Bacardi House Party presents DJ BL3ND

07 Dec 21:00 - 08 Dec 02:00 07 Dec 21:00 - 08 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
DEMO DEMO
Bacardi House Party presents DJ BL3ND at DEMO ว นพฤห สบด ท 7 ธ นวาคมน ท เดโม เตร ยมพบก บ DJ BL3ND ก บหน ากากท เป นเอกล กษณ และการม กซ เพลงในสไตล EDM และ Electro House ส ดม นส ท...   More info


© 2017 Siguez