เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 19

23 Jun 08:00 - 25 Jun 17:00 23 Jun 08:00 - 25 Jun 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
อย าช า....ร บเพ ยง 20 ท านเท าน น!!!! ห วข อการฝ กอบรม -หล กท วไปเก ยวก บว ทยาศาสตร น ำนม -หล กส ขศาสตร น ำนมและระบบ GMP -การตรวจค ณภาพน ำนมแพะเบ องต น -ผลของความร อนต อค ณภาพ   More info

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์"

23 Jun 08:00 - 29 Jun 17:00 23 Jun 08:00 - 29 Jun 17:00 - Songkhla Songkhla
เซ็นทรัล เฟสตีเวล หาดใหญ่ เซ็นทรัล เฟสตีเวล หาดใหญ่
  More info

The Hatch Up Camp #5

23 Jun 08:30 - 25 Jun 15:00 23 Jun 08:30 - 25 Jun 15:00 - Pathum Thani Pathum Thani
Tep&Tepe Student Affairs Tep&Tepe Student Affairs
  More info

Property Tax Plan

23 Jun 08:30 - 10:45 23 Jun 08:30 - 10:45 - Chong Nonsi Chong Nonsi
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ยานนาวา กรุงเทพฯ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ยานนาวา กรุงเทพฯ
23 ม ถ นายน 2560 (8.30 10.45 น) โรงเร ยนธ รก จอส งหาร มทร พย ไทย _ เช ญผมบรรยาย การวางแผนภาษ ของธ รก จอส งหาร มทร พย ผมร บผ ดชอบ เร อง 1. ภาษ เง นได บ คคลธรรมดา ภาษ เง นได บร...   More info

Scomadi Mobile Service on Location (อุบลราชธานี)

23 Jun 09:00 - 24 Jun 17:00 23 Jun 09:00 - 24 Jun 17:00 - Ubon Ratchathani Ubon Ratchathani
Scomadi Ubon Yakmoto Scomadi Ubon Yakmoto
ชาวเส อดำอ บลฯเตร ยมพบก บท มช างเซอร ว ส จาก สโกมาด สำน กงานใหญ ท จะเด นทางไปบร การและให คำปร กษาการใช งานเจ าเส อดำแก ล กค าท กท าน @ ร านต วแทนจำหน ายสโกมาด อ บลราชธาน 23-24 ม...   More info

การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

23 Jun 09:00 - 26 Jun 16:00 23 Jun 09:00 - 26 Jun 16:00 - Trang Trang
DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
การร บสม ครน กศ กษาใหม มหาว ทยาล ยสวนด ส ต ในระบบกลาง Admissions ให ผ สม คร สามารถต ดตามรายละเอ ยด ปฏ ท นกำหนดการ ได ท www.dusit.ac.th สอบถามรายละเอ ยด ได ท Contact Center...   More info

Mt006 "มาตรฐาน Primary GMP (หมวด ข.) โรงงานผลิตยาสมุนไพรแผนโบรา

23 Jun 09:00 - 17:00 23 Jun 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ สวทช.
  More info

Hiscovery Content Contest

23 Jun 09:00 - 16:00 23 Jun 09:00 - 16:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Promenada Chiang Mai Promenada Chiang Mai
ด วยสำน กงานส งเสร มเศรษฐก จด จ ท ล (DEPA) ได จ ดทำโครงการ Northern Digital Content Thailand Heritage ภายใต Application ช อ Hiscovery เพ อปล กฝ งเยาวชนคนร นใหม ตลอดจนน กท องเท ยว...   More info

MPG-TEBA Business Breakfast- International Trade

23 Jun 09:00 - 11:30 23 Jun 09:00 - 11:30 - Bangkok Bangkok
Mahanakorn Partners Group Mahanakorn Partners Group
Agenda of MPG-TEBA Business Breakfast Topic : International trade 9.00-9.30: Registration 9.30-9.50: Opening speech by Mr Luca Bernardinetti, MPG Chairman 9.50-10.30...   More info

SETPointer Smart ALGO

23 Jun 09:00 - 11:30 23 Jun 09:00 - 11:30 - Bangkok Bangkok
SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ านรายละเอ ยดเพ มเต มได จากล งค น คร บ https:/www.google.com/url?q https:/drive.google.com/open?id 3D0B-h0hSId3iBdajBmdk5aZ1ZhZlU&sa D&ust 1497585318111000&usg...   More info

หน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service&Test Drive

23 Jun 09:00 - 16:00 23 Jun 09:00 - 16:00 - Phu Kradung Phu Kradung
เทศบาลภูกระดึง เทศบาลภูกระดึง
ค ณล กค าสามารถน ดหมายก อนล วงหน า 1 ว น สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท โตโยต าเม องเลย โทร 042-811569, 042...   More info

Japan Youth Ambassadors (JYA2017)

23 Jun 09:00 - 18:00 23 Jun 09:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Jeducation เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น Jeducation เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น
JAPAN YOUTH AMBASSADORS (JYA2017) เฟ นหา 2 นศ.ไทย บ นไป Kita Kyushu ฟร ! . JAPAN EXPO IN THAILAND ร วมก บ เม อง Kita Kyushu มอบท นสน บสน นให นศ.ไทย ไปใช ช ว ตร วมก บนศ.ญ ป น . ห   More info

การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบ 3D และประมาณราคา

23 Jun 09:00 - 25 Jun 17:00 23 Jun 09:00 - 25 Jun 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม
ขอเช ญอบรม การใช SketchUp และ Profile builder เข ยนแบบก อสร าง 3D และประมาณราคา ว นท 23-25 ม .ย.60 จ.เช ยงราย บรรยายโดย อภ ส ทธ มากส วรรณ (ช างถ ก) ค าลงทะเบ ยน 3,500 3,900 บาท ส   More info

การจัดส่งและกระจายสินค้า

23 Jun 09:00 - 16:00 23 Jun 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Myhotel CMYK Ratchada Myhotel CMYK Ratchada
ราคาคอร ส : -บ คคลธรรมดา 3,700.- -บร ษ ท 3,700.-Vat 7 256.-ห ก WHT 3 111.-3,848.-บาท (ราคาน รวมค ม อการส มมนา, อาหารว างและอาหารกลางว น) การชำระเง น : -บ คคลธรรมดา โอนเข าบ ญช...   More info

KX: Knowledge Sharing - ขุมทองขยะ 4 หมื่นล้าน

23 Jun 09:00 - 12:00 23 Jun 09:00 - 12:00 - Khlong San Khlong San
The Knowledge Exchange: KX The Knowledge Exchange: KX
ร หร อไม .. กองขยะ อาจกลายเป นข มทร พย ได ด วยนว ตกรรม! KX Knowledge Sharing คร งน ขอเสนอห วข อ ข มทองขยะ 4 หม นล าน ! ก บการไขก ญแจส ข มทร พย ด วยธ รก จขยะร ไซเค ล และการสร...   More info

โลหิตคืนชีวิต ครั้งที่ 1

23 Jun 09:00 - 12:00 23 Jun 09:00 - 12:00 - Thung Tam Sao Thung Tam Sao
APK Furnishing Parawood APK Furnishing Parawood
บร จาคเล อด ณ บร เวณโรงอาหาร...   More info

Nvidia — Deep Learning Institute Workshop

23 Jun 09:00 - 17:00 23 Jun 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Knowledge Exchange Center - kx Knowledge Exchange Center - kx
ขอเช ญเข าร วม Workshop ส ด Exclusive จาก NVIDIA เพ ยง 10 ท น งเท าน น! G-ABLE ร วมก บ KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) เป ดจองท น งสำหร บงาน Deep Learning...   More info

☆ひめままバンコク 新規スタッフ&外部講師説明会☆

23 Jun 10:00 - 11:30 23 Jun 10:00 - 11:30 - Bangkok Bangkok
TOY BOX トイボックス TOY BOX トイボックス
新しく生まれ変わる Himemama Bangkok を一緒に作っていきませんか 8月より 現ひめままスタッフが引退し新しい運営体制になります それに伴い新規スタッフ 企画 運営 を募集 あなたのスキルやアイデアを生かせるチャンスかも とはいえ スタッフって何をするの 難しくないかな などの疑問や不安もあったりしますよね ということで 今回   More info

Mountain Shadow - Stapleford

23 Jun 10:00 - 18:00 23 Jun 10:00 - 18:00 - Bang Saen Bang Saen
Mountain Shadow Mountain Shadow
Bus leave 8...   More info

Brand and Trademark (English)

23 Jun 10:00 - 12:00 23 Jun 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
RE/MAX Thailand RE/MAX Thailand
RE/MAX Brand Identity Trademark and Graphic Standards Open to all RE/MAX Associates สอนเร องการใช แบรนด ให ถ กต อง ท กคนในองค กรณ RE/MAX ควรเข าฟ...   More info

Specialty Coffee Brewing Demo at Lanna Expo

23 Jun 10:00 - 02 Jul 18:00 23 Jun 10:00 - 02 Jul 18:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre
Join us at LANNA EXPO 2017 at KINTO booth. Brewing Classes ในคร งน เราจ ดข นจากคำถามของล กค าหลาย ๆ ท าน เราแบ งออกตามห วข อใหญ ๆ ได สามห วข อนะคะ ค อ 1. Experience Brewing...   More info

หลักสูตร น้ำพริกกระปุกไฮโซ ชุด 1

23 Jun 10:00 - 16:00 23 Jun 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
พบก บเคล ดล บ ส ตรน ำพร กกระป กไฮโซ ได แก น ำพร กตาแดง , น ำพร กก งเส ยบ , น ำพร กนรก ท ร บรองได ว ารสชาต เข มข นไม แพ ใคร ด วยว ตถ ด บช นด สามารถบรรจ ลงกระป กหร อขวดแก วใสเก...   More info

Warehouse

23 Jun 10:00 - 01 Jul 16:00 23 Jun 10:00 - 01 Jul 16:00 - Ban Bang Bo Ban Bang Bo
Dd Mini Factory Dd Mini Factory
ส นค าลดราคามากว า 300 รายการ ล ดส งส ด...   More info

Emquartier Taiwan One More Time by TECO

23 Jun 10:00 - 25 Jun 20:00 23 Jun 10:00 - 25 Jun 20:00 - Bangkok Bangkok
EmQuartier EmQuartier
งานน งานเด ยว ครบท งชม ช ม ช อป ท งงาน พร อมแนะนำข อม ลด านการท องเท ยวจากฝ งไต หว น และก ร ฝ งไทย ข อม ลเพ มเต ม www.taiwanonemoretime...   More info

Woke Up Like This

23 Jun 10:00 - 25 Jun 22:00 23 Jun 10:00 - 25 Jun 22:00 - Bangkok Bangkok
Whatsoldever Whatsoldever
Whatsoldever Chapter 5 กล บมาอ กคร งท The Emquartier ว นท 23-25 ม ถ นายนน คร งน เรามาในธ ม 'Woke up like this' ท จะทำให น กถ งตอนเด กๆท น ดก นไปนอนเล นบ านเพ อน และด มด ำก บดนตร...   More info

ถ่ายภาพและปรินท์รูปในงานคอนเสิร์ต Britney (Day1)

23 Jun 10:00 - 19:00 23 Jun 10:00 - 19:00 - Ban Song Hong Ban Song Hong
Impact Arena Muang Thong Thani , อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี Impact Arena Muang Thong Thani , อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
ถ ายภาพและปร นท ร ปในงานคอนเส ร ต Britney (Day1) ( ค ณโกะ ค ณเป ล) Impact Arena Muang Thong Thani , อ มแพ ค อาร น า เม องทองธาน ว นท 23-24 ม .ย. 60 4x6 Unlimited 14000 เวลาจ...   More info

Bangkok Google Analytics and Web Analytics Bootcamp

23 Jun 10:00 - 24 Jun 18:00 23 Jun 10:00 - 24 Jun 18:00 - Bangkok Bangkok
THINK SOciety: Co-working Space & Cafe THINK SOciety: Co-working Space & Cafe
Are you seeking a new direction? You have a great business idea but you aren't getting enough traffic or enough conversions? Seeking a career change and want to get into the field...   More info

Farmer Market

23 Jun 10:00 - 27 Jun 21:00 23 Jun 10:00 - 27 Jun 21:00 - Bangkok Bangkok
Terminal21 Asok Shopping Mall Terminal21 Asok Shopping Mall
Rai Khun Pat will be on LG Floor, next to Lighthouse Statue. This short event will be focus on Food . So please let us know ahead if you want to pick up something else at our shop...   More info

Otop ทั่วไทย

23 Jun 10:00 - 02 Jul 10:00 23 Jun 10:00 - 02 Jul 10:00 - Ban Hat Yai Ban Hat Yai
สละลอยแก้ว พี่บอย สละลอยแก้ว พี่บอย
งานแสดงส นค าของด ชายแด   More info

พบกับเหล่ายอดมนุษย์ และโชว์สุดมันส์ "อุลตร้าแมน ออร์บ”

23 Jun 10:00 23 Jun 10:00 - Bang Yai Bang Yai
CentralPlaza WestGate CentralPlaza WestGate
23 25 ม ถ นายนน ! ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา เวสต เกต ขอเช ญชม แอ คช นโชว ส ดต นเต น อ ลตร าแมน ออร บ ท ขนท พเหล ายอดมน ษย จากญ ป นมามอบความส ขสน กสนานให แฟนๆ เตร ยมพบการแสดงโชว ส...   More info

Startup Thailand 2017 : Creative Valley

23 Jun 10:00 - 24 Jun 17:00 23 Jun 10:00 - 24 Jun 17:00 - Chiang Mai Chiang Mai
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
STARTUP THAILAND 2017 : CREATIVE VALLEY 23 24 ม ถ นายน 2560 ณ หอศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ลงทะเบ ยนร วมงาน https:/www.zipeventapp.com/e/Startup-Thailand-2017-Northern...   More info

2nd Phuket Hospitality Challenge

23 Jun 10:00 - 20:00 23 Jun 10:00 - 20:00 - Thalang Thalang
Laguna Golf Phuket Laguna Golf Phuket
The second Laguna Phuket Hospitality Challenge Charity Golf Tournament will take place at Laguna Golf Phuket on Friday 23rd June 2017. After a fantastic response and turn out last...   More info

Taro cube @ Emquatier Taiwan One More Time

23 Jun 10:30 - 25 Jun 22:00 23 Jun 10:30 - 25 Jun 22:00 - Bangkok Bangkok
The EmQuartier The EmQuartier
เตร ยมพบก บ Taro Cube ร านขนมไต หว นรสชาต ด งเด ม ส ตรจากไต หว นแท ๆ ว ตถ ด บค ณภาพเน นๆ ทำให ได ไข ม กและเคร องเค ยงท หน บหน บ อร อยกว าร านไหนๆ แถมย งม ธ ญพ ชอ กหลากหลายให ค ณได...   More info

GHBank home for all EXPO @Hatyai

23 Jun 10:30 - 25 Jun 21:00 23 Jun 10:30 - 25 Jun 21:00 - Hat Yai Hat Yai
CentralFestival Hatyai CentralFestival Hatyai
พบก บโครงการของ Commune Hatyai ได ในงาน GHBank home for all EXPO @Hatyai ณ โซนโปรโมช นฮอลช น 1 เซ นทร ลเฟสต ว ลหาดใหญ ว นท 23-25 ม ถ นายนน พบก บโครงการของ commune hatyai ได ท งา   More info

เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน

23 Jun 11:00 - 27 Jun 21:00 23 Jun 11:00 - 27 Jun 21:00 - Nakhon Lampang Nakhon Lampang
CentralPlaza Lampang CentralPlaza Lampang
ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา ลำปาง ร วมก บ สำน กงานเกษตรและสหกรณ จ งหว ดลำปาง จ ดงาน เกษตรสร างสรรค คนลำปางไม ท งก น ช อป ช ม ช ว ก บส นค าเกษตร ได มาตรฐาน ปลอดภ ย ใส ใจส ขภาพของผ บร   More info

Gallery Seescape at Hotel Art Fair Bangkok 2017

23 Jun 11:00 - 25 Jun 23:00 23 Jun 11:00 - 25 Jun 23:00 - Bangkok Bangkok
Volve Hotel Bangkok Volve Hotel Bangkok
Gallery Seescpae will be joining Hotel Art Fair Bangkok 2017 แวะมาเย ยมก นได ท งานนะคะ Place : Volve Hotel, Sukhumvit 53, Bangkok Date : Friday 23 Sun 25 June 2017. Time...   More info

Britney Spears Live In Concert

23 Jun 11:00 - 14:00 23 Jun 11:00 - 14:00 - Nonthaburi Nonthaburi
IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center
Britney Spears will take her high-energy show to Asia this year! These highly-anticipated concerts will include unforgettable performances of her hit songs, featuring her iconic...   More info

OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้

23 Jun 11:00 - 02 Jul 21:00 23 Jun 11:00 - 02 Jul 21:00 - Hat Yai Hat Yai
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
สำน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดสงขลา กำหนดจ ดงาน OTOP ท วไทย ก าวไกลส ชายแดนใต ภายในงานพบก บการจำหน ายส นค าผล ตภ ณฑ ช มชนท ข นช อจากท วประเทศ ท งอาหาร เคร องประด บ เฟอร น เจอร ของตกแต...   More info

Discover The Taste of Korea at Latest Recipe

23 Jun 12:00 - 21:30 23 Jun 12:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Le Méridien Bangkok Le Méridien Bangkok
Calling for Korean food lovers at Latest Recipe! From 19 June to 9 July 2017, welcome Chef Bae Jong-Hun and Chef Nam Hun, the two talented Korean guest chefs from Sheraton Seoul D...   More info

Business Success Stories เจาะกลยุทธ์ดิจิทัล ธุรกิจ4.0

23 Jun 12:00 - 17:30 23 Jun 12:00 - 17:30 - Klong Toey Klong Toey
Queen Sirikit National Convention Center Queen Sirikit National Convention Center
เคล ดล บความสำเร จและโอกาสใน New Opportunities in Business 4.0 กลย ทธ พล กธ รก จด วยด จ ท ล ส ยอดขายร อยล าน เจาะส ดยอดกลย ทธ ธ รก จท รวยข ามค น ด วยด จ ท ล คล กลงทะเบ ยนล วงห   More info

Gender, Insecurity and Social Protection

23 Jun 13:00 - 16:00 23 Jun 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Faculty of Political Science, Thammasat University Faculty of Political Science, Thammasat University
This panel will present some of the findings of (i) a recent study, conducted by AIT's Gender and Development Studies and sponsored by Australian Aid, on Women's Empowerment and...   More info

Fridaze Pool Party at PP Princess Resort

23 Jun 13:00 - 20:00 23 Jun 13:00 - 20:00 - Krabi Krabi
Fridaze Pool Party Fridaze Pool Party
Every Friday PP Princess Resort plays host to the Fridaze Pool Party being the only place on Koh Phi Phi island playing the best in underground house & tech house music! And its...   More info

TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว

23 Jun 13:30 - 25 Jun 17:00 23 Jun 13:30 - 25 Jun 17:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
ส บสนไม ร จะไปทางไหน ค อป ญหาคาใจเด กม ธยม TK park เป ดตำราว ชา แนะให แนว กล บมาอ กคร ง เพ อร วมก นหาทางออก ช ช องทาง เต มเต มแรงบ นดาลใจ พบ -น ทรรศการ PORTLAND ล ยด นแดนท รวบรวม...   More info

Secret English Afternoon Tea with Tasha Lu

23 Jun 14:00 - 16:00 23 Jun 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Quaint Bangkok Quaint Bangkok
Secret English Afternoon Tea with Tasha Lu Quaint Bangkok has teamed up with Hendrick’s Gin to offer a unique combination of two English classics The afternoon tea & The...   More info

Capture More. Fear Less: วิธีรับมือและป้องกันตัวจาก Ransomware

23 Jun 14:00 - 15:30 23 Jun 14:00 - 15:30 - Bangkok Bangkok
TechTalk Thai ข่าว Enterprise I.T. ภาษาไทย TechTalk Thai ข่าว Enterprise I.T. ภาษาไทย
ศ กษารายละเอ ยดเพ มแต มและลงทะเบ ยนเข าร วม Webinar ได ฟร ๆ ท นท ท https:/www.techtalkthai.com/sponsored-webinar-capture-fear-less-best-practice-for-ransomware-protection...   More info

Supermario Workshops (Salsa On1)

23 Jun 14:00 - 25 Jun 17:00 23 Jun 14:00 - 25 Jun 17:00 - Bangkok Bangkok
Shangri-La Hotel, Bangkok Shangri-La Hotel, Bangkok
Ladies and Gentleman, this is breaking news! SUPERMARIO (Mario Hazarika) FOR THE FIRST TIME IN BANGKOK! Don't miss Mario's Masterclasses during the Bangkok event: -Partnerwork...   More info

タイビジネスサークル「潰れない経営。潰れる経営」

23 Jun 15:00 - 17:00 23 Jun 15:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
InterContinental Bangkok InterContinental Bangkok
タイビジネスサークル 潰れない経営 潰れる経営 良い会社は世界中にたくさんあります しかし たくさんの良い会社が倒産してきました その最大の理由は 時代からのズレ です ただ 時代だけ適合している会社は 流行を追うことになり 長続きしません だからこそ 経営には 良い組織作りと時代適合の 両方が必要なので   More info

Ducati Buriram @surin

23 Jun 15:00 - 25 Jun 18:00 23 Jun 15:00 - 25 Jun 18:00 - Muang Surin Muang Surin
Robinson Lifestyle Center Surin Robinson Lifestyle Center Surin
DUCATI BURIRAM @ SURIN เตร ยมพบก บรถด คาต อย างใกล ช ดท มาด วยแคมเปญส ดพ เศษ และฝ ายขายท พร อมให ข อม ลท บ ธด คาต บ ร ร มย บร เวณ ช น 1 ห างโรบ นส น ไลฟ สไตล เซ นเตอร จ.ส ร นทร...   More info

STATE of Matter

23 Jun 15:00 - 25 Jun 18:00 23 Jun 15:00 - 25 Jun 18:00 - Bangkok Bangkok
Volve Hotel Bangkok Volve Hotel Bangkok
  More info

KOOL Party | Every Friday

23 Jun 15:00 - 23:00 23 Jun 15:00 - 23:00 - Ban Patong Ban Patong
KUDO Beach Club KUDO Beach Club
KOOLFRIDAYS KUDO Beach Club invites you all for the weekly POOL PARTY in the heart of PatongBeach featuring Kaanda beach life LINE UP: TBA SHOW PROGRAM: -3PM: Aeralists...   More info

Vintage bike @เชียงแสน

23 Jun 15:00 - 21:00 23 Jun 15:00 - 21:00 - Chiang Saen Chiang Saen
เวียงเก่า เชียงแสน เวียงเก่า เชียงแสน
รายละเอ ยดก จกรรม Vintage bike @chiangsaen ว นท ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เท ยวเท ข เก ๆ ข อกำหนด ถ ายภาพ แฮชแทก ร บของรางว ล 1) ใช จ กรยานว นเทจ ข เท ยว ในเช ยงแสน ว นงาน ห ร ญนครเง นยาง...   More info

Nature Cure for Children

23 Jun 15:00 - 16:00 23 Jun 15:00 - 16:00 - Muang Chieng Rai Muang Chieng Rai
Kasemsasna Montessori School: โรงเรียนเกษมสาสน์ - มอนเตสซอรี่ Kasemsasna Montessori School: โรงเรียนเกษมสาสน์ - มอนเตสซอรี่
โรงเร ยนขอเร ยนเช ญผ กปกครองท กท านเข าร วมฟ งบรรยายเก ยวก บการร กษาส ขภาพเด กๆ โดยว ธ ธรรมชาต จาก ดร.เจคอบ วาดาคานเชฟว จากเม องคาเรร าประเทศอ นเด ย ดร.เจคอบม ช อเส ยงในระด บนา   More info

ด่วนคร้าทริปผาหินกูบ 24-25 มิย 60 เดินทางคืน 23 มิย 60

23 Jun 15:00 - 18:00 23 Jun 15:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Trekker Tripper Trekker Tripper
ทร ปน ร บ 10 คนนะคะ จำนวนจำก ด ลงช อในโพสต ลงช อได ก นเลยนะคะ ว นท 23 ม ย 60 พร อมก นท Bic C สะพานควาย เวลา 20.00 น. ออกเด นทางม งส จ นทบ ร ถ งหน วยฯ ท งเพล ว นท 24 ม ย 60 ร...   More info

Life & Work Art Exhibition by Thai Realistic Art

23 Jun 16:00 - 02 Jul 16:00 23 Jun 16:00 - 02 Jul 16:00 - Bangkok Bangkok
River City Bangkok River City Bangkok
กล ม Thai Realistic Art ร วมก บศ นย การค าร เวอร ซ ต แบงค อก ขอเช ญผ สนใจเข าชมน ทรรศการศ ลปะ ช ด ช ว ตและผลงาน ณ อาร ซ บ แกลลอเร ย ช น 2 ศ นย การค า ร เวอร ซ ต แบงค อก ระหว างว   More info

7 wonders Thailand Championship 2017 Qualifier

23 Jun 16:00 - 19:00 23 Jun 16:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Board Game Academy Board Game Academy
รายละเอ ยดการแข งเกม 7 wonders ท จะใช ในว นแข ง ในว นแข งFinal จะแข งท งหมด 3 รอบ แบ งออกเป นเก บคะแนน 2 รอบและ Final 1 รอบ โดยคนท ชนะ จะได 3 คะแนน ท 2 ได 2 คะแนน ท 3 ได 2 คะแน   More info

Techsauce Global Summit Thailand Pitching & Roadshow

23 Jun 16:00 - 19:30 23 Jun 16:00 - 19:30 - Bangkok Bangkok
Siam Discovery Siam Discovery
SEA’s first global scale conference, is making its way across 9 cities with a grand finale in Bangkok on July 28-29,2017 . final stop, our home country Thailand! We will also pick...   More info

ชวนดูหนังฟรี "The Railway Man" และพูดคุยปัญหาการทรมาน

23 Jun 17:00 - 21:00 23 Jun 17:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Esplanade Ratchadapisek - เอสพลานาด รัชดาภิเษก Esplanade Ratchadapisek - เอสพลานาด รัชดาภิเษก
Please scroll down for English .....Torture Bill, Still No Justice พ.ร.บ. (ป องก นและต อต านการทรมานฯ) ย งไม ม ความย ต ธรรมย งไม มา..... แอมเนสต อ นเตอร เนช นแนล ประ   More info

Railay Island 2017 Crew

23 Jun 17:00 - 26 Jun 20:00 23 Jun 17:00 - 26 Jun 20:00 - Krabi Krabi
Railay Beach Railay Beach
Railay Island Climbing Weekend 2017 Newbie Crew ! Rocking Weekend Schedule : 23 June Fri Day 1 : Arrival at 3 pm in Railay. Option to survey climbsite to mentally prepare...   More info

Live! สด น้องฟรัง ศุกร์ที่ 23 มิยนี้ 1730 น

23 Jun 17:30 - 18:30 23 Jun 17:30 - 18:30 - Bangkok Bangkok
GENT Edutainment GENT Edutainment
-พร อมเป ดประสบการณ และบอกเล าความประท บใจ ในการเร ยนซ มเมอร ต างประเทศก บ GENT Edutainment . -เตร ยมคำถามท น องๆ สงส ยไว ให ด งานน เราพา น องฟร ง มาน งจ บเข าค ยพร อมทานขนมช ลล...   More info

Italian WINE Tasting

23 Jun 17:30 - 21:00 23 Jun 17:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
The Landmark Bangkok Hotel The Landmark Bangkok Hotel
A bonanza of superb Italian wines from Friuli Venezia, Veneto, Giulia, Umbria and Piedmont, together with a selection of handcrafted Italian tapas inspired by Chef Francesco...   More info

Chumphon Cabana 2 Days 2 Nights

23 Jun 18:00 - 25 Jun 23:55 23 Jun 18:00 - 25 Jun 23:55 - Pathiu Pathiu
ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท
ดำน ำ ดำ น ำ ดำน ำ ดำน ำ ดำน ำ ไป เร อย...   More info

Escape Beach Bar & Grill

23 Jun 18:00 - 24 Jun 22:00 23 Jun 18:00 - 24 Jun 22:00 - Hua Hin Hua Hin
Escape Hua-Hin Sansiri Hotel Escape Hua-Hin Sansiri Hotel
ESCAPE BEACH BAR & GRILL กล บมาอ กคร งตามคำเร ยกร อง! ก บด นเนอร ร มชายหาดในบรรยากาศส ดช ลล ท จะทำให ว นหย ดส ดส ปดาห ของค ณสน กกว าท กคร ง ในราคาเพ ยง 800.-สำหร บ 2 ท าน! ว นท 23...   More info

Sexy White Night

23 Jun 18:00 - 24 Jun 02:00 23 Jun 18:00 - 24 Jun 02:00 - Pattaya Pattaya
Night wish Bar Soi 6 Pattaya Night wish Bar Soi 6 Pattaya
Night Wish Presents: Sexy White Night! Held on every Friday, all of our Beautiful Ladies will be dressed in Sexy White and waiting to Party Party! so come down and join us for...   More info

Prom 2017

23 Jun 18:00 - 21:00 23 Jun 18:00 - 21:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
SUNSURI PHUKET SUNSURI PHUKET
We invite all Secondary students to come and join the fabulous Masquerade that will take place on 23 June, 2017 between 6:00-10:30 pm (depending on your age) at Sunsuri Hotel, Nai...   More info

Artist Playground By Pullman

23 Jun 18:00 - 23:00 23 Jun 18:00 - 23:00 - Thalang Thalang
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach in collaboration with International artist, Mr. Oliver Schibli will showcase masterpieces of modern art from his unique lifelines. To launch...   More info

Britney Spears Live in Bangkok.

23 Jun 18:00 - 23:00 23 Jun 18:00 - 23:00 - Nonthaburi Nonthaburi
IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center
BRITNEY SPEARS Live In Bangkok คร งแรกในเม องไทยก บคอนเส ร ตเต มร ปแบบของเจ าหญ งแห งวงการเพลงป อบ บร ทน ย สเป ยร ส หล งจากท แฟนๆคอยก นมาอย างยาวนาน พบก นในว นท 23-24 ม ถ นายน   More info

Stella Artois Get a chance to pour it yourself

23 Jun 18:00 - 24 Jun 23:55 23 Jun 18:00 - 24 Jun 23:55 - Phuket Phuket
Dibuka Dibuka
เฉพาะว นท 23-24 ม ถ นายน น เม อค ณล กค าส งเบ ยร สเตล า อาร ท ว 2 ไพน ล นร บค ปองทดสอบการร นเบ ยร ของค ณ ตามแบบฉบ บชาวสเตล า อาร ท ว ได   More info

Tapas Friday

23 Jun 18:00 - 23:00 23 Jun 18:00 - 23:00 - Ban Ao Nang Ban Ao Nang
Cafe8.98 Cafe8.98
What’s good for Tapas & Sangria Friday? This week (June, 23rd) we showcase an extra special addition with Free Range melt in your mouth Spanish Iberico Ham. Aged between 26-30...   More info

Notorious Bling

23 Jun 18:00 - 24 Jun 02:00 23 Jun 18:00 - 24 Jun 02:00 - Bangkok Bangkok
Le Café des Stagiaires - Bangkok Le Café des Stagiaires - Bangkok
$$ WHEN EAST (COAST) MEET WEST $$ Hey dude it's time to let the jacket home lets turn ya SWAG mode on!! We're back again for our Hip Hop Party on Friday 16th let's make it big...   More info

WEEK 7 Planet Football Friday VIP (Over 35s) League Season 2

23 Jun 18:30 - 21:30 23 Jun 18:30 - 21:30 - Pattaya Pattaya
สนามแพลนเน็ทฟุตบอล - Planet Football Stadium สนามแพลนเน็ทฟุตบอล - Planet Football Stadium
'Week 7' of the Planet Football VIP league. There should be 3 fixtures on the night. Come down, support a team and enjoy a cold beverage...   More info

Collect trees - เก็บต้นไม้ #5 - Ekamai เอกมัย

23 Jun 18:30 - 20:00 23 Jun 18:30 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Ma.D Club for Better Society Ma.D Club for Better Society
Ma:D Club for a better Society Soi Ekkamai 4 ซอย เอกม ย 4 Like the page https:/www.facebook.com/groups/bangkokforest Scroll for English มาช วยก นเก บต นไม เพ อสร างป าแนวต งใ   More info

Punspace Cheers Night

23 Jun 18:30 - 21:30 23 Jun 18:30 - 21:30 - Muang Chiang Mai Muang Chiang Mai
Punspace Punspace
We will host Cheers Night at Punspace Nimman this Friday Come and join us for drinks with our co-workers. You will also get to network with guys and girls who are living and...   More info

เทศกาลผีตาโขน มี 3 โปรแกรมให้เลือก สอบถามเพิ่มเติม 0909592429

23 Jun 19:00 - 25 Jun 23:59 23 Jun 19:00 - 25 Jun 23:59 - Dan Sai Dan Sai
ด่านซ้าย จ.เลย ด่านซ้าย จ.เลย
โปรแกรมท องเท ยวผ ตาโขน จ ดข นป ละ 1 คร ง ม 3 โปรแกรมให เล อกตามรายละเอ ยดโปรแกรมด านล างค ะ สอบถามเพ มเต ม Line : https:/line.me/R/ti/p/40biggietravel 090-959-2429 โปรแกรมท 1   More info

New Moon Sister Circle - Being Vulnerable

23 Jun 19:00 - 21:00 23 Jun 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
The HOME BKK The HOME BKK
Being Vulnerable Being in touch with your True Feelings Cancer is the most sensitive and the top feeler of all signs. This New Moon is the good time for us to be in touch with...   More info

Back to 80s Party with Polycat

23 Jun 19:00 - 24 Jun 00:00 23 Jun 19:00 - 24 Jun 00:00 - Ayutthaya Ayutthaya
Junk House Café & Bar Junk House Café & Bar
JUNKHOUSE นำเสนอ Back to 80s Party with POLYCAT Dress code : ส ส นสดใสห วใจเบ กบาน Opening act : Tomorrow no eat band ไม ต องพ ดพร ำ แล วมาสน กก บพวกเขาในว นศ กร ท 23 ม ถ นาย   More info

พบกับการแสดงสดหาดูยาก การเล่น Sanshin ที่ร้านโอกินาว่าคินโจ

23 Jun 19:00 - 24 Jun 22:00 23 Jun 19:00 - 24 Jun 22:00 - Bangkok Bangkok
Livecube Livecube
SHIMAUTA CLUB OKINAWA SANSHIN CONCERT ว นท 23-24 ม ถ นายน 2560 เวลา 19:00 เป นต นไป คอนเส ร ตคร งน เป นการโปรโมทว ฒนธรรมของคนโอก นาวา ทางเราม โปรโมช นสำหร บผ ท ต องการมาชมคอนเส ร...   More info

Swedish Midsummer Party 2017

23 Jun 19:00 - 23:00 23 Jun 19:00 - 23:00 - Ban Lamai Ban Lamai
El Dorado El Dorado
Warm welcome to our Swedish Midsummer Party and buffet on 23 of June at 7 pm. We will be serving a smorgasboard of home cooked delicatessen. Would you like to join us for this...   More info

Meet the brewer Happy New Beer

23 Jun 19:00 - 23:55 23 Jun 19:00 - 23:55 - Muang Rayong Muang Rayong
Craft Company Craft Company
จากท เพ ยงต องการจะม เบ ยร ไว ด มเองท ร าน ตอนน Happy new beer มาไกลมากเก นท คาดไว ก บคราฟเบ ยร ไทยอ นด บต นๆ ของเม องไทย ใครเป นแฟน ของเบ ยร ค ายน เตร ยมพบก บค ณจ น อภ พ นธ ท...   More info

BREW's Seenspace Closing Party

23 Jun 19:00 - 24 Jun 03:00 23 Jun 19:00 - 24 Jun 03:00 - Bangkok Bangkok
BREW Beers & Ciders BREW Beers & Ciders
Come and join us to say goodbye to BREW Beers & Ciders in Seenspace, Thonglor 13. It was the start of imported beer and ciders from all over the globe and the arrival of the first...   More info

Whal & Dolph Live at Nong Taprachan สาขาช่างเชื่อม

23 Jun 19:00 - 20:30 23 Jun 19:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
ช่างชุ่ย ChangChui ช่างชุ่ย ChangChui
ปลาโลมาและปลาวาฬเป นเพ อนก น จ งผ นต วมาเป นน กดนตร ใต น ำ และร วมก นร งสรรค เพลงแห งมหาสม ทร เพ อมอบให แด เหล าส ตว น ำผ น าร กท กท าน ณ ร านน อง ท าพระจ นทร คร...   More info

Where The Sun Rises screening session

23 Jun 19:00 - 20:20 23 Jun 19:00 - 20:20 - Bangkok Bangkok
Alliance française de Bangkok Alliance française de Bangkok
A Hero's Journey (original title) 1h 20min Biography 2006 (Timo-Leste/Australia) The President of East Timor (Timor-Leste), Xanana Gusmao, takes us on a breathtaking and intimate...   More info

Burn My Eye

23 Jun 19:00 - 25 Jun 22:00 23 Jun 19:00 - 25 Jun 22:00 - Bangkok Bangkok
Project 189 Bangkok Project 189 Bangkok
In conjunction with the Pinhole Experimental Film Workshop that is being hosted at Project 189 in Chinatown , We have decided to present Burn My Eye an exhibtion of experimental...   More info

Mini concert the star copy show

23 Jun 19:00 - 24 Jun 22:00 23 Jun 19:00 - 24 Jun 22:00 - Bangkok Bangkok
Tree on 3 Tree on 3
พบก บ mini concert เป ดตลาด tree on 3 Street Market Copy Show โดยท มงาน Star Copy Show นำโดย คาวบอย เจ าของบทเพลง เจ บจ งเบย, บ องตง มาสร างความส ขให ก บท กท านนนนนนนน ในว นท 23...   More info

Legends and Fantasies

23 Jun 19:00 - 24 Jun 16:00 23 Jun 19:00 - 24 Jun 16:00 - Bangkok Bangkok
Prince Mahidol Hall Prince Mahidol Hall
The TPO performs music from Japanese animations. The beautiful tracks behind the moving images, both classics and contemporary, will be realised here on the Prince Mahidol stage...   More info

Biru Tasting Party

23 Jun 19:30 23 Jun 19:30 - Bangkok Bangkok
A Beer Home Bar&Gallery A Beer Home Bar&Gallery
เล าประสบการณ การเด นหาเบ ยร ท โอตาร ซ ปโปโร ช เป าสถานท ไปสอยเบ ยร ช มความอร อยจากนำ แร ม แอลกอฮอล หม กจากมอลท ท แตกต างระหว างคราฟท เบ ยร ก บเบ ยร อ ตสาหกรรมจากญ ป นก   More info

Casual get together to discuss issues and actions

23 Jun 19:30 - 21:30 23 Jun 19:30 - 21:30 - Chiang Mai Chiang Mai
The U.N. Irish Pub & Restaurant The U.N. Irish Pub & Restaurant
Democrats Abroad are holding a casual get together at UN Irish Pub on Friday, June 23 starting from 7:30 p.m. to discuss actions, upcoming elections, midterms, voting and...   More info

Pattaya Startups Meetup #21

23 Jun 19:30 - 22:00 23 Jun 19:30 - 22:00 - Pattaya Pattaya
rPod Coworking Space rPod Coworking Space
Guest speaker: Designing the legal structure for your online business You are invited, please RSVP here. https:/www.meetup.com/Pattaya-Startups/events/240333057/ If you plan to...   More info

Great wines from North Italy with delicious Italian dinner

23 Jun 19:30 - 22:00 23 Jun 19:30 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Amari Boulevard Bangkok Amari Boulevard Bangkok
Location Peppermill Restaurant inside AMARI Boulevard Hotel Wines from Piemont, Lombardia,Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto,, Friuli-Venezia, Emilia Romagna WINES Aperitif...   More info

ปลูกพืชหวังป่าเตอมกล้าระหว่างเขา@ดอยหลวงเชียงดาว

23 Jun 19:30 - 25 Jun 22:00 23 Jun 19:30 - 25 Jun 22:00 - Bangkok Bangkok
โรงบ่มอารมณ์สุข โรงบ่มอารมณ์สุข
ปล กพ ชหว งป าเตอม(เต ม)กล าระหว างเขา@ดอยหลวงเช ยงดาว ตอน ดอกไม ในท ล บตาเต มกล าเพ อเขาต นน ำป ง (ช อเล นโครงการ : ปล กป าท เช ยงดาวคนอย กร งอย าน งด ดายบ านสวยด วยม อเรา) ว   More info

เดินป่าน้ำตกสายรุ้งละอองดาว

23 Jun 20:00 - 25 Jun 23:00 23 Jun 20:00 - 25 Jun 23:00 - Kapoe Kapoe
น้ำตกละอองดาว จ.ระนอง น้ำตกละอองดาว จ.ระนอง
น ำตกสายร งละอองดาว ต งอย ในตำบลบ านนา อำเภอกะเปอร จ งหว ดระนอง ว าก นว าเป นน ำตกท ใหญ และสวยท ส ดในภาคใต ช มฉ ำไปด วยส เข ยวของต นไม นานาชน ด น ำตกละอองดาวจ งหว ดระนองเด นทางว   More info

Disco Funk Night

23 Jun 20:00 - 24 Jun 01:00 23 Jun 20:00 - 24 Jun 01:00 - Pattaya Pattaya
Scooters Bar Soi 6 Scooters Bar Soi 6
Soul Train Studio 54 Afro Hair Its DISCO FUNK TIME Join us at Scooters Bar Soi 6 for a great night of Soulful Disco. Classic tracks from some of the worlds top disco artists...   More info


© 2017 Siguez