Past Events

เรียนรู้คำสั่ง DAX เพื่อใช้งานด้าน Data Analysis, Data Analytic,

11 Apr 09:00 - 12 Apr 16:00 11 Apr 09:00 - 12 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
หล กส ตร DAX for Data Analysis น นออกแบบเพ อเร ยนร งานคำนวณ (Calculate and Measurement) , แปลงข อม ล (Data Transformation) , การส บค น , งานประมวลผล ,เช อมโยงข อม ล และ สร ปผลท ซ...   More info

อบรมการสืบค้นข้อมูลด้วย T-SQL บน Microsoft SQL Server 2017

17 Apr 09:00 - 20 Apr 16:00 17 Apr 09:00 - 20 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
หากท านต องการทราบว าภาษา SQL ค ออะไร และจะเร มต นเข ยนอย างไร หล กส ตรน จะพ ดถ งภาษา SQL ซ งเป นภาษามาตรฐานในการส บค นข อม ลจากระบบจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ เหมาะก บผ ท ต องการส...   More info

อบรมการสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2016 สำหรับผู้เริ่มต้

18 Apr 09:00 - 20 Apr 16:00 18 Apr 09:00 - 20 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
เราสามารถสร างโปรแกรมประย กต เพ อใช จ ดการข อม ลอย างเป นระบบได ด วย Microsoft Access 2016 โดยหล กส ตรน จะแสดงให เห นภาพรวมของ Microsoft Access ท งหมด ซ งเร มต งแต พ นฐา   More info

Microsoft PowerPoint 2016 Design in Action

21 Apr 09:00 - 16:00 21 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
เน นเร องของการออกแบบงานนำเสนอให สวย ตามสไตล เร ยบง าย Minimal ด วย Microsoft PowerPoint พร อมลงล กเร องของการใช ส ช ดส ให เหมาะสม ก บข อความ กราฟฟ ก กราฟ การใช ฟอนต การจ ดวางตำแห   More info

Microsoft PowerPoint 2016 Advanced

23 Apr 09:00 - 24 Apr 16:00 23 Apr 09:00 - 24 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
อบรมการนำเสนองานอย างม ออาช พ ด วย Microsoft PowerPoint การนำเสนองานอย างม ออาช พ โดยใช PowerPoint น น ม ความจำเป นอย างย งท ต องเล อกร ปแบบการนำเสนอให เหมาะก บล กษณะงาน เช   More info

Microsoft Project 2016 Managing Projects

07 May 09:00 - 08 May 16:00 07 May 09:00 - 08 May 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
Microsoft Project 2016 เพ อการจ ดการโครงงาน การจ ดการโครงงาน โดยท วไปจะม หลายงานท ประกอบให โครงงานน น ๆ สำเร จได ซ งแต ละงานอาจจะม ลำด บงาน หร อ ทำขนานก นก ได ผ ร บผ ดชอบงานอาจเป   More info

Microsoft SQL Server 2017 Database Administration

14 May 09:00 - 18 May 16:00 14 May 09:00 - 18 May 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
อบรม MS SQL Server 2017 สำหร บผ ด แลระบบ เพ อบร หารจ ดการฐานข อม ลอย างถ กต อง เหมาะสม หล กส ตรน เหมาะสำหร บผ ท ต องการด แลระบบฐานข อม ล (Database Administrator: DBA) ได อย างม...   More info


© 2018 Siguez