อบรมรถยก “ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน (18 ชม.)”

25 Dec 08:30 - 27 Dec 16:30 25 Dec 08:30 - 27 Dec 16:30 - Bangkok Bangkok
ศูนย์ฝึกอบรมรถยก&เครน PPN:Forklift&Crane Training Center. ศูนย์ฝึกอบรมรถยก&เครน PPN:Forklift&Crane Training Center.
ผ ควบค มรถยกส นค าขนาดไม เก น 10 ต น (18 ชม.) Certificate จาก สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงาน 13 กร งเทพมหานคร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ร นท 1 ฝ กอบรม 3 ว น ระหว างว นท 01-03 พ.ย. 2560 ร นท...   More info


© 2017 Siguez