ชาวเชียงรายร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน

17 Dec 16:00 - 18:00 17 Dec 16:00 - 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สนามบินเก่า - ฝูงบิน416 #เชียงราย สนามบินเก่า - ฝูงบิน416 #เชียงราย
มาร วมก นแสดงพล งของชาวเช ยงราย ก บจ งหว ดปลายทางของโครงการ ก าวคนละก าว ในก จกรรม เด น-ว ง การก ศล ชาวเช ยงรายร วมใจ ก าวไปด วยก น . รายได ท งหมดไม ห กค าใช จ าย เพ อโครงการ ก...   More info

Self Compassion and The Portal of the Heart - December 2017

19 Dec 09:00 - 21 Dec 16:00 19 Dec 09:00 - 21 Dec 16:00 - Chiang Rai Chiang Rai
New Life Foundation New Life Foundation
This retreat will be held at the New Life Foundation, Chiang Rai, Northern Thailand. It will cost 3000 thai baht that includes thje retreat,food and accommodation. To book contact...   More info

มิตซูล้านนา Happy Festival

23 Dec 10:00 - 16:00 23 Dec 10:00 - 16:00 - Chiang Rai Chiang Rai
มิตซูล้านนา มิตซูล้านนา
ม ตซ ล านนา ขอเช ญ พ อแม พ น อง ชาวเช ยงรายท กท านมาร วมสน กก นในงาน ม ตซ ล านนา แฮปป เฟสต ว ล มอบโชค ล นรถ ล นทอง ในว นเสาร ท 23 ธ นวาคม กล บมาคราวน ขนความสน กมากมายมาฝากท กท า   More info

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 6

23 Dec 18:00 - 21:00 23 Dec 18:00 - 21:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ขัวศิลปะ ขัวศิลปะ
น ทรรศการข วศ ลปะ คร งท 6 เช ยงรายเม องศ ลปะ โดย ศ ลป นสมาคมข วศ ลปะ เป ดน ทรรศการว นเสาร ท 23 ธ นวาคม 2560 เวลา 18.00 น. น ทรรศการจ ดแสดง 23 ธ นวาคม 2560-30 ม นาคม 2561 ณ   More info

A Three Country Christmas

24 Dec 18:00 - 22:00 24 Dec 18:00 - 22:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort
You are invited to a warm festive feast. Immerse yourself in local culture with a dance performance from an Akha hill tribe family. Hilltop eggnog and mulled wine, a poolside...   More info

As the silver bells ring the party will begin

24 Dec 18:00 - 22:00 24 Dec 18:00 - 22:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Dusit Island Resort Chiang Rai Dusit Island Resort Chiang Rai
Christmas Eve Dinner Christmas is a time for reuniting and experiencing the wonder and joy of life. It’s that time of year when the air is f i filled with fantasy and merriment...   More info

Chirstmas Eve Dinner at Le Meridien Chiang Rai

24 Dec 18:30 - 22:30 24 Dec 18:30 - 22:30 - Chiang Rai Chiang Rai
Le Méridien Chiang Rai Resort Le Méridien Chiang Rai Resort
เพล ดเพล นก บม อค ำส ดพ เศษในว นคร สต มาสอ ฟ อ มอร อยก บอาหารเล ศรส หลากหลายเมน จากท วท กม มโลกให ค ณได ล มลองคลอเคล าไปก บบรรยากาศท แสนอบอ น ฉลองเทศกาลคร สต มาสของครอบคร วก...   More info

X'Mas Day Brunch & Dinner

25 Dec 12:00 - 21:30 25 Dec 12:00 - 21:30 - Chiang Rai Chiang Rai
Le Méridien Chiang Rai Resort Le Méridien Chiang Rai Resort
เฉล มฉลองม อกลางว นในว นคร สต มาสก บเมน อ นหลากหลายจากท วท กม มโลกให ค ณได ล มลอง ในบรรยากาศแสนอบอ น หร อ เพล ดเพล นไปก บม อค ำในบรรยากาศล านนา เคล าคลอไปก บเส ยงดนตร พ นเม อง ส...   More info

Christmas Day for a romantic

25 Dec 18:30 - 22:30 25 Dec 18:30 - 22:30 - Chiang Rai Chiang Rai
Dusit Island Resort Chiang Rai Dusit Island Resort Chiang Rai
Join us Christmas Day for a romantic & festive 4-course holiday meal at The Peak Restaurant, Gorgeous setting, exquisite service, fine dining cuisine, romantic violin music and a...   More info

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 202 "ฮอด เชียงใหม่"

29 Dec 10:00 - 01 Jan 13:00 29 Dec 10:00 - 01 Jan 13:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ครูบ้านนอก ครูบ้านนอก
คร บ านนอกร นท 202 2ป 2เด อน 4ว น ฉ นมาทำอะไรท น ห องเร ยนเคล อนท บ านดอยแอก โรงเร ยนนาคอเร อ ต.นาคอเร อ อ. ฮอด จ. เช ยงใหม ระหว างว นท 29 ธ นวาคม 2560 1 มกราคม 2561 กำหนดการเต...   More info

Booking

29 Dec 14:00 29 Dec 14:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ฤ ไอ เลิฟ ยู ฤ ไอ เลิฟ ยู
ล กค าเจ าพ...   More info

New Year Celebrations 2018

31 Dec 12:00 - 01 Jan 02:00 31 Dec 12:00 - 01 Jan 02:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Le Méridien Chiang Rai Resort Le Méridien Chiang Rai Resort
ฉลองว นส งท ายป เก าก บเรา แบ งป นความส ขในการร บประทานอาหาร ไม ว าจะเป นม อกลางว น หร อ ม อเย น ด วยอาหารหลากหลายประเภท ไม ว าจะเป นบ ฟเฟ ต หร อเซ ตเมน พร อมร วมเฉล มฉลองต อนร บป...   More info

A Golden Triangle New Year

31 Dec 18:30 - 01 Jan 00:00 31 Dec 18:30 - 01 Jan 00:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort
Ring in 2018 with a majestic celebration of northern Thai rituals, exquisite flavours and dazzling performances. Countdown to 2018 as fireworks light up over the jungle and a live...   More info

ทริป ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

05 Jan 20:00 - 08 Jan 05:00 05 Jan 20:00 - 08 Jan 05:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ภูชี้เดือน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ภูชี้เดือน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ขออน ญาตแอดม นค ะ ชวนเพ อนเท ยวแบบก งหารเฉล ย ร บสมาช ก 9 คน ทร ป 2 ว น 3 ค น ทร ป ภ ช ฟ า ดอยผาต ง ภ ช ดาว ภ ช เด อน อ.เว ยงแก น จ.เช ยงราย เด นทางโดยรถต 9 ท น ง ว นศ กร ท 5...   More info

มหกรรมวันเด็ก "สองวัย" มูลนิธิกระจกเงา 2561

11 Jan 09:00 - 14 Jan 16:00 11 Jan 09:00 - 14 Jan 16:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ครูบ้านนอก ครูบ้านนอก
ว นเด กป 2561 น เราจ งต องการสร างพ นท ของการเร ยนร ส การเป ดประต ใจ เพ อให ผ คน ท กเพศ ท กว ย ได ทำความเข าใจเก ยวก บความต างแห งว ยอย างสร างสรรค รวมถ งการเน นย ำถ งส งซ งท กค   More info

จอง 4 ห้อง

13 Jan 11:35 - 14 Jan 14:35 13 Jan 11:35 - 14 Jan 14:35 - Chiang Rai Chiang Rai
ฤ ไอ เลิฟ ยู ฤ ไอ เลิฟ ยู
  More info

Shamanic Yoga Retreat in Thailand

15 Jan 17:00 - 22 Jan 09:00 15 Jan 17:00 - 22 Jan 09:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Museflower Retreat & Spa Museflower Retreat & Spa
This is your invitation to join me for a magical experience in THAILAND! Do you feel like this can’t be all there is, like there is something missing? Like everything is a...   More info

Thailand International Jazz Festival 2018

02 Feb 18:00 - 03 Feb 23:00 02 Feb 18:00 - 03 Feb 23:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
ในท ส ด...เม องไทยก จะได ส มผ สเทศกาลดนตร แจ สระด บโลกอ กคร ง ส งห คอร เปอเรช น ร วมก บ หน กร ง คอนเน ค จ ดเทศกาลดนตร แจ สส ดย งใหญ แห งป Thailand International Jazz Festival 2018...   More info

เทศกาลบอลลูนนานาชาติ และทุ่งคอสมอสบาน ราคา 3,990 บาท เดินทาง 16-18กพ. (เทศกาลวันแห่งความรัก) จอง 0909592429

13 Feb 19:00 - 15 Feb 19:00 13 Feb 19:00 - 15 Feb 19:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
โปรแกรมท องเท ยวเทศกาลบอลล นนานาชาต และท งคอสมอสบาน จ ดป ละคร งเท าน น เด นทาง ศ กร เสาร อาท ตย 16-18กพ. อ งคาร พ ธ พฤห สบด 13-15กพ. (ว นแห งความร ก) ราคาโดนๆ 3,990 บาทต อท า   More info

Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2018

14 Feb 23:00 - 18 Feb 02:00 14 Feb 23:00 - 18 Feb 02:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
เตร ยมพบก บ เทศกาลบอลล นนานาชาต Singhapark Balloon Fiesta 2018 ว นท 14 18 ก.พ. 61 ณ.เช ยงราย โดยภายในงานท านจะพบก บบอลล นแฟนซ หลากหลายประเภท หลายส ส น หลายร ปแบบสวยงาม จากประเทศท...   More info

W L T /สิงห์ปาร์ค-แม่ฟ้าหลวง /วันที่17-18กพ. / ราคา 2,900 บาท

16 Feb 20:00 - 18 Feb 00:00 16 Feb 20:00 - 18 Feb 00:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

Singha Park Chiang Rai Cross Country Marathon

25 Feb 04:00 - 10:00 25 Feb 04:00 - 10:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
Singha Park Chiang Rai Cross Country Marathon ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท https:/www.facebook.com/SinghaParkXC/ สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www...   More info

Singha Park Chiang Rai Cross Country Marathon 2018

25 Feb 05:00 - 13:00 25 Feb 05:00 - 13:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค @เชียงราย
ประเภทก จกรรม : XC Marathon (42.195 km) 900 THB 06:00 am XC Half Marathon (21.10 km) 700 THB 06:15 am XC Mini Marathon (10 km) 500 THB 06:30 am XC Team (7 km) 360 THB 06:45 am Fun...   More info

วิ่ง : Hangdong Run Together 2018

04 Mar 06:00 - 09:00 04 Mar 06:00 - 09:00 - Chiang Rai Chiang Rai
อำเภอหางดง เชียงใหม่ อำเภอหางดง เชียงใหม่
ว ง : Hangdong Run Together 2018 จ ดว นท : 4 ม นาคม 2561 สถานท : สนามก ฬาเทศบาลหางดง จ.เช ยงใหม โปรดต ดตามรายละเอ ยดอ นๆ เพ มเต ม ต ดต อสอบถาม Inbox : Road Runner ต ดตามรายละเอ...   More info

Lanka Luang Mountain Run 2018

18 Nov 06:00 - 15:00 18 Nov 06:00 - 15:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ. ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.
Lanka Luang Mountain Run 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/tetforthewild/ ท มา: TET for the Wild https:/www.facebook.com...   More info


© 2017 Siguez