สัมภาษณ์ตรง Middlesex University, London

08 Nov 11:00 - 13:00 08 Nov 11:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Brilliant Life เรียนต่อต่างประเทศ Brilliant Life เรียนต่อต่างประเทศ
ส มภาษณ ตรงก บเจ าหน าท จาก Middlesex University, London บ นตรง ส มภาษณ น กเร ยน สม ครเร ยนร ผลท นท พร อมตอบคำถามเก ยวก บมหาว ทยาล ย คอร สเร ยน และท นการศ กษา ว นพ ธท 8 พฤศจ กาย   More info

สัมภาษณ์ตรง Oxford Brookes University

08 Nov 14:30 - 16:00 08 Nov 14:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Brilliant Life เรียนต่อต่างประเทศ Brilliant Life เรียนต่อต่างประเทศ
ส มภาษณ ตรงก บเจ าหน าท จาก Oxford Brookes University, Oxford บ นตรง ส มภาษณ น กเร ยน สม ครเร ยนร ผลท นท พร อมตอบคำถามเก ยวก บมหาว ทยาล ย คอร สเร ยน และท นการศ กษา ว นพ ธท 8 พฤศจ...   More info

สัมภาษณ์ตรง Cranfield University

08 Nov 16:00 - 18:00 08 Nov 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Brilliant Life เรียนต่อต่างประเทศ Brilliant Life เรียนต่อต่างประเทศ
ส มภาษณ ตรงก บเจ าหน าท จาก Cranfield University, Cranfield บ นตรง ส มภาษณ น กเร ยน สม ครเร ยนร ผลท นท พร อมตอบคำถามเก ยวก บมหาว ทยาล ย คอร สเร ยน และท นการศ กษา ว นพ ธท 8 พฤศจ...   More info


© 2017 Siguez