อบรม Power Bi Desktop เพื่อการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ

09 Apr 09:00 - 10 Apr 16:00 09 Apr 09:00 - 10 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
เพราะการต ดส นใจในเช งธ รก จต องการความถ กต องและรวดเร วของข อม ล ทำให เทคโนโลย ด านการว เคราะห ข อม ล (Data Analytics) ท เป น Self Data Analysis ม ความเก งกาจข นมาก และพร อมท...   More info

เรียนรู้คำสั่ง DAX เพื่อใช้งานด้าน Data Analysis, Data Analytic,

11 Apr 09:00 - 12 Apr 16:00 11 Apr 09:00 - 12 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
หล กส ตรน ออกแบบเพ อเร ยนร งานคำนวณ (Calculate and Measurement) , แปลงข อม ล (Data Transformation) , การส บค น , งานประมวลผล ,เช อมโยงข อม ล และ สร ปผลท ซ บซ อนจากข อม ลจำนวนมากๆ...   More info


© 2018 Siguez