Past Events

เปลี่ยนแล้วรวย : ฟังแล้วรวย ตอน คิดให้ครบก่อนทำธุรกิจ

16 Dec 13:00 - 16:00 16 Dec 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Thailand Creative & Design Center(TCDC) Thailand Creative & Design Center(TCDC)
เปล ยนแล วรวย : ฟ งแล วรวย ตอน ค ดให ครบก อนทำธ รก จ หล งจากท ฝ ายพ ฒนาธ รก จสร างสรรค TCDC ได จ ดบร การให คำปร กษาทางด านธ รก จ ด วยความค ดสร างสรรค มาระยะหน ง ทำให ทราบว า ม ผ...   More info


© 2017 Siguez