เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร The Professional Trainer

19 Dec 09:00 - 20 Dec 16:00 19 Dec 09:00 - 20 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
หล กส ตร The Professional Trainer การเป นว ทยากรม ออาช พ ว นท 19-20 ธ นวาคม 2560 เวลา 9.00 น. 16.00 น. Gold Orchid Bangkok ถนนว ภาวด ส ทธ สาร กร งเทพฯ Promotion ลดพ เศษรอบส ดท...   More info

การสื่อสารทรงพลัง Powerful Communication

20 Dec 09:00 - 16:00 20 Dec 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
ส อสารอย างไรให ทรงพล ง .. มากล นด วยเสน ห เต มเป ยมก บความร ท ได ร บ ก บส มมนาเน นปฏ บ ต หล กส ตรน ตอบโจทย ให ก บท กองค กร ด วย Great Speaker ค ณภาพ ประสบการณ น บไม ถ วน ขอแนะ   More info

เรียนเชิญสัมมนาหลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต

21 Dec 09:00 - 16:00 21 Dec 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
การส อสารและการจ ดการภาวะว กฤต (Communication and Crisis Management) ว นพฤห สบด ท 21 ธ นวาคม 2560 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนว ภาวด ร งส ต กร งเทพฯ สม คร 4...   More info

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา First Aid-Basic Life Support 2015

25 Dec 09:00 - 16:00 25 Dec 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
การปฐมพยาบาลและก ช พเบ องต น First Aid Basic life support 2015 ว นพ ธท 29 พฤศจ กายน 2560 เวลา 9.00 น. 16.00 น. Arize Hotel Sukhumvit ถนนส ข มว ท กร งเทพฯ ใกล BTS สถาน พร อมพงษ (   More info


© 2017 Siguez