ค่ายสู่รั้วแพทยศาสตร์ 4 ภาค 2018

16 Jun 09:00 - 17 Jun 17:00 16 Jun 09:00 - 17 Jun 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Nakhon Ratchasima Province Nakhon Ratchasima Province
อยากเป นหมอใช ไหม ? เตร ยมต วย งไง ? เร มต นท ไหนด ? มหกรรมส ดย งใหญ เด กไทยท งประเทศ ส ร ว...แพทยศาสตร ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส...   More info

1st SUT Global Entrepreneurship Camp

09 Jul 09:00 - 15 Jul 17:00 09 Jul 09:00 - 15 Jul 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Suranaree University of Technology Suranaree University of Technology
ร บสม ครน กศ กษา มทส.ท สนใจ และสามารถส อสารภาษาอ งกฤษได เพ อเข าร วมก จกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp ร วมก บน กศ กษาจากประเทศอ งกฤษ พร อมท งท ศนศ กษาในกร งเทพมหานคร ระหว...   More info

The Mall Korat Marathon 2018

05 Aug 04:00 - 10:00 05 Aug 04:00 - 10:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
The Mall Korat The Mall Korat
The Mall Korat Marathon 2018 42/21/10/5 km ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม TBA ท มา: TBA...   More info


© 2018 Siguez