อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 Nov 08:30 - 24 Nov 16:30 23 Nov 08:30 - 24 Nov 16:30 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University
อบรมเช งปฏ บ ต การเสร มท กษะคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศจะแบ งออกเป น 2 ร น ค อ -ร นท 1 ว นท 23 พฤศจ กายน 2560 -ร นท 2 ว นท 24 พฤศจ กายน 2560 ณ สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย...   More info

12senses and Whole Brain for Your Child

07 Dec 07:00 - 11 Dec 16:00 07 Dec 07:00 - 11 Dec 16:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร กขอเช ญท กท านร วมอบรมหล กส ตร 12 senses and Whole Brain for Your Child โดย : คร ณา ... ก จกรรมจ ดเต มแบบค างค น 7-11 ธ นวาคม 2560 ณ ต กสมาร ท แอนด สมาย (ต กมด...   More info

ปั่นวัดใจ มังกรปากน้ำโพ ครั้งที่ 3

28 Jan 05:00 28 Jan 05:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
Nakhon Sawan Nakhon Sawan
การกล บมา...ของตำนานเส นทางป น ต นกำเน ดแม น ำเจ าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค ร วมก บชมรมปล กป นป นน ำใจนครสวรรค ขอเช ญน กป นท กท านเข าร วมก จกรรมป นจ กรยานภายใต ช องาน ป นว ดใจ...   More info

ปั่นวัดใจมังกร ปากน้ำโพ3" the colorful"

28 Jan 17:30 28 Jan 17:30 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
เทศบาลนครสวรรค์ เทศบาลนครสวรรค์
  More info


© 2017 Siguez