วิ่งซับเหงื่อโลก Zero Waste Run

06 Jan 14:30 - 18:00 06 Jan 14:30 - 18:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Panyaprateep School Panyaprateep School
ข อม ลเบ องต น ช องาน : ว งซ บเหง อโลก Zero Waste Run ว น/เวลา : เสาร ท 6 มกราคม 2561 เวลา 14.30-17.40 น. สถานท : โรงเร ยนป ญญาประท ป (หล ก) บ านไร ไผ งาม บ านไร ทอส เป...   More info


© 2017 Siguez