Reflexions - Modern French Restaurant Bangkok The Reflexions - Modern French Restaurant Bangkok
Remarkable wines making appearances in Thailand, perfectly paired with gourmet dishes specially created by our award-winning chefs are yours to explore. Truly a night to remember...   More info

Natalia Ludmila: Drawn Lines [ Exhibition ]

22 Sep 18:30 - 30 Sep 23:30 22 Sep 18:30 - 30 Sep 23:30 - Bangkok Bangkok
Cho Why Cho Why
Since 2015 the world has been witness to a migration crisis estimated to be at a highest since WWII. Drawn Lines explores the fragility of the human condition while in this...   More info

บินถลาลมทัวร์

22 Sep 19:00 - 23:55 22 Sep 19:00 - 23:55 - Amphoe Muang Chanthaburi Amphoe Muang Chanthaburi
กาลครั้งหนึ่ง ณ จันทบูร ๒๕๕๒ กาลครั้งหนึ่ง ณ จันทบูร ๒๕๕๒
The Rich ManToy เดอะร ชแมนทอย ศ กร 22 ก นยายน 60 บ ตร 250-ท าน _ฟร _เคร องด ม 1 ขวด มาก ท านแจ งได ขอสงวนส ทธ ผ ม อาย 20 ป ข นไป อย าล มพกบ ตรประชาชน งด นำเคร องด มจากภาย   More info

3rd Birthday Party

22 Sep 19:00 - 23 Sep 02:00 22 Sep 19:00 - 23 Sep 02:00 - Ban Koh Lanta Ban Koh Lanta
Kandi lounge Kandi lounge
Its been 3 years since we opened,so to celaebrate it would be rude not to have a party :) DJs playing on the night the best in Funky/Vocal house Drinks promotions all night...   More info

Ode to Joy

22 Sep 19:00 - 23 Sep 16:00 22 Sep 19:00 - 23 Sep 16:00 - Ban Bang Toek Ban Bang Toek
Prince Mahidol Hall Prince Mahidol Hall
Nicholas Cook wrote Of all the works in the mainstream repertory of Western music, the Ninth Symphony seems the most like a construction of mirrors, reflecting and refracting the...   More info

Breaking Bad Party

22 Sep 19:00 - 23 Sep 02:00 22 Sep 19:00 - 23 Sep 02:00 - Bangkok Bangkok
Revolucion Cocktail Bangkok Revolucion Cocktail Bangkok
WE ARE THE DANGER Revolucion Cocktail is throwing up another great themed party: the cult television series 'Breaking Bad'. Immerse yourself into the series decor and its...   More info

Special Screening "Becoming Cary Grant"

22 Sep 19:00 - 21:00 22 Sep 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Alliance française de Bangkok Alliance française de Bangkok
TICKET 500 THB Message us or contact ASD2017Thailand@gmail.com Limited seats available BECOMING CARY GRANT A documentary by Mark Kidel, written by Mark Kidel with Nick Ware Cary...   More info

ฟรีคอนเสิร์ต "zeal+dose"

22 Sep 19:00 22 Sep 19:00 - Chachoengsao Chachoengsao
โรงเบียร์แปดริ้ว rongbeerpadriew โรงเบียร์แปดริ้ว rongbeerpadriew
ฟร _ฟร _ฟร !!! 22 ก.ย. น พบก บคอนเส ร ตของ 2 กล มศ ลป น วง_Zeal เจ าของเพลงใหม ล าส ด เตล ด เพลงฮ ตเพลงด ง สองร ก, หย ดร กย งไง ฯลฯ และวงน องใหม Dose เจ าของบทเพลง... ปล   More info

ภูเรือ เชียงคาน ราคา 2,990 บาท เดินทาง 22-24กย. จอง 0909592429

22 Sep 19:00 - 24 Sep 22:00 22 Sep 19:00 - 24 Sep 22:00 - Amphoe Chiang Khan Amphoe Chiang Khan
เชียงคาน เชียงคาน
โปรแกรมการเด นทาง ภ เร อ เช ยงคาน พ กในเม องเช ยงคาน 1 ค น ร มโขง บนถนนคนเด น 22-24กย. ราคา เด นทางโดย 2,990 บาท ม ดจำ 1,000 บาท กส กร 640-2-17582-4 ช อ อรร ตน ก ลพร ก ส ว   More info

Sound of desolate Live@Nongtaprachan

22 Sep 19:00 - 20:00 22 Sep 19:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
ช่างชุ่ย ChangChui ช่างชุ่ย ChangChui
วง Emo Rock เจ าของเพลงฮ ต ' รอร กส ดท ายท ปลายฟ า ' ใครค ดถ งวงน อย าล มมาเจอก น ภายในงานจะม CD จากทางวงมาให สะสมก นด วยนะคะ จำนวนจำก ด!!! ใครอยากได ต...   More info

ละครเวที The Dark Fairy Tale นิทานเรื่องนี้ไม่เคยเล่า

22 Sep 19:30 - 01 Oct 19:30 22 Sep 19:30 - 01 Oct 19:30 - Bangkok Bangkok
Democrazy Theatre Studio Democrazy Theatre Studio
กล มละครระหว างบรรท ด ก อนน ทราพาไปชม The Dark Fairy Tale น ทานเร องน ไม เคยเล า เร องเล าแต เก าก อน ก บละครเวท ท จะพาผ ชมไปพบก บ น ทานเด กอ นดำม ดคร งอด ต ก อนถ กชำระด วยฉบ...   More info

Torera, Antonio Andrade Flamenco, Spain

22 Sep 19:30 - 21:30 22 Sep 19:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok's International Festival of Dance & Music Bangkok's International Festival of Dance & Music
โทเรล า การแสดงฟลาเมนโก จากเม อง Andalucía, สเปน คณะ Antonio Andrade Flamenco Company ศ กร 22 ก นยายน (19.30 น.) สน บสน นโดย สถานเอกอ ครราชท ตสเปน ผ อำนวยการและออกแบบท าเต   More info

Garage back to the future

22 Sep 19:30 22 Sep 19:30 - Pattaya Pattaya
Garage Cafe' Garage Cafe'
22 ก นยายน 2560 Garage back to the future COVER PARTY ธ ม โสดเส อขาว เหงาเส อดำ Garagecafe' ZULU Chang HASHTAG_HI Drummersound2015 TICKET 150 FREE 1...   More info

Blackout Party

22 Sep 20:00 - 23 Sep 01:00 22 Sep 20:00 - 23 Sep 01:00 - Hua Hin Hua Hin
Blue Monkey Hua Hin Blue Monkey Hua Hin
Come join us for a surprise and see for yourself what is hidden behind those black curtains. We love surprises, do you? FREE ENTRY BEFORE 11PM 1 FREE...   More info

Dj Roxy June 22 ก.ย. Mixclub Yasothon 23 ก.ย. Mixcub Ubon

22 Sep 20:00 - 24 Sep 02:00 22 Sep 20:00 - 24 Sep 02:00 - Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani
Mix Club Fanclub Mix Club Fanclub
Dj Roxy June Lady No.1 ของไทย มาระเบ ดความม นส เต มร ปแบบ 22 ก.ย. Mixclub Yasothon 23 ก.ย. Mixcub Ubon ฟร !! ฟร !!ฟร !! เจอก   More info

ชุ่มฉ่ำใจ ไปรุ้งละอองดาว

22 Sep 20:00 - 24 Sep 00:00 22 Sep 20:00 - 24 Sep 00:00 - King Amphoe Kapoe King Amphoe Kapoe
น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กลางป่าใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง น้ำตกสายรุ้งละอองดาว กลางป่าใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ช มฉ ำใจ ไปร งละอองดาว 22-24 กย. 2560. ราคา 2900 รายละเอ ยดการเด นทาง : 22 กย. เวลา 20:00 ปตท สนามเป านะค าบ ออกเด นทางส จ. ระนอง 23 กย. ม อเช าท กะเปอร จ ายตลาด และไปพบ ล...   More info

Paradox X Sweet Sixteen

22 Sep 20:00 - 23 Sep 02:00 22 Sep 20:00 - 23 Sep 02:00 - Bangkok Bangkok
Sweet Sixteen Sweet Sixteen
P A R A D O X LIVE AT SWEET SIXTEEN - ศ กร ท 22 ก นยายน 2560 - สอบถามเพ มเต ม 096 727 6789 LINE: SWEETSIXTEENBANGKOK - จองโต ะ -ส แดง 3,000/โต ะ/4ท าน ได ร บ Jameson70cl. 1   More info

A Katanyu The Man Who Stands Up

22 Sep 20:00 - 23 Sep 22:00 22 Sep 20:00 - 23 Sep 22:00 - Bangkok Bangkok
KBank Siam Pic-Ganesha KBank Siam Pic-Ganesha
A-KATANYU The Man Who Stand Up โชว ท ใช ความเหยอและความเล นใหญ เต มข นคร งแรก ท ขนเร องราวในช ว ตเล าผ านความฮาแบบ stand up comedy ของผ ชายกวนต นช อ กต ญญ 22-23 ก นยายน 2560 3...   More info

WHOSE LINE? - Improv Comedy!

22 Sep 20:30 - 22:30 22 Sep 20:30 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Comedy Club Bangkok Comedy Club Bangkok
'WHOSE LINE?' the Improv Comedy Show is BACK at The Comedy Club Bangkok! Come see comedy as made famous by 'WHOSE LINE IS IT ANYWAY?', 'THEATRESPORTS', and 'THE SECOND CITY', we...   More info

Free Entry : Hip-Hop / Funk / Boogie with Dj Pichy (Quay Rec.)

22 Sep 21:00 - 23 Sep 02:00 22 Sep 21:00 - 23 Sep 02:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
Free Entry Hip-Hop Funk Boogie & more with Dj Pichy (Quay Records...   More info

Live: The Reapers, Matthew Fischer & Plague Pits

22 Sep 21:00 - 23 Sep 00:00 22 Sep 21:00 - 23 Sep 00:00 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
Indie rock night at jam organised by Thomas Murcutt from Plague Pits! The Reapers Matthew Fischer Plague Pits /Free Entry PLAGUE PITS Bangkok indie rock band, consisting of...   More info

A Night of Northern Soul & Tamla Motown

22 Sep 21:00 - 23 Sep 01:00 22 Sep 21:00 - 23 Sep 01:00 - Bangkok Bangkok
Live Lounge Bkk Live Lounge Bkk
Memories of the Twisted Wheel, Wigan Casino and Blackpool Mecca, as we play 'across the board' 60s/70s Northern Soul, Tamla Motown and R'B Stompers. Come and join us for a trip...   More info

Lucy Rose live in Bangkok 2017

22 Sep 21:00 - 23 Sep 00:00 22 Sep 21:00 - 23 Sep 00:00 - Bangkok Bangkok
HEAVEN Bangkok HEAVEN Bangkok
Lucy Rose live in Bangkok Cinema Show 2017 -Powered by Federbräu! She’s coming back again with brand new Album Something's Changing The full band concert will be accompanied by...   More info

ดอยหลวงตาก

22 Sep 21:00 - 24 Sep 22:00 22 Sep 21:00 - 24 Sep 22:00 - Ban Tak Ban Tak
ดอยหลวงตาก ดอยหลวงตาก
  More info

PALMY | Live Concert @โรงเบียร์ฮอลแลนด์

22 Sep 21:00 - 23:59 22 Sep 21:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
โรงเบียร์ฮอลแลนด์ โรงเบียร์ฮอลแลนด์
...คอเบ ยร เตร ยมเม อยรอไว ได เลย!!... เพราะ หมอนวดม จะเด นทางไปกดจ ดก นแน นอนท โรงเบ ยร ฮอลแลนด สาขาพระราม 2 ว นท 22 ก.ย.ท จะถ งน ส วนเวลาข นโชว รอพ ม บอกอ กท น าาา รายละเอ ยด   More info

มัณฑะเลย์ - พุกาม

22 Sep 21:00 - 24 Sep 00:00 22 Sep 21:00 - 24 Sep 00:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
22-23-24/9/60 ร บ 10 ท านเท าน น ว นแรก กร งเทพ ม ณฑะเลย 07.30 น. พบก นท สนามบ นดอนเม อง อาคารขาออกระหว างประเทศ เคาน เตอร เช คอ นสายการบ นแอร เอเช ย 10.50 น. เด นทางส เม องม...   More info

Berlin Beats with Rocco Universal

22 Sep 21:30 - 23 Sep 03:00 22 Sep 21:30 - 23 Sep 03:00 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
Bangkok's longest running monthly house and techno event is back at GLOW with our September edition, this month with Rocco Universal from Leng Records and Kolour Recordings. Born...   More info

Sugar Club Presents: Revolution with the Bangkok Invaders

22 Sep 22:00 - 21 Oct 16:00 22 Sep 22:00 - 21 Oct 16:00 - Bangkok Bangkok
Sugar Club Sugar Club
Every Friday Sugar Club with The Bangkok Invaders presents Revolution: With performances from DJ Ono, Dj Double B, Dandee, The Suga Babes And the best breaking crew in Thailand...   More info

Future Sounds presents Jack Haze

22 Sep 22:00 - 23 Sep 03:00 22 Sep 22:00 - 23 Sep 03:00 - Bangkok Bangkok
SAFE ROOM SAFE ROOM
FUTURE SOUNDS: Always Quality, Actual Music Сontent and a Friendly Atmosphere. -LINE-UP Dj Nastanet JACK HAZE -BIOGRAPHY Addicted to electronic music since the end of the...   More info

Katty Q #17 female DJ list

22 Sep 22:00 - 23 Sep 16:00 22 Sep 22:00 - 23 Sep 16:00 - Bangkok Bangkok
Insanity Nightclub Insanity Nightclub
Originally from Siberia, Katty Q. is, without doubt, one of the most traveled International female DJs in the circuit as of 2017, requested by fans of different genres all over...   More info

PALMY : โรงเบียร์ฮอลแลนด์ (พระราม2)

22 Sep 23:00 22 Sep 23:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
คอนเสร ต ปาล มม at โรงเบ ยร ฮอลแลนด พระราม 2 เวลาจำหน ายบ ตรคอนเส รต : 11.00น. 23.00 น. สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม : 086-325-4200-1 http:/www.hollandbrewery.com/newsdetail.php?id...   More info

ภูสอยดาว 23-25 กย. 60

23 Sep 00:00 23 Sep 00:00 - Bangkok Bangkok
Travel Basscamp Thailand Travel Basscamp Thailand
ภ สอยดาว 23-25 กย. 60 ว นแรก (22 กย) น ดเจอก นท ป ม ปตท.สนามเป า ลงสถาน รถไฟฟ าสนามเป า ทางออก 2 เวลา 20.00 น. ร บน ำด ม พร อมออกเด นทาง ว นท สอง เวลา 06.00 น. ถ งท ทำการอ ทยา   More info

ทริปบ้านกกกอด กาญจนบุรี

23 Sep 00:00 - 24 Sep 22:00 23 Sep 00:00 - 24 Sep 22:00 - Amphoe Wang Saphung Amphoe Wang Saphung
บ้านกกกอด บ้านกกกอด
Day1 เสาร 23 ก นยายน 2560 เวลา 06.00 น. พร อมก นท ปตท.สนามเป า เด นทางโดยรถต อาหารเช า ตลาดท าเร อ เวลา 09.30 น. เด นทางถ งกาญจนบ ร แวะว ดถ ำเส อ เวลา 12.00 น. อาหารกลางว น ท...   More info

BCT Ixalan Prerelease

23 Sep 00:01 - 24 Sep 18:00 23 Sep 00:01 - 24 Sep 18:00 - Bangkok Bangkok
Battle Cards Thailand Battle Cards Thailand
Schedule MTG BCT Ixalan Prerelease Event Saturday 23 September. (2 rounds) Round 1: 00.01am. (Midnight Friday 13 Jan.) Round 2: 6pm Sunday 24 September (2 rounds) Round 3: 3pm...   More info

ทริปถ่ายภาพ : ซินเจียง คานาสือ เส้นทางสายไหม (เต็มแล้ว)

23 Sep 00:30 - 01 Oct 21:00 23 Sep 00:30 - 01 Oct 21:00 - Bangkok Bangkok
ProfotoClass อบรมถ่ายภาพ-ทริปถ่ายภาพ ProfotoClass อบรมถ่ายภาพ-ทริปถ่ายภาพ
ทร ปถ ายภาพ : ซ นเจ ยง คานาส อ เส นทางสายไหม 23 ก.ย.-1 ต.ค. 2017 (เต มแล ว) ด รายละเอ ยดคล กท น http:/www.profotoclass.com/?page_id 13645 ไฮไลท : เท ยวมณฑลซ นเจ ยง นครหลวงอ...   More info

Mabon's Apple Spell Workshop

23 Sep 01:00 - 02:30 23 Sep 01:00 - 02:30 - Bangkok Bangkok
Ace of Cups, The Witch Cafe Ace of Cups, The Witch Cafe
เร ยนเช ญท กท าน เข าร วมก จกรรมเว ร คชอป Mabon's Apple Spell Workshop ในว นเสาร ท 23 ก นยายน 2017 เวลา 13:00 14:30 น. ณ ร าน Ace of Cups : The Witch Cafe จำก ดจำนวนผ เข าร วมท...   More info

smile starsoccer league1

23 Sep 01:00 - 24 Sep 01:00 23 Sep 01:00 - 24 Sep 01:00 - Pattaya Pattaya
StarSoccer Pattaya StarSoccer Pattaya
  More info

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 23-24 กย.60

23 Sep 02:00 - 24 Sep 05:00 23 Sep 02:00 - 24 Sep 05:00 - Kanchanaburi Kanchanaburi
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ.กาญจนบุรี น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ.กาญจนบุรี
น ำตกห วยแม ขม น 23-24 กย.60 ทร ปน ช วๆ แคมป ป ง ถ ายร ป เล นน ำตก เหมาะก บท านท ไม ชอบเด นป าแต เน นน ำตก ว นแรก 23 กย.60 น ดเจอก นท ป ม ปตท สนามเป า (สถาน สนามเป า ทางออกท 2...   More info

เดิน-วิ่งการกุศล SDN Run for Friends 2017

23 Sep 05:00 - 09:00 23 Sep 05:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนนวมินทร์ภิรมย์ สวนนวมินทร์ภิรมย์
เด น-ว งการก ศล SDN Run for Friends 2017 2.1 6.3 km 400 บาท สม ครท https:/goo.gl/forms/Tq5sbuierbLZRA132 _________________________________________ เพ อไม พลาดข าวสารอ พเดทจาก ว...   More info

SDN Run for Friends 2017

23 Sep 05:00 - 09:00 23 Sep 05:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนนวมินทรภิรมย์ ถ.ศรีบูรพา คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ สวนนวมินทรภิรมย์ ถ.ศรีบูรพา คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ
โครงการเด น-ว งการก ศล SDN Run for Friends 2017 เพ อระดมท นสน บสน น กองท นเพ อช วยเหล อเด กเยาวชน และครอบคร ว ท ได ร บผลกระทบจากน ำเมา จ ดโดย ม ลน ธ เคร อข ายพล งส งคม ดำเน   More info

Real MotoSports Trip จันทบุรี

23 Sep 05:00 - 24 Sep 18:00 23 Sep 05:00 - 24 Sep 18:00 - Chanthaburi Chanthaburi
จันทบุรี จันทบุรี
มาก นแล วค ะก บ Real MotoSports Trip คร งน เราจะพาตะล ยไปท จ งหว ดจ นทบ ร เย ยมชม โบสถ ว ดมาร อาปฏ สนธ น รมล ร บประทานส ดยอดอาหาร Seafood สดจากทะเล ชมน ำตกพล ว น ำตกช อด ง   More info


© 2017 Siguez