ฝึกเป็นนักจัดรายการรุ่นใหม่ ในยุคดิจิตัล

01 Apr 08:00 - 02 Apr 16:00 01 Apr 08:00 - 02 Apr 16:00 - Pattani Pattani
Risalah Radio Risalah Radio
ฝ กเป นน กจ ดรายการร นใหม ในย คด จ ต ล จ ดโดย สถาน ว ทย สาส นค ณธรรม ม ลน ธ ส งเสร มจร ยธรรมป ตตาน ร บสม ครเพ ยง 60 คนเท าน น อาย ต องไม เก น 25 ป ว นท 1 2 เมษายน 2561 เร มเวลา...   More info

Seeds of sunnah Camp 4 - ค่ายเมล็ดพันธ์ุแห่งซุนนะห์ ปี 4

01 Apr 08:00 - 04 Apr 22:00 01 Apr 08:00 - 04 Apr 22:00 - Pattani Pattani
โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี
ค ายจ ดในว นท 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงเร ยนบำร งอ สลาม ป ตตาน ร บเฉพาะน กเร ยนช นประถมศ ษาป ท 4-6 เท าน น !! ต ดต อสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม โทร : ม สล มะฮ 086-4840-466 ม สล ม   More info

Pattani Ultra 5 Hours 2018

13 May 06:00 - 11:00 13 May 06:00 - 11:00 - Pattani Pattani
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี
Pattani Ultra 5 Hours 2018 สวนสมเด จพระศร นคร นทร ป ตตาน ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 5 hrs สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com...   More info


© 2018 Siguez