การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Manage

23 Mar 09:00 - 16:00 23 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
การส อสารและการจ ดการภาวะว กฤต (Communication and Crisis Management) ว นท 23 ม นาคม 2561 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนว ภาวด ร งส ต กร งเทพฯ ว ทยากร อาจารย ส ก...   More info

เปิดรับสมัคร หลักสูตรไคเซ็นสำหรับสำนักงาน 02 เมษายน 2561

02 Apr 09:00 - 16:00 02 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
หล กส ตร ไคเซ น สำหร บสำน กงาน (Office Kaizen) ว นท 2 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok ถนนส ทธ สาร-ว ภาวด กร งเทพฯ สถานท อาจม การเปล ยนแปลง อาจารย...   More info


© 2018 Siguez