ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 48

21 Mar 08:00 - 23 Mar 17:00 21 Mar 08:00 - 23 Mar 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
เช ญสม ครเข าร วม.... โครงการอบรมทางว ชาการ เร อง การขยายพ นธ ไม ดอกไม ประด บด วยเทคน คการเพาะเล ยงเน อเย อ ร นท 48 ระหว างว นท 21-23 ม นาคม 2561 ร บจำนวน 30 คน ณ ศ นย ปฏ บ ต...   More info

เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 21

23 Mar 08:00 - 25 Mar 17:00 23 Mar 08:00 - 25 Mar 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
อบรมหล กส ตร เทคโนโลย การแปรร ปน ำนมแพะเพ อเพ มม ลค า ร นท 21 ว นเสาร ท 23-25 ม นาคม 2561 ร บสม ครเพ ยง 20 คน เท าน น ห วข อ -หล กท วไปเก ยวก บว ทยาศาสตร น ำนม -หล กส ขศาสตร   More info

อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน Gap และการจัดทำระบบ GMP/haccp รุ่น4

21 Apr 07:00 - 23 Apr 15:00 21 Apr 07:00 - 23 Apr 15:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
โครงการฝ กอบรม การผล ตพ ชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจ ดทำระบบ GMP/HACCP ร นท 4 ว นท 21 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ผ สนใจขอทราบรายละเอ ยดและสม ครเข าร บการอบรมได ท หน วยเพาะเล ยงเน อเย อพ...   More info

Certificate in Layer Production & Management

25 Jun 08:30 - 29 Jun 14:00 25 Jun 08:30 - 29 Jun 14:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
The course will cover the new challenges facing the egg industry, such as the trend to cage-free production, will become increasingly relevant in the Asian region and the course...   More info


© 2018 Siguez