Past Events

Siamese Cats Live in Bangkok

24 Jun 19:00 - 23:30 24 Jun 19:00 - 23:30 - Bangkok Bangkok
PLAY YARD by Studio Bar PLAY YARD by Studio Bar
Siamese Cats Live in Bangkok Seen Scene Space เอาใจสาวก Asian Music ก นอ กคร ง คราวน จะพาท กคนไปพบก บวง Indie ร นเก าส งตรงจากเม องโตเก ยว ประเทศญ ป นอย าง シャムキャッツ SIAMESE CATS   More info


© 2019 Siguez