การคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย

22 Jan 09:00 - 16:30 22 Jan 09:00 - 16:30 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ร วมก บ สำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครสวรรค กำหนดจ ดการพ จารณาค ดเล อกผ แทนเข าแข งข นการประกวดมารยาทไทย ในการประช มว ชาการนานาชาต   More info

พื้นที่ปัญญ์รัก ตอน ว่าง

26 Jan 15:00 - 28 Jan 01:00 26 Jan 15:00 - 28 Jan 01:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก ร วมก บ เคร อข ายพ ทธ กา และจ ตอาทร . ขอเช ญท กท านมาร วม ว าง จากการวางความค ด ภายในงานพบก บก จกรรมมากมาย เช น ศ ลปะเพ อการภาวนา เวท เสวนา ซ มก จกรรม และน งพ...   More info

ปั่นวัดใจ มังกรปากน้ำโพ ครั้งที่ 3

28 Jan 05:00 28 Jan 05:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
Nakhon Sawan Nakhon Sawan
การกล บมา...ของตำนานเส นทางป น ต นกำเน ดแม น ำเจ าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค ร วมก บชมรมปล กป นป นน ำใจนครสวรรค ขอเช ญน กป นท กท านเข าร วมก จกรรมป นจ กรยานภายใต ช องาน ป นว ดใจ...   More info

ปั่นวัดใจมังกร ปากน้ำโพ3" the colorful"

28 Jan 17:30 28 Jan 17:30 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
เทศบาลนครสวรรค์ เทศบาลนครสวรรค์
  More info

การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D

09 Feb 09:00 - 11 Feb 17:00 09 Feb 09:00 - 11 Feb 17:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา,นครสวรรค์ Grand Hill Resort & Spa โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา,นครสวรรค์ Grand Hill Resort & Spa
ขอเช ญอบรม การใช SketchUp และ Profile builder เข ยนแบบก อสร าง 3D และประมาณราคา ว นท 9-11 ก มภาพ นธ 2561 จ.นครสวรรค บรรยายโดย อภ ส ทธ มากส วรรณ (ช างถ ก) ค าลงทะเบ ยน 3,500 3...   More info

โยงใยที่ซ่อนเร้น

10 Feb 13:00 - 14 Feb 13:00 10 Feb 13:00 - 14 Feb 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
โยงใยท ซ อนเร น 10-14 ก มภาพ นธ 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . หน งในกระบวนการเย ยวยาความส มพ นธ ท ไม ม นคง จากว ยเด กเพ อให เรากล บค นส ความม นคง และใช ช ว ตท โปร...   More info

การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘

15 Feb 08:30 - 17 Feb 14:30 15 Feb 08:30 - 17 Feb 14:30 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครสวรรค ขอแจ งประชาส มพ นธ การเข าร วมงานประช มว ชาการนานาชาต เคร อข ายศ ลปว ฒนธรรมมหาว ทยาล ยแห งประเทศไทย คร งท ๘ ภายใต ห วข อเร อง มรดก   More info

อยู่ด้วยรักที่ตื่นรู้

07 Mar 13:00 - 11 Mar 13:00 07 Mar 13:00 - 11 Mar 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
หล กส ตร อย ด วยร กท ต นร . 7-11 ม นาคม 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . หากค ณปรารถนาให ใครน บถ อตนเอง โปรดน บถ อเขา และหากค ณร ส กว าเขา ช างไม น าน บถ อเอาเส ย   More info

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2. โควต้า

26 Mar 08:30 - 20 Apr 16:00 26 Mar 08:30 - 20 Apr 16:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University
มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค เป ดร บสม ครน กศ กษาใหม ประจำป การศ กษา 2561 รอบ 2. โควต า ร บสม ครระหว างว นท 26 ม .ค. 61 ถ ง 20 เม.ย. 61 ด รายละเอ ยดและสม ครได ท http:/regis3.nsru...   More info

Smart and Smile camp Vol.3

07 Apr 07:00 - 12 Apr 04:00 07 Apr 07:00 - 12 Apr 04:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
Smart and Smile camp Vol.3 ค ายท นำพาไปส การค นหาต วตน เพ อฉายภาพตามท ตนปรารถนาให โลกเห น ผ านอ ตล กษณ ท ค นพบด วยตนเอง . สำหร บว ยร น 12-17 ป 7-12 เมษายน 2561 ณ ต กมด (นครสวรรค...   More info

Family Talk and Theory U

09 May 13:00 - 13 May 13:00 09 May 13:00 - 13 May 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
Family Talk & Theory U . 9-13 พฤษภาคม 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . ถ าเราสนทนาก นแล วม ระยะห างเม นเฉย มากข นแสดงว า การกระทำหร อว ธ การของเรา ไม สอดคล องก บผลล...   More info

12 Senses and Whole Brain for Your Child

13 Jul 13:00 - 17 Jul 13:00 13 Jul 13:00 - 17 Jul 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
12 Senses and Whole Brain for Your Child . 13-17 กรกฎาคม 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . 12 Senses เป นองค ความร ท ทำให ร จ กด านต าง ๆ ของประสาทส มผ ส เพ อหล อเล...   More info

โยงใยที่ซ่อนเร้น

05 Dec 13:00 - 09 Dec 13:00 05 Dec 13:00 - 09 Dec 13:00 - Nakhon Sawan Nakhon Sawan
ตึกมด Smart & Smile School ตึกมด Smart & Smile School
โยงใยท ซ อนเร น 5-9 ธ นวาคม 2561 ณ ม ลน ธ พ นท ป ญญ ร ก จ งหว ดนครสวรรค . หน งในกระบวนการเย ยวยาความส มพ นธ ท ไม ม นคง จากว ยเด กเพ อให เรากล บค นส ความม นคง และใช ช ว ตท โปร ง   More info


© 2018 Siguez