KA FEI FARM

26 Jan 14:00 - 28 Jan 14:00 26 Jan 14:00 - 28 Jan 14:00 - Chiang Rai Chiang Rai
93army Coffee farm 93army Coffee farm
KA FEI means Coffee in Chinese KA FEi แปลว ากาแฟในภาษาจ น ไปส มผ สว ถ ช ว ต คนจ นร นหล งจากกองพล 93 ซ งเป นจ นคณะชาต ถอยท พมาจากประเทศจ น ซ งก เป นท มาของ 93army coffee ซ งท   More info

200 BRM Chiang Rai

27 Jan 07:00 - 20:30 27 Jan 07:00 - 20:30 - Chiang Rai Chiang Rai
Mae Fah Luang University Mae Fah Luang University
เป ดลงทะเบ ยน 200BRM เช ยงราย จนถ งว นอาท ตย ท 21 ม.ค.น ท https:/audaxthailand.knack.com/home 1-27-18-chiang-rai/ สนามท ง ายท ส ดในภาคเหน อ ม.แม ฟ าหลวง-เช ยงแสน-แม สาย-เช...   More info

WOM 1/2018

30 Jan 14:00 30 Jan 14:00 - Chiang Rai Chiang Rai
CAT 'n' A CUP Cat Cafe' CAT 'n' A CUP Cat Cafe'
ในการจ ดงานประช มน ถ อเป นคร งแรกของการก อต งส งคมแม มด ร นแรกของ WOM จะม การประช มเก ยวก บจ ดประสงค ในการ ก อต งส งคมพ อมด,แม มดในไทย และโครงการต างๆท จะเก ดข น เช นการสน บสน นต...   More info

Thailand International Jazz Festival 2018

02 Feb 18:00 - 03 Feb 23:00 02 Feb 18:00 - 03 Feb 23:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
ในท ส ด...เม องไทยก จะได ส มผ สเทศกาลดนตร แจ สระด บโลกอ กคร ง ส งห คอร เปอเรช น ร วมก บ หน กร ง คอนเน ค จ ดเทศกาลดนตร แจ สส ดย งใหญ แห งป Thailand International Jazz Festival 2018...   More info

Jazz Under The Stars - One Night with Susan De Jong

04 Feb 18:30 - 22:00 04 Feb 18:30 - 22:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Le Méridien Chiang Rai Resort Le Méridien Chiang Rai Resort
ส มผ สประสบการณ ส ดคลาสส คของดนตร แจ ส ท ามกลางบรรยากาศอ นโรแมนต กและเง ยบสงบร มแม น ำกก ร วมแบ งป นความทรงจำน ก บคนพ เศษของค ณ ในค ำค นอ นพ เศษ มห ศจรรย ดนตร แจ สใต แสงดาวก บ...   More info

เทศกาลบอลลูนนานาชาติ และทุ่งคอสมอสบาน ราคา 3,990 บาท เดินทาง 16-18กพ. (เทศกาลวันแห่งความรัก) จอง 0909592429

13 Feb 19:00 - 15 Feb 19:00 13 Feb 19:00 - 15 Feb 19:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
โปรแกรมท องเท ยวเทศกาลบอลล นนานาชาต และท งคอสมอสบาน จ ดป ละคร งเท าน น เด นทาง 2 รอบ ศ กร เสาร อาท ตย 16-18กพ. อ งคาร พ ธ พฤห สบด 13-15กพ. (ว นแห งความร ก) ราคาโดนๆ 3,990...   More info

Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2018

14 Feb 08:00 - 18 Feb 23:00 14 Feb 08:00 - 18 Feb 23:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
เทศกาลบอลล นนานาชาต ท ย งใหญ ท ส ดในอาเซ ยนกล บมาอ กคร ง เตร ยมพบก บบอลล นท ม มากถ ง 50 ล ก การแข งข นตระการตาเต มท องฟ า บรรยากาศท สวยงามของท งคอสมอสส ชมพ บ ธอาหาร และเคร องด...   More info

Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2018

14 Feb 23:00 - 18 Feb 02:00 14 Feb 23:00 - 18 Feb 02:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
เตร ยมพบก บ เทศกาลบอลล นนานาชาต Singhapark Balloon Fiesta 2018 ว นท 14 18 ก.พ. 61 ณ.เช ยงราย โดยภายในงานท านจะพบก บบอลล นแฟนซ หลากหลายประเภท หลายส ส น หลายร ปแบบสวยงาม จากประเทศท...   More info

W L T /สิงห์ปาร์ค-แม่ฟ้าหลวง /วันที่17-18กพ. / ราคา 2,900 บาท

16 Feb 20:00 - 18 Feb 00:00 16 Feb 20:00 - 18 Feb 00:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

〇2月17日(土)~2月18日(日)チェンライ、シンハパークでのバルーンフェスタと温泉ツアー

17 Feb 09:00 - 18 Feb 17:00 17 Feb 09:00 - 18 Feb 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Singha Park Chiang Rai Sport and Recreational Center Singha Park Chiang Rai Sport and Recreational Center
〇2月17日 土 2月18日 日 チェンライ シンハパークでのバルーンフェスタと温泉ツアー タイのビールの代表格のブーンロート社がチェンライの広大な敷地内にシンハパークを作りました 毎年2月にはインターナショナルバルーンフェスタが行われ 日本からの参加もあります 色とりどりでいろいろな形のバルーンが空に舞います 広大な公園内でいろいろなバルーン   More info

SangSom Presents NganSaiSilp เชียงราย

17 Feb 16:00 - 23:59 17 Feb 16:00 - 23:59 - Chiang Rai Chiang Rai
บ้านสวนอาหารฮอลแลนด์ เชียงราย - Holland Restaurant, Chiangrai บ้านสวนอาหารฮอลแลนด์ เชียงราย - Holland Restaurant, Chiangrai
ณ บร เวณป าต แห งน ขอเช ญส ตว ส งคมสายพ นธ ต ชาวเช ยงรายมาร วมปลดปล อยส ญชาตญาณก น! SangSom Presents NganSaiSilp อย ารอช า! ลงทะเบ ยนล นบ ตรฟร ได ท www.helloticket.in.th...   More info

ปั่น : Singha 3D Series (DOI Maesalong)

18 Feb 08:00 - 12:15 18 Feb 08:00 - 12:15 - Chiang Rai Chiang Rai
ดอยแม่สลอง เชียงราย ดอยแม่สลอง เชียงราย
ป น : Singha 3D Series (DOI MAESALONG) จ ดว นท : 18 ก มภาพ นธ 2561 สถานท : ท ว าการอำเภอแม จ น ดอยแม สลอง ข นทางก วสะไต ระยะทาง : 44K ราคา : 500 บาท (พ เศษ!!! สม คร 3 ดอย ดอยช าง...   More info

Singha Park Chiang Rai Cross Country Marathon

25 Feb 04:00 - 10:00 25 Feb 04:00 - 10:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
Singha Park Chiang Rai Cross Country Marathon ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท https:/www.facebook.com/SinghaParkXC/ สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www...   More info

Singha Park Chiang Rai Cross Country Marathon 2018

25 Feb 05:00 - 13:00 25 Feb 05:00 - 13:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
ประเภทก จกรรม : XC Marathon (42.195 km) 900 THB 06:00 am XC Half Marathon (21.10 km) 700 THB 06:15 am XC Mini Marathon (10 km) 500 THB 06:30 am XC Team (7 km) 360 THB 06:45 am Fun...   More info

ปั่น : Singha 3D Series (PHU CHI FA)

11 Mar 08:00 - 12:15 11 Mar 08:00 - 12:15 - Chiang Rai Chiang Rai
ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย
ป น : Singha 3D Series (PHU CHI FA) จ ดว นท : 11 ม นาคม 2561 สถานท : ภ ช ฟ า ข นทางน ำตกภ ซาง ระยะทาง : N/A ราคา : 500 บาท (พ เศษ!!! สม คร 3 ดอย ดอยช าง-ดอยแม สลอง-ภ ช ฟ า 1,200...   More info

W L T /ดูดาว ภูชี้ฟ้า-ภูชี้ดาว /วันที่17-18 มีนา /ราคา 2,800บาท

16 Mar 20:00 - 18 Mar 23:00 16 Mar 20:00 - 18 Mar 23:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

Being Human : A Hungry Ghost Retreat in Chiang Rai, Thailand

09 Apr 12:00 - 13 Apr 13:00 09 Apr 12:00 - 13 Apr 13:00 - Chiang Rai Chiang Rai
New Life Foundation New Life Foundation
From Hungry Ghost to Being Human Without Going Through Hell Being Human’ is an intensive 5-day residential retreat exploring Buddhist’ principles and practices that cultivate a...   More info

วิ่ง : Singha 100 Miles Thailand 2018

14 Jul 04:00 - 15 Jul 20:00 14 Jul 04:00 - 15 Jul 20:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai (ไร่บุญรอด) สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai (ไร่บุญรอด)
ว ง : Singha 100 Miles Thailand 2018 จ ดว นท : 14 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 สถานท : ไร ส งห ปาร ค จ.เช ยงราย ระยะทาง : 200K , 160K , 100K , 2x100K , 2x50M , 4x25M ราคา : 3,900...   More info

100 Miles Thailand 2018

14 Jul 06:00 - 15 Jul 17:00 14 Jul 06:00 - 15 Jul 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
100 Miles Thailand 2018 สม ครออนไลน ได ท www.teelakow.com สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/100MilesThailand/ ท มา: @100 Miles Thailand https:/www.facebook.com...   More info

A.I. & Buddhism (The 8th World Youth Buddhist Symposium)

25 Jul 08:00 - 28 Jul 20:00 25 Jul 08:00 - 28 Jul 20:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Chiang Rai, Thailand Chiang Rai, Thailand
This summer in Chiang Rai (Thailand), FREE accommodation, FREE meals, FREE meditation sessions led by renowned Buddhist masters, & MUST-SEE talks by top researchers and...   More info

Chiang Rai Marathon 2018

23 Sep 04:00 - 10:00 23 Sep 04:00 - 10:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Chiang Rai, Thailand Chiang Rai, Thailand
Chiang Rai Marathon 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/ChiangraiMarathon/ ท มา: Chiangrai Marathon...   More info

Ultra-Trail Chiang Rai 2018

19 Oct 05:00 - 21 Oct 17:00 19 Oct 05:00 - 21 Oct 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai (ไร่บุญรอด) สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai (ไร่บุญรอด)
Ultra-Trail Chiang Rai 2018 Trail ข อม ล ประกอบการต ดส นใจ สม ครรายการน อ นด บแรก เล อกก อนว าเราจะลงระยะใด 220/122/66/38/20 km ข อน สำค ญมากๆ ค อต องศ กษาข อม ล เส นทาง...   More info

วิ่ง : Singha UTCR 2018

19 Oct 06:00 - 21 Oct 18:00 19 Oct 06:00 - 21 Oct 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
เชียงราย เชียงราย
ว ง : Singha UTCR 2018 จ ดว นท : 19 ต ลาคม 2561 21 ต ลาคม 2561 สถานท : จ.เช ยงราย ระยะทาง : N/A ราคา : N/A ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook : Ultra-Trail Chiangrai Line ID...   More info

Ultra-Trail Chiang Rai 2018

19 Oct 06:00 - 21 Oct 17:00 19 Oct 06:00 - 21 Oct 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
Ultra-Trail Chiang Rai 2018 Trail สม ครออนไลน ได ท www.teelakow.com สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/UltraTrailChiangrai/ ท มา: Ultra-Trail Chiangrai https...   More info

Singha UTCR 2018

19 Oct 06:00 - 21 Oct 18:00 19 Oct 06:00 - 21 Oct 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Ultra-Trail Chiangrai Ultra-Trail Chiangrai
  More info

Lanka Luang Mountain Run 2018

18 Nov 06:00 - 15:00 18 Nov 06:00 - 15:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ. ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.
Lanka Luang Mountain Run 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/tetforthewild/ ท มา: TET for the Wild https:/www.facebook.com...   More info


© 2018 Siguez