ครูบ้านนอกรุ่นที่ 197 “ตชด.บ้านจะนู”

20 Oct 08:00 - 23 Oct 15:00 20 Oct 08:00 - 23 Oct 15:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ครูบ้านนอก ครูบ้านนอก
คร บ านนอกร น 197 @ ตชด. บ านจะน บ านจะน ต.ห วยชมพ อ.เม อง จ.เช ยงราย ระหว างว นท 20 23 ต ลาคม 2560 - รายละเอ ยดก จกรรม https:/goo.gl/PgWBbH - กรอกฟอร มเข าร วมก จกรรม https...   More info

Singha Ultra - Trail@ Chiangrai

20 Oct 10:00 - 22 Oct 13:00 20 Oct 10:00 - 22 Oct 13:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Singha Park Chiangrai Singha Park Chiangrai
พบก บ Powdurance ก บงาน Trail ท ห นท ส ดในป น เราจะก าวข ามข ดจำก ดไปด วยก   More info

Ultra-Trail® Chiangrai 2017

21 Oct 01:00 - 22 Oct 04:00 21 Oct 01:00 - 22 Oct 04:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai
21st Oct 2017 120/60 Km 22nd Oct 2017 30/15 Km - Ultra-Trail Chiangrai 2017 Race day 21st Oct 2017 120/60 Km 22nd Oct 2017 30/15 Km 23rd Oct holiday ผมม แผนทำสนามว งเทรล 4 สนาม...   More info

Singha Ultra-Trail® Chiangrai

21 Oct 02:00 - 22 Oct 18:00 21 Oct 02:00 - 22 Oct 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai
Scrolldown for English ผมจะเข ยนอะไรให อ าน ... ว นท ผมส งโปรเจค Ultra-Trail Chiangrai ให ก บ Singha Corporation ผมย งไม เคยเหย ยบส งห ปาร คด วยซ ำ ผมแค อยากได สปอนเซอร ใ   More info

วิ่ง Ultra - Trial Chiang Rai

21 Oct 06:00 - 22 Oct 11:00 21 Oct 06:00 - 22 Oct 11:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai
สนามว งเทรล Ultra Trail Chiang rai ท SINGHA PARK CHIANGRAI Race Day 21-22 Oct 2017 120/60/30/15 Km รายละเอ ยดคร าวๆ อย างไม เป นทางการ 120 กม. ความช น 5,700 ม. 5 คะแนน 60 กม...   More info

วิ่ง : ลังกาหลวง 2017

22 Oct 05:00 - 18:00 22 Oct 05:00 - 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ. ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.
ว นท 22 ต ลาคม 2560 สถานท ดอยล งกาหลวง ระยะ 60 35 ก โลเมตร ต ดต อ https:/www.facebook.com/tetforthewild/ เป ดร บสม คร ว นท 15 พฤษภาคม 2560 ดอยล งกาหลวง LanKaLuang LKL2017 แนะ   More info

LKL 2017

22 Oct 06:00 - 21:00 22 Oct 06:00 - 21:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ. ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.
ข าวจาก TET for the Wild https:/www.facebook.com/tetforthewild/photos/a.1695451734066030.1073741828.1695427930735077/1873811792896689/?type 3&theater ระยะ 35 K 60 K ต ดตามรายละ   More info

การใช้ SketchUp และ Profile builderเขียนแบบก่อสร้าง 3D

27 Oct 09:00 - 29 Oct 17:00 27 Oct 09:00 - 29 Oct 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม
ขอเช ญอบรม การใช SketchUp และ Profile builder เข ยนแบบก อสร าง 3D และประมาณราคา ว นท 27-29 ต ลาคม 2569 จ.เช ยงราย บรรยายโดย อภ ส ทธ มากส วรรณ (ช างถ ก) ค าลงทะเบ ยน 3,500 3,900...   More info

One way by Manit Kantasak

05 Nov 10:00 - 03 Dec 19:00 05 Nov 10:00 - 03 Dec 19:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ขัวศิลปะ ขัวศิลปะ
Coming soon - น ทรรศการแสดงเด ยว ทางเด ยว โดย มาน ตย ก นทะส ก เป ดน ทรรศการว นอาท ตย ท 5 พฤศจ กายน 2560 เวลา 17.00 น. ว นท 5 พฤศจ กายน 3 ธ นวาคม 2560 ณ ห องแสดงงานช น 2 ข วศ...   More info

วิ่ง : Maesalong Trail 2017

11 Nov 00:00 - 12 Nov 00:00 11 Nov 00:00 - 12 Nov 00:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย
ว ง : MAESALONG TRAIL 2017 จ ดว นท : 11-12 พฤศจ กายน 2560 สถานท : แม สลอง, เช ยงราย ระยะทาง : 52K, 23K, 10K ราคา : N/A เวลาปล อยต ว : N/A ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท น เร วๆ   More info

A Happy Winter Trip 2017 at เจียงฮาย

11 Nov 09:00 - 12 Nov 13:00 11 Nov 09:00 - 12 Nov 13:00 - Chiang Rai Chiang Rai
เชียงราย เชียงราย
A Happy Winter Trip 2017 @ เจ ยงฮาย ทร ปฤด หนาว มาแล วนะคร บ ป น เราไปเท ยวก นท จ งหว ดเช ยงราย โดยเราได ร บการสน บสน น จาก ศ นย MG เช ยงราย ในการจ ดในคร งน คร บ โดยท พ กท   More info

The Forest by PE Seenam

11 Nov 10:00 - 14 Dec 19:00 11 Nov 10:00 - 14 Dec 19:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ขัวศิลปะ ขัวศิลปะ
Coming Soon The Forest by PE Seenam น ทรรศการผลงานจ ตรกรรม ว าด วยเร องราวและความงามของป าต นน ำ โดย เป ส น ำ น ทรรศการจ ดแสดง ว นท 11 พฤศจ กายน 14 ธ นวาคม 2560. ณ ห องแสดงงานช   More info

Singha Bangkok Airways Road Classic 2017

12 Nov 05:00 - 17:00 12 Nov 05:00 - 17:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai
ก จกรรมจ กรยานของชาวน กป นห วใจส งห เพ อให ท กคนได พ ส จน พล งใจของต วเอง ก บระยะทางว ดใจ บนเส นทางสวยงามของจ งหว ดเช ยงราย Singha Bangkok Airways Road Classic 2017 เป นการร วมม...   More info

Singha - Bangkok Airways Road Classic 2017

12 Nov 06:00 12 Nov 06:00 - Chiang Rai Chiang Rai
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai สิงห์ ปาร์ค เชียงราย Singha Park Chiangrai
ว นอาท ตย ท 12 พฤศจ กายน 2560 ก จกรรม Singha Bangkok Airways Road Classic 2017 ณ ส งห ปาร ค เช ยงราย ส งห ปาร ค เช ยงราย ร วมก บ สายการบ นบางกอก แอร เวย และ เคร อข ายชมรมจ กรยานจ...   More info

ครูบ้านนอกรุ่น 199 "ตชด.ห้วยกุ๊ก"

16 Nov 08:00 - 19 Nov 15:00 16 Nov 08:00 - 19 Nov 15:00 - Chiang Rai Chiang Rai
โรงเรียนตชดบ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จว. โรงเรียนตชดบ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จว.
คร บ านนอกร นท 199 ระหว างว นท 16-19 พฤศจ กายน 2560 ณ ศ นย การเร ยนร โรงเร ยน ตชด. บ านห วยก ก ต.ปอ อ.เว ยงแก น จ.เช ยงราย รายละเอ ยดก จกรรม http:/bannok.com/volunteers...   More info

ไร่ชาฉุยฟง ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว by ละไมทริป

17 Nov 20:30 - 19 Nov 23:30 17 Nov 20:30 - 19 Nov 23:30 - Chiang Rai Chiang Rai
ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาฉุยฟง
18-19 พย. 60 ละไมทร ป@ไร ชาฉ ยฟง ไร บ ญรอด ภ ช ฟ า ภ ช ดาว ผาต ง 17 พย. 60 20.30 น. เจอก นท ป มปตท. ว ภาวด หน าม.หอการค าไทย Google map : https:/goo.gl/maps/dbnN7xy4Dg42 18 พย...   More info

Thailandsturen November 2017

24 Nov 12:00 - 28 Nov 15:00 24 Nov 12:00 - 28 Nov 15:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Chiang Rai, Thailand Chiang Rai, Thailand
Nå har du igjen muligheten til å bli med på et uforglemmelig besøk til barnehjemmene vi støtter i Thailand. Dette blir det fjortende året og femtende gangen vi arrangerer en slik...   More info

วิ่ง : Xterra Nan Trail Run 2017

25 Nov 06:00 - 18:00 25 Nov 06:00 - 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Singha Park Chiangrai Singha Park Chiangrai
ว ง : Xterra Nan Trail Run 2017 จ ดว นท : 25 พฤศจ กายน 2560 สถานท : ส งห ปาร ค เช ยงราย ระยะ : 78 km (Ultra), 51.5 km, 26.5 km, 13.5 km, 3 km Fun run รายละเอ ยดเพ มเต มต ดตาม...   More info

Professional Skills for Yoga Teachers #2

25 Nov 15:00 - 27 Nov 18:00 25 Nov 15:00 - 27 Nov 18:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Ananda Yoveda Shala Chiangrai Ananda Yoveda Shala Chiangrai
หล กส ตร Professional Skills for Yoga Teachers Workshop 20 ช วโมง สำหร บคร โยคะ โดยคร ไกด (ดร.ฐ ตาร ย ไชยเศรษฐ) Ed.D, RYT200 หล กการและเหต ผล: ป จจ บ นด วยกระแสการต นต วด านส   More info

Singha Obstacle Run 10 - 2017

03 Dec 06:00 - 14:00 03 Dec 06:00 - 14:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Singha Park Chiangrai Singha Park Chiangrai
The 10th edition of The Singha Obstacle Run is coming. Stay tuned for registration! It is not about winning, it is about fun, teamwork and camaraderie Solo: 8 km. or 1 lap...   More info

Singha Obstacle Run 10 - 2017

03 Dec 07:00 - 12:00 03 Dec 07:00 - 12:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Singha Park Chiangrai Singha Park Chiangrai
Singha Obstacle Run 10 2017 Solo: 8 km. or 1 lap 700/800/900 THB 7:30 am Solo: 16 km. or 2 laps 800/950/1,100 THB 7:15 am Teams: 24 km. or 3 laps, Team consists of 4 runners...   More info

Certification - with Moëra Saule December 2017

09 Dec 10:00 - 16 Dec 14:00 09 Dec 10:00 - 16 Dec 14:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Chiang Rai, Thailand Chiang Rai, Thailand
Certification with Soul Coaching Trainer Moëra Saule Phone: 33 (0)664032009 Email: mailto:moera.saule@shapeyourownworld.com During this fabulous training, your will have the...   More info

ครูบ้านนอก201 ฅน-ป่า-กาแฟ

09 Dec 11:00 - 12 Dec 14:00 09 Dec 11:00 - 12 Dec 14:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ครูบ้านนอก ครูบ้านนอก
  More info

The Inspirations by Puttalak Dadsada

09 Dec 18:00 - 21:00 09 Dec 18:00 - 21:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ขัวศิลปะ ขัวศิลปะ
Coming soon The Inspirations น ทรรศการศ ลปะ โดย พ ทธร กษ ดาษดา ว นท 9 ธ นวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ณ ห องแสดงงานช น 2 ข วศ ลปะ เช ยงราย ไม นานมาน ฉ นร ส กว าการท ฉ นได พบก บผ คนฉ...   More info

Self Compassion and The Portal of the Heart - December 2017

19 Dec 09:00 - 21 Dec 16:00 19 Dec 09:00 - 21 Dec 16:00 - Chiang Rai Chiang Rai
New Life Foundation New Life Foundation
This retreat will be held at the New Life Foundation, Chiang Rai, Northern Thailand. It will cost 3000 thai baht that includes thje retreat,food and accommodation. To book contact...   More info

W L T / ดูดาวดอยสะโง้ / วันที่ 23-24 ธ.ค. 60 / ราคา 2,700 บาท

22 Dec 20:00 - 24 Dec 23:00 22 Dec 20:00 - 24 Dec 23:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ดอยสะโง้ at สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน ดอยสะโง้ at สามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนสามแผ่นดิน
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 6

23 Dec 18:00 - 21:00 23 Dec 18:00 - 21:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ขัวศิลปะ ขัวศิลปะ
น ทรรศการข วศ ลปะ คร งท 6 เช ยงรายเม องศ ลปะ โดย ศ ลป นสมาคมข วศ ลปะ เป ดน ทรรศการว นเสาร ท 23 ธ นวาคม 2560 เวลา 18.00 น. น ทรรศการจ ดแสดง 23 ธ นวาคม 2560-30 ม นาคม 2561 ณ   More info

A Three Country Christmas

24 Dec 18:00 - 22:00 24 Dec 18:00 - 22:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort
You are invited to a warm festive feast. Immerse yourself in local culture with a dance performance from an Akha hill tribe family. Hilltop eggnog and mulled wine, a poolside...   More info

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 202 "ฮอด เชียงใหม่"

29 Dec 10:00 - 01 Jan 13:00 29 Dec 10:00 - 01 Jan 13:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ครูบ้านนอก ครูบ้านนอก
คร บ านนอกร นท 202 2ป 2เด อน 4ว น ฉ นมาทำอะไรท น ห องเร ยนเคล อนท บ านดอยแอก โรงเร ยนนาคอเร อ ต.นาคอเร อ อ. ฮอด จ. เช ยงใหม ระหว างว นท 29 ธ นวาคม 2560 1 มกราคม 2561 กำหนดการเต...   More info

A Golden Triangle New Year

31 Dec 18:30 - 01 Jan 00:00 31 Dec 18:30 - 01 Jan 00:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort
Ring in 2018 with a majestic celebration of northern Thai rituals, exquisite flavours and dazzling performances. Countdown to 2018 as fireworks light up over the jungle and a live...   More info

ทริป ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

05 Jan 20:00 - 08 Jan 05:00 05 Jan 20:00 - 08 Jan 05:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ภูชี้เดือน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ภูชี้เดือน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ขออน ญาตแอดม นค ะ ชวนเพ อนเท ยวแบบก งหารเฉล ย ร บสมาช ก 9 คน ทร ป 2 ว น 3 ค น ทร ป ภ ช ฟ า ดอยผาต ง ภ ช ดาว ภ ช เด อน อ.เว ยงแก น จ.เช ยงราย เด นทางโดยรถต 9 ท น ง ว นศ กร ท 5...   More info

มหกรรมวันเด็ก "สองวัย" มูลนิธิกระจกเงา 2561

11 Jan 09:00 - 14 Jan 16:00 11 Jan 09:00 - 14 Jan 16:00 - Chiang Rai Chiang Rai
ครูบ้านนอก ครูบ้านนอก
ว นเด กป 2561 น เราจ งต องการสร างพ นท ของการเร ยนร ส การเป ดประต ใจ เพ อให ผ คน ท กเพศ ท กว ย ได ทำความเข าใจเก ยวก บความต างแห งว ยอย างสร างสรรค รวมถ งการเน นย ำถ งส งซ งท กค   More info

Shamanic Yoga Retreat in Thailand

15 Jan 17:00 - 22 Jan 09:00 15 Jan 17:00 - 22 Jan 09:00 - Chiang Rai Chiang Rai
Museflower Retreat & Spa Museflower Retreat & Spa
This is your invitation to join me for a magical experience in THAILAND! Do you feel like this can’t be all there is, like there is something missing? Like everything is a...   More info

วิ่ง : Chiang Rai Half Marathon 2018

11 Mar 05:00 - 08:00 11 Mar 05:00 - 08:00 - Chiang Rai Chiang Rai
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.); CRRU (Chiang Rai Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.); CRRU (Chiang Rai Rajabhat University)
ว ง : Chiang Rai Half Marathon 2018 จ ดว นท : 11 ม นาคม 2561 สถานท : มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย, เช ยงราย ระยะทาง : 21K, 10K, 5K ราคา : 600บาท, 450บาท, 350บาท รายละเอ ยดเพ มเต ม...   More info


© 2017 Siguez