เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561

15 May 08:00 15 May 08:00 - Rat Buri Rat Buri
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
กำหนดการเป ดเร ยน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2561 ว นท 15 พฤษภาคม...   More info

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนประถมศึกษาตอนปลาย

19 May 08:00 19 May 08:00 - Rat Buri Rat Buri
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
ขอเช ญคร ผ สอน โรงเร ยนในส งก ดองค ปกครองส วนท องถ น เข าร บการอบรมเช งปฎ บ ต การ โครงการบ รณาการสะเต ม คร ผ สอนประถมศ กษาตอนปลาย (ป.4 ป.6) ณ ศ นย การอบรมทางไกลสะเต มศ กษา ณ โรง   More info

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนประถมศึกษาตอนต้น

26 May 09:00 26 May 09:00 - Rat Buri Rat Buri
โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
ขอเช ญคร ผ สอน โรงเร ยนในส งก ดองค ปกครองส วนท องถ น เข าร บการอบรมเช งปฎ บ ต การ โครงการบ รณาการสะเต ม คร ผ สอนประถมศ กษาตอนต น ณ ศ นย การอบรมทางไกลสะเต มศ กษา ณ โรงเร ยนเทศบาล...   More info


© 2018 Siguez