การสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตนเอง รุ่น 62(ชัยบาดาล)

09 Dec 09:00 - 10 Dec 16:00 09 Dec 09:00 - 10 Dec 16:00 - Lop Buri Lop Buri
ศูนย์อบรมไทยนาโนเฮ้าส์ ชัยบาดาล ศูนย์อบรมไทยนาโนเฮ้าส์ ชัยบาดาล
การสร างบ านเป นป ญหาหล กของมน ษย เพราะม ต นท นส ง ทำให เราต องทำงานหาเง นผ อนบ านเป นเวลา 30 ป บ านอ ฐบล อคนาโน บ านประหย ดพล งงาน ราคาประหย ด สร างได เอง ม นไม ได ยากเหม อนท ค ด...   More info

คิวงาน

18 Feb 15:00 18 Feb 15:00 - Lop Buri Lop Buri
Lopburi Lopburi
เช า-เท...   More info


© 2017 Siguez