Past Events

การประยุกต์ใช้งาน Big Data ในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

19 Apr 09:00 - 20 Apr 16:00 19 Apr 09:00 - 20 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
Amara Bangkok Amara Bangkok
หล กส ตรการประย กต ใช งาน Big Data ในองค กร โดยว ทยากรผ เช ยวชาญ ว นท 19 20 เมษายน 2018 สถานท โรงแรมแมนดาร น โฮเทล หล กส ตรน จะเป นการป พ นฐานหล กการของ Big Data ให ก บผ บร...   More info


© 2018 Siguez