วิ่ง : KKUIC The Insider4 Color Run

27 Apr 16:00 - 22:00 27 Apr 16:00 - 22:00 - Khonkean Khonkean
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว ง : KKUIC The Insider4 Color Run จ ดว นท : 27 เมษายน 2561 สถานท : หอศ ลปะว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยขอนแก น ระยะทาง : 5.7K ราคา : บ คคลท วไป 359 บาท Student Package ราคา 199 บาท...   More info

KKUIC The Insider4 Color Run 2018

27 Apr 18:00 - 21:00 27 Apr 18:00 - 21:00 - Khonkean Khonkean
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKUIC The Insider4 Color Run 2018 หอศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยขอนแก น ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 5.7 km 5.7 km 299/359 THB TBA pm สม ครออนไลน ได ท https:/goo.gl/forms...   More info

เรียนต่อ: ม.ขอนแก่น Executive MBA

01 May 08:00 - 15:00 01 May 08:00 - 15:00 - Khonkean Khonkean
KKU' มหาวิทลัยขอนแก่น! KKU' มหาวิทลัยขอนแก่น!
Executive MBA ภาคปกต และภาคพ เศษ ว ทยาล ยบ ณฑ ตศ กษาการจ ดการ ม.ขอนแก น ระยะเวลาการร บสม คร รอบท 1 15 ม .ค. 1 พ.ค. 61 ค ณสมบ ต ของผ สม คร -สำเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ไม จำก ดสา   More info

KhonKaen Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill

03 Jun 05:00 - 10:00 03 Jun 05:00 - 10:00 - Khonkean Khonkean
บึงทุ่งสร้างขอนแก่น บึงทุ่งสร้างขอนแก่น
กล มบร ษ ทด ชม ลล จ ดงานเด น-ว งการก ศล สร างเสร มส ขภาพด Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จ งหว ด 5 ภ ม ภาค โดยม เป าหมายส งเสร มให คนไทยม ส ขภาพด แข งแรง และม Healthy Lifestyle ซ...   More info

เรียนต่อ: ม.ขอนแก่น Executive MBA

19 Jun 08:00 - 15:00 19 Jun 08:00 - 15:00 - Khonkean Khonkean
KKU' มหาวิทลัยขอนแก่น! KKU' มหาวิทลัยขอนแก่น!
Executive MBA ภาคปกต และภาคพ เศษ ว ทยาล ยบ ณฑ ตศ กษาการจ ดการ ม.ขอนแก น ระยะเวลาการร บสม คร รอบท 2 2 พ.ค. 19 ม .ย. 61 ค ณสมบ ต ของผ สม คร -สำเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ไม จำก ดสา   More info

Kawasaki Enduro 3HRS. R.1

23 Jun 08:30 - 24 Jun 17:30 23 Jun 08:30 - 24 Jun 17:30 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
ส ดยอดความม นส ของสายล ย ท ไม ควรพลาด !!! .......... Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนาม 1 จ.เช ยงใหม 23-24/ม .ย...   More info

Kawasaki Enduro 3 Hrs. R.2

04 Aug 07:30 - 05 Aug 17:30 04 Aug 07:30 - 05 Aug 17:30 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
ส ดยอดความม นส ของสายล ย ท ไม ควรพลาด !!! .......... Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนาม 2 จ.ฉะเช งเทรา 4-5/ส.ค...   More info

Kawasaki Enduro 3HRS. R.3

15 Sep 07:30 - 16 Sep 17:30 15 Sep 07:30 - 16 Sep 17:30 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
ส ดยอดความม นส ของสายล ย ท ไม ควรพลาด !!! .......... Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนาม 3 จ.สงขลา หาดใหญ 15-16 ก นยานย   More info

Kawasaki Enduro 3HRS. R.4

27 Oct 07:30 - 28 Oct 17:30 27 Oct 07:30 - 28 Oct 17:30 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
ส ดยอดความม นส ของสายล ย ท ไม ควรพลาด !!! .......... Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนาม 4 จ.นครราชส มา 27-28/ต.ค...   More info

วิ่ง : V Trail

03 Nov 06:00 - 04 Nov 20:00 03 Nov 06:00 - 04 Nov 20:00 - Khonkean Khonkean
วังเวียง สวรรค์เมืองลาว วังเวียง สวรรค์เมืองลาว
ว ง : V Trail จ ดว นท : 3-4 พฤศจ กายน 2561 สถานท : ว งเว ยง ประเทศลาว ระยะทาง : 100K , 70K , 30K ,15K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook...   More info

Khon Kaen Ultra 100 2018

02 Dec 06:00 - 15:00 02 Dec 06:00 - 15:00 - Khonkean Khonkean
สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
Khon Kaen Ultra 100 2018 Khon Kaen ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น Ultra สม ครออนไลน ได ท TBC สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Khon-Kaen-Ultra-Run-for-The...   More info

วิ่ง : ขอนแก่น มหานคร มินิมาราธอน 2018

09 Dec 05:00 - 08:00 09 Dec 05:00 - 08:00 - Khonkean Khonkean
สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง
ว ง : ขอนแก น มหานคร ม น มาราธอน 2018 จ ดว นท : 9 ธ นวาคม 2561 สถานท : สวนส ขภาพ บ งท งสร าง จ.ขอนแก น ระยะทาง : 10K , 5K ราคา : 490 บาท ท งสองระยะ ต ดต อสอบถาม ค ณม ศ กด โทร...   More info

Kawasaki Enduro 3HRS. R.5

15 Dec 07:30 - 16 Dec 17:30 15 Dec 07:30 - 16 Dec 17:30 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
ส ดยอดความม นส ของสายล ย ท ไม ควรพลาด !!! .......... Kawasaki Enduro 3 Hrs. สนาม 5 กทม. 15-16/ธ.ค...   More info

Khon Kaen International Marathon 2019

27 Jan 04:15 - 11:15 27 Jan 04:15 - 11:15 - Khonkean Khonkean
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen International Marathon 2019 ศ นย ประช มอเนกประสงค กาญจนาภ เษก มหาว ทยาล ยขอนแก น รายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 42.195 21.10 11.55 4.5 km สม ครออนไลน ได ท https:/www...   More info


© 2018 Siguez