หลักสูตร การจ่ายค่าจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

17 Oct 09:00 - 16:00 17 Oct 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร การจ ายค าจ าง การจ ดทำส ญญาจ าง ให ถ กต องตามกฎหมายแรงงาน 17 ต ลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10   More info

หลักสูตร Perfect Eng Email Writing

18 Oct 09:00 - 16:30 18 Oct 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร Perfect Eng Email Writing 18 ต ลาคม 2560 เวลา 09:00-16:30 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903...   More info

หลักสูตร การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency

19 Oct 09:00 - 16:00 19 Oct 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร การประเม นผลงาน บนฐาน KPI & Competency (Performance Appraisal) 19 ต ลาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด...   More info

หลักสูตร ภาษีอากรสำหรับค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

09 Nov 09:00 - 16:30 09 Nov 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร ภาษ อากรสำหร บค าจ างและสว สด การพน กงาน 9 พฤศจ กายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 4,500 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0-2338-3705...   More info

หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

15 Nov 09:00 - 16:00 15 Nov 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร การบร หารผลงานเช งกล ย ทธ 15 พฤศจ กายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313...   More info

หลักสูตร การบริหารผลงานที่เหนือชั้น

16 Nov 09:00 - 16:00 16 Nov 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร การบร หารผลงานท เหน อช น 16 พฤศจ กายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903...   More info

หลักสูตร Business English for Purchasing

22 Nov 09:00 - 16:30 22 Nov 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร Business English for Purchasing 22 พฤศจ กายน 2560 เวลา 09:00-16:30 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0-2338-3705-7, 08...   More info

หลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ

24 Nov 09:00 - 16:00 24 Nov 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร บร หารการเปล ยนแปลงส ความสำเร จ 24 พฤศจ กายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0-2338-3705-7, 08...   More info

หลักสูตร ผู้นำ สื่อสารอย่างไรให้ทีมพร้อมใจทำงานสู่ความสำเร็จ

28 Nov 09:00 - 16:00 28 Nov 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Siam at Siam Design Hotel Bangkok Siam at Siam Design Hotel Bangkok
หล กส ตร ผ นำ ส อสารอย างไรให ท มพร อมใจทำงานส ความสำเร จ 28 พฤศจ กายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมสยาม@สยาม อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0...   More info


© 2017 Siguez