การออกแบบสถานที่ผลิตโรงงานทั่วไป และการขอขึ้นทะเบียน รง

20 Oct 09:30 - 17:00 20 Oct 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
หล กส ตร การออกแบบสถานท ผล ตโรงงานอาหาร เคร องด ม อาหารเสร ม เคร องสำอาง สม นไพร และการขอข นทะเบ ยนโรงงาน (สำหร บโรงงานขนาดเล ก ) ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย ธรรมศาสตร ร งส ต...   More info

TBS Junior Camp 6TH

26 Oct 23:58 - 23:59 26 Oct 23:58 - 23:59 - Khlong Luang Khlong Luang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
TBS JUNIOR CAMP 6TH . กล บมาอ กคร งก บค าย TBS Junior Camp คร งท 6 ค ายสำหร บน อง ๆ ช น ม.ปลาย ท สนใจศ กษาต อท คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มาหาคำตอบก นว าคณะ   More info

อบรม**เพิ่มยอดขาย/คุมต้นทุน*ด้วยการจัดการช่องทางจัดจำหน่ายแบบมือโปร

30 Oct 09:30 - 17:00 30 Oct 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
สม ครฝ กอบรมในหล กส ตรน ต ดต อสอบถามได ท เบอร โทร./IDLine : 0863672033 ค ณน อย กานต ส น ธ ปทอง อบรม เพ มยอดขาย/ค มต นท น ด วยการจ ดการช องทางจ ดจำหน ายแบบม อโปร สำหร บผล ตภ ณฑ...   More info

เลื่อนไป 18 พย 60 การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปาก เหงือก และฟัน"

31 Oct 09:00 - 12:00 31 Oct 09:00 - 12:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การทำผล ตภ ณฑ ทำความสะอาด ปาก เหง อก และฟ น ฝ กอบรม 31 ตค 2560 ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต เวลา 09.30 16.00   More info

G107 รู้จักวิธีการให้ยืมหุ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้วย SBL

31 Oct 12:00 - 14:00 31 Oct 12:00 - 14:00 - Khlong Luang Khlong Luang
Investment Space by Bualuang Securities Investment Space by Bualuang Securities
G107 ร จ กว ธ การให ย มห น เพ อเพ มผลตอบแทนด วย SBL ความร ท ท านได ร บ -SBL ค ออะไร เหมาะก บผ ลงท นแบบใด ? -ข อด ของ SBL เพ มผลตอบแทนด วยการให ย มห น -ยกต วอย าง กรณ ย มและให ย...   More info

TU Walk & Run 2017

12 Nov 05:00 12 Nov 05:00 - Khlong Luang Khlong Luang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
TU Walk & Run 2017 ว น อาท ตย ท 12 พฤศจ กายน 2560 รายละเอ ยดเร วๆ น ท มา https:/www.facebook.com/tuwalkandrun/ รวบรวมข อม ลโดยเ พจ ช ว ตใหม : Running https:/m.facebook.com...   More info

TU Walk & Run 2017

12 Nov 05:30 - 08:00 12 Nov 05:30 - 08:00 - Khlong Luang Khlong Luang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
งาน : TU Walk & Run 2017 ว นท : 12 พฤศจ กายน 2560 สถานท : ศ นย ประช มธรรมศาสตร ร งส ต (ย มเนเซ ยม1) มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ระยะทาง : Half Marathon 21 km. (ค าสม คร 700...   More info

TU Walk & Run 2017

12 Nov 05:30 - 10:00 12 Nov 05:30 - 10:00 - Khlong Luang Khlong Luang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
TU Walk & Run 2017 ว งว นท 12 พฤศจ กายน 2560 มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ป น เพ อโรงพยาบาลธรรมศาสตร ฯ (รายได ท งหมดมอบให เพ อประโยชน การพ ฒนาด านต างๆ แก รพ.ธรรมศาสตร ฯ...   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบe-Submission เครื่องสำอาง

15 Nov 09:30 - 17:00 15 Nov 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
เป ดร บสม ครอบรม การข นทะเบ ยน อย.ระบบ E-SUBMISSION เคร องสำอาง ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย(ธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต) จ.ปท มธาน ............................................. 6...   More info

การออกแบบสถานที่ผลิตโรงงานทั่วไป และการขอขึ้นทะเบียน รง.

25 Nov 09:30 - 17:00 25 Nov 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
หล กส ตร การออกแบบสถานท ผล ตโรงงานอาหาร เคร องด ม อาหารเสร ม เคร องสำอาง สม นไพร และการขอข นทะเบ ยนโรงงาน (สำหร บโรงงานขนาดเล ก ) ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย ธรรมศาสตร ร งส ต...   More info

Workshop แปรรูปใบบัวบก เป็นเครื่องสำอาง

07 Dec 09:00 - 17:00 07 Dec 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop แปรร ป ใบบ วบก เป นเคร องสำอาง ..whitening Cream ผ วขาวกระจ างใส ..Scar Cream ลดรอยแผลเป น ..สบ Glycerine ก อนใส ..สบ เหลว สม ครฝ กอบรมและสำรองท น งได ท เบอร โทร...   More info

การออกแบบสถานที่ผลิตโรงงานทั่วไป และการขอขึ้นทะเบียน รง.

13 Dec 09:30 - 17:00 13 Dec 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
หล กส ตร การออกแบบสถานท ผล ตโรงงานอาหาร เคร องด ม อาหารเสร ม เคร องสำอาง สม นไพร และการขอข นทะเบ ยนโรงงาน (สำหร บโรงงานขนาดเล ก ) ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย ธรรมศาสตร ร งส ต...   More info

การขึ้นทะเบียน อย.ระบบ E-Submission"

15 Dec 09:30 - 17:00 15 Dec 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
สม ครฝ กอบรมและสำรองท น งได ท เบอร โทร./IDLine : 0863672033 ค ณน อย กานต ส น ธ ปทอง ว นท 6 ก นยายน 2560 08.30 น. 09.30 น. ลงทะเบ ยน 09.30 น. 09.45 น. กล าเวป ดงานโดย นายอมรเทพ...   More info


© 2017 Siguez