วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้งาน Bualuang Streaming

20 Feb 12:00 - 14:00 20 Feb 12:00 - 14:00 - Khlong Luang Khlong Luang
Investment Space by Bualuang Securities Investment Space by Bualuang Securities
ความร ท ท านได ร บ -แนะนำว ธ ใช งานเมน หล กของ Bualuang Streaming -ว ธ ส งคำส งซ อขายผ าน Streaming บน PC และ Mobile -ร จ กเมน BLS บร การเสร มสำหร บล กค าหล กทร พย บ วหลวง พบก บ...   More info

มนต์รัก สถ

23 Feb 18:00 - 24 Feb 00:00 23 Feb 18:00 - 24 Feb 00:00 - Khlong Luang Khlong Luang
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University APTU Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University APTU
งานประเพณ ท ย งใหญ ท ส ดของเด กถาป ด'มธ. พบก บส นค างาน ART อาหาร เคร องด มมากมาย Pavillionและงาน Installation Art การแสดงดนตร ส ดม นส จาก Jelly Rocket และ Scrubb 18.00น.เป นต นไป...   More info

วิเคราะห์หุ้นด้วยพื้นฐานฉบับนักลงทุนมือใหม่

27 Feb 12:00 - 14:00 27 Feb 12:00 - 14:00 - Khlong Luang Khlong Luang
Investment Space by Bualuang Securities Investment Space by Bualuang Securities
ความร ท ท านจะได ร บ -เข าใจโครงสร างเบ องต นของงบการเง น -อ านงบฉบ บย อด วย Factsheet ในการค ดเล อกห น -Work Shop เพ มความเข าใจ ว ทยากร : ค ณพ ฒนเกต ล มพ ท กษ ผ แนะนำการลงท   More info

Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

06 Mar 09:30 - 17:00 06 Mar 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ เสร มอาหาร โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เหงือ

08 Mar 09:00 - 17:00 08 Mar 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การต งตำร บและพ ฒนาผล ตภ ณฑ ทำความสะอาดช องปาก เหง อก และฟ น เพ อเป นต นแบบส นค า(Prototype)เพ อสร างม ลค าส เช งพาณ ชย ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต   More info

Nac2018 - งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14

09 Mar 09:00 - 13 Mar 17:00 09 Mar 09:00 - 13 Mar 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเป นพล งข บเคล อนท สำค ญต อการพ ฒนาประเทศ เพ อสร างความสามารถในการแข งข น ยกระด บความสามารถของภาคการผล ตและบร การ ตลอดจนลดความเหล อมล ำทางรายได...   More info

Workshop หลักการและเทคนิคขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ

27 Mar 09:30 - 17:00 27 Mar 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ แผนโบราณ ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย (ธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต...   More info

Workshop การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก เหงือก

21 May 09:00 - 17:00 21 May 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การต งตำร บและพ ฒนาผล ตภ ณฑ ทำความสะอาดช องปาก เหง อก และฟ น เพ อเป นต นแบบส นค า(Prototype)เพ อสร างม ลค าส เช งพาณ ชย ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบE-Submission เครื่องสำอาง

07 Aug 09:30 - 17:00 07 Aug 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ เคร องสำอาง โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปาก เหงือก และฟัน"

23 Aug 09:00 - 17:00 23 Aug 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การทำผล ตภ ณฑ ทำความสะอาด ปาก เหง อก และฟ น ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต เวลา 09.30 17.00   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบe-Submission เสริมอาหาร

04 Sep 09:30 - 17:00 04 Sep 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ เสร มอาหาร โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียน อย.ระบบe-Submission ยาแผนโบราณ

18 Sep 09:30 - 17:00 18 Sep 09:30 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop หล กการและเทคน คข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ส นค าในกล มผล ตภ ณฑ ยาแผนโบราณ โดยระบบข นทะเบ ยนแบบ E-SUBMISSION ต อสำน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย...   More info

Workshop การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปาก เหงือก และฟัน"

26 Nov 09:00 - 17:00 26 Nov 09:00 - 17:00 - Khlong Luang Khlong Luang
NSTDA - สวทช. NSTDA - สวทช.
Workshop การทำผล ตภ ณฑ ทำความสะอาด ปาก เหง อก และฟ น ณ อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย จ.ปท มธาน ต งแต เวลา 09.30 17.00   More info


© 2018 Siguez