Capital Expenditure

31 Oct 09:00 - 01 Nov 16:00 31 Oct 09:00 - 01 Nov 16:00 - Bangkok Bangkok
Le Méridien Bangkok Le Méridien Bangkok
การขยายการลงท นม ความสำค ญต อการเต บโตขององค กร ไม ว าจะเป นการซ อก จการ ขยายการลงท นส ต างประเทศ การเพ มเสายการผล ต หร อการซ อเคร องจ กรทดแทน ซ งป จจ ยสำค ญในการต ดส นใจของฝ ายบร...   More info

งานแต่งคุณจี๋ &คุณจ๊อบ

05 Nov 11:00 - 14:00 05 Nov 11:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa
ร ปแบบวง Quartet...   More info

Financial Analysis for Strategic Planning

16 Nov 09:00 - 17 Nov 16:00 16 Nov 09:00 - 17 Nov 16:00 - Bangkok Bangkok
Le Méridien Bangkok Le Méridien Bangkok
การวางแผนเช งกลย ทธ ในป จจ บ นเน นความสำค ญของล กค าและตลาด โดยละเลยความสำค ญของข อม ลบ ญช และการเง น ส งผลให แผนนกลย ทธ ล มเหลว หร อไม สามารถนำไปใช ได อย างม ประส ทธ ผล ประโยช   More info


© 2017 Siguez