การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1

27 Jan 08:00 - 15:30 27 Jan 08:00 - 15:30 - Khonkean Khonkean
KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
เจ าแรก เจ าเด ยวของเม องไทย ก บการจ ดการแข งข นคร งใหญ ในภาคอ สาน สนใจต ดต อได ท ... เบอร โทร 089 110 7750 เฟสบ ค สถาบ น จ นตคณ ตล านนา จ ดโดย เคร อข ายจ นตคณ ตประเทศไทย ( หล...   More info

งาน Thailand Best Shopping Fair @ขอนแก่น

27 Jan 10:15 - 04 Feb 20:15 27 Jan 10:15 - 04 Feb 20:15 - Khonkean Khonkean
KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
สว สด จ า ขอนแก น พบก บคาราวานงานเฟอร น เจอร ส ดย งใหญ จากกร งเทพฯ ก บงาน Thailand Best Shopping Fair @Khonkaen ณ ศ นย ประช มและแสดงส นค านานาชาต ขอนแก น (KICE) ระหว างว นท 27 ม...   More info

Khonkaen International Marathon 2018

28 Jan 04:00 - 11:00 28 Jan 04:00 - 11:00 - Khonkean Khonkean
Khon Kaen University Khon Kaen University
ว ธ สม คร ช องทางการสม คร สม ครระบบออนไลน ท เว บไซต http:/www.khonkaenmarathon.com (คล ก) เร มว นท 15 ส งหาคม เวลา 9.00 น. 20 ธ นวาคม 2560 ตลอด 24 ช วโมง สม ครด วยต วเองท สำน กงา   More info

วิ่ง : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

28 Jan 04:00 - 10:00 28 Jan 04:00 - 10:00 - Khonkean Khonkean
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไปว งก นท ขอนแก นมาราธอนนานาชาต ว นอาท ตย ท 28 มกราคม 2561 สถานท หอประช มกาญจนาภ เษก มหาว ทยาล ยขอนแก น ขอนแก น ระยะ 42.195 21.1 11.55 4.5 กม. รายละเอ ยดเพ มเต ม http:/www...   More info

Khon Kaen International Marathon 2018

28 Jan 04:15 - 11:15 28 Jan 04:15 - 11:15 - Khonkean Khonkean
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก นมาราธอน 2018 KKIM2018 (ว นแข ง 28 มกราคม 2561) ขอนแก นมาราธอนนานาชาต เป นสนามแรกท ได ร บพระราชทานถ วยรางว ลมาราธอน สมเด จพระเจ าอย ห วมหาวช ราลงกรณ บด นทรเทพยวรางก ร ร...   More info

ติว GAT PAT

17 Feb 09:00 - 22 Feb 16:00 17 Feb 09:00 - 22 Feb 16:00 - Khonkean Khonkean
กวดวิชา U-tutor99 กวดวิชา U-tutor99
ล งค รายละเอ ยดและสม คร :https:/goo.gl/forms/8qR7gfIx4ACPFOI32 แคมป พ เศษสำหร บน องๆ ม.6 GAT PAT TCAS'61 ( 2 รอบ) GAT PAT (ม.6) GATภาษาอ งกฤษ (สอนสด) เฉพาะ ม.6 PAT 1 (ความถ   More info

SangSom Presents NganSaiSilp ขอนแก่น

24 Feb 16:00 - 23:59 24 Feb 16:00 - 23:59 - Khonkean Khonkean
อู้ฟู่ขอนแก่น อู้ฟู่ขอนแก่น
ณ บร เวณป าต แห งน ขอเช ญส ตว ส งคมสายพ นธ ต ชาวขอนแก นมาร วมปลดปล อยส ญชาตญาณก น! SangSom Presents NganSaiSilp อย ารอช า! ลงทะเบ ยนล นบ ตรฟร ได ท www.helloticket.in.th/events...   More info

ติวเข้มเต็มพิกัด 9 วิชาสามัญ (+โควตา มข.)

06 Mar 08:00 - 15 Mar 11:00 06 Mar 08:00 - 15 Mar 11:00 - Khonkean Khonkean
กวดวิชา U-tutor99 กวดวิชา U-tutor99
ล งค สม คร https:/goo.gl/forms...   More info

Summer Camp 2018

19 Mar 09:00 - 30 Apr 16:00 19 Mar 09:00 - 30 Apr 16:00 - Khonkean Khonkean
กวดวิชา U-tutor99 กวดวิชา U-tutor99
แคมป พ เศษสำหร บน องๆ ม.4-5-6 พร อมเก ยรต บ ตร ค ายว ชาการ Summer Camp 2018 คร งท 11 ( 4 ค าย) 19 ม ค.-30 เมย. 61 แคมป ซ มเมอร ท สถาบ นกวดว ชาย ต วเตอร 9 1. ค ายพ ใหญ .... ( ม.6...   More info

คอร์สหยาดเพชรติดแพทย์ 100% ปี6

19 Apr 09:00 - 10 May 21:00 19 Apr 09:00 - 10 May 21:00 - Khonkean Khonkean
The Act Khonkaen The Act Khonkaen
คอร สหยาดเพชรต ดแพทย 100 ป 6 ต วสดเข มข น 21 ว น โดยท มคณาจารย ผ เช ยวชาญการ วข อสอบแพทย โดยเฉพาะ ต วเข มข น 7 ว ชาหล ก (สอบแพทย ระบบใหม TCAS) ต ดจร ง แพทย ,เภส ช,ท นตะ,ส...   More info

วิ่ง : V Trail

03 Nov 06:00 - 04 Nov 20:00 03 Nov 06:00 - 04 Nov 20:00 - Khonkean Khonkean
วังเวียง สวรรค์เมืองลาว วังเวียง สวรรค์เมืองลาว
ว ง : V Trail จ ดว นท : 3-4 พฤศจ กายน 2561 สถานท : ว งเว ยง ประเทศลาว ระยะทาง : 100K , 70K , 30K ,15K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook...   More info

วิ่ง : ขอนแก่น มหานคร มินิมาราธอน 2018

09 Dec 05:00 - 08:00 09 Dec 05:00 - 08:00 - Khonkean Khonkean
สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง
ว ง : ขอนแก น มหานคร ม น มาราธอน 2018 จ ดว นท : 9 ธ นวาคม 2561 สถานท : สวนส ขภาพ บ งท งสร าง จ.ขอนแก น ระยะทาง : 10K , 5K ราคา : 490 บาท ท งสองระยะ ต ดต อสอบถาม ค ณม ศ กด โทร...   More info


© 2018 Siguez