การพัฒนาสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : โอกาสและความท้าทาย

การพัฒนาสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : โอกาสและความท้าทาย14 Jul 08:30 - 16:00 - Bangkok
NIDA Thailand

Route
Past Events

เรียนต่อ: ปโท NIDA เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

20 Apr 09:00 - 16:00 20 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
NIDA Thailand NIDA Thailand
หล กส ตรเศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเศรษฐศาสตร ธ รก จ Master of Economics Program (Business Economics) ประกาศร บสม ครน กศ กษาหล กส ตรเศรษฐศาสตร ธ รก จ ภาคพ เศษ กล มเร ยนว นจ นทร ศ กร   More info

Wisdom Market

24 May 08:30 - 16:30 24 May 08:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
NIDA Thailand NIDA Thailand
Wisdom Market งานน ขา shop สายบ ญ ห ามพลาดเด ดขาด!!! ผ ให : ใครท ม ของด ๆเด ดๆ ท ไม ได ใช สนใจจะมาร วมทำบ ญ ใน Wisdom Market เอามาไว ให ท คณะได ภายใน 31 ม นาคม 2561 น ตามรายละเอ...   More info

The 7th ICADA 2018 - SSIS

31 May 12:00 - 02 Jun 12:00 31 May 12:00 - 02 Jun 12:00 - Bangkok Bangkok
NIDA Thailand NIDA Thailand
Update : Abstract submission dued date has been extended to April 30, 2018 The 7th ICADA 2018 SSIS (The Seventh International Conference on Advancement of Development...   More info

เรียนต่อ: ปโท NIDA เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

15 Jun 09:00 - 15:00 15 Jun 09:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
NIDA Thailand NIDA Thailand
หล กส ตรเศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเศรษฐศาสตร ธ รก จ Master of Economics Program (Business Economics) ประกาศร บสม ครน กศ กษาหล กส ตรเศรษฐศาสตร ธ รก จ ภาคพ เศษ กล มเร ยนว นจ นทร ศ กร   More info

NIDA Suratthani Reunion

23 Jun 17:30 - 22:30 23 Jun 17:30 - 22:30 - Bangkok Bangkok
NIDA Thailand NIDA Thailand
ขอเร ยนเช ญ ศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ น คณะร ฐประศาสนศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ศ นย การศ กษาจ งหว ดส ราษฎร ธาน ร วมงานน ด าส มพ นธ คร งท 21 ประจำป 2561 . ว นเสาร ท 23 ม ถ   More info


© 2018 Siguez