การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงาน

11 Jul 09:30 - 16:30 11 Jul 09:30 - 16:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
Workshop การออกแบบและการปร บแก ไขพ นท เพ อการขออน ญาต สร างโรงงานขนาดเล ก ตลอดจนเตร ยมความพร อมเพ อการขอ มาตรฐานกระบวนการผล ต Primary GMP Keyword ประเภทโรงงาน และ พ นท ท...   More info

Workshop การพัฒนาเบียร์ (18,25 สิงหาคม 2018)

18 Aug 09:30 - 17:30 18 Aug 09:30 - 17:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
การพ ฒนาเบ ยร โฮมเมด Home-Brew-Cragt-Beer Development ว นเสาร ท 18 ส งหาคม 2018 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2018 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาตร บางเขน หล กส ตร ( 2 ว น ) บรรยาย 50 Workshop...   More info

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตำรับเบียร์คราฟท์ (20,27 ตุลาคม 2018)

20 Oct 09:30 - 17:30 20 Oct 09:30 - 17:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
การว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ตำร บเบ ยร คราฟท ว นเสาร ท 20 ต ลาคม 2018 ว นเสาร ท 27 ต ลาคม 2018 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาตร บางเขน หล กส ตร ( 2 ว น ) บรรยาย 50 Workshop 50 สม ครฝ...   More info

พื้นฐานการผลิตเบียร์ในระดับอุตสาหกรรม (15,22 ธันวาคม 2018)

15 Dec 09:30 - 17:30 15 Dec 09:30 - 17:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
พ นฐานการผล ตเบ ยร ในระด บอ ตสาหกรรม ว นเสาร ท 15 ธ นวาคม 2018 ว นเสาร ท 22 ธ นวาคม 2018 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาตร บางเขน หล กส ตร ( 2 ว น ) บรรยาย 50 Workshop 50 สม ครฝ...   More info


© 2018 Siguez