ทริป KRRC 2017 สนามสุดท้าย

20 Jan 06:30 - 21 Jan 18:00 20 Jan 06:30 - 21 Jan 18:00 - Udon Thani Udon Thani
Kawasaki Yongyontrakarn Udonthani Kawasaki Yongyontrakarn Udonthani
ทร ป Kawasaki Road Racing Championship 2017 (KRRC) สนามส ดท าย ณ สนามช าง อ นเตอร เนช นแนล เซอร ก ต ว นท 20-21 มกราคม 2561 นอกจากความม นส สน ก ต นเต น เร าใจในเกมการแข งข นแล ว...   More info

Rotary Magkang Half Marathon 2018

21 Jan 05:00 - 10:00 21 Jan 05:00 - 10:00 - Udon Thani Udon Thani
Central Plaza Udonthani Central Plaza Udonthani
โรตาร ฮาล ฟมาราธอน คร งท 2 การสม คร สามารถย นใบสม ครและชำระเง นได ณ จ ดท ม ป ายร บสม คร หร อสม คร และ ชำระเง น online ได ท www.rotarymagkang.org และชำระค าสม ครผ านบ ญช ธนาคาร...   More info

โรตารีหมากแข้ง ฮาล์ฟมาราธอน 2018

21 Jan 05:10 - 08:10 21 Jan 05:10 - 08:10 - Udon Thani Udon Thani
Central Plaza Udonthani Central Plaza Udonthani
โรตาร หมากแข ง ฮาล ฟมาราธอน 2018 21/10/3.6 km 21 km 500/600 THB 5:10 am 10 km 400/450 THB 5:45 am 3.6 km 300/300 THB 6:10 am สม ครออนไลน ได ท http:/www.rotarymagkang.org...   More info

โรตารี ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2

21 Jan 05:15 - 09:00 21 Jan 05:15 - 09:00 - Udon Thani Udon Thani
Central Plaza Udonthani Central Plaza Udonthani
โรตาร ฮาล ฟมาราธอน คร งท 2 3.6 10.85 21.1 km 3.6 km 300 THB 10.85 km 400 THB 21.1 km 500 THB การสม คร สามารถย นใบสม ครและชำระเง นได ณ จ ดท ม ป ายร บสม คร หร อสม คร และ ชำระเง...   More info

Dahlia Garland Acoustic Group

24 Jan 19:30 - 23:30 24 Jan 19:30 - 23:30 - Udon Thani Udon Thani
The Pallet - เดอะพาเลท The Pallet - เดอะพาเลท
คณะพวงร กเร ประกอบด วยศ ลป นจำนวน 3 ท านด วยก นได แก .. 1.ต าย อภ รมย 2.อ น เก ดส ข ชนบ ปผา 3.ชา ฮาโมน ก า เป นแนวอค สต กโฟร คซอง และจะออกเด นทางเพ อไปทำการแสดงตามสถานท ต างๆท...   More info

One day trip cb150r ตะลุยคีรีวงกต 28/01/61

28 Jan 07:00 - 18:00 28 Jan 07:00 - 18:00 - Udon Thani Udon Thani
Honda Nat Motorsales Honda Nat Motorsales
การเด นทางกำล งจะเร มข นอ กคร งในว นท 28 มกราคม 2561 Mr.NAT ชวนเพ อนๆ CB150R ไปเท ยวช ว ๆ ส ดอากาศบร ส ทธ ล องแก งรถอ แต ก ก นข าวป า ท บ านค ร วงกต ... ร บด วน จำนวนจำก ด 20 ค น   More info

AFAC สอบเหล่าครั้งที่ 3 - 1400 คะแนน

28 Jan 08:00 - 12:00 28 Jan 08:00 - 12:00 - Udon Thani Udon Thani
AFAC ติวเข้มเตรียมทหาร อุดรธานี AFAC ติวเข้มเตรียมทหาร อุดรธานี
1400 คะแน   More info

Special Training_Master Celavive

28 Jan 14:30 - 16:00 28 Jan 14:30 - 16:00 - Udon Thani Udon Thani
โรงแรม ประจักรตรา อุดรธานี โรงแรม ประจักรตรา อุดรธานี
MASTER CELAVIVE เผยว ทยาศาสตร ท อย เบ องหล ง Celavive โดยหน งในท มน กว ทยาศาสตร คนสำค ญของย ซานา Keijun Koh; Director of Product Development ผ ร เร มค ดค นและพ ฒนาผล ตภ ณฑ...   More info

Stronger than Cancer วิ่งเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

03 Feb 06:30 - 09:30 03 Feb 06:30 - 09:30 - Udon Thani Udon Thani
WATTANA HOSPITAL GROUP เครือโรงพยาบาลวัฒนา WATTANA HOSPITAL GROUP เครือโรงพยาบาลวัฒนา
Stronger than Cancer ว งเพ อผ ป วยมะเร ง 10.5/3 km 10.5 km 150 THB 6:30 am 3 km 150 THB 6:45 am ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท https:/goo.gl/forms...   More info

เติมความหวานสัมผัสความแรงในเดือนแห่งความรัก

03 Feb 07:00 - 04 Feb 21:00 03 Feb 07:00 - 04 Feb 21:00 - Udon Thani Udon Thani
Honda Nat Motorsales Honda Nat Motorsales
เต มความหวานส มผ สความแรงในเด อนแห งความร ก Mr.Nat ชวนท กท านร วมทร ปแคมป ป งแบบช ว ๆ 2 ว น 1 ค น ลงทะเบ ยน : https:/goo.gl/forms/2DI5EZBsK33f2xLw2 ในว นท 3-4 ก มภาพ นธ 2561 ท...   More info

วิ่ง : บ้านเชียง มาราธอน 2018

18 Feb 04:00 - 09:00 18 Feb 04:00 - 09:00 - Udon Thani Udon Thani
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี
บ านเช ยง มาราธอน 2018 ว นท 18 ก มภาพ นธ 2561 (อาท ตย ) สถานท พ พ ธภ ณฑ สถานแห งชาต บ านเช ยง จ.อ ดรธาน ระยะ 42.195/21.1 4.2 ก โลเมตร จ ดโดย Goodsports ต ดตามรายละเอ ยดได ท https...   More info

GSPA NIDA Mini Marathon 2018

25 Feb 05:00 - 09:00 25 Feb 05:00 - 09:00 - Udon Thani Udon Thani
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ว นท 25 ก มภาพ นธ 2561 พบก บงาน ร ฐประศาสนศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า) ร ฐประศาสนศาสตร น ด า ม น มาราธอน คร งท 7 ก จกรรมน เป นส วนหน งของโครงการในการจ ดหาท น รศ. อาสา   More info

วิ่ง : แล่นบักคักมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2/2561

25 Feb 05:00 - 09:00 25 Feb 05:00 - 09:00 - Udon Thani Udon Thani
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู
ว ง : แล นบ กค กม น ฮาล ฟมาราธอน คร งท 2/2561 จ ดว นท : 25 ก มภาพ นธ 2561 สถานท : ณ ศาลสมเด จพระนเรศวร จ งหว ดหนองบ วลำภ ระยะทาง : 22.5K , 10.5K , 4.5K ราคา : 600 บาท , 500 บาท...   More info


© 2018 Siguez