อบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา

09 Jul 08:30 - 10 Jul 16:30 09 Jul 08:30 - 10 Jul 16:30 - Pattani Pattani
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
ร บสม คร ว นน 31 พ.ค.61 การใช โปรแกรมประย กต ด านคณ ตศาสตร สำหร บคร ม ธยมศ กษา 9 10 กรกฎาคม 2561 -ค ณสมบ ต ผ เข าอบรม : ม ความร พ นฐานการใช งานคอมพ วเตอร ได อ ตราค าลงทะเบ ยน ค...   More info

อบรมการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ(Mobile app)

23 Jul 08:30 - 25 Jul 16:30 23 Jul 08:30 - 25 Jul 16:30 - Pattani Pattani
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
ร บสม คร ว นน 31 พ.ค.61 การเข ยนโปรแกรมประย กต บนโทรศ พท ม อถ อ (Mobile application) ว นท 23-25 กรกฎาคม 2561 สถานท อบรม: ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร คณะว ทยากรส อสาร -ค ณสมบ ต ผ เ   More info


© 2018 Siguez