หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000

19 Mar 09:00 - 16:00 19 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 19 ม นาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10...   More info

หลักสูตร การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศและการปรากฏตัวผ่านสื่อ

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การเป นพ ธ กร ผ ประกาศและการปรากฏต วผ านส อ 21 ม นาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร...   More info

หลักสูตร การบริหารด้วยจุดแข็ง สำหรับองค์กร ยุค 4.0

23 Mar 09:00 - 16:00 23 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การบร หารด วยจ ดแข ง สำหร บองค กร ย ค 4.0 23 ม นาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด...   More info

หลักสูตร การวางแผนพัฒนารายบุคคลให้ได้ผลจริง ตอบโจทย์องค์กร

26 Mar 09:00 - 16:00 26 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การวางแผนพ ฒนารายบ คคลให ได ผลจร ง ตอบโจทย องค กร 26 ม นาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต...   More info

หลักสูตร Design Thinking for Service Business

28 Mar 09:00 - 16:00 28 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร Design Thinking for Service Business 28 ม นาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 10,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10...   More info

BCCT Multi-Chambers Lunch (Minister of Tourism and Sports)

28 Mar 12:00 - 14:00 28 Mar 12:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
BCCT would like to invite you to BCCT Multi-Chambers Lunch with Minister of Tourism and Sports. Mr. Weerasak Kowsurat, the newly appointed Minister will discuss the main...   More info

หลักสูตร บริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เกิด High Impact

30 Mar 09:00 - 16:00 30 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร บร หารงานโฆษณาและประชาส มพ นธ ให เก ด High Impact 30 ม นาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,500 บาท สม คร 3 ท านข นไปต...   More info

หลักสูตร การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency

03 Apr 09:00 - 16:00 03 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การประเม นผลงาน บนฐาน KPI & Competency (Performance Appraisal) 3 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท...   More info

หลักสูตร เทคนิค “การดึงศักยภาพ”ของ “ทีมงาน” เพื่อผลสำเร็จของงาน

04 Apr 09:00 - 16:00 04 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร เทคน ค การด งศ กยภาพ ของ ท มงาน เพ อผลสำเร จของงาน 4 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต...   More info

ASEAN Sundowners

04 Apr 18:00 - 21:00 04 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
Join us on Wednesday 4 April 2018 for the ASEAN Sundowners. AustCham would also like to extend an invitation to members from ASEAN chambers in Thailand to join us for a...   More info

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและ Hr ต้องรู้

19 Apr 09:00 - 16:00 19 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร กฎหมายแรงงานท เจ าของก จการ ผ บร หารและ HR ต องร 19 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 6,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต...   More info

Wedding Trio At Pullman G Silom K.Ploy

21 Apr 18:00 - 21:00 21 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
  More info

หลักสูตร การโค้ชจากจุดแข็งด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

23 Apr 09:00 - 16:00 23 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การโค ชจากจ ดแข งด วยจ ตว ทยาเช งบวก 23 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10   More info

หลักสูตร การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

24 Apr 09:00 - 16:00 24 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ 24 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10 โทร: 0...   More info

หลักสูตร Effective Business English Presentation Skills

25 Apr 09:00 - 16:00 25 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร Effective Business English Presentation Skills 25 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค...   More info


© 2018 Siguez