วิ่ง : วิ่งสร้างเมือง 2018 Run for Better City

25 Feb 05:00 - 08:00 25 Feb 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
ว ง : ว งสร างเม อง 2018 Run for Better City จ ดว นท : 25 ก มภาพ นธ 2561 สถานท : หน าคณะสถาป ตย จ ฬาฯ ระยะทาง : 10K , 5K , 2.5K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเร วๆน ต ดต...   More info

วิ่งสร้างเมือง 2018

25 Feb 06:00 - 09:00 25 Feb 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
ว งสร างเม อง 2018 10/5/2.5 km ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Run4BetterCity ท มา: ว งสร างเม อง https...   More info


© 2017 Siguez