อบรม การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย R

24 May 08:00 - 25 May 17:00 24 May 08:00 - 25 May 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
เช ญสม ครเข าร วม...โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การว เคราะห ข อม ลงานว จ ยด านการปร บปร งพ นธ พ ชด วย R ว นท 24-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห องส มมนา ภาคว ชาพ ชไร นา...   More info

Certificate in Layer Production & Management

25 Jun 08:30 - 29 Jun 14:00 25 Jun 08:30 - 29 Jun 14:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
The course will cover the new challenges facing the egg industry, such as the trend to cage-free production, will become increasingly relevant in the Asian region and the course...   More info


© 2018 Siguez