สอบปลายภาคเทอม 2/2560

26 Feb 22:00 - 02 Mar 01:00 26 Feb 22:00 - 02 Mar 01:00 - Phitsanulok Phitsanulok
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
กำล งจะสอบปลายภาคก นแล วนะ ต งใจอ านหน งส อสอบก นด วยนะคร บ ด ข อม ลเพ มเต มได ท เว บสำน กว ชาการ http:/acad.plu.ac...   More info

เสวนา หัวข้อ"ลูกแค่ซน หรือ สมาธิสั้น" โดยแพทย์

24 Mar 13:30 - 16:00 24 Mar 13:30 - 16:00 - Phitsanulok Phitsanulok
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
ศ นย แม และเด ก รพ.พ ษณ เวช ขอเช ญผ ปกครอง ร วมฟ งเสวนา ในห วข อ ล กแค ซน หร อ สมาธ ส น โดย นพ.ชลภ ฏ จาต รงคก ล แพทย ผ เช ยวชาญด านพ ฒนาการเด กและว ยร น ในว นเสาร ท 24 ม นาคม...   More info

Thai VCML Conference 2018

15 Nov 08:00 - 16 Nov 17:00 15 Nov 08:00 - 16 Nov 17:00 - Phitsanulok Phitsanulok
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานประช มส มมนาเช งว ชาการด านการจ ดการโซ ค ณค าและโลจ สต กส คร งท 18 ประจำป 2561 (The 18th Thai Value Chain Management & Logistics Conference 2018...   More info


© 2018 Siguez