STI Forum & Outstanding Technologist Awards 2017

19 Oct 09:00 - 16:30 19 Oct 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
STI Forum and Outstanding Technologist Awards 2017 ภายใต ห วข อ Co-Creating the Future นว ตกรรมแบบเป ด (Open Innovation) เป นกระบวนท ศน ใหม ท สร างให องค กรเป ดร บและแลกเปล ย   More info

งานแต่งงาน พิธีฉลองมงคลสมรส คุณaey-คุณgong

05 Nov 16:00 - 22:00 05 Nov 16:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
  More info

งานแต่งงาน พิธีฉลองมงคลสมรส คุณaum-คุณmind

12 Nov 16:00 - 22:00 12 Nov 16:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
  More info

TMA DAY 2017 : Business Context in the Speedy World

30 Nov 08:30 - 16:30 30 Nov 08:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
เม อโลกธ รก จเปล ยน .... องค กรของท านม การปร บต วอย างไร ? TMA DAY 2017: Business Context in the Speedy World เวท ส มมนาสำค ญ . . . ท จะตอบโจทย การบร หารจ ดการธ รก จท ครอบคล ม...   More info

งานแต่งงาน พิธีหมั้นหมาย+พิธีฉลองมงคลสมรส k.Chonticha&k.supan

03 Dec 06:00 - 22:00 03 Dec 06:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
  More info

งานแต่งงาน พิธีฉลองมงคลสมรส k.Pla & k.Derrick

09 Dec 06:00 - 13:00 09 Dec 06:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
  More info

งานแต่งงาน พิธีหมั้นหมาย

11 Mar 06:00 - 13:00 11 Mar 06:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
  More info


© 2017 Siguez