ล่องแพพะโต๊ะ / วันที่ 19-20 พ.ค 61 / คชจ 3000

18 May 23:00 - 20 May 03:00 18 May 23:00 - 20 May 03:00 - Chumphon Chumphon
พะโต๊ะ,,, เมืองในหมอก พะโต๊ะ,,, เมืองในหมอก
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

อ่าวบ่อทองหลาง ดำน้ำเกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ ตลาดด่านสิงขร

19 May 22:30 - 20 May 23:59 19 May 22:30 - 20 May 23:59 - Chumphon Chumphon
เกาะร้านเป็ด ร้านไก่ เกาะร้านเป็ด ร้านไก่
ขออน ญาตแอดม นค ะ ชวนเพ อนเท ยวแบบก งหารเฉล ย ร บสมาช ก 9 คน One day trip ทร ป อ าวบ อทองหลาง ดำน ำเกาะร านเป ด เกาะร านไก ตลาดด านส งขร เด นทางโดยรถต 9 ท น ง ค นว นเสาร ท 19...   More info

ร้านเป็ด-ไก่, หมู่เกาะชุมพร, 11-12สิงหา2018, MV. January

11 Aug 06:00 - 12 Aug 20:00 11 Aug 06:00 - 12 Aug 20:00 - Chumphon Chumphon
เกาะร้านเป็ด ร้านไก่ เกาะร้านเป็ด ร้านไก่
ทร ปดำน ำ : ร านเป ด-ไก , ง ามน อย-ใหญ เร อหลวงปราบ, หล กง าม, ห นแพ 2 ว น 2 ค น 7 ไดร ฟ เร อ : MV. January ร บจำนวน : 20 ท าน ทร ปงอก ไม ต องลางาน เด นทางแค ประจวบบ..! นอนบน   More info


© 2018 Siguez