การสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2560

07 Mar 08:00 - 16:30 07 Mar 08:00 - 16:30 - Trang Trang
โรงเรียนพรศิริกุล Pornsirikul School โรงเรียนพรศิริกุล Pornsirikul School
การทดสอบความสามารถพ นฐานของผ เร ยนระด บชาต (National Test: NT) น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2560 กำหนดสอบว นพ ธท 7 ม นาคม 2561 ณ สนามสอบโรงเร ยนพรศ ร ก ล ซ งจ ดโดยสำ   More info

TMF#5

17 Mar 15:00 - 18 Mar 03:00 17 Mar 15:00 - 18 Mar 03:00 - Trang Trang
หาดราชมงคล ตรัง หาดราชมงคล ตรัง
เทศกาลดนตร ใต แสงดาว เท าเหย...   More info

PALMY | Trang Music Festival 5 [#TMF5]

17 Mar 18:00 - 23:59 17 Mar 18:00 - 23:59 - Trang Trang
หาดราชมงคล ตรัง หาดราชมงคล ตรัง
...ม นา-ม ม ชาวใต ชาวตร ง มาหรอยก น!!... เอ า! เช คว นว างให ไว ถ ามาหรอยได ว นเสาร ท 17 ม .ค. ก มาม นส หม ในงาน Trang Music Festival 5 ณ หาดราชมงคล จ.ตร ง ก นได เลย!! ซ อบ...   More info

รับสมัครนักศึกษา TCAS 61 รอบโควตา

26 Mar 00:00 - 05 Apr 12:00 26 Mar 00:00 - 05 Apr 12:00 - Trang Trang
DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ร บสม ครน กศ กษา ประจำป การศ กษา 2561 ระบบ TCAS รอบโควตา ต งแต ว นท 2 มกราคม 5 เมษาย   More info

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ TCAS 61 รอบโควตา

11 Apr 08:00 - 12:00 11 Apr 08:00 - 12:00 - Trang Trang
DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบส มภาษณ TCAS 61 รอบโควตา ว นท 11 เมษาย   More info

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS 61 รอบโควตา

26 Apr 08:00 - 12:00 26 Apr 08:00 - 12:00 - Trang Trang
DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ประกาศรายช อผ ผ านการสอบส มภาษณ TCAS 61 รอบโควตา ว นท 26 เมษาย   More info

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House TCAS 61 รอบโควตา

03 May 08:00 - 06 May 12:00 03 May 08:00 - 06 May 12:00 - Trang Trang
DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ผ สม ครย นย นส ทธ Clearing House TCAS 61 รอบโควตา ว นท 3-6 พฤษภาคม...   More info

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 61 รอบโควตา

08 May 08:00 - 12:00 08 May 08:00 - 12:00 - Trang Trang
DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง DusitTrang : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าศ กษา TCAS 61 รอบโควตา ว นท 8 พฤษภาคม...   More info


© 2018 Siguez