หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าk

21 Feb 09:00 - 23 Feb 12:00 21 Feb 09:00 - 23 Feb 12:00 - Pathum Thani Pathum Thani
DLUXX Thammasat DLUXX Thammasat
ขอเช ญอบรม หล กเกณฑ ราคากลางงานก อสร างของราชการและการใช ค า K ว นท 21-23 ก มภาพ นธ 2561 ธรรมศาสตร ร งส ต จ.ปท มธาน บรรยายโดย อภ ส ทธ มากส วรรณ (ช างถ ก) และ วรรณศ กด แก นทร พย...   More info

อบรม Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (UEWA) พร้อมสอบ Cert

23 Feb 09:00 - 25 Feb 17:00 23 Feb 09:00 - 25 Feb 17:00 - Pathum Thani Pathum Thani
VRProService VRProService
สถานท : ศ นย อบรม VRProService Training Center สำน กงานใหญ แผนท : https:/goo.gl/maps/1jjuicYan6w Link ลงทะเบ ยน : http:/tinyurl.com/uewa-vrpro ว นท 23-25 ก มภาพ นธ 2561 (16,000...   More info

ลานแบร์ครั้งที่ 12 BLACK - LIGHT x โสดเสื้อขาว เหงาเสื้อดำ

27 Feb 16:30 - 28 Feb 22:00 27 Feb 16:30 - 28 Feb 22:00 - Pathum Thani Pathum Thani
Bear Garden ลานแบร์ Bear Garden ลานแบร์
ลานแบร คร งท 12 มาใน THEME : BLACK LIGHT PARTY ไร แอลกอฮอล คร งแรกของป 2018 เด กร งส ต ไม ควรพลาด...   More info

Faculty Advisor Meeting at the Movies

28 Feb 13:00 - 16:00 28 Feb 13:00 - 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
CICM CICM
Term 2 Faculty Advisors Meeting with Students, Session...   More info

Fun Show Change

02 Mar 08:30 - 17:00 02 Mar 08:30 - 17:00 - Pathum Thani Pathum Thani
THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER
Young Influencer Pathumthani งานมหกรรมท จะพ ฒนาท กษะและกระบวนการเร ยนร ง ดความสามารถให ออกมาใช ได อย างเต มท ด วยก จกรรมส ดสน ก เรากำล งตามหาพ อาสาส ดเฟ ยว!!! ท จะมาด แลน องๆส...   More info

การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D

02 Mar 09:00 - 04 Mar 17:00 02 Mar 09:00 - 04 Mar 17:00 - Pathum Thani Pathum Thani
DLUXX Thammasat DLUXX Thammasat
ขอเช ญอบรม การใช SketchUp และ Profile builder เข ยนแบบก อสร าง 3D และประมาณราคา ว นท 2-4 ม .ค.61 ธรรมศาสตร ร งส ต จ.ปท มธาน บรรยายโดย อภ ส ทธ มากส วรรณ (ช างถ ก) ค าลงทะเบ ยน 3...   More info

Pathum Thani Mini Marathon 2018

04 Mar 05:00 04 Mar 05:00 - Pathum Thani Pathum Thani
Vsano Adventure Vsano Adventure
ปท มธาน ม น มาราธอน 2018 Pathum Thani Mini Marathon 2018 ________________________________________ งานว งท ชาวปท มธาน ร วมก นจ ดด วยใจ ใกล กร งเทพน ดเด ยว (เพ ยง 10 นาท จาก Central...   More info

Pathum Thani Mini Marathon

04 Mar 06:00 - 09:00 04 Mar 06:00 - 09:00 - Pathum Thani Pathum Thani
Vsano Adventure Vsano Adventure
ปท มธาน ม น มาราธอน 2018 Pathum Thani Mini Marathon 2018 ________________________________________ งานว งท ชาวปท มธาน ร วมก นจ ดด วยใจ ใกล กร งเทพน ดเด ยว (เพ ยง 10 นาท จาก Central...   More info

Thailand Jazz Workshop 2018

04 Mar 09:00 - 10 Mar 16:30 04 Mar 09:00 - 10 Mar 16:30 - Pathum Thani Pathum Thani
Thailand Jazz Workshop Thailand Jazz Workshop
ว ทยาล ยดนตร มหาว ทยาล ยร งส ต ร วมก บ Jazz Education Abroad, Los Angeles College of Music, Jamey Aebersold จ ดโครงการ Thailand Jazz Workshop 2018 เป ดค ายดนตร แจ สระหว างว นท 4...   More info

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์

05 Mar 11:30 - 09 Mar 13:00 05 Mar 11:30 - 09 Mar 13:00 - Pathum Thani Pathum Thani
Klongbanprao School Klongbanprao School
  More info

Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอา

06 Mar 20:00 - 21:00 06 Mar 20:00 - 21:00 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ เสร มอาหาร โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

CICM Physiology Quiz Competition

07 Mar 13:00 - 16:00 07 Mar 13:00 - 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
CICM CICM
1st annual CICM Physiology quiz...   More info

ประชุมวิชาการ สวทช ประจำปี 2561 (NAC2018)

09 Mar 08:00 - 13 Mar 16:00 09 Mar 08:00 - 13 Mar 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER
พบก บผลงานว จ ยท ตอบโจทย ประเทศไทย ในงานประช มว ชาการ สวทช. ประจำป 2561 (NAC2018) ภายใต แนวค ด ตอบโจทย ประเทศไทย ด วยงานว จ ยประเด นม งเน น ก บกล มอ ตสาหกรรมท สร างผลกระทบทางส...   More info

ไตร : TironKids Duathlon

10 Mar 06:30 - 08:30 10 Mar 06:30 - 08:30 - Pathum Thani Pathum Thani
Vsano Adventure Vsano Adventure
ไตร : TironKids Duathlon จ ดว นท : 10 ม นาคม 2561 สถานท : Venue : Vsano Adventure ระยะทาง : Age group RUN BIKE RUN cut off time(min) U6 200 m 1.1K 500 m 30 7 to 9 500m 1.5K 1.1K...   More info

CICM Day

10 Mar 08:00 - 17:00 10 Mar 08:00 - 17:00 - Pathum Thani Pathum Thani
CICM CICM
Cultural Day, Parent's Day CICM Day...   More info

Grand Rounds: Frank Garritano, M.D.

12 Mar 13:00 - 14:00 12 Mar 13:00 - 14:00 - Pathum Thani Pathum Thani
CICM CICM
Kaiser Permanente Facial Plastic Surgeon hosts March's Grand Rounds...   More info

สถาปัตย์ม.รังสิต เชิญชมละครเวที "akamu" ความลับแห่งท้องทะเล

15 Mar 18:00 - 17 Mar 21:00 15 Mar 18:00 - 17 Mar 21:00 - Pathum Thani Pathum Thani
ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต Suryadhep Music Sala ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต Suryadhep Music Sala
สถาป ตย ม.ร งส ต เช ญชมละครเวท AKAMU ความล บแห งท องทะเล คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต จ ดละครเวท คณะสถาป ตย ลำด บท 26 เร อง AKAMU ความล บแห งท องทะเล เร องราวเร องราวของ   More info

ชวนปั่น The Grove =) องครักษ์

24 Mar 07:00 - 12:00 24 Mar 07:00 - 12:00 - Pathum Thani Pathum Thani
The Grove Hathairaj The Grove Hathairaj
24 ม .ค. 61 น Life Cycling ชวนป นเท ยวชมบรรยายกาศท องท งนา ท ไม ไกลจากเม องหลวง เส นทาง The Grove หท ยราษฎร ป นไป องคร กษ นครนายก ระยะทาง 100 ก โลเมตร ความเร วแบ งเป น 2 กล ม กล...   More info

ปั่นเปิดเมืองปทุม 2018 "มากินเตี๋ยว เที่ยวปทุม"

25 Mar 05:00 - 12:00 25 Mar 05:00 - 12:00 - Pathum Thani Pathum Thani
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ว ดใจ ได เท ยว ก นก วยเต ยว เท ยวแหล งเร ยนร บนถนนว ฒนธรรม ด รายละเอ ยดได ท http:/www.ncvpd.net...   More info

Grand Rounds

27 Mar 13:00 - 14:00 27 Mar 13:00 - 14:00 - Pathum Thani Pathum Thani
CICM CICM
Guest lecturer hosts our monthly Grand Rounds series...   More info

Young Scientist Award 2018

29 Mar 08:00 - 30 Mar 16:00 29 Mar 08:00 - 30 Mar 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER
ก จกรรมท เป ดโอกาสให ก บน กว ทยาศาสตร ร นเยาว ท กำล งศ กษาอย ในระด บปร ญญาโท ปร ญญาเอก และน กว จ ย ร วมส งโครงร างว ทยาน พนธ (project proposal) เน อหาประมาณ 5 หน า A4 เ   More info

ก.น. Elections

04 Apr 13:00 - 16:00 04 Apr 13:00 - 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
CICM CICM
Student Senate...   More info

CICM Cares - Volunteer Day

09 May 13:00 - 16:00 09 May 13:00 - 16:00 - Pathum Thani Pathum Thani
CICM CICM
CICM students participate in a yearly volunteer activity as they host kids from a local orphanage in conjunction with the Department of Otolaryngology, Thammasat U. Hospital...   More info

Icird 2018

11 May 08:00 - 12 May 17:00 11 May 08:00 - 12 May 17:00 - Pathum Thani Pathum Thani
AIT Conference Center AIT Conference Center
2018 IEEE International Conference on Innovative Research and Development (ICIRD) is IEEE indexed conference, Conference 44240 ISBN: 978-1-5386-5696-9. The International...   More info

Workshop การพัฒนาเบียร์ (16,23 มิถุนายน 2018)

16 Jun 09:30 - 17:30 16 Jun 09:30 - 17:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
การพ ฒนาเบ ยร โฮมเมด Home-Brew-Cragt-Beer Development ว นเสาร ท 16 ม ถ นายน 2018 ว นเสาร ท 23 ม ถ นายน 2018 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาตร บางเขน หล กส ตร ( 2 ว น ) บรรยาย 50...   More info

การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงาน MT001

11 Jul 09:30 - 16:30 11 Jul 09:30 - 16:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
การออกแบบและการปร บแก ไขพ นท เพ อการขออน ญาตสร างโรงงานขนาดเล ก ตลอดจนเตร ยมความพร อมเพ อการขอมาตรฐานกระบวนการผล ต(GMP) ................................. รห สหล กส ตร MT 001...   More info

Workshop การพัฒนาเบียร์ (18,25 สิงหาคม 2018)

18 Aug 09:30 - 17:30 18 Aug 09:30 - 17:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
การพ ฒนาเบ ยร โฮมเมด Home-Brew-Cragt-Beer Development ว นเสาร ท 18 ส งหาคม 2018 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2018 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาตร บางเขน หล กส ตร ( 2 ว น ) บรรยาย 50 Workshop...   More info

Workshop การพัฒนาเบียร์ (20,27 ตุลาคม 2018)

20 Oct 09:30 - 17:30 20 Oct 09:30 - 17:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
การพ ฒนาเบ ยร โฮมเมด Home-Brew-Cragt-Beer Development ว นเสาร ท 20 ต ลาคม 2018 ว นเสาร ท 27 ต ลาคม 2018 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาตร บางเขน หล กส ตร ( 2 ว น ) บรรยาย 50 Workshop 50...   More info

Workshop การพัฒนาเบียร์ (15,22 ธันวาคม 2018)

15 Dec 09:30 - 17:30 15 Dec 09:30 - 17:30 - Pathum Thani Pathum Thani
IOI Training By CDIP IOI Training By CDIP
การพ ฒนาเบ ยร โฮมเมด Home-Brew-Cragt-Beer Development ว นเสาร ท 15 ธ นวาคม 2018 ว นเสาร ท 22 ธ นวาคม 2018 ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาตร บางเขน หล กส ตร ( 2 ว น ) บรรยาย 50 Workshop...   More info


© 2018 Siguez