จับจังหวะการลงทุนผ่านกราฟพร้อมเทคนิคส่งคำสั่งด้วย Bualuang iAlgo

19 Dec 12:00 - 14:00 19 Dec 12:00 - 14:00 - Khlong Luang Khlong Luang
Investment Space by Bualuang Securities Investment Space by Bualuang Securities
จ บจ งหวะการลงท นผ านกราฟ พร อมเทคน คส งคำส งอ ตโนม ต ด วย Bualuang iAlgo ความร ท ท านจะได ร บ -เร ยนร ว ธ การด กราฟด วยป จจ ยทางเทคน คเบ องต น -ร จ กเคร องม อสำหร บส งคำส งผ า   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบE-Submission เครื่องสำอาง

06 Feb 09:30 - 17:00 06 Feb 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ เคร องสำอาง โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปาก เหงือก และฟัน"

12 Feb 09:00 - 17:00 12 Feb 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การทำผล ตภ ณฑ ทำความสะอาด ปาก เหง อก และฟ น ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต เวลา 09.30 17.00   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบe-Submission เสริมอาหาร

06 Mar 09:30 - 17:00 06 Mar 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ เสร มอาหาร โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบe-Submission ยาแผนโบราณ

27 Mar 09:30 - 17:00 27 Mar 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ ยาแผนโบราณ โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปาก เหงือก และฟัน"

21 May 09:00 - 17:00 21 May 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การทำผล ตภ ณฑ ทำความสะอาด ปาก เหง อก และฟ น ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต เวลา 09.30 17.00   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบE-Submission เครื่องสำอาง

07 Aug 09:30 - 17:00 07 Aug 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ เคร องสำอาง โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปาก เหงือก และฟัน"

23 Aug 09:00 - 17:00 23 Aug 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การทำผล ตภ ณฑ ทำความสะอาด ปาก เหง อก และฟ น ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต เวลา 09.30 17.00   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบe-Submission เสริมอาหาร

04 Sep 09:30 - 17:00 04 Sep 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ เสร มอาหาร โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบe-Submission ยาแผนโบราณ

18 Sep 09:30 - 17:00 18 Sep 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ ยาแผนโบราณ โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปาก เหงือก และฟัน"

26 Nov 09:00 - 17:00 26 Nov 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การทำผล ตภ ณฑ ทำความสะอาด ปาก เหง อก และฟ น ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต เวลา 09.30 17.00   More info


© 2017 Siguez