เมืองพนัส ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 16

22 Jul 04:00 - 08:00 22 Jul 04:00 - 08:00 - Kut Ngong Kut Ngong
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เม องพน ส ซ ปเปอร ม น มาราธอน คร งท 16 ประเภทการแข งข น -12.5 km 300THB -5 km 300THB คาดว าจะเป ดร บสม ครออนไลน ต นเด อนเมษายน สม ครออนไลน ได ท https:/docs.google.com/forms/d...   More info

เมืองพนัส ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 16

22 Jul 06:00 - 09:00 22 Jul 06:00 - 09:00 - Kut Ngong Kut Ngong
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เม องพน ส ซ ปเปอร ม น มาราธอน คร งท 16 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 12.5/5 km 12.5 km 300 THB 6:00 am 5 km 300 THB 06:15 am สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม...   More info


© 2018 Siguez