12 Senses and Whole Brain for Your Child

12 Senses and Whole Brain for Your Child13 Jul 13:00 - 17 Jul 13:00 - Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School

Route

12 Senses and Whole Brain for Your Child
.
13-17 กรกฎาคม 2561
ณ มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก จังหวัดนครสวรรค์
.
12 Senses เป็นองค์ความรู้ที่ทำให้รู้จักด้านต่าง ๆ
ของประสาทสัมผัส เพื่อหล่อเลี้ยง และเติบโต
แบบที่เป็นตัวเอง การเข้าถึงความจริงแท้ของความเป็นมนุษย์ เพื่อตระหนักรู้
ในคุณค่าความหมายของตนเอง
.
เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเข้าใจ
ว่าอารมณ์ ความคิด จิตใจ ร่างกาย
มีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับความสำเร็จ
ที่ยั่งยืนของชีวิตมนุษย์
ผ่านการบ่มเพาะจากครอบครัว สังคม
เพื่อตามหาส่วนที่ขาดพร่องไปในชีวิต
และเยียวยาเพื่อเติมเต็มส่วนนั้น
ให้ชีวิตพบกับรากฐานที่มั่นคง
เพื่อฉายสู่โลกใบนี้อย่างสง่างาม
.
อัตราค่าสมัครท่านละ 16,200 บาท
(พิเศษสมัครภายใน 15 พ.ค. 61 เหลือเพียง 14,800 บาท เท่านั้น)
อัตรานี้รวมค่าเดินทาง อาหาร และที่พักแล้ว
.
สมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 0655135195
line : adminpannrak


โยงใยที่ซ่อนเร้น

05 Dec 13:00 - 09 Dec 13:00 05 Dec 13:00 - 09 Dec 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
โยงใยท ซ อนเร น 5-9 ธ นวาคม 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . หน งในกระบวนการเย ยวยาความส มพ นธ ท ไม ม นคง จากว ยเด กเพ อให เรากล บค นส ความม นคง และใช ช ว ตท โปร ง   More info


© 2018 Siguez