การพัฒนาสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : โอกาสและความท้าทาย

การพัฒนาสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : โอกาสและความท้าทาย14 Jul 08:30 - 16:00 - Bangkok
NIDA Thailand

Route
Past Events

NIDA Suratthani Reunion

23 Jun 17:30 - 22:30 23 Jun 17:30 - 22:30 - Bangkok Bangkok
NIDA Thailand NIDA Thailand
ขอเร ยนเช ญ ศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ น คณะร ฐประศาสนศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ศ นย การศ กษาจ งหว ดส ราษฎร ธาน ร วมงานน ด าส มพ นธ คร งท 21 ประจำป 2561 . ว นเสาร ท 23 ม ถ   More info


© 2018 Siguez