การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2560

26 Feb 08:00 - 05 Mar 18:30 26 Feb 08:00 - 05 Mar 18:30 - Chiang Mai Chiang Mai
Political Science, CMU Political Science, CMU
  More info

ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

14 Mar 08:00 - 12:00 14 Mar 08:00 - 12:00 - Chiang Mai Chiang Mai
Political Science, CMU Political Science, CMU
การปฐมน เทศและช แจงรายละเอ ยดการจ ดการเร ยนการสอนในกระบวนว ชาการเร ยนร ผ านก จกรรม (140105) ว นท 28 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 12.00 น. ณ ห องประช ม 50 ป อาคารร ฐศาสตร ฯ ขอให   More info


© 2018 Siguez