เชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 42

19 Dec 09:00 - 12:00 19 Dec 09:00 - 12:00 - Phitsanulok Phitsanulok
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
รพ.พ ษณ เวช ร วมก บ เหล ากาชาดจ งหว ดพ ษณ โลก และรพ.พ ทธช นราช พ ษณ โลก ขอเช ญร วมบร จาคโลห ต คร งท 42 เพ อช วยเหล อช ว ตผ ป วยท ต องการเล อดในภาวะต างๆ ท ง อ บ ต เหต ผ าต ด หร อ   More info

RedCross

23 Dec 09:00 23 Dec 09:00 - Phitsanulok Phitsanulok
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ในช วงว นหย ดยาว หร อ เร ยกอ กช อหน งว าช วง 7ว นอ นตราย เป นว นหย ดช วงเทศกาลป ใหม และ ม กจะเก ดอ บ ต เหต อย บ อยคร ง และส งท ต องได ย นอย เสมอก ค อ เล อดไม พอ สำหร บในอ บ ต เหต...   More info

เขาโปกโล้น ตลาดวงกรด อุทยานเมืองเก่าพิจิตร วัดโพธิ์ประทับช้าง วัดเขารูปช้าง

23 Dec 22:00 - 24 Dec 23:59 23 Dec 22:00 - 24 Dec 23:59 - Phitsanulok Phitsanulok
เขาโปกโล้น เขาโปกโล้น
ขออน ญาตแอดม นค ะ ชวนเพ อนเท ยวแบบก งหารเฉล ย ร บสมาช ก 9 คน One day trip ทร ป เขาโปกโล น ตลาดวงกรด อ ทยานเม องเก าพ จ ตร ว ดโพธ ประท บช าง ว ดเขาร ปช าง เด นทางโดยรถต 9 ท   More info

วิ่งฝ่า ป่า-เขื่อน 2018

21 Jan 05:00 - 08:00 21 Jan 05:00 - 08:00 - Phitsanulok Phitsanulok
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
ว งฝ า ป า-เข อน 2018 18/10/4 km 18 km 600 THB TBA am 10 km 600 THB TBA am 4 km 300 THB TBA am ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม...   More info

ปั่น : ชิงเจ้าแห่งความเร็ว เมืองสองแคว Songkhwae Criterium

03 Feb 16:00 - 23:00 03 Feb 16:00 - 23:00 - Phitsanulok Phitsanulok
สวนชมน่าน จังหวัดพิษณโลก สวนชมน่าน จังหวัดพิษณโลก
ป น : ช งเจ าแห งความเร ว เม องสองแคว Songkhwae CRITERIUM (ป ดเม องป น เป ดเม องก น เย อนถ นสองแคว คร งท 2) จ ดว นท : 3 ก มภาพ นธ 2561 สถานท : ณ สวนชมน านเฉล มพระเก ยรต จ.พ ษณ โลก...   More info

ปิดเมืองปั่นเปิดเมืองกินเยือนถิ่นสองแคว ครั้งที่ 2

03 Feb 16:00 - 04 Feb 12:00 03 Feb 16:00 - 04 Feb 12:00 - Phitsanulok Phitsanulok
Central Plaza Pitsanulok Central Plaza Pitsanulok
ประเภทก จกรรม : สวนชมน านเฉล มพระเก ยรต ช งเจ าแห งความเร วฯ ร นท วไป (2.3 km) 800 THB 04:00 pm ช งเจ าแห งความเร วฯ ร น VIP (ห องพ ก 1 ค น) (2.3 km) 1,700 THB 04:00 pm ศ นย การค...   More info

PiBulSongKram Mini Marathon 2018

11 Feb 05:00 11 Feb 05:00 - Phitsanulok Phitsanulok
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มาว งก นเถอะ มาว งก นเถอะ เด น-ว ง การก ศลพ บ ลสงครามม น มาราธอน ตากลมชมท ง อะไรนะ!! ตา กลม อะไรนะ ตาก ลม อ อ ตากลม เฮ ย !! ถ กแล ว ... มาร วมส มผ สธรรมชาต มหาว ทยาล ยเก...   More info

Med-Sci NU Minimarathon 2018

18 Feb 05:00 - 09:00 18 Feb 05:00 - 09:00 - Phitsanulok Phitsanulok
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Med-Sci NU Minimarathon 2018 5 10.5km 350/400บาท - ไข บ นชวนว ง running with Med-Sci 2nd Med-Sci NU Minimarathon โครงการว ทย แพทย มน. ม น มาราธอน คร งท 2 จ ดโดยคณะว ทยาศาสตร...   More info

Med-Sci NU Minimarathon 2018

18 Feb 06:00 - 09:00 18 Feb 06:00 - 09:00 - Phitsanulok Phitsanulok
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Med-Sci NU Minimarathon 2018 10/5 km ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10 km 400 THB TBA am 5 km 350 THB TBA am สม ครออนไลน ได ท http:/www.medsci.nu.ac.th/minimarathon...   More info


© 2017 Siguez