เปิดท้ายมข กลางเดือน ตุลาคม

20 Oct 16:00 - 22 Oct 22:00 20 Oct 16:00 - 22 Oct 22:00 - Khonkean Khonkean
เปิดท้าย @หอกาญ มข. เปิดท้าย @หอกาญ มข.
เป ดท ายมข. รอบกลางเด นต ลาคม ต งแต ว นท 20-22 ต.ค. 60 น ต งแต เวลา 16.00 น. 22.00 น. ของก นหลายหลากมากม เด นก น เด นช อปวนไป... เด นเป ดท ายมขก   More info

อธิษฐานยามดึก

20 Oct 19:00 20 Oct 19:00 - Khonkean Khonkean
True life in Christ Church True life in Christ Church
งานประช มอธ ษฐานยามด กประจำเด อนต ลาคม 2017 โอกาสร วมแสวงหาพระเจ า ส มผ สการทรงสถ ต ร บการปลดปล อยและข บเคล อนช ว ต สำหร บสมาช กคร สตจ กรและผ ส   More info

ปิดรับสมัคร - โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9 (ภาคอีสาน)

20 Oct 23:58 - 23:59 20 Oct 23:58 - 23:59 - Khonkean Khonkean
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
โครงการส งห แดงส ญจร คร งท 9 (ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ) . มาแล ว!! โครงการส งห แดงส ญจรคร งท 9 จากพ ๆ ส งห แดง คณะร ฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โครงการท จะพาน องๆ ท กคน มาทำความร จ...   More info

Trip มันส์ส่งฝน !! "ลำน้ำเข็ก" จ.พิษณุโลก

21 Oct 06:00 - 22 Oct 17:00 21 Oct 06:00 - 22 Oct 17:00 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
Trip ม นส ส งฝน !! ลำน ำเข ก จ.พ ษณ โลก ว นท 21-22 ต ลาคม 2017 ต ดต อสอบถามข อม ล ได ท : 043-239191, 090-0281587 ดร าฟท หร ยเด อ......... ค าใช จ ายท านละ 2,500 บาท ( จำนว   More info

ออกบูธ บิ๊กซี กาฬสินธุ์

27 Oct 09:00 27 Oct 09:00 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
ไม ต องเด นทางไกล เราไปให บร การท านถ งท พบก บบ ธ ม ตรแท ยานยนต คาวาซาก ขอนแก น ได ท บ กซ กาฬส นธ ตำบลกาฬส นธ , เม องกาฬส นธ พร อมก บโปรโมช นพ เศษภายในงานอ กมากมาย 27-29 ต...   More info

ปิดรับสมัคร - Med Camp Kku ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ ครั้งที่ 20

30 Oct 23:58 - 23:59 30 Oct 23:58 - 23:59 - Khonkean Khonkean
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
MED CAMP KKU ค ายสานฝ นฉ นจะเป นหมอ คร งท 20 . MED Camp KKU ค ายสน กๆ ท พ ๆ แพทย ม.ขอนแก น จะพาน องๆ มาส มผ สช ว ตนศ.พ.และการทำงานของแพทย พร อมก บก จกรรมต างๆ เหม อนเป นหมอจร งๆ...   More info

วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20

12 Nov 06:10 - 09:00 12 Nov 06:10 - 09:00 - Khonkean Khonkean
บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ว นศร นคร นทร ม น มาราธอน คร งท 20 รายได สมทบกองท นว นศร นคร นทร ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เพ อช วยเหล อผ๔ ป วยรายได น อยท ม ข อจำก ดในการร...   More info

Basic Course Enduro & Adventure Skill By MittareYanyont

18 Nov 09:00 18 Nov 09:00 - Khonkean Khonkean
MittareYanyont Kawasaki KhonKaen MittareYanyont Kawasaki KhonKaen
สายล ย ต องไม พลาด Basic Course Enduro & Adventure Skill เร ยนร ท กษะข นพ นฐานท งหมดเก ยวก บการข บข Enduro & Adventure เพ อเพ มท กษะในการข บข ให แก ล กค าท ชอบการข บข ในแนว...   More info

การประชุมฟื้นฟู 2017 อธิษฐาน2

24 Nov 13:00 - 26 Nov 13:00 24 Nov 13:00 - 26 Nov 13:00 - Khonkean Khonkean
True life in Christ Church True life in Christ Church
การประช มฟ นฟ 2017 จ ดข นป ละ 1 คร ง ห วข อ อธ ษฐาน 2 เป นการเร ยนร ต อเน องจากค ายครอบคร วส มพ นธ เม อเด อนพฤษภาคมท ผ านมา โดยว ทยากรระด บโลก อ.ม ทธ ว ค ร ว ลล า ร วมด วย อ...   More info

CPF Run for Charity 2017 "แลน เบิ่ง มอ"

26 Nov 06:00 - 09:00 26 Nov 06:00 - 09:00 - Khonkean Khonkean
บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
งาน : CPF Run for Charity 2017 แลน เบ ง มอ ว นท : 26 พฤศจ กายน 2560 สถานท : บ งส ฐาน มหาว ทยาล ยขอนเเก น ระยะทาง : Mini Marathon 10.5 km. (ค าสม คร ร บเส อ 350 บาท ไม ร บเส อ...   More info

Khonkaen Mahanakorn Mini Marathon 2017

10 Dec 05:00 - 08:00 10 Dec 05:00 - 08:00 - Khonkean Khonkean
สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง
Khonkaen Mahanakorn Mini Marathon 2017 5 10 km 390 บาท สม ครได ท https:/event.runlah.com/events/c/kmm17 _________________________________________ เพ อไม พลาดข าวสารอ พเดทจาก ว...   More info

ขอนแก่น มหานคร มินิมาราธอน 2560

10 Dec 05:00 - 09:00 10 Dec 05:00 - 09:00 - Khonkean Khonkean
มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง
ขอนแก น มหานคร ม น มาราธอน 2560 ส ขภาพด ไม ม ขาย ถ าอยากได ก ชวนหม มาแล นนำก น!!! - เป ดสม ครในระบบออนไลน แล วว นน https:/event.runlah.com/events/c/kmm17/ ประต ส อ สานบ านเฮา...   More info

วิ่ง : ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

28 Jan 04:00 - 10:00 28 Jan 04:00 - 10:00 - Khonkean Khonkean
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไปว งก นท ขอนแก นมาราธอนนานาชาต ว นอาท ตย ท 28 มกราคม 2561 สถานท หอประช มกาญจนาภ เษก มหาว ทยาล ยขอนแก น ขอนแก น ระยะ 42.195 21.1 11.55 4.5 กม. รายละเอ ยดเพ มเต ม http:/www...   More info

Khon Kaen International Marathon 2018

28 Jan 04:15 - 11:15 28 Jan 04:15 - 11:15 - Khonkean Khonkean
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42.195 21.10 11.55 4.5 km รายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น - รวบรวมข อม ลโดย ว งไหนด http:/www.wingnaidee.com/ https:/web.facebook.com/WingNaiDee https:/www.instagram.com/WingNaiDee...   More info


© 2017 Siguez