Past Events

Eastbourne x Canon หิ้วกล้องปั่นท่องบางกะเจ๊า

26 May 10:00 - 18:00 26 May 10:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Eastbourne Camera - อีสบอนน์ Eastbourne Camera - อีสบอนน์
คร งแรกสำหร บแฟนอ สบอนน ท ม กล อง Canon อย ในม อ ก บการอบรมถ ายภาพนอกสถานท ภายใต คอนเซ ป ห วกล อง ป นท อง บางกะเจ า ทร ปถ ายภาพท ครบค นท งทฤษฏ ปฏ บ ต และความสน กส ดประท บใจ ใ   More info


© 2018 Siguez