การแปรรูปน้ำนมแพะขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 3

20 Jan 08:00 - 17:00 20 Jan 08:00 - 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
อบรมหล กส ตร การแปรร ปน ำนมแพะข นส งเพ อเพ มม ลค า ร นท 3 ว นเสาร ท 20 มกราคม 2561 ร บสม ครเพ ยง 20 คน เท าน น ห วข อ -การแยกคร ม -การทดสอบม นเนยนมและคร ม -การทำนมข นหวา   More info

เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6

28 Jan 05:30 - 08:30 28 Jan 05:30 - 08:30 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เด น-ว ง เกษตรศาสตร กำแพงแสน ม น ฮาล ฟมาราธอน คร งท 6 19.6/9.8 km 19.6/km 300 THB 5:30 am 9.8 km 250 THB 6:00 am สม ครออนไลน ได ท https:/docs.google.com/forms/d...   More info

หลักสูตร HACCP ภายใต้โครงการอบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัย

11 Feb 08:00 - 17:00 11 Feb 08:00 - 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หล กส ตร HACCP ภายใต โครงการอบรม มาตรฐานอาหารปลอดภ ยสำหร บผ ท เตร ยมเข าส ภาคอ ตสากรรม ว นเสาร ท 11 ก มภาพ นธ 2561 ร บสม ครเพ ยง 100 คน เท าน น ณ ห องประช มว ชาการ 1 ช น 2...   More info

หลักสูตร ISO 9000 ภายใต้โครงการอบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัย

17 Feb 08:00 - 17:00 17 Feb 08:00 - 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หล กส ตร ISO 9000 ภายใต โครงการอบรม มาตรฐานอาหารปลอดภ ยสำหร บผ ท เตร ยมเข าส ภาคอ ตสากรรม ว นเสาร ท 17 ก มภาพ นธ 2561 ร บสม ครเพ ยง 100 คน เท าน น ณ ห องประช มว ชาการ 1 ช น 2...   More info

หลักสูตร ISO 22000 ภายใต้โครงการอบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัย

18 Feb 08:00 - 17:00 18 Feb 08:00 - 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หล กส ตร ISO 22000 ภายใต โครงการอบรม มาตรฐานอาหารปลอดภ ยสำหร บผ ท เตร ยมเข าส ภาคอ ตสากรรม ว นเสาร ท 18 ก มภาพ นธ 2561 ร บสม ครเพ ยง 100 คน เท าน น ณ ห องประช มว ชาการ 1 ช น 2...   More info

หลักสูตร GAP สัตว์ ภายใต้โครงการอบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัย

23 Feb 08:00 - 17:00 23 Feb 08:00 - 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หล กส ตร GAP ส ตว ภายใต โครงการอบรม มาตรฐานอาหารปลอดภ ยสำหร บผ ท เตร ยมเข าส ภาคอ ตสากรรม ว นเสาร ท 23 ก มภาพ นธ 2561 ร บสม ครเพ ยง 100 คน เท าน น ณ ห องประช มว ชาการ 1 ช น 2...   More info

หลักสูตร GAP พืช ภายใต้โครงการอบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัย

24 Feb 08:00 - 17:00 24 Feb 08:00 - 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หล กส ตร GAP พ ช ภายใต โครงการอบรม มาตรฐานอาหารปลอดภ ยสำหร บผ ท เตร ยมเข าส ภาคอ ตสากรรม ว นเสาร ท 24 ก มภาพ นธ 2561 ร บสม ครเพ ยง 100 คน เท าน น ณ ห องประช มว ชาการ 1 ช น 2...   More info

เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 21

23 Mar 08:00 - 25 Mar 17:00 23 Mar 08:00 - 25 Mar 17:00 - Kamphaeng Saen Kamphaeng Saen
คณะเกษตร กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
อบรมหล กส ตร เทคโนโลย การแปรร ปน ำนมแพะเพ อเพ มม ลค า ร นท 21 ว นเสาร ท 23-25 ม นาคม 2561 ร บสม ครเพ ยง 20 คน เท าน น ห วข อ -หล กท วไปเก ยวก บว ทยาศาสตร น ำนม -หล กส ขศาสตร   More info


© 2018 Siguez