Past Events

TironKids O-Duathlon

13 May 06:20 - 08:00 13 May 06:20 - 08:00 - Pathum Thani Pathum Thani
VSANO Adventure VSANO Adventure
เช ญเด กๆ 3-12 ขวบ ร วมแข งข น ทว ก ฬา (ว ง ป น ว ง) สน ก ปลอดภ ย แข งในสถานท ป ด ใช ระบบจ บเวลาด วยคอมพ วเตอร...   More info

TironKids o-Triathlon

20 May 06:20 - 08:00 20 May 06:20 - 08:00 - Pathum Thani Pathum Thani
VSANO Adventure VSANO Adventure
เช ญเด กๆ 3-12 ขวบ ร วมแข งไตรก ฬา (ว าย ป น ว ง) ออกกำล งกาย ท ามกลางแมกไม ส ดอากาศบร ส ทธ ชานเม อง...   More info


© 2018 Siguez