โครงการถือศีลปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐานสี่ ครั้งที่10

01 Jun 15:00 - 08 Jun 12:00 01 Jun 15:00 - 08 Jun 12:00 - Mae Rim Mae Rim
นันทาธรรมสถาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นันทาธรรมสถาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการถ อศ ลปฏ บ ต ธรรม เจร ญว ป สสนากรรมฐาน ตามแนวสต ป ฏฐานส (คร งท 10) ระยะเวลา 1-8 ม ถ นายน 2561 แบ งออกเป น 2 กล ม กล มท 1 เต มหล กส ตร 8 ว น กล มท 2 คร งหล กส ตร 5 ว   More info

Pong Yaeng Trail 2018

10 Nov 05:00 - 11 Nov 11:00 10 Nov 05:00 - 11 Nov 11:00 - Mae Rim Mae Rim
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เป ดให สม ครว นท 13 ก.พ. 2018 เวลา 8.00น. นะคร บ https:/www.facebook.com/PYT.run/videos/2028227234126296...   More info

Pong Yaeng Trail 2018

10 Nov 06:00 - 11 Nov 18:00 10 Nov 06:00 - 11 Nov 18:00 - Mae Rim Mae Rim
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Pong Yaeng Trail 2018 สว สด ป ใหม พ ๆน องๆ น กว ง ท กๆท าน ขอให ป ท ด ม ความส ข สำเร จตามเป าหมายท เพ อนๆวางแผนก นไว ท กๆคนนะคร บ ... สำหร บป น ใครย งไม ได วางแผน หร อ วางเป...   More info


© 2018 Siguez