ทัวร์ปากีสถาน autumn : 17-28 Oct / 19-30 Oct 2018

ทัวร์ปากีสถาน autumn : 17-28 Oct / 19-30 Oct 201817 Oct 19:00 - 28 Oct 06:25 - Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"

Route

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – อิสลามาบัด
16.00 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4-5 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย นำท่านเช็คอิน โหลดกระเป๋าสัมภาระ
18.45 น. เดินทางสู่อิสลามาบัดด้วยเที่ยวบิน TG 349 บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.20 น. ถึง อิสลามาบัด หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม ใกล้กับสนามบินที่พัก HILL VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว (มี Wi-Fi)

วันที่สอง อิสลามาบัด – เริ่มต้นคาราโครัมไฮเวย์ – เมืองชีลาส
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง Chilas โดยรถ วันนี้จะนั่งรถระยะไกลสุดนะคะ (จากประสบการณ์ในการเดินทาง..เราไม่ใช้การบินเข้าภายในประเทศ เนื่องจากหากไม่ใช่ในช่วงฤดูร้อน มิ.ย.-ก.ย. โอกาสที่เครื่องบินมีโอกาสยกเลิกบินถึง 70 % เนื่องจากก่อนถึงสนามบินมีภูเขาสูง 7,000-8,000 เมตรล้อมรอบก่อนลดระดับลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากที่จะนำเครื่องบินลงคะ)
วันนี้เป็นการเริ่มต้นเดินทางบนถนนที่สูงที่สุดในโลกคาราโครัมไฮเวย์ // หรือ ถ้าหากเราตรวจสอบว่าเส้นทาง Naran สามารถเดินทางไปได้ ไม่มีหิมะตกค้างในช่วงจุดสูงสุดของเส้นทางคือ 4,170 เมตร Babusar pass เราจะใช้เส้นทาง Naran นั้นแทน เพราะระยะทางสั้นกว่าทางคาราโครัมไฮเวย์ ถึง 4-6 ชั่วโมง ระหว่างทางนำท่านแวะซื้อผลไม้
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) มื้อนี้อาจจะรับประทานอาหารกลางวันช้าหน่อยนะคะ แนะนำให้เตรียมพกขนมว่างติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง ทางทีมงานเราจะมีขนมว่างไว้ค่อยบริการ
ค่ำๆ ถึงเมืองชีลาส รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม SHANGRILA CHILAS HOTEL (ไม่มี Wi-Fi)

วันที่สาม Chilas – Gilgit – Gargah Buddha - Gakuch
เข้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
หลังอาหารนำท่านเช็คเอาท์ เดินทางสู่ Gilgit ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ แนวเทือกเขาคาราโครัมอันยิ่งใหญ่ จากนั้นเดินทางต่อระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวยอดเขา Nanga Pharbat จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์เส้นเดิม ผ่านจุดตัดของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคาราโครัม และ เทือกเขาฮินดูกูช แวะชมและถ่ายภาพที่จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง คือ เทือกคาราโครัม , เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย โดยมีแม่น้ำกิลกิตและแม่น้ำ Indus ไหลมาบรรจบกันก่อเกิดเป็นแม่น้ำ Indus อีกครั้ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง Gilgit
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ Gilgit
บ่ายๆ หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมพระพุทธรูป Gargah Buddha แกะสลักที่เมือง Gilgit สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง Gakuch ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
เย็น นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหาร จากนั้นอิสระพักผ่อน
ที่พัก โรงแรม GREEN PALACE (มี Wi-Fi)

วันที่สี่ : Ghizer Valley - Gupis – Khalti Lake - Phandur Valley – Gahkuch
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
07.00 น. หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางเที่ยวและถ่ายภาพ ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ Ghizer Valley ผ่านเมือง Gupis โดยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส กับต้นผลไม้ต่างๆ เช่น แอปปริคอท , เชอร์รี่ , แอปเปิ้ล เปลี่ยนสีเป็นสีส้ม สีแดง สีเหลือง ทั้งหุบเขา พร้อมกับวิวสายน้ำ พร้อมแนวเทือกเขาฮินดูกูช อันยิ่งใหญ่ ถึงทะเลสาบ Khalti อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นไปเที่ยวและถ่ายภาพที่ Phandur Valley ชม ทะเลสาบ Phandur Lake อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ PTDC HOTEL
หลังอาหารเดินทางไปยัง Phandur Valley เที่ยวชมหมู่บ้าน และ ถ่ายภาพต้นผลไม้ หลากสีสัน มากมายใช้เวลาเที่ยวประมาณครึ่งวัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมายัง Gahkuch
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม GREEN PALACE (มี Wi-Fi)

วันที่ห้า : Gahkuch - Gilgit – Rakaposhi view point - Karimabad – Baltit Fort – Main Barza Road – Karimabad - Hunza Valley
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10)
หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางจาก Gahkuch มายัง Hunza valley ระหว่างทางแวะชมวิว ธารน้ำแข็ง Rakaposhi และแวะจิบชา ที่ Rakaposhi view point
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) ที่ Gilgit
จากนั้นเดินทางต่อสู่ Karimabad ถึง Karimabad นำท่านเดินถ่ายรูปในถนน main ใน คาริมมาบัด ชมป้อมปราการ Baltit fort อิสระถ่ายภาพ รอแสงเย็นกันที่ Baltit fort
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HUNZA SERANA INN (มี Wi-Fi)

วันที่หก : ทะเลสาบ Attabad – พิเศษนำท่านล่องเรือ – Hussaini Suspension Bridge - Passu Glacier – Passu
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายแสงเช้าตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 13)
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป ถ่ายภาพ ธารน้ำแข็ง Passu glacier โดยผ่าน ทะเลสาบ Attabad แวะถ่ายภาพทะเลสาบ และ ล่องเรือชมทะเลสาบ Attabad ประมาณ 30-45 นาทีเพื่อชมทะเลสาบ หลังล่องเรือเสร็จนำท่านเดินทางต่อ เราจะผ่านหมู่บ้าน Gulmit และ แวะไปถ่ายภาพ สะพานแขวน Hussaini Suspension Bridge สมควรแก่เวลาเดินทางต่อโดยเปลี่ยนเป็นรถตู้เล็กไปถ่ายภาพ ธารน้ำแข็ง Passu Glacier
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14) ที่ทะเลสาบ Borith Lake
หลังอาหารนั่งรถต่อไปยังจุดเริ่มเทรคไปชม Passu Glacier ระยะสั้นประมาณ 1.5 กิโลเมตร แต่คุ้มค่ากับการเดินทางมาชมธารน้ำแข็ง Passu สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยัง Passu village เข้าโรงแรม
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 15) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม SARAI HOTEL (ไม่มี Wi-Fi)

วันที่เจ็ด : Passu – Passu village - Butula Lake – Khunjerab Pass - Hunza - Eagle’s nest
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 16)
หลังอาหารนำท่านเดินไปถ่ายภาพ Passu Village หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักดีค่ะ เห็นวิวของ Passu peak จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปทะเลสาบ Butula Lake ใกล้ๆ กับหมู่บ้าน Passu สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพธารน้ำแข็ง Passu และ Passu village จากถนน Karakurum Highway
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17) ที่เมือง Sost
หลังอาหารเดินทางไปยัง Khunjerab Pass ต่อค่ะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ Hunza
เย็น นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก Eagle Nest รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 18) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถถ่ายดาวยามค่ำคืน ได้ที่จุดชมวิว ที่อยู่ใกล้ Eagle Nest
ที่พัก โรงแรม EAGLE NEST RESORT (มี Wi-Fi)

วันที่แปด : Hunza – Nagar Valley – Hopper Valley - Altit Fort - Eagle Nest Hunza
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายภาพแสงเช้าตามอัธยาศัย โดยจุดชมวิวนี้ท่านจะสามารถเห็นยอดเขาต่างๆ มากมายรายล้อมเกือบ 360 องศา เช่น ยอด Rakaposhi , ยอด Lady Finger , ยอด Diran , ยอด Golden Peak , ยอด Ultra I , ยอด Ultra II และ ยอดอื่นๆ ความสูง 6,000 – 8,000 เมตร รายล้อมหุบเขา Hunza valley สวยงามน่าประทับใจจริงๆค่ะ จากนั้นมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 19) หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง Nagar Valley โดยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรถคันเล็ก ในส่วนของฝั่ง Nagar เราจะได้เห็น Hunza valley ในอีกฝั่งหนึ่ง ถ่ายรูปกันใน Nagar Valley นำท่านเดินทางถ่ายภาพ ที่ Hopper Valley นำท่านชม ธารน้ำแข็ง Hopper วิวระหว่างทางสวยไม่แพ้ที่อื่นๆ เลยค่ะ
กลางวัน กลับมา รับประทานอาหารกลางวันที่ฮุนซ่า (มื้อที่ 20)
บ่าย นำท่านเดินทางไปถ่ายภาพที่ Nagar Valley ข้ามไปอีกฝั่งที่เห็น Hunza Valley จากนั้นนำท่านกลับมาชมป้อมปราการ Altit fort อิสระถ่ายภาพ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ Eagle ‘s nest
16.00 น. กลับมาถ่ายแสงเย็นที่จุดชมวิว Eagle nest รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 21) หลังอาหารอิสระพักผ่อน
ที่พัก โรงแรม EAGLE NEST RESORT (มี Wi-Fi)

วันที่เก้า : Hunza - Besham
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้าหน่อยนะคะ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 22) หลังอาหารเช้าออกเดินทางพร้อมอำลา Hunza valley
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23) ที่โรงแรม Shangrila Chilas
บ่าย เดินทางต่อไปยังเมืองเบชาม (ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง)
**หมายเหตุ** หากเช็คเส้นทาง Naran ว่าสามารถเดินทางไปได้ คืนนี้เราจะกลับไปพักที่โรงแรม ใน อิสลามาบัดได้ทันค่ะ หรือ เส้นทาง Naran เดินทางไม่ได้ เราจะต้องพักค้างคืนที่เมือง Besham คะ
ค่ำ ถึงเมืองเบชาม เข้าพักที่โรงแรม PTDC (เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในแถบนั้น มี Wi-Fi) รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 24) ที่ห้องอาหารของโรงแรม และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม PTDC HOTEL (มี Wi-Fi)

วันที่สิบ : Besham – Taxila - มัสยิด Faisal – อิสลามาบัด – กรุงเทพฯ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 25)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางต่อ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 26) ที่ร้านอาหาร
บ่ายๆ นำท่านเดินทางต่อชม เมืองโบราณ ตักศิลา (Taxila ) เป็นเมืองที่ได้รับมรดกโลก อายุกว่า 3000 ปี เมื่อเปิดตำราพุทธศาสนา เช่น ชาดกและพระสูตรต่างๆ หรือแม้แต่นิทานพื้นบ้าน คาดว่าชื่อเมือง ตักศิลา น่าจะเป็นที่เคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง โดยเมืองดังกล่าวโดดเด่นในฐานะแหล่งศิลปวิทยาการของชมพูทวีปยุคโบราณ ดังจะเห็นจากการที่มีบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาหลายท่านเป็นบัณฑิตจากสถาบันแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจ้าปเสนธิโกศล ผู้ปกครองแคว้นโกศล ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์อัครศาสนูปถัมภกของพุทธศาสนา หรือแม้แต่มหาโจรองคุลีมาล ผู้ซึ่งต่อมาดวงตาได้เห็นธรรมและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชื่อเสียงในด้านนี้เองทำให้ตักศิลากลายเป็นเสมือนเมืองในตำนาน ปัจจุบันตักศิลาอยู่ในเขตราวัณปิณฑีของมณฑลปัญจาบของปากีสถาน และอยู่ห่างจากกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวง ออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพียงประมาณ 30 กิโลเมตร แม้ว่าปัจจุบันตักศิลาอาจเป็นเพียงตำนาน แต่ความสำคัญในฐานะเป็นจุดนัดพบทางวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก รวมถึงความรุ่งเรืองในด้านศิลปวิทยาการและความสำคัญทางด้านพุทธศาสนา จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่ มัสยิด Faisal Mosque เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านมารับประทานอาหารค่ำ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 27)
19.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสลามาบัด
23.30 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG 350
วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ
06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


Past Events

ทัวร์ปากีสถาน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 19 - 30 Oct 18

19 Oct 19:00 - 30 Oct 06:25 19 Oct 19:00 - 30 Oct 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
สอบถามรายการเด นทางได ท บร ษ ท ทร ปด ด ดอทคอม 021753295-6 Line : ammarch09 Skype : ammarch09@hotmail.com email : : ammarch09@gmail.com WhatsApp...   More info

ทัวร์ปากีสถาน Autumn 20 Oct - 1 Nov 18 : Skardu - Hunza

20 Oct 19:00 - 01 Nov 06:25 20 Oct 19:00 - 01 Nov 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
ว นท หน ง 20 ต.ค. 61 : กร งเทพ อ สลามาบ ด 16.00 น. พบก นท สนามบ นส วรรณภ ม ช น 4 ประต 4-5 เคาท เตอร D สายการบ นไทย นำท านเช คอ น โหลดกระเป าส มภาระ 19.00 น. เด นทางส อ สลามาบ ดด...   More info

ทัวร์ปากีสถาน Autumn ช่วงพีค 27 Oct - 6 Nov 2018

27 Oct 00:00 - 06 Nov 06:25 27 Oct 00:00 - 06 Nov 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
27 ต.ค. 6 พ.ย. 61 : ช วงน เป นช วงท Hunza Valley ม ส ส นสวยงามท ส ดแล วคะ สอบถามรายการเด นทางได ท บร ษ ท ทร ปด ด ดอทคอม 021753295-6 Line : ammarch09 Skype : ammarch09@hotmail...   More info


© 2018 Siguez