รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2. โควต้า

26 Mar 08:30 - 20 Apr 16:00 26 Mar 08:30 - 20 Apr 16:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University
มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค เป ดร บสม ครน กศ กษาใหม ประจำป การศ กษา 2561 รอบ 2. โควต า ร บสม ครระหว างว นท 26 ม .ค. 61 ถ ง 20 เม.ย. 61 ด รายละเอ ยดและสม ครได ท http:/regis3.nsru...   More info

Smart and Smile camp Vol.3

07 Apr 07:00 - 12 Apr 04:00 07 Apr 07:00 - 12 Apr 04:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
Smart and Smile camp Vol.3 ค ายท นำพาไปส การค นหาต วตน เพ อฉายภาพตามท ตนปรารถนาให โลกเห น ผ านอ ตล กษณ ท ค นพบด วยตนเอง . สำหร บว ยร น 12-17 ป 7-12 เมษายน 2561 ณ ต กมด (นครสวรรค...   More info

เดินป่าสายชิลชวนเดินเขาเขียว นครสวรรค์ /วันที่ 28-29 เมย.61

28 Apr 06:00 - 29 Apr 21:00 28 Apr 06:00 - 29 Apr 21:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
Nakhon Sawan Railway Station Nakhon Sawan Railway Station
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae/ โทร. 086-506-1604 ทร ปน เป นทร ปก งหารเฉล ย ตามรายบ คคล ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทาง สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค...   More info

Family Talk and Theory U

09 May 13:00 - 13 May 13:00 09 May 13:00 - 13 May 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
Family Talk & Theory U . 9-13 พฤษภาคม 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . ไม สำค ญว าเราพ ดอะไร หากสำค ญว าใครในต วเราเป นคนพ ด . -การส อสารด วยห วใจท ใคร ครวญ -สายส มพ...   More info

NITTO KING OF DRAG

09 Jun 10:00 09 Jun 10:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
สนามแข่งรถ บึงบอระเพ็ด แดร็ก เรซซิ่ง นครสวรรค์ สนามแข่งรถ บึงบอระเพ็ด แดร็ก เรซซิ่ง นครสวรรค์
สนามแรกในป น งานด เซลท ท กท านรอคอย มาแล วคร บ NITTO king of drag 2018 ท สนามคลอง 5 ป น เง นรางว ลรวมกว า 500,000 บาท เลยท เด ยว ท งหมด5 สนามในป น เร มสนามแรกว นท _24ม นาคม_ส   More info

12 Senses and Whole Brain for Your Child

13 Jul 13:00 - 17 Jul 13:00 13 Jul 13:00 - 17 Jul 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
12 Senses and Whole Brain for Your Child . 13-17 กรกฎาคม 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . 12 Senses เป นองค ความร ท ทำให ร จ กด านต าง ๆ ของประสาทส มผ ส เพ อหล อเล...   More info

โยงใยที่ซ่อนเร้น

05 Dec 13:00 - 09 Dec 13:00 05 Dec 13:00 - 09 Dec 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
โยงใยท ซ อนเร น 5-9 ธ นวาคม 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . หน งในกระบวนการเย ยวยาความส มพ นธ ท ไม ม นคง จากว ยเด กเพ อให เรากล บค นส ความม นคง และใช ช ว ตท โปร ง   More info


© 2018 Siguez