ปิดรับสมัคร - ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

19 Oct 23:58 - 23:59 19 Oct 23:58 - 23:59 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร
ค ายอ จฉร ยภาพว ศวศ ลปากร สาขาว ชาว ศวกรรมว สด และนาโนเทคโนโลย . ค ายอ จฉร ยภาพว ศวศ ลปากร สาขาว ชาว ศวกรรมว สด และนาโนเทคโนโลย สำหร บน องๆ ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ท ผ านค ายจะได ร บ...   More info

พัฒนาการเต็มขั้น ปั้นลูกด้วยรัก

21 Oct 09:00 - 12:00 21 Oct 09:00 - 12:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
พ ฒนาการเต มข น ป นล กด วยร ก โครงสร างของสมอง: ป อนอาหารให สมอง พ ฒนาการเต มข นป นอย างไร ป ญหาพฤต กรรมและว ธ แก ไขอย างถ กต อง ป นแต งท กษะแห งความสำเร จ ถามตอบป ญหาพ ฒ   More info

Challenge Kanchanaburi

22 Oct 04:00 - 13:00 22 Oct 04:00 - 13:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
The Srinakarin Dam , Kanchanaburi The Srinakarin Dam , Kanchanaburi
Challenge Kanchanaburi CHALLENGE KANCHANABURI will take place on 22 October 2017. Don’t miss joining as a part of European famous half distance triathlon series welcomed by Asia...   More info

ชมรมกอล์ฟสิงห์นครปฐม

28 Oct 11:00 - 18:00 28 Oct 11:00 - 18:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
Dynasty Golf & Country Club Co.,Ltd Dynasty Golf & Country Club Co.,Ltd
ขอเช ญชวนพบปะส งสรรค เช อมโยงธ รก จ เพ มม ตรภาพ ก บชมรมกอล ฟส งห นครปฐม คร งท 2/2560 ว นเสาร ท 28 ต ลาคม 2560 ณ สนามไดนาสต กอล ฟ แอนด ค นทร คล บ จ.นครปฐม ช งถ วยรางว ล 25 ใบ...   More info

ปิดรับสมัคร - ค่าย New Blood ครั้งที่7

28 Oct 23:58 - 23:59 28 Oct 23:58 - 23:59 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการค ายท าทายความค ด ว ศวะพ นธ ใหม NEWBLOOD คร งท 7 . Newblood ค ายท จะทำให น องๆได ร ว า คณะว ศวกรรมศาสตร ฯ ม.ศ ลปากร เค าเร ยนก นเเบบไหนนะ แล วน องๆจะได ร ว าว ศวะ น นใช...   More info

Dynasty Golf Society ครั้งที่ 284

29 Oct 11:30 - 19:00 29 Oct 11:30 - 19:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
Dynasty Golf & Country Club Co.,Ltd Dynasty Golf & Country Club Co.,Ltd
ว นอาท ตย ท 29 ต ลาคม 2560 เร ยนเช ญสมาช กและแขกของสมาช กชมรมไดนาสต ท กท าน ร วมลงแข งข นกอล ฟ ชมรมไดนาสต Dynasty Golf Society คร งท 284 T-OFF 11.30 น. สมาช กท านละ 1,350 บาท...   More info

มาสนุกกัน #enjoyyourlife

03 Nov 16:00 03 Nov 16:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ร้านอาหาร บ้านบุศยา กาแฟ เบเกอรี่ นครปฐม BaanBusaya ร้านอาหาร บ้านบุศยา กาแฟ เบเกอรี่ นครปฐม BaanBusaya
3 พฤศจ กายน 2560 ร วมลอยกระทงท บ ศยาร สอร ท .....มาสน กก นได ท งครอบคร ว แกงส เพ อน ค ร ก แฟนใหม แฟนเก า หร อจะมาคนเด ยวก สน กได ...ปาป อง ปาโป ง โยนห วง ม รางว ล .....DIY...   More info

หลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 18

04 Nov 08:00 - 17:00 04 Nov 08:00 - 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
หล กส ตร การผล ตมะละกอค ณภาพ ร นท 18 อ ตราค าอบรม 1,200 บาท,ร บจำนวน 15-50 คน http:/agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/NewsSeminar/2560-06-09-2560-05-25-Project-Papaya 204...   More info

หลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8

05 Nov 08:00 - 17:00 05 Nov 08:00 - 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
หล กส ตร เทคน คการผล ตฝร งเช งธ รก จ ร นท 8 อ ตราค าอบรม 1,200 บาท, ร บจำนวน 15-50 คน ณ ศ นย ว จ ยและพ ฒนาไม ผลเขตร อน ภาคว ชาพ ชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยา   More info

หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 5

18 Nov 08:00 - 19 Nov 17:00 18 Nov 08:00 - 19 Nov 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
หล กส ตร การจ ดทรงและต ดแต งทรงพ มต นไม ผล ร นท 5 อ ตราค าอบรม 2,800 บาท, ร บจำนวน 15-40 คน ณ ศ นย ว จ ยและพ ฒนาไม ผลเขตร อน ภาคว ชาพ ชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร...   More info

วิ่ง : ดอนตูม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

26 Nov 05:30 - 08:30 26 Nov 05:30 - 08:30 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
จ ดว นท : 26 พฤศจ กายน 2560 สถานท : เทศบาลตำบลสามง าม และสถาน ตำรวจภ ธรดอนต ม ต.สามง าม อ.ดอนต ม จ.นครปฐม ระยะทาง : 21K 10.5K 5K 3K ราคา : 400บาท, 300บาท, 300บาท, 250บาท, VIP 1...   More info

ดอนตูม มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

26 Nov 05:30 - 08:30 26 Nov 05:30 - 08:30 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
เทศบาลตำบลสามง่าม เทศบาลตำบลสามง่าม
ดอนต ม ม น ฮาล ฟมาราธอน คร งท 1 21/10/5 km 21 km 400 THB 10.5 km 300 THB 5 km 300 THB เป ดร บสม ครเร วๆ น ช องทางการร บสม คร ผ านระบบออนไลน www.dontumrunning.com/ สอบถาม   More info

Ocean to Ocean Relay Running

10 Dec 05:00 - 18:00 10 Dec 05:00 - 18:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร
Ocean to Ocean Relay Running 120 km Relay/Solo เตร ยมพบก บ Ocean to Ocean Relay Running ในว นอาท ตย ท 10 ธ นวาคม 2560 รายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท...   More info

KU THAI and CFA International Cat Show 2017

10 Dec 09:00 - 18:00 10 Dec 09:00 - 18:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
CFA 4 All Breeds (NO HHP) by Sawasdee Cat club in association with Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus สน บสน นโดยอาหารแมว Nature's Protection และผล ตภ ณฑ ele tujaa. งา   More info

เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 47

16 Dec 08:00 - 17 Dec 17:00 16 Dec 08:00 - 17 Dec 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
หล กส ตร เทคน คการผล ตมะนาวนอกฤด และการผล ตใบมะกร ดเช งการค า ร นท 47 อ ตราค าอบรม 2,400 บาท, ร บจำนวน 15-80 คน http:/agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/NewsSeminar/2560-05-25...   More info

งานแต่ง คุณจารุวรรณ คุณอนุสรณ์

24 Dec 10:30 24 Dec 10:30 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
ศูนย์ศิลปาชีพ.บางไทร ศูนย์ศิลปาชีพ.บางไทร
ม ดจำ 3,000...   More info

Planetary Game Thailand 2018

08 Jan 09:00 - 14 Jan 17:00 08 Jan 09:00 - 14 Jan 17:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
The Royal Gems Golf Resort The Royal Gems Golf Resort
คร งแรกในเม องไทยและในเอเช ย ก บเกมขนาดเท าคนจร ง ท ทำงานก บท งการแปรเปล ยนระด บบ คคล ส งคม และโลก จ ดโดย จอย เดรก และ แคธ ไทเลอร ผ สร างทรานส ฟอร เมช นเกม ร วมก บ แมร อ นกล ส จ ด...   More info

วิ่ง : Mupy Run 2018

28 Jan 05:00 - 08:00 28 Jan 05:00 - 08:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ว ง : Mupy Run 2018 จ ดว นท : 28 มกราคม 2560 สถานท : มหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตศาลายา ระยะทาง : 5K, 10K ราคา : N/A ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต ม https:/www.facebook.com/mupyrunning แ   More info

MUPY RUN 2018

28 Jan 06:00 - 09:00 28 Jan 06:00 - 09:00 - Nakhon Pathom Nakhon Pathom
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
MUPY RUN 2018 งานน จ ดข นในโอกาสครบรอบ 50 ป คณะเภส ชศาสตร ม.มห ดล ในว นอาท ตย ท 28 มกราคม 2561 ระยะทาง ค าสม คร เวลาปล อยต ว 10.5 km N/A N/A 5 km N/A N/A รายละเอ ยดเพ...   More info


© 2017 Siguez