ปทุมธานี มินิมาราธอน 2018

04 Mar 04:00 - 08:00 04 Mar 04:00 - 08:00 - Lat Lum Kaeo Lat Lum Kaeo
วัดทองสะอาด วัดทองสะอาด
ปท มธาน ม น มาราธอน 2018 เป ดร บสม ครแล ว www.FanaticRun.com Link สม คร https:/goo.gl/s3k1UG สถานท จ ดงาน : ว ดทองสะอาด ต.คลองพระอ ดม อ.ลาดหล มแก ว จ.ปท มธาน พ ก ด GPS: 13...   More info

Pathum Thani Mini Marathon 2018

04 Mar 06:00 - 09:00 04 Mar 06:00 - 09:00 - Lat Lum Kaeo Lat Lum Kaeo
วัดทองสะอาด วัดทองสะอาด
Pathum Thani Mini Marathon 2018 10.5/5 km 10.5 km 390/450 THB 6:00 am 5 km 350/390 THB 6:30 am สม ครออนไลน ได ท https:/www.active.com/running/distance-running-races/pathum...   More info

หลักสูตร "ธุรกิจรีไซเคิลขยะและรับซื้อของเก่า

10 Mar 08:00 - 17:00 10 Mar 08:00 - 17:00 - Lat Lum Kaeo Lat Lum Kaeo
บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด
สนใจเข าร วมอบรม หล กส ตร ธ รก จร ไซเค ลขยะและร บซ อของเก า รอบท 51 อบรม ว นท 10 ม นาคม 2561 ค าใช จ ายท านละ 5,900 บาท (ราคาด งกล าวรวมภาษ ม ลค าเพ มแล ว)ต งแต ท น งท 2 ข นไปร บส...   More info


© 2018 Siguez