1 Day Tour ตลาดน้ำอัมพวา วัดหลวงพ่อบ้านแหลม ตลาดร่มหุบ 999 บาท

20 Mar 06:00 - 19:00 20 Mar 06:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Biggie Travel Biggie Travel
โปรแกรมท องเท ยว 1 Day Tour ตลาดน ำอ มพวา ว ดหลวงพ อบ านแหลม ตลาดร มห บ เด นทาง 20 ม .ค. 24 ม .ค. ราคา 999 บาท 06.00 ล อหม นจากจ ดน ดพบ ป มน ำม นปตท. ตรงข าม ม.หอการค า ถ.ว...   More info

ลงชื่อจอง Nintendo Switch™ Attack on TITAN 2 (US)

20 Mar 08:00 - 11:00 20 Mar 08:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
TinzShop TinzShop
Preorder ลงช อจอง Nintendo Switch ATTACK ON TITAN 2 (US) วางจำหน าย: 20 ม .ค. 2018 Youtube: https:/youtu.be/pzvkLjnV2hI https:/youtu.be/jzGlOhufQdA ช องทางการจอง ➀ ทาง...   More info

สอบคัดเลือก อนุบาล และ ป.1 รอบ 1

20 Mar 08:00 20 Mar 08:00 - Rat Buri Rat Buri
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
กำหนดการสอบค ดเล อกน กเร ยนระด บอน บาล และประถมศ กษาป ท 1...   More info

Diving trip to Maya Shark Cave

20 Mar 08:00 - 17:00 20 Mar 08:00 - 17:00 - Rawai Rawai
First Buddy Divers First Buddy Divers
Shark diving day for experienced divers. Maya Cave is located in the Maya Bay next to the Loh samah Bay. The dive spot consists of a nice wall going down to 30 meters deep. Along...   More info

Sea Shepherd Coral Propagation Trainers Course

20 Mar 08:00 - 23 Mar 17:00 20 Mar 08:00 - 23 Mar 17:00 - Ko Lanta Yai Ko Lanta Yai
Scubafish Scubafish
The Sea Shepherd Dive Coral Propagation Trainer Course is a 4-day course, open to dive professionals from any agency and is designed to enable you to train any/everybody to...   More info

I4CT 2018

20 Mar 08:00 - 22 Mar 15:00 20 Mar 08:00 - 22 Mar 15:00 - Krabi Krabi
Krabi, Thailand Krabi, Thailand
4th International Conference on Computer, Communication and Control Technology (I4CT 2018...   More info

ประชุมผู้ปกครอง

20 Mar 08:30 - 21 Mar 15:00 20 Mar 08:30 - 21 Mar 15:00 - Sadao Sadao
โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" Sadao Khanchai โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" Sadao Khanchai
ด วยโรงเร ยนสะเดา ขรรค ช ยก มพลานนท อน สรณ ม กำหนดการประช มผ ปกครองน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1-6 และช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พป ท 1-3 เพ อรายงานผลการเร ยนในภาคเร ยนท 2/2560 ระหว างว   More info

Focus Training: Leadership and Team Management

20 Mar 09:00 - 23 Mar 17:00 20 Mar 09:00 - 23 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Register before 6 March 2018! Full details: https:/goo.gl/zKbN34 In today´s fast-paced and ever-changing world, leaders, as well as managers, constantly need to evolve to stay...   More info

CGA Topdrive junior daycamp

20 Mar 09:00 - 23 Mar 17:00 20 Mar 09:00 - 23 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Chaowarat Golf Academy Chaowarat Golf Academy
แคมป กลางว น ท CGA สาขาท อปไดร ฟ น กกอล ฟเยาวชนท ป ดภาคการศ กษาฤด ร อน สนใจร บสม ครก น   More info

Fundamentals of Coulometric Karl Fischer Titration

20 Mar 09:00 - 16:00 20 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pathumwan Princess Hotel, Bangkok Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
The seminar is designed for everybody responsible for titration applications who would like to refresh his/her knowledge about the method, receive insider tips from the experts...   More info

Masterclass: EspressoCuptasting // Bangkok

20 Mar 09:00 - 21 Mar 12:00 20 Mar 09:00 - 21 Mar 12:00 - Bangkok Bangkok
FABB Academy of Coffee FABB Academy of Coffee
Day 1 09.00 11.00 Theory and structure of espresso-cupasting (comparative espresso-cupasting, influencing variables, setup) 11.00 12.00 Adjustment of the espresso machines and...   More info

คอร์สมายด์แม็ป 20 มีนาคม

20 Mar 09:00 - 16:00 20 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
MindMap Guru MindMap Guru
ป ดเทอมแล ว พาน องๆมาปลดล อคความค ด เพ มศ กยภาพการทำงานของสมองด วยMind Map ก บ คร บอม ว ทยากรผ เช ยวชาญท ได ร บการร บรองจากThinkBuzan ประเทศอ งกฤษ 1-day course (9.00-16.00น.) 20...   More info

Teach For Thailand Career Roadshow

20 Mar 09:00 - 21 Mar 16:00 20 Mar 09:00 - 21 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulalongkorn University Chulalongkorn University
Teach For Thailand Career Roadshow @ Chulalongkorn University ท อาคารศาลาพระเก ยว สว สด น ส ตจ ฬาฯท กคน โครงการผ นำการเปล ยนแปลงร นท 5 (2018) ร บสม ครน กศ กษาช นป ส ดท ายท ม ศ...   More info

หลักสูตร Big Data Architecture and Analytics Platform

20 Mar 09:00 - 22 Mar 16:00 20 Mar 09:00 - 22 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
IMC Institute IMC Institute
หล กส ตร Big Data Architecture and Analytics Platform ว นท 20 22 ม นาคม 2018 เป นหล กส ตรปร บปร งของ Big Data using Hadoop Workshop เพ อให เข าใจเทคโนโลย Big data โดยใช Hadoop ได...   More info

SOLD OUT! Enduro Madness Tour with Graham Jarvis!

20 Mar 09:00 - 14:00 20 Mar 09:00 - 14:00 - Pattaya Pattaya
Enduro Madness - Pattaya dirt bike tours Thailand Enduro Madness - Pattaya dirt bike tours Thailand
Enduro Madness Tour with Graham Jarvis Tuesday 20th March 2018! Only available for Expert Enduro riders. Level 4 as per the Enduro Madness skill level rankings http:/www.enduro...   More info

Family Business: Legal & Tax Strategy

20 Mar 09:00 - 21 Mar 17:00 20 Mar 09:00 - 21 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Dusit Thani Bangkok Dusit Thani Bangkok
20 21 ม นาคม 2561 OMEGA เช ญผมบรรยาย Family Business รอบท 1/2561 รอบน _ ผมม Update หลายเร อง เช น 1. IPO Update (Family Holding Co before IPO) 2. Asset Management (ส ญญาเช...   More info

กิจกรรมสุขภาพ เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม

20 Mar 09:00 - 14:00 20 Mar 09:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Phahonyothin Place Phahonyothin Place
ขอเช ญร วม...ก บก จกรรมส ขภาพ ร วมเปล ยนส ทธ ...ล นร บฟร USB 8G ไปเลย ________________ พบก บก จกรรมส ขภาพ เปล ยนส ทธ ประก นส งคม & ร วมสน กช งของรางว ล ในว นอ งคาร ท 20 ม .ค...   More info

เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาต จัดสรรที่ดิน หมู่บ้าน และคอนโดมิเนียม

20 Mar 09:30 - 16:30 20 Mar 09:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Twoplus Training Center Twoplus Training Center
การพ ฒนาอส งหาร มทร พย หม บ านจ ดสรรท ด นเปล า และคอนโดม เน ยมส งท ขาดไม ได ค อผ พ ฒนาโครงการจะต องดำเน นการขออน ญาตจ ดสรรท ด นไม ว าจะเป นท ด นเปล าหม บ านจ ดสรรและคอนโดม เน ยมก...   More info

อบรมการนวดหน้าพื้นฐาน

20 Mar 09:30 - 21 Mar 17:00 20 Mar 09:30 - 21 Mar 17:00 - Nonthaburi Nonthaburi
Thannara Training Studio Thannara Training Studio
ร บสม ครน กเร ยนนวดหน าข นพ นฐาน อบรมการนวดหน า Basic Course Thannara Training Studio LINE@ คล กล ง https:/line.me/R/ti/p/@nno7859p การนวดหน าข นพ นฐาน เหมาะสำหร บ...   More info

Workshop สอนฟรี การทำสวนเกษตรอินทรีย์กลางเมือง ปลูกพืชอินทรีย์ไร้สารพิษ

20 Mar 09:30 - 15:00 20 Mar 09:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden
สอนทำสวนเกษตรอ นทร ย กลางเม องเม อง และสอนการปร งด นช วภาพสอนการใช ช วภ ณฑ ป องก นโรคพ ช บ ท บ เอส บ ววาเร ย อ นๆ การประย กต ใช ป องก นโรคพ ช และสอนการปล กพ ชผ กลงแปลงด นแบบอ นทร...   More info

Pre Order !! Ps4-SWITCH-G Attack on TITAN 2 (EN)

20 Mar 10:00 - 21:00 20 Mar 10:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Nadz Project Nadz Project
เพ อมน ษยชาต !! ....เตร ยมพร อมล องลอยในอ ปกรณ 3 ม ต ถอนรากถอนโคนพวกไทท นให หมด วางจำหน าย 20 ม นา 2561 PREORDER PS4-G: ATTACK ON TITAN 2 (EN) ส งจองได แล วท กสาขา หร อ...   More info

สัมมนา: การจูงใจเด็ก ด้วยบทเพลงยอดนิยม

20 Mar 10:00 - 13:00 20 Mar 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Churairat Music Churairat Music
โรงเร ยนดนตร จ ไรร ตน ในนามต วแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย ขอเร ยนเช ญท านท สนใจเข าร วมการส มมนาในห วข อ การจ งใจเด ก ด วยบทเพลงยอดน ยมท เร ยบเร ยงให เล นบนเป ยโนได ง ายๆ สำหร บผ เร...   More info

☆英語で遊ぼう!(あんよ以降のお子様対象)☆

20 Mar 10:00 - 10:50 20 Mar 10:00 - 10:50 - Bangkok Bangkok
Geos Language Centre Thailand Geos Language Centre Thailand
英会話でおなじみのGEOSが ひめままでお子様向けの英語アクティビティを開催 楽しく英語に触れる機会をご提供いたします あんよ以降のお子様対象のクラスでは ネイティブの先生が子ども達と一緒に英語で歌や手遊びを 絵本の読み聞かせも行います また 英語の発音の基本となる フォニックス についても楽しく学べます 遊びながら楽しく英語を学べ   More info

การดู Bid Offer และ Volume การซื้อขาย

20 Mar 10:00 - 16:00 20 Mar 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
การด Bid Offer และ Volume การซ อขาย ท เก ดจากการซ อขายห นในแต ละช วงเวลา ม เพ อนำมาว เคราะห Demand Supply ท เก ดข นอ นนำไปส การคาดการณ ในอนาคตว า ท ศทางราคาห นจะเป นอย างไรต อไป ผ...   More info

2018 Chang Cga Spirit of Golf Championship

20 Mar 10:00 - 20:00 20 Mar 10:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Chaowarat Golf Academy Chaowarat Golf Academy
รายการแข งข นสำหร บน กกอล ฟอาย 20 ป ข นไป เพ อพ ฒนาท กษะ ร บประสบการณ การแข งข น พบปะส งสรรค ค ดคะแนนตามระบบท ถ กต อง ไม ม การดองแต มต อ ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1. เป นน กเร ย   More info

One Michelin Star Chef Ludovic Turac at The Reflexions

20 Mar 12:00 - 24 Mar 22:30 20 Mar 12:00 - 24 Mar 22:30 - Bangkok Bangkok
The Reflexions - Modern French Restaurant Bangkok The Reflexions - Modern French Restaurant Bangkok
Experience the Michelin-starred Southern French cuisine of young upstart Chef Ludovic Turac. He usually cooks at Une Table Aud Sud restaurant in Marseille where he was one of the...   More info

ออมหุ้นอัตโนมัติ SAP, DCA, VA

20 Mar 12:00 - 14:00 20 Mar 12:00 - 14:00 - Khlong Luang Khlong Luang
Investment Space by Bualuang Securities Investment Space by Bualuang Securities
ออมในห นอ ตโนม ต ด วยกลย ทธ SAP, DCA และ VA -Stock Accumulation Plan ค ออะไร ? -จ ดเด นของการลงท น -สนใจออมห นทำอย างไร ? พบก บ...ค ณห สยา ร ตนป ญญา ผ ช วยห วหน าท มการตลาดอาว   More info

Nowrooz Festival/ Persian New Life Edt

20 Mar 12:00 - 21 Mar 12:00 20 Mar 12:00 - 21 Mar 12:00 - Surat Thani Surat Thani
Mountain Life Mountain Life
MOUNTAIN LIFE HOSTS ITS FIRST EDITION OF PERSIAN NEW YEAR, NOWROOZ FESTIVAL WE WOULD LIKE TO REFFER TO A NEW LIFE, AND A NEW YEAR FOR ALL HUMANS & CREATURES OF OUR PLANET. THIS...   More info

TK Summer Learning ร้อง เล่น ให้เป็นเรื่อง

20 Mar 12:00 - 24 Mar 17:00 20 Mar 12:00 - 24 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
ป ดเทอมน อ ทยานการเร ยนร TK park ชวนน องๆ อาย 7 12 ป มาร อง เล น ให เป นเร อง ก บ TK Summer Learning สน กก บการแปลงกายเป นต วละครส ดน าร ก ร วมเล าน ทาน ฝ กการแสดงออกอย างสร...   More info

Free Internet Marketing Workshops in Bangkok

20 Mar 12:30 - 22 Mar 20:00 20 Mar 12:30 - 22 Mar 20:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
If you ever wanted to learn how to use the Internet to build your own business, you need to attend to this free live event. The IM Freedom Workshops are FREE 2-Hour Live Events...   More info

Weekly Lunch with Guest Speakers from the Peace Fellow program.

20 Mar 12:30 - 13:30 20 Mar 12:30 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Bangkapi Rotary Bangkapi Rotary
This Tuesday we are delighted to welcome Ayenka Franklin and Amaal Ali Abukar to discuss their progress as peace fellows and their work prior to the program; the work that led...   More info

MEET The Australian National University, Australia

20 Mar 12:30 - 14:30 20 Mar 12:30 - 14:30 - Bangkok Bangkok
EdNET Co., Ltd. EdNET Co., Ltd.
ขอเช ญน องๆ ท สนใจศ กษาต อท The Australian National University (ANU) มหาว ทยาล ยอ นด บ 1 ของประเทศออสเตรเล ย และอ นด บ 20 มหาว ทยาล ยโลก จากการจ ดอ นด บโดย QS World University...   More info

Free Business Marketing Workshop!

20 Mar 12:30 - 14:30 20 Mar 12:30 - 14:30 - Bangkok Bangkok
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
Are you looking to become financially free? Do you want to know how to build your business online? Or how to start an online business with no previous experience? Register for...   More info

CEBIT ASEAN Thailand: Unlock Your Business

20 Mar 13:00 - 18:00 20 Mar 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
CEBIT ASEAN Thailand: Unlock Your Business งานส มมนาด านเทคโนโลย สารสนเทศและด จ ท ลโดยว ทยากรช นนำจากหน วยงานภาคร ฐและเอกชน ว นอ งคารท 20 ม นาคม 2561 เวลา 13:00-18:00 น. ณ ห...   More info

Journey to the perineum: three day workshop

20 Mar 14:00 - 22 Mar 17:00 20 Mar 14:00 - 22 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Jumping Beans Jumping Beans
JOURNEY TO THE PERINEUM As part of the Bangkok Women’s Festival, we are honoured to host Anne Morin who will hold a three day workshop on the perineum. Our body is our home and...   More info

Webinar "Study in Germany"

20 Mar 15:00 - 22 Mar 18:00 20 Mar 15:00 - 22 Mar 18:00 - Bangkok Bangkok
DAAD Thailand DAAD Thailand
Do you wish to learn more about studying in Germany? Do you wish to meet representatives of German higher education institutions online? Visit our Webinar Series Study in Germany...   More info

Acro yoga by donation at La Casa Shambala

20 Mar 16:00 20 Mar 16:00 - Ko Phangan Ko Phangan
La casa Shambala La casa Shambala
  More info

Food Exhibition 2018

20 Mar 16:00 - 21 Mar 23:00 20 Mar 16:00 - 21 Mar 23:00 - Lat Krabang Lat Krabang
เกษตรเจ้าคุณทหาร เกษตรเจ้าคุณทหาร
Food Exhibition 2018 งานน ทรรศการอาหารประจำป คณะอ ตสาหกรรมเกษตร ( อก. ) Agro-Industry สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง เช ญพบก บผล ตภ ณฑ ของน กศ กษา น กว...   More info

Thailand Contact and Ecstatic Arts Festival

20 Mar 16:00 - 27 Mar 22:00 20 Mar 16:00 - 27 Mar 22:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Pyramid Yoga Center Pyramid Yoga Center
Discover a blossoming dance community on the tropical island paradise of Koh Phagnan, Thailand. Join us to co-create a joyful space of body, mind and spirit connection through...   More info

Thai Tasting Tuesday (5 Dish Tasting Set)

20 Mar 16:00 - 21:00 20 Mar 16:00 - 21:00 - Pattaya Pattaya
Laong's Bistro Laong's Bistro
สำหร บท กว นอ งคาร ทางร านใด จ ดเมน พ เศษ อาหารไทย ม ท งต ม ผ ด แกง ทอด และขนมหวาน ในสำร บเด ยว ร บรองใด ว าอ มน ค มจร งๆ เพ ยง 345 เท าน น ลาบแซลมอน ก งแช นำ ปลา ต มข าไก ไข เจ...   More info

All you can eat Ribs & Skewers 299 THB

20 Mar 16:00 - 23:00 20 Mar 16:00 - 23:00 - Phuket Phuket
ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ - Phuket Grocery ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ - Phuket Grocery
ONE MORE TIME! We were packed full on our event last Tuesday so please come in good time! We’ve started 2 hours earlier to make sure there’s time for everyone to Getlucky! ONLY...   More info

P'Noi live at Nineteens up

20 Mar 17:00 - 23:00 20 Mar 17:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Nineteens Up Nineteens Up
พ น อย วงพร หร อ กฤษดา ส โกศล แคลปป ศ ลป นท ท กคนเร ยกเขาว า พ น อย ท ไม เคยน อยเลยส กคร ง การแสดงสดของพ เขาไม เคยทำให เราผ ดหว ง มาร วมสน กก บบทเพลงท อย ก บเรามาท กย คสม ยจากพ   More info

Petite Retrospective.

20 Mar 17:00 - 20:00 20 Mar 17:00 - 20:00 - Ko Phangan Ko Phangan
NORTH - Brasserie on the Beach NORTH - Brasserie on the Beach
Let's listen Sound of Legend at the North .From 5 till sunset time-enjoy some classic house, classic soul and winding it right down as the sun goes down with ambient beats, then...   More info

IB Art Exhibition

20 Mar 17:00 - 18:00 20 Mar 17:00 - 18:00 - Ban Chang Ban Chang
St. Andrews International School, Green Valley St. Andrews International School, Green Valley
On Tuesday March 20th our Year 13 IB Visual Arts students, Bella, Jordan, Jesse and Sarah will open their 2018 IB Art Exhibition at SAIS. This year promises a diverse and...   More info

Earthquake - Haiti, 12th January, 2010 at 4:53PM

20 Mar 18:00 - 21:00 20 Mar 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Chesa Swiss Bangkok Chesa Swiss Bangkok
A formidable EARTHQUAKE of a magnitude of at least 7.0 on the Richter Scale hits the small island in Léogâne, 30km south-west of Port-au-Prince, the capital, at a depth of only...   More info

Free Business Marketing Workshop!

20 Mar 18:00 - 20:00 20 Mar 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
Are you looking to become financially free? Do you want to know how to build your business online? Or how to start an online business with no previous experience? Register for...   More info

The University of Melbourne | Business & Engineering Session

20 Mar 18:00 - 20:00 20 Mar 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok
ด วนท น งม จำนวนจำก ด ส มมนาพ เศษไม เส ยค าใช จ ายสำหร บผ ท สนใจไปศ กษาต อด านบร หารธ รก จ และว ศวกรรมศาสตร ท The University of Melbourne The University of Melbourne มหาว ทยาล...   More info

ETC and Friends Tribute Night

20 Mar 18:00 - 23:55 20 Mar 18:00 - 23:55 - Chiang Mai Chiang Mai
The Mellowship The Mellowship
โปรดอย าเค องผมเลย เม อท มงาน Jokey หน า มนต ขนเพลง ETC และผองเพ อนน กดนตร ต ว Top มาพร อมก บ Diva เส ยง นางฟ า หม ง The Voice มาปล อยของ ร องเพลง ETC ก นท งค น พร อมแขกร บเช ญพ   More info

Practicing Public Speaking with Fun - Meeting No. 2571

20 Mar 18:15 - 20:30 20 Mar 18:15 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
A regular Laem Thong Toastmasters Club's meeting for practicing public speaking, which includes prepared speeches, evaluations, joke telling, and table topics. Guests are...   More info

GAP - Get.A.Partner

20 Mar 18:30 - 21:00 20 Mar 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Spaces Spaces
TECHGRIND by startups, for startups. TECHGRIND events & workshops are always FREE! -WHO Startup Founders and Professionals Seeking Startups -WHAT Find a co-founder for your...   More info

ศึกรวมพลคนแปดริ้ว

20 Mar 18:30 - 22:00 20 Mar 18:30 - 22:00 - Bangkok Bangkok
สนามมวยลุมพินี รามอินทรา Lumpinee Boxing Stadium สนามมวยลุมพินี รามอินทรา Lumpinee Boxing Stadium
ศ กรวมพลคนแปดร ว เวท มวยล มพ น (รามอ นทรา) ว นอ งคารท 20 ม นาคม 2561 เร มชกเวลา 18.30   More info

Basketball With Decathlon Bangna

20 Mar 18:30 - 21:30 20 Mar 18:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
B Pro Bangna B Pro Bangna
ลงทะเบ ยนเล นบาสก บด แคทลอน ฟร !! เพ ยงกด เข าร วมก จกรรม แล วไปเจอก นท สนามเลย :) เล นเป นท มเเลกเปล ยนประสบการณ ชวนเพ อนๆมาได เลย...   More info

Opening Reception - At DAWN

20 Mar 18:30 - 21:00 20 Mar 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
ARDEL's Third Place Gallery ARDEL's Third Place Gallery
น ทรรศการ @DAWN นำเสนอผลงานของ 4 ศ ลป นหน าใหม ผ สร างสรรค ผลงานจ ตรกรรม วาดเส น และส อผสม ได อย างโดดเด น ม แนวทางเฉพาะต ว อาท ผลงานจ ตรกรรมของ ส ภาภรณ จ ลกะ ท สร างสรรค ข นด...   More info

Tuesday Expats Open Football (7-A-Side)

20 Mar 19:00 - 21:00 20 Mar 19:00 - 21:00 - Pattaya Pattaya
สนามแพลนเน็ทฟุตบอล - Planet Football Stadium สนามแพลนเน็ทฟุตบอล - Planet Football Stadium
Tuesday Expats 7-A-Side Football is open to over 35's and is a pick-up session, but registration is done via this page/event. Every Tuesday we play a friendly against a local...   More info

Girrrl Force - Ladies Night

20 Mar 19:00 - 23:00 20 Mar 19:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Continent Hotel The Continent Hotel
All Ladies (and gentlemen) are invited to join us at GIRRRL FORCE, ladies night at the Continent Hotel, Bangkok Tonight all ladies will enjoy the night with stunning view, good...   More info

Zero Waste Cocktails with Mark Lloyd

20 Mar 19:00 - 23:59 20 Mar 19:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
Bunker Sathorn Bunker Sathorn
Join us for our Zero Waste Cocktail event at Bunker Sathorn on March 20th, as we welcome the very talented Mark Lloyd from The 88 Surawong & Bootleggers Trading Co., Ltd.. Mark...   More info

Kaiserdisco (Drumcode) Vom Feisten Peter G MexCalito Adam P

20 Mar 20:00 - 21 Mar 16:00 20 Mar 20:00 - 21 Mar 16:00 - Ko Phangan Ko Phangan
Samsara Beach Koh Phangan Samsara Beach Koh Phangan
5 Senses Proudly Presents a World Class 5 Senses Exclusive Act KAISERDISCO will be performing just 2 Shows on Koh Phangan for 5 Senses Thailand only @ Samsara Beach This long...   More info

Shanti at The Riverside

20 Mar 20:00 - 21 Mar 01:00 20 Mar 20:00 - 21 Mar 01:00 - Chiang Mai Chiang Mai
The Riverside Bar & Restaurant The Riverside Bar & Restaurant
ซานต วงดนตร จาก เช ยงใหม ของเรา ได เล อกร าน ร เวอร ไซด เป นท เป ดต ว ซ ด ใหม ล าส ดของพวกเขา เช ญพวกเรามาส มผ สผลงานใหม ของซานต ได ในว นท 20 ม นาคม 2561 ฟร Chiang Mai band...   More info

“ Sweet Thaiger ”

20 Mar 20:30 20 Mar 20:30 - Ban Ko Tao Ban Ko Tao
Bro & Sis restaurant and bar Bro & Sis restaurant and bar
New Band New Generation!! Pop Songs English...   More info

Jakob Dinesen Feat. Pure & Sunny Trio Band

20 Mar 21:00 - 21 Mar 00:00 20 Mar 21:00 - 21 Mar 00:00 - Bangkok Bangkok
Maggie Choo's Maggie Choo's
Maggie Choo’s presents Danish Saxophone Master, Jokob Dinesen featuring Pure and Sunny Trio Band! Come join special jazz vibe at Maggie Choo's. Date : Tuesday, March 20 Time...   More info

Free Entry : Tuesday Jazz with Dj Ben

20 Mar 21:00 - 21 Mar 02:00 20 Mar 21:00 - 21 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
Tuesday Jazz Free Entry every Tuesday! Music : Swing, Latin & Nu Jazz Vinyl Only Dj...   More info

A Night with Del Horno

20 Mar 21:00 - 21 Mar 04:00 20 Mar 21:00 - 21 Mar 04:00 - Ko Lanta Yai Ko Lanta Yai
Pangea Beach Bar & Kitchen Pangea Beach Bar & Kitchen
ABOUT RICARDO Born in Barcelona (Spain) Ricardo’s career in the music industry started as a Funky D.J., and shortly after that, he was playing House music, which was the basis of...   More info

LOCA Tuesdays

20 Mar 22:00 - 21 Mar 02:00 20 Mar 22:00 - 21 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
The Firm Bangkok The Firm Bangkok
Lets go LOCA Tuesdays @ The Firm Bangkok March 20, 2018 from 10pm to Late Featuring ÐJ Ven Meister Camilo Diaz on Percussion Live Sets. Come and listen, sway away and party to the...   More info

Missions with House101

20 Mar 22:00 - 21 Mar 02:00 20 Mar 22:00 - 21 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
Résidence de Canal : Culture hostel & Café Résidence de Canal : Culture hostel & Café
Our mission is none other than the revitalisation of the maturing Bangkok dance music scene. Hosted by House101 Every Tuesday Underground house & Techno at Residence de Canal...   More info

Amazing Thailand

21 Mar 02:00 - 25 Mar 23:00 21 Mar 02:00 - 25 Mar 23:00 - Pattaya Pattaya
Pattaya Pattaya
SUN SAND AND SEA.... Come with us to Thailand... Small Group Size to accommodate individuals who want to travel but have no company... ONLY 15 SEATS AVAILABLE. Date 21 March...   More info

Live Kingtion Express Records Sticky Joe,Olbi Iyan,dj Shogun Asian on Tour

21 Mar 03:00 - 06:00 21 Mar 03:00 - 06:00 - Krabi Krabi
Jungle Bar Sommaow Jungle Bar Sommaow
Live Music form Kingtion Express Records Sticky Joe,Olbi Iyan,dj Shogun Asian on Tour 21Wednesday March 2018. REGGAE DUB JUNGLE Music Start18:00pm untill sunrise Big up 21:00lpm...   More info

Open Water Course (Koh Tao)

21 Mar 07:00 - 23 Mar 16:00 21 Mar 07:00 - 23 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
Scuba Diving by Kru Dew Scuba Diving by Kru Dew
เร ยนดำน ำล ก Open Water Course พร อมออกบ ตรดำน ำได ท วโลก โดยไม ม ว นหมดอาย (PADI...   More info

New Enduro Madness Tour with Graham Jarvis Wednesday 21st March

21 Mar 08:00 - 17:30 21 Mar 08:00 - 17:30 - Pattaya Pattaya
Enduro Madness - Pattaya dirt bike tours Thailand Enduro Madness - Pattaya dirt bike tours Thailand
On Wednesday 21st March 2018 we have a special Graham Jarvis full day guided Enduro tour where all are welcome to join in the fun! Tour Price is just 7,500 THB per person If...   More info

งานสืบฮีตสานฮอยเชียงกลาง

21 Mar 08:00 - 21:00 21 Mar 08:00 - 21:00 - Amphoe Chiang Klang Amphoe Chiang Klang
วิหารไทลื้อวัดหนองแดง ตั้งอยู่บ้านหนองแดง อ.เชียงกลาง จ.น่าน วิหารไทลื้อวัดหนองแดง ตั้งอยู่บ้านหนองแดง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ประชาชนท งอำเภอเช ยงกลาง จะมารวมก นท น เพ อ 1.แสดงจำลองว ถ ช ว ต (ย อนไปเม อร อยๆป ก อน) 2.การแสดงฟ อนรำต างๆ ย อนอด ตหร อย อนย ค 3.การนำผลผล ตต างๆมาจ ดแสดง นำมาเล ยงต อนร บ...   More info

ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 48

21 Mar 08:00 - 23 Mar 17:00 21 Mar 08:00 - 23 Mar 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
เช ญสม ครเข าร วม.... โครงการอบรมทางว ชาการ เร อง การขยายพ นธ ไม ดอกไม ประด บด วยเทคน คการเพาะเล ยงเน อเย อ ร นท 48 ระหว างว นท 21-23 ม นาคม 2561 ร บจำนวน 30 คน ณ ศ นย ปฏ บ ต...   More info

ค่ายธรรมะเยาวชนทานตะวัน

21 Mar 08:00 - 24 Mar 12:00 21 Mar 08:00 - 24 Mar 12:00 - Amphoe Pak Kret Amphoe Pak Kret
ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล
ค ายป ดเทอมฤด ร อน เร ยนร ธรรมะอย างสร างสรรค พ ฒนาบ คคล กภาพและความฉลาดทางอารมณ และป...   More info

Event_SETA 2018

21 Mar 08:00 - 17:00 21 Mar 08:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Bitec Bangna Bitec Bangna
  More info

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1

21 Mar 08:30 - 17:00 21 Mar 08:30 - 17:00 - Hat Yai Hat Yai
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ร วมก บ ภาค เคร อข าย ขอเช ญร วมงาน มหกรรมจ ตอาสาภาคใต คร งท 1 ในว นท 21 ม นาคม 261 เวลา 8.30 17.00 น. ณ Conference Hall ศ นย ประช มนานาชาต ฉลองส ร ราชสมบ...   More info

Chiang Mai Countryside Bike Exploration

21 Mar 09:00 - 25 Mar 21:00 21 Mar 09:00 - 25 Mar 21:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Chiang Mai, Thailand Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai is best explored on a bicycle as you maneuver your way through the lovely countryside in the most authentic way, which is on two wheels. Mingle and Interact with the...   More info

Module 2 & 4 Constitution and Miasm & Repertory

21 Mar 09:00 - 25 Mar 16:30 21 Mar 09:00 - 25 Mar 16:30 - Bangkok Bangkok
มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ทองหล่อ 25) มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ทองหล่อ 25)
Module 2 & 4 Constitution and Miasm & Repertory By Dr.Farokh Master (Continuous courses. เป นคลาสต อเน อง) Location: St.Grabriel Foundation, Thonglor 25 9am-4.30pm Date : 21-25...   More info

Adfest 2018 at Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH)

21 Mar 09:00 - 24 Mar 16:00 21 Mar 09:00 - 24 Mar 16:00 - Pattaya Pattaya
Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH) Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH)
Http:/www.inspirepattaya.com/pattaya/adfest-2018-pattaya-exhibition-convention-hall-peach-21-24-march-2018...   More info

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Jasmine Group Hotel Bangkok Jasmine Group Hotel Bangkok
หล กส ตร เทคน คการส อสารอย างม ประส ทธ ผล (Effective Communication Skill) ลงทะเบ ยนและชำระค าอบรมภายใน 14 ม .ค.61 ร บส วนลดท นท 500 บาท/ท าน พ เศษส ด!! 4 ท านข นไป ร บส ทธ ท...   More info

คอร์สมายด์แม็ป 21-23 มีนาคม

21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
MindMap Guru MindMap Guru
ป ดเทอมแล ว พาน องๆมาปลดล อคความค ด เพ มศ กยภาพการทำงานของสมองด วยMind Map ก บ คร บอม ว ทยากรผ เช ยวชาญท ได ร บการร บรองจากThinkBuzan ประเทศอ งกฤษ 3 half-day Camp 21-23 ม นาคม...   More info

หลักสูตรการใช้ Cloud Computing ในองค์กร พร้อมเลือกดูงานสิงคโปร์

21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
Amara Bangkok Amara Bangkok
หล กส ตรการใช Cloud Computing ในองค กร ว นท 21 23 ม นาคม 2018 สามารถเล อกลง Business Trip เพ มในราคาพ เศษ Cloud Expo Asia on 9 11 ต ลาคม 2018 สามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มได ท...   More info

นิทรรศการ Great and Good Friends 200 ปีมิตรภาพไทย-สหรัฐ (March)

21 Mar 09:00 - 31 Mar 16:30 21 Mar 09:00 - 31 Mar 16:30 - Bangkok Bangkok
Queen Sirikit Museum of Textiles Queen Sirikit Museum of Textiles
สถานท ตสหร ฐฯ ประจำประเทศไทยจ ดน ทรรศการของขว ญแห งม ตรภาพ เพ อเฉล มฉลองวาระครบรอบ 200 ป ความส มพ นธ ระหว างราชอาณาจ กรไทยและสหร ฐอเมร กา น ทรรศการน จะจ ดแสดงของขว ญท แลกเปล ยนก   More info

Kundalini Yoga Class

21 Mar 09:00 - 10:30 21 Mar 09:00 - 10:30 - King Amphoe Hua Hin King Amphoe Hua Hin
Adi Shakti Consulting Adi Shakti Consulting
Class starts with deep tissue stretching, then we do a Kundalini Kriya, some meditation and deep relaxation with the gong. Class is 300 baht. Bring a water bottle and a towel...   More info

Hyperconverged Infrastructure for Cognitive Era

21 Mar 09:00 - 13:30 21 Mar 09:00 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Zenith Comp Co., Ltd. Zenith Comp Co., Ltd.
ตรวจสอบรายละเอ ยดและว ธ การลงทะเบ ยนฟร ได ท https:/www.techtalkthai.com/ibm-nutanix-hyperconverged-infrastructure-for-cognitive-era-seminar-invitation-by-zenith-comp...   More info

คอร์สอบรม Advanced Android Programming

21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
CodeMobiles Training Center CodeMobiles Training Center
คอร สอบรม Advanced Android Programming รอบ 21-23 ม .ค. 61 (เร ยน 3 ว น) ราคา 12,840 บาท (รวม VAT) ด รายละเอ ยดหล กส ตรหร อสม ครเร ยนได ท http:/www.codemobiles.com/biz/training...   More info

Executives Communication: ทักษะการสื่อสารและการฟัง สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

21 Mar 09:00 - 22 Mar 17:00 21 Mar 09:00 - 22 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
S31 Sukhumvit Hotel S31 Sukhumvit Hotel
ป ญหาสำค ญ ท ผ บร หารองค กรต องเผช ญในย คน ค ออะไร ? . ไม ใช การเปล ยนแปลงเทคโนโลย เศรษฐก จ ส งคม แต เป น ป ญหาเร องคน . ป ญหาเร องคน ท พบบ อยในการทำงาน ม อะไรบ าง ? . คนลาออก   More info

SETA 2018

21 Mar 09:00 - 23 Mar 18:00 21 Mar 09:00 - 23 Mar 18:00 - Bangkok Bangkok
Bitec Bangna Bitec Bangna
Towards Consolidated Innovative Energy Technology ร วมส มผ สนว ตกรรมและเทคโนโลย ส ดล ำจากท วโลก และงานประช มระด บผ นำด านพล งงาน ท งด านนโยบายและการถ ายทอดความร ทางเทคโนโลย ท แบ...   More info

รับส่วนลดพิเศษ สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Effective Communication

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
โรงแรมจัสมินซิตี้ โรงแรมจัสมินซิตี้
เร ยนเช ญเข าร วมส มมนาหล กส ตร เทคน คการส อสารอย างม ประส ทธ ผล : Effective Communication Skill ว นท 21 ม นาคม 2561 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Jasmine City ส ข มว ท 21 ใกล...   More info

อย่าพลาดงานสัมมนา ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด 21 March 2018

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
HRDZenter Training HRDZenter Training
อย าพลาด งานส มมนาด ๆ แบบน !!! หล กส ตร Professional Conversation Skills ท กษะการพ ฒนาบ คล กภาพทางการพ ด ว นท 21 ม นาคม 2561 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid...   More info

หลักสูตร การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศและการปรากฏตัวผ่านสื่อ

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การเป นพ ธ กร ผ ประกาศและการปรากฏต วผ านส อ 21 ม นาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร...   More info

Extra Date Enduro Madness Tour with Graham Jarvis!

21 Mar 09:00 - 17:00 21 Mar 09:00 - 17:00 - Pattaya Pattaya
Enduro Madness - Pattaya dirt bike tours Thailand Enduro Madness - Pattaya dirt bike tours Thailand
Extra Date Enduro Madness Tour with Graham Jarvis Wednesday 21st March 2018! On Wednesday 21st March 2018 we have a special Graham Jarvis full day guided Enduro tour where all...   More info

Energizing Hatha Yoga

21 Mar 10:00 - 04 Apr 11:00 21 Mar 10:00 - 04 Apr 11:00 - Bangkok Bangkok
SKY Yoga SKY Yoga
In this upbeat and active class, we will stretch, build strength, confidence and flexibility, and get energized! Recommended for people with previous yoga experience, Wednesday...   More info

Paint the light (without using white) Workshop

21 Mar 10:00 - 13:00 21 Mar 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Attic Studios Attic Studios
Paint the Light (without using white) Workshop. -All levels -call/email or message to book -1,400thb or 1,200thb(if in ft education) How would you paint something white, if you...   More info


© 2018 Siguez