อบรมฟรี โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0 ราชบุรี

12 Mar 09:00 - 16 Mar 16:00 12 Mar 09:00 - 16 Mar 16:00 - Ratchaburi Ratchaburi
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
สอบถามข อม ลเพ มเต ม อ.ไก 0614048882 Line mrkai999 ได ใบประกาศ จากกรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน -เร ยนร การทำงานของระบบโซล าเซลล -เร ยนร การต ดต งระบบโซล าเซลล เพ อการเกษตร -การ set up...   More info


© 2018 Siguez