1 Day Tour ตลาดน้ำอัมพวา วัดหลวงพ่อบ้านแหลม ตลาดร่มหุบ 999 บาท

20 Mar 06:00 - 19:00 20 Mar 06:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Biggie Travel Biggie Travel
โปรแกรมท องเท ยว 1 Day Tour ตลาดน ำอ มพวา ว ดหลวงพ อบ านแหลม ตลาดร มห บ เด นทาง 20 ม .ค. 24 ม .ค. ราคา 999 บาท 06.00 ล อหม นจากจ ดน ดพบ ป มน ำม นปตท. ตรงข าม ม.หอการค า ถ.ว...   More info

ลงชื่อจอง Nintendo Switch™ Attack on TITAN 2 (US)

20 Mar 08:00 - 11:00 20 Mar 08:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
TinzShop TinzShop
Preorder ลงช อจอง Nintendo Switch ATTACK ON TITAN 2 (US) วางจำหน าย: 20 ม .ค. 2018 Youtube: https:/youtu.be/pzvkLjnV2hI https:/youtu.be/jzGlOhufQdA ช องทางการจอง ➀ ทาง...   More info

Focus Training: Leadership and Team Management

20 Mar 09:00 - 23 Mar 17:00 20 Mar 09:00 - 23 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Register before 6 March 2018! Full details: https:/goo.gl/zKbN34 In today´s fast-paced and ever-changing world, leaders, as well as managers, constantly need to evolve to stay...   More info

CGA Topdrive junior daycamp

20 Mar 09:00 - 23 Mar 17:00 20 Mar 09:00 - 23 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Chaowarat Golf Academy Chaowarat Golf Academy
แคมป กลางว น ท CGA สาขาท อปไดร ฟ น กกอล ฟเยาวชนท ป ดภาคการศ กษาฤด ร อน สนใจร บสม ครก น   More info

Fundamentals of Coulometric Karl Fischer Titration

20 Mar 09:00 - 16:00 20 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pathumwan Princess Hotel, Bangkok Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
The seminar is designed for everybody responsible for titration applications who would like to refresh his/her knowledge about the method, receive insider tips from the experts...   More info

Masterclass: EspressoCuptasting // Bangkok

20 Mar 09:00 - 21 Mar 12:00 20 Mar 09:00 - 21 Mar 12:00 - Bangkok Bangkok
FABB Academy of Coffee FABB Academy of Coffee
Day 1 09.00 11.00 Theory and structure of espresso-cupasting (comparative espresso-cupasting, influencing variables, setup) 11.00 12.00 Adjustment of the espresso machines and...   More info

คอร์สมายด์แม็ป 20 มีนาคม

20 Mar 09:00 - 16:00 20 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
MindMap Guru MindMap Guru
ป ดเทอมแล ว พาน องๆมาปลดล อคความค ด เพ มศ กยภาพการทำงานของสมองด วยMind Map ก บ คร บอม ว ทยากรผ เช ยวชาญท ได ร บการร บรองจากThinkBuzan ประเทศอ งกฤษ 1-day course (9.00-16.00น.) 20...   More info

Teach For Thailand Career Roadshow

20 Mar 09:00 - 21 Mar 16:00 20 Mar 09:00 - 21 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulalongkorn University Chulalongkorn University
Teach For Thailand Career Roadshow @ Chulalongkorn University ท อาคารศาลาพระเก ยว สว สด น ส ตจ ฬาฯท กคน โครงการผ นำการเปล ยนแปลงร นท 5 (2018) ร บสม ครน กศ กษาช นป ส ดท ายท ม ศ...   More info

หลักสูตร Big Data Architecture and Analytics Platform

20 Mar 09:00 - 22 Mar 16:00 20 Mar 09:00 - 22 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
IMC Institute IMC Institute
หล กส ตร Big Data Architecture and Analytics Platform ว นท 20 22 ม นาคม 2018 เป นหล กส ตรปร บปร งของ Big Data using Hadoop Workshop เพ อให เข าใจเทคโนโลย Big data โดยใช Hadoop ได...   More info

Family Business: Legal & Tax Strategy

20 Mar 09:00 - 21 Mar 17:00 20 Mar 09:00 - 21 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Dusit Thani Bangkok Dusit Thani Bangkok
20 21 ม นาคม 2561 OMEGA เช ญผมบรรยาย Family Business รอบท 1/2561 รอบน _ ผมม Update หลายเร อง เช น 1. IPO Update (Family Holding Co before IPO) 2. Asset Management (ส ญญาเช...   More info

กิจกรรมสุขภาพ เปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคม

20 Mar 09:00 - 14:00 20 Mar 09:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Phahonyothin Place Phahonyothin Place
ขอเช ญร วม...ก บก จกรรมส ขภาพ ร วมเปล ยนส ทธ ...ล นร บฟร USB 8G ไปเลย ________________ พบก บก จกรรมส ขภาพ เปล ยนส ทธ ประก นส งคม & ร วมสน กช งของรางว ล ในว นอ งคาร ท 20 ม .ค...   More info

เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาต จัดสรรที่ดิน หมู่บ้าน และคอนโดมิเนียม

20 Mar 09:30 - 16:30 20 Mar 09:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Twoplus Training Center Twoplus Training Center
การพ ฒนาอส งหาร มทร พย หม บ านจ ดสรรท ด นเปล า และคอนโดม เน ยมส งท ขาดไม ได ค อผ พ ฒนาโครงการจะต องดำเน นการขออน ญาตจ ดสรรท ด นไม ว าจะเป นท ด นเปล าหม บ านจ ดสรรและคอนโดม เน ยมก...   More info

Workshop สอนฟรี การทำสวนเกษตรอินทรีย์กลางเมือง ปลูกพืชอินทรีย์ไร้สารพิษ

20 Mar 09:30 - 15:00 20 Mar 09:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden
สอนทำสวนเกษตรอ นทร ย กลางเม องเม อง และสอนการปร งด นช วภาพสอนการใช ช วภ ณฑ ป องก นโรคพ ช บ ท บ เอส บ ววาเร ย อ นๆ การประย กต ใช ป องก นโรคพ ช และสอนการปล กพ ชผ กลงแปลงด นแบบอ นทร...   More info

Pre Order !! Ps4-SWITCH-G Attack on TITAN 2 (EN)

20 Mar 10:00 - 21:00 20 Mar 10:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Nadz Project Nadz Project
เพ อมน ษยชาต !! ....เตร ยมพร อมล องลอยในอ ปกรณ 3 ม ต ถอนรากถอนโคนพวกไทท นให หมด วางจำหน าย 20 ม นา 2561 PREORDER PS4-G: ATTACK ON TITAN 2 (EN) ส งจองได แล วท กสาขา หร อ...   More info

สัมมนา: การจูงใจเด็ก ด้วยบทเพลงยอดนิยม

20 Mar 10:00 - 13:00 20 Mar 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Churairat Music Churairat Music
โรงเร ยนดนตร จ ไรร ตน ในนามต วแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย ขอเร ยนเช ญท านท สนใจเข าร วมการส มมนาในห วข อ การจ งใจเด ก ด วยบทเพลงยอดน ยมท เร ยบเร ยงให เล นบนเป ยโนได ง ายๆ สำหร บผ เร...   More info

☆英語で遊ぼう!(あんよ以降のお子様対象)☆

20 Mar 10:00 - 10:50 20 Mar 10:00 - 10:50 - Bangkok Bangkok
Geos Language Centre Thailand Geos Language Centre Thailand
英会話でおなじみのGEOSが ひめままでお子様向けの英語アクティビティを開催 楽しく英語に触れる機会をご提供いたします あんよ以降のお子様対象のクラスでは ネイティブの先生が子ども達と一緒に英語で歌や手遊びを 絵本の読み聞かせも行います また 英語の発音の基本となる フォニックス についても楽しく学べます 遊びながら楽しく英語を学べ   More info

การดู Bid Offer และ Volume การซื้อขาย

20 Mar 10:00 - 16:00 20 Mar 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
การด Bid Offer และ Volume การซ อขาย ท เก ดจากการซ อขายห นในแต ละช วงเวลา ม เพ อนำมาว เคราะห Demand Supply ท เก ดข นอ นนำไปส การคาดการณ ในอนาคตว า ท ศทางราคาห นจะเป นอย างไรต อไป ผ...   More info

2018 Chang Cga Spirit of Golf Championship

20 Mar 10:00 - 20:00 20 Mar 10:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Chaowarat Golf Academy Chaowarat Golf Academy
รายการแข งข นสำหร บน กกอล ฟอาย 20 ป ข นไป เพ อพ ฒนาท กษะ ร บประสบการณ การแข งข น พบปะส งสรรค ค ดคะแนนตามระบบท ถ กต อง ไม ม การดองแต มต อ ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1. เป นน กเร ย   More info

One Michelin Star Chef Ludovic Turac at The Reflexions

20 Mar 12:00 - 24 Mar 22:30 20 Mar 12:00 - 24 Mar 22:30 - Bangkok Bangkok
The Reflexions - Modern French Restaurant Bangkok The Reflexions - Modern French Restaurant Bangkok
Experience the Michelin-starred Southern French cuisine of young upstart Chef Ludovic Turac. He usually cooks at Une Table Aud Sud restaurant in Marseille where he was one of the...   More info

TK Summer Learning ร้อง เล่น ให้เป็นเรื่อง

20 Mar 12:00 - 24 Mar 17:00 20 Mar 12:00 - 24 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
ป ดเทอมน อ ทยานการเร ยนร TK park ชวนน องๆ อาย 7 12 ป มาร อง เล น ให เป นเร อง ก บ TK Summer Learning สน กก บการแปลงกายเป นต วละครส ดน าร ก ร วมเล าน ทาน ฝ กการแสดงออกอย างสร...   More info

Free Internet Marketing Workshops in Bangkok

20 Mar 12:30 - 22 Mar 20:00 20 Mar 12:30 - 22 Mar 20:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
If you ever wanted to learn how to use the Internet to build your own business, you need to attend to this free live event. The IM Freedom Workshops are FREE 2-Hour Live Events...   More info

Weekly Lunch with Guest Speakers from the Peace Fellow program.

20 Mar 12:30 - 13:30 20 Mar 12:30 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Bangkapi Rotary Bangkapi Rotary
This Tuesday we are delighted to welcome Ayenka Franklin and Amaal Ali Abukar to discuss their progress as peace fellows and their work prior to the program; the work that led...   More info

MEET The Australian National University, Australia

20 Mar 12:30 - 14:30 20 Mar 12:30 - 14:30 - Bangkok Bangkok
EdNET Co., Ltd. EdNET Co., Ltd.
ขอเช ญน องๆ ท สนใจศ กษาต อท The Australian National University (ANU) มหาว ทยาล ยอ นด บ 1 ของประเทศออสเตรเล ย และอ นด บ 20 มหาว ทยาล ยโลก จากการจ ดอ นด บโดย QS World University...   More info

Free Business Marketing Workshop!

20 Mar 12:30 - 14:30 20 Mar 12:30 - 14:30 - Bangkok Bangkok
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
Are you looking to become financially free? Do you want to know how to build your business online? Or how to start an online business with no previous experience? Register for...   More info

CEBIT ASEAN Thailand: Unlock Your Business

20 Mar 13:00 - 18:00 20 Mar 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
CEBIT ASEAN Thailand: Unlock Your Business งานส มมนาด านเทคโนโลย สารสนเทศและด จ ท ลโดยว ทยากรช นนำจากหน วยงานภาคร ฐและเอกชน ว นอ งคารท 20 ม นาคม 2561 เวลา 13:00-18:00 น. ณ ห...   More info

Journey to the perineum: three day workshop

20 Mar 14:00 - 22 Mar 17:00 20 Mar 14:00 - 22 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Jumping Beans Jumping Beans
JOURNEY TO THE PERINEUM As part of the Bangkok Women’s Festival, we are honoured to host Anne Morin who will hold a three day workshop on the perineum. Our body is our home and...   More info

Webinar "Study in Germany"

20 Mar 15:00 - 22 Mar 18:00 20 Mar 15:00 - 22 Mar 18:00 - Bangkok Bangkok
DAAD Thailand DAAD Thailand
Do you wish to learn more about studying in Germany? Do you wish to meet representatives of German higher education institutions online? Visit our Webinar Series Study in Germany...   More info

P'Noi live at Nineteens up

20 Mar 17:00 - 23:00 20 Mar 17:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Nineteens Up Nineteens Up
พ น อย วงพร หร อ กฤษดา ส โกศล แคลปป ศ ลป นท ท กคนเร ยกเขาว า พ น อย ท ไม เคยน อยเลยส กคร ง การแสดงสดของพ เขาไม เคยทำให เราผ ดหว ง มาร วมสน กก บบทเพลงท อย ก บเรามาท กย คสม ยจากพ   More info

Earthquake - Haiti, 12th January, 2010 at 4:53PM

20 Mar 18:00 - 21:00 20 Mar 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Chesa Swiss Bangkok Chesa Swiss Bangkok
A formidable EARTHQUAKE of a magnitude of at least 7.0 on the Richter Scale hits the small island in Léogâne, 30km south-west of Port-au-Prince, the capital, at a depth of only...   More info

Free Business Marketing Workshop!

20 Mar 18:00 - 20:00 20 Mar 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
Are you looking to become financially free? Do you want to know how to build your business online? Or how to start an online business with no previous experience? Register for...   More info

The University of Melbourne | Business & Engineering Session

20 Mar 18:00 - 20:00 20 Mar 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok
ด วนท น งม จำนวนจำก ด ส มมนาพ เศษไม เส ยค าใช จ ายสำหร บผ ท สนใจไปศ กษาต อด านบร หารธ รก จ และว ศวกรรมศาสตร ท The University of Melbourne The University of Melbourne มหาว ทยาล...   More info

Practicing Public Speaking with Fun - Meeting No. 2571

20 Mar 18:15 - 20:30 20 Mar 18:15 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
A regular Laem Thong Toastmasters Club's meeting for practicing public speaking, which includes prepared speeches, evaluations, joke telling, and table topics. Guests are...   More info

GAP - Get.A.Partner

20 Mar 18:30 - 21:00 20 Mar 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Spaces Spaces
TECHGRIND by startups, for startups. TECHGRIND events & workshops are always FREE! -WHO Startup Founders and Professionals Seeking Startups -WHAT Find a co-founder for your...   More info

ศึกรวมพลคนแปดริ้ว

20 Mar 18:30 - 22:00 20 Mar 18:30 - 22:00 - Bangkok Bangkok
สนามมวยลุมพินี รามอินทรา Lumpinee Boxing Stadium สนามมวยลุมพินี รามอินทรา Lumpinee Boxing Stadium
ศ กรวมพลคนแปดร ว เวท มวยล มพ น (รามอ นทรา) ว นอ งคารท 20 ม นาคม 2561 เร มชกเวลา 18.30   More info

Basketball With Decathlon Bangna

20 Mar 18:30 - 21:30 20 Mar 18:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
B Pro Bangna B Pro Bangna
ลงทะเบ ยนเล นบาสก บด แคทลอน ฟร !! เพ ยงกด เข าร วมก จกรรม แล วไปเจอก นท สนามเลย :) เล นเป นท มเเลกเปล ยนประสบการณ ชวนเพ อนๆมาได เลย...   More info

Opening Reception - At DAWN

20 Mar 18:30 - 21:00 20 Mar 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
ARDEL's Third Place Gallery ARDEL's Third Place Gallery
น ทรรศการ @DAWN นำเสนอผลงานของ 4 ศ ลป นหน าใหม ผ สร างสรรค ผลงานจ ตรกรรม วาดเส น และส อผสม ได อย างโดดเด น ม แนวทางเฉพาะต ว อาท ผลงานจ ตรกรรมของ ส ภาภรณ จ ลกะ ท สร างสรรค ข นด...   More info

Girrrl Force - Ladies Night

20 Mar 19:00 - 23:00 20 Mar 19:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Continent Hotel The Continent Hotel
All Ladies (and gentlemen) are invited to join us at GIRRRL FORCE, ladies night at the Continent Hotel, Bangkok Tonight all ladies will enjoy the night with stunning view, good...   More info

Zero Waste Cocktails with Mark Lloyd

20 Mar 19:00 - 23:59 20 Mar 19:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
Bunker Sathorn Bunker Sathorn
Join us for our Zero Waste Cocktail event at Bunker Sathorn on March 20th, as we welcome the very talented Mark Lloyd from The 88 Surawong & Bootleggers Trading Co., Ltd.. Mark...   More info

Jakob Dinesen Feat. Pure & Sunny Trio Band

20 Mar 21:00 - 21 Mar 00:00 20 Mar 21:00 - 21 Mar 00:00 - Bangkok Bangkok
Maggie Choo's Maggie Choo's
Maggie Choo’s presents Danish Saxophone Master, Jokob Dinesen featuring Pure and Sunny Trio Band! Come join special jazz vibe at Maggie Choo's. Date : Tuesday, March 20 Time...   More info

Free Entry : Tuesday Jazz with Dj Ben

20 Mar 21:00 - 21 Mar 02:00 20 Mar 21:00 - 21 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
Tuesday Jazz Free Entry every Tuesday! Music : Swing, Latin & Nu Jazz Vinyl Only Dj...   More info

LOCA Tuesdays

20 Mar 22:00 - 21 Mar 02:00 20 Mar 22:00 - 21 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
The Firm Bangkok The Firm Bangkok
Lets go LOCA Tuesdays @ The Firm Bangkok March 20, 2018 from 10pm to Late Featuring ÐJ Ven Meister Camilo Diaz on Percussion Live Sets. Come and listen, sway away and party to the...   More info

Missions with House101

20 Mar 22:00 - 21 Mar 02:00 20 Mar 22:00 - 21 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
Résidence de Canal : Culture hostel & Café Résidence de Canal : Culture hostel & Café
Our mission is none other than the revitalisation of the maturing Bangkok dance music scene. Hosted by House101 Every Tuesday Underground house & Techno at Residence de Canal...   More info

Open Water Course (Koh Tao)

21 Mar 07:00 - 23 Mar 16:00 21 Mar 07:00 - 23 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
Scuba Diving by Kru Dew Scuba Diving by Kru Dew
เร ยนดำน ำล ก Open Water Course พร อมออกบ ตรดำน ำได ท วโลก โดยไม ม ว นหมดอาย (PADI...   More info

Event_SETA 2018

21 Mar 08:00 - 17:00 21 Mar 08:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Bitec Bangna Bitec Bangna
  More info

Module 2 & 4 Constitution and Miasm & Repertory

21 Mar 09:00 - 25 Mar 16:30 21 Mar 09:00 - 25 Mar 16:30 - Bangkok Bangkok
มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ทองหล่อ 25) มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ทองหล่อ 25)
Module 2 & 4 Constitution and Miasm & Repertory By Dr.Farokh Master (Continuous courses. เป นคลาสต อเน อง) Location: St.Grabriel Foundation, Thonglor 25 9am-4.30pm Date : 21-25...   More info

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Jasmine Group Hotel Bangkok Jasmine Group Hotel Bangkok
หล กส ตร เทคน คการส อสารอย างม ประส ทธ ผล (Effective Communication Skill) ลงทะเบ ยนและชำระค าอบรมภายใน 14 ม .ค.61 ร บส วนลดท นท 500 บาท/ท าน พ เศษส ด!! 4 ท านข นไป ร บส ทธ ท...   More info

คอร์สมายด์แม็ป 21-23 มีนาคม

21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
MindMap Guru MindMap Guru
ป ดเทอมแล ว พาน องๆมาปลดล อคความค ด เพ มศ กยภาพการทำงานของสมองด วยMind Map ก บ คร บอม ว ทยากรผ เช ยวชาญท ได ร บการร บรองจากThinkBuzan ประเทศอ งกฤษ 3 half-day Camp 21-23 ม นาคม...   More info

หลักสูตรการใช้ Cloud Computing ในองค์กร พร้อมเลือกดูงานสิงคโปร์

21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
Amara Bangkok Amara Bangkok
หล กส ตรการใช Cloud Computing ในองค กร ว นท 21 23 ม นาคม 2018 สามารถเล อกลง Business Trip เพ มในราคาพ เศษ Cloud Expo Asia on 9 11 ต ลาคม 2018 สามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มได ท...   More info

นิทรรศการ Great and Good Friends 200 ปีมิตรภาพไทย-สหรัฐ (March)

21 Mar 09:00 - 31 Mar 16:30 21 Mar 09:00 - 31 Mar 16:30 - Bangkok Bangkok
Queen Sirikit Museum of Textiles Queen Sirikit Museum of Textiles
สถานท ตสหร ฐฯ ประจำประเทศไทยจ ดน ทรรศการของขว ญแห งม ตรภาพ เพ อเฉล มฉลองวาระครบรอบ 200 ป ความส มพ นธ ระหว างราชอาณาจ กรไทยและสหร ฐอเมร กา น ทรรศการน จะจ ดแสดงของขว ญท แลกเปล ยนก   More info

Hyperconverged Infrastructure for Cognitive Era

21 Mar 09:00 - 13:30 21 Mar 09:00 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Zenith Comp Co., Ltd. Zenith Comp Co., Ltd.
ตรวจสอบรายละเอ ยดและว ธ การลงทะเบ ยนฟร ได ท https:/www.techtalkthai.com/ibm-nutanix-hyperconverged-infrastructure-for-cognitive-era-seminar-invitation-by-zenith-comp...   More info

คอร์สอบรม Advanced Android Programming

21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 21 Mar 09:00 - 23 Mar 16:00 - Bangkok Bangkok
CodeMobiles Training Center CodeMobiles Training Center
คอร สอบรม Advanced Android Programming รอบ 21-23 ม .ค. 61 (เร ยน 3 ว น) ราคา 12,840 บาท (รวม VAT) ด รายละเอ ยดหล กส ตรหร อสม ครเร ยนได ท http:/www.codemobiles.com/biz/training...   More info

Executives Communication: ทักษะการสื่อสารและการฟัง สำหรับผู้บริหารยุคใหม่

21 Mar 09:00 - 22 Mar 17:00 21 Mar 09:00 - 22 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
S31 Sukhumvit Hotel S31 Sukhumvit Hotel
ป ญหาสำค ญ ท ผ บร หารองค กรต องเผช ญในย คน ค ออะไร ? . ไม ใช การเปล ยนแปลงเทคโนโลย เศรษฐก จ ส งคม แต เป น ป ญหาเร องคน . ป ญหาเร องคน ท พบบ อยในการทำงาน ม อะไรบ าง ? . คนลาออก   More info

SETA 2018

21 Mar 09:00 - 23 Mar 18:00 21 Mar 09:00 - 23 Mar 18:00 - Bangkok Bangkok
Bitec Bangna Bitec Bangna
Towards Consolidated Innovative Energy Technology ร วมส มผ สนว ตกรรมและเทคโนโลย ส ดล ำจากท วโลก และงานประช มระด บผ นำด านพล งงาน ท งด านนโยบายและการถ ายทอดความร ทางเทคโนโลย ท แบ...   More info

รับส่วนลดพิเศษ สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Effective Communication

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
โรงแรมจัสมินซิตี้ โรงแรมจัสมินซิตี้
เร ยนเช ญเข าร วมส มมนาหล กส ตร เทคน คการส อสารอย างม ประส ทธ ผล : Effective Communication Skill ว นท 21 ม นาคม 2561 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Jasmine City ส ข มว ท 21 ใกล...   More info

อย่าพลาดงานสัมมนา ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด 21 March 2018

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
HRDZenter Training HRDZenter Training
อย าพลาด งานส มมนาด ๆ แบบน !!! หล กส ตร Professional Conversation Skills ท กษะการพ ฒนาบ คล กภาพทางการพ ด ว นท 21 ม นาคม 2561 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid...   More info

หลักสูตร การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศและการปรากฏตัวผ่านสื่อ

21 Mar 09:00 - 16:00 21 Mar 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การเป นพ ธ กร ผ ประกาศและการปรากฏต วผ านส อ 21 ม นาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร...   More info

Energizing Hatha Yoga

21 Mar 10:00 - 04 Apr 11:00 21 Mar 10:00 - 04 Apr 11:00 - Bangkok Bangkok
SKY Yoga SKY Yoga
In this upbeat and active class, we will stretch, build strength, confidence and flexibility, and get energized! Recommended for people with previous yoga experience, Wednesday...   More info

Paint the light (without using white) Workshop

21 Mar 10:00 - 13:00 21 Mar 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Attic Studios Attic Studios
Paint the Light (without using white) Workshop. -All levels -call/email or message to book -1,400thb or 1,200thb(if in ft education) How would you paint something white, if you...   More info

หลักสูตร โจ๊กและต้มเลือดหมู

21 Mar 10:00 - 16:00 21 Mar 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
หล กส ตร โจ กและต มเล อดหม ว นอบรม : ว นพ ธท 21 ม นาคม 2561 เวลาอบรม : 10.00 16.00 น. สถานท : ต ก IRAC ซ.ลาดพร าว 101/3 (ซอยว ส ทธาน ) เมน ท หลายคนค นเคยก บโจ กร อน ๆ หอมกร   More info

International Conference on Human Machine Interaction 2018

21 Mar 10:00 - 23 Mar 17:00 21 Mar 10:00 - 23 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Holiday Inn Bangkok Silom Holiday Inn Bangkok Silom
ICHMI 2018 will be the most comprehensive conference focused on the various aspects of advances in Human Machine Interaction. This Conference provides a chance for academic and...   More info

Pre Order !! Ps4-G: Senjou NO Valkyria 4 R2JP

21 Mar 10:00 - 21:00 21 Mar 10:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Nadz Project Nadz Project
เม อสงครามเก ด !! การปกป องมาต ภ ม ค อเป าหมายของท งหมด พบก บเกมเพลย เน อหาเข มข มเก ยวก บสงคราม การปกป องบ านเก ดในร ปแบบกราฟฟ คภาพเข ยนในบรรยากาศท ต างจากเกมอ น วางจำหน าย 21...   More info

Open Market : Arts & Crafts for Charity

21 Mar 10:00 - 25 Mar 22:00 21 Mar 10:00 - 25 Mar 22:00 - Bangkok Bangkok
Open House at Central Embassy Open House at Central Embassy
OPEN MARKET กล บมาแล ว! พบก บ 'OPEN MARKET: Arts & Crafts for Charity' งานท รวบรวมเว ร กชอปจากอาร ตสต ด โอ 10 แห ง ให เหล าคนร กงานศ ลปะได เล อกช อปงานคราฟต เก ๆ พร อมฟ งทอล กส...   More info

คอร์สอบรม ทำเว็บนายหน้า

21 Mar 11:30 - 18:00 21 Mar 11:30 - 18:00 - Bangkok Bangkok
ธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ ร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์ ธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ ร้านเครื่องสำอางค์ออนไลน์
เป ดสอนแล ว คอร สอบรม : ทำเว บไซต สำหร บนายหน าอส งหาร มทร พย ขายบ าน คอนโด ท ด น สำหร บนายหน าย คใหม โดยเฉพาะ อบรมทำจร ง ลงม อปฏ บ ต 1 คน 1 เคร อง เป นนายหน า โพสขายไปว นๆ ด...   More info

Free Business Marketing Workshop!

21 Mar 12:30 - 14:30 21 Mar 12:30 - 14:30 - Bangkok Bangkok
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
Are you looking to become financially free? Do you want to know how to build your business online? Or how to start an online business with no previous experience? Register for...   More info

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

21 Mar 13:15 - 14:30 21 Mar 13:15 - 14:30 - Bangkok Bangkok
AsiaPlusGroup AsiaPlusGroup
ต นท นท น าท เคยเป นป ญหาหน กในป 2560 ลดต ำลงมากต อเน อง 4 เด อนแล ว พร อมก บธ รก จก งและแซลมอนท แข งแรงข น จากน กลย ทธ ธ รก จจะดำเน นไปอย างไร ย งให ความสำค ญก บการทำ M&A เช นท ผ...   More info

Concours de La Plume d'or 2018

21 Mar 14:00 - 16:00 21 Mar 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Alliance française de Bangkok Alliance française de Bangkok
Gagnez une semaine à Paris ! Participez au concours de 'La Plume d'or' ! Date d'inscription : avant le 1er mars 2018 Epreuve : le mercredi 21 mars 2018 de 14h à 16h Lieu : l...   More info

InsurTech Asia Road Show 2018

21 Mar 14:00 - 19:00 21 Mar 14:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
MCFiVA MCFiVA
พร อมหร อไม ...ก บการเร ยนร ด าน Insurtech ให มากข น . . . คร งแรกในไทยก บงานท รวมความร ด าน Insurtech ระด บ Asia ภายใต ช องาน InsureTech Asia Road Show 2018 ท ผน กกำล งจ ดงานข น   More info

หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ

21 Mar 15:00 - 16:00 21 Mar 15:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Myhotel CMYK Ratchada Myhotel CMYK Ratchada
หล กส ตร การขนส งระหว างประเทศ ว นอบรม : ว นพ ธท 21 ม นาคม 2561 เวลาอบรม : 10.00 16.00 น. สถานท : โรงแรม My Hotel @CMYK Ratchada การขนส งสำหร บการค าระหว างประเทศในป จจ บ นม...   More info

เตรียมพบกับ งาน "President Talk" การยกระดับความเชื่อมั่น

21 Mar 16:00 - 17:00 21 Mar 16:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Successmore Thailand Successmore Thailand
เตร ยมพบก บ งาน President Talk การยกระด บความเช อม น ในว นพ ธท 21 ม .ค. 61 เวลา 16.00-17.00น. ณ สำน กงานใหญ ร ชโยธ น ห อง301 โดย นพ.ส ทธว ร เก ยรต ชวน นต ประธานกรรมการบร หาร เพ...   More info

Monthly Meeting

21 Mar 16:30 - 20:30 21 Mar 16:30 - 20:30 - Bangkok Bangkok
COCA Restaurant COCA Restaurant
  More info

Pitching : Dealing with Investors and Fund Raising

21 Mar 17:00 - 19:00 21 Mar 17:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Thai Fintech Association - สมาคมฟินเทคประเทศไทย Thai Fintech Association - สมาคมฟินเทคประเทศไทย
หากค ณต องการศ กษาหาข อม ลและเทคน คการ Pitching เพ อประย กต ใช ในการนำเสนองานของค ณ ต องไม พลาดงานน งานท จะทำให ค ณได ความร ข อม ลและเทคน คด ๆ ในการ Pitching ซ งผ เข าร วมงานม   More info

When Paris Meets Lima

21 Mar 18:00 - 21:30 21 Mar 18:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Brasserie Cordonnier Brasserie Cordonnier
Two culinary worlds collide to make a unique dining experience exclusive to Above Eleven's Peruvian/Japanese cuisine and Brasserie Cordonnier's authentic French comfort food...   More info

Wednesday Club - Spring Fling

21 Mar 18:00 - 22:00 21 Mar 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Attic Studios Attic Studios
  More info

Couscous Royal

21 Mar 18:00 - 22:00 21 Mar 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Bacchus&Co Bacchus&Co
For Wednesday, March 21 th, Bacchus propose, Couscous Royal. Come and join us to enjoy this traditional dish from North Africa. A delicious oriental soup, steamed wheat semola...   More info

ReFoodForum Dinners - Brazil meets Spain

21 Mar 18:00 - 22:00 21 Mar 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Bunker Sathorn Bunker Sathorn
Re Dinners Brazil meets Spain with Ivan Brehm, Arnie Marcella and Luis Chele Gonzalez Southeast Asia's most talented and technically competent chefs Spanish-born Chele Gonzalez...   More info

HUBBA x French Tech

21 Mar 18:00 - 22:00 21 Mar 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
In order to bridge International Tech Ecosystems together and jumpstart the mobility of talent, resources, and the success of entrepreneurs, HUBBA and La French Tech will be...   More info

Free Business Marketing Workshop!

21 Mar 18:00 - 20:00 21 Mar 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
Are you looking to become financially free? Do you want to know how to build your business online? Or how to start an online business with no previous experience? Register for...   More info

Good France

21 Mar 18:00 - 22:30 21 Mar 18:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Park Society Park Society
Join us for the exclusive 5-course dinner by Chef Joost Bijster for Good France 2018 at Park Society Restaurant. Wednesday 21 March 2018, from 6pm 10:30pm at Park Society THB 2...   More info

Summer Fest Aloha on the Beach

21 Mar 18:00 - 19:00 21 Mar 18:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Terminal21 Asok Shopping Mall Terminal21 Asok Shopping Mall
มา!! เตร ยมต วพบก บสาวๆ สมาช กวง BNK48 ท พกความน าร ก สดใสมาร องเพลงสน กๆ ให ท กคนฟ ง ในงาน Summer Fest Aloha on the Beach ว นท 21 ม นาคมน เวลา 18.00 น. ท ช น M Paris ณ ศ นย การค...   More info

JOOX Thailand Music Awards 2018

21 Mar 18:00 21 Mar 18:00 - Bangkok Bangkok
KBank Siam Pic-Ganesha KBank Siam Pic-Ganesha
21 ม นาคมน เตร ยมต วให พร อมก บการกล บมาอ กคร ง ของงานประกาศรางว ลส ดย งใหญ แห งป JOOX Thailand Music Awards 2018 ชมไลฟ ถ ายทอดสด 18:30 น. ทาง JOOX...   More info

All You Can Eat Oysters

21 Mar 18:30 - 22 Mar 02:00 21 Mar 18:30 - 22 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
Alex Brasserie Alex Brasserie
Oyster Lovers! Come join us at Alex on the 21st of March from 6.30pm onwards. ALL YOU CAN EAT OYSTERS FOR ONLY B1490 French oysters (fine de claire) in stock-so hurry up...   More info

OUT Business Network Dinner

21 Mar 18:30 - 21:00 21 Mar 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Suananda Vegetarian Garden & Ayurveda Suananda Vegetarian Garden & Ayurveda
Dear Friends and Colleagues, OUT Business Network Bangkok is pleased to invite you to our next connecting network event. This is an opportunity for you to meet with other local...   More info

Jonathan Satava BJJ Seminar

21 Mar 19:00 - 21:00 21 Mar 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Fight Lab Bangkok Fight Lab
Arete Brazilian Jiu-Jitsu and Bangkok Fight Lab will host Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt Jonathan Satava on 21 March at Bangkok Fight Lab. In addition to being a highly decorated...   More info

วิ่ง : Workout UA Run Crew Thailand : Session 7

21 Mar 19:00 - 20:30 21 Mar 19:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
สนามศุภชลาศัย National Stadium สนามศุภชลาศัย National Stadium
ว ง : Workout UA Run Crew Thailand : Session 7 จ ดว นท : 21 ม นาคม 2561 สถานท : สนามศ ภชลาศ ย National Stadium ระยะทาง : ประมาณ 5K ราคา : ฟร ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook : Under...   More info

Cigar Smoking World Championship

21 Mar 19:00 - 23:00 21 Mar 19:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Whisgars Whisgars
Cigar Smoking World Championship comes to Bangkok for a second time. The Bangkok qualifier for the Cigar Smoking World Championship, will be held at Whisgars in Silom for a 2nd...   More info

Domaines Albert Bichot Wine Dinner

21 Mar 19:00 - 21:00 21 Mar 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
Join Christopher Bichot, the sixth generation member of the Domaines Albert Bichot family. Delve into a fine 6-course menu paired with wines from the numerous family-owned estates...   More info

Domaines Albert Bichot Wine Dinner

21 Mar 19:00 - 22:00 21 Mar 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Tables Grill Tables Grill
Join Christophe Bichot, the 6th generation member of the Domaines Albert Bichot family, for an exclusive 6-course wine dinner, as he navigates through the numerous family-owned...   More info

Corset Cabaret - Wednesday Ladies Night

21 Mar 19:30 - 22 Mar 00:00 21 Mar 19:30 - 22 Mar 00:00 - Bangkok Bangkok
Maggie Choo's Maggie Choo's
Maggie Choo’s Invites fun loving Ladies on Wednesdays for fabulous evenings of Burlesque Performances, Live Music and DJs. Cabaret Show-times: 9PM, 10PM, 11PM and Midnight. Suay...   More info

JAM CINÉ CLUB ('Lantana', Suburbia Australiana)

21 Mar 20:00 - 23:00 21 Mar 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
Every Wednesday night at JAM is CINÉ CLUB. Our host for March is designer and part-time karaoke video director, Mike Rossi (www.micrografik.com/, http:/www.juxtaposer.com.au...   More info

Crush Wednesdays presents: Baby Yu, Wed March 21st at CLV BKK

21 Mar 21:00 - 22 Mar 02:00 21 Mar 21:00 - 22 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
CÉ LA VI Bangkok CÉ LA VI Bangkok
CRUSH Wednesdays & Grey Goose presents the Remix Kid DJ Baby Yu Returning to CÉ LA VI from the City of Angels, Baby Yu is amped once again to move and motivate Crush nation to...   More info

Youngjamena X Snuff at De Commoune

21 Mar 21:00 - 22 Mar 02:00 21 Mar 21:00 - 22 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
De Commune De Commune
YoungJaMeNa X SNUFF Bangkok young underground music generation project, Genre : house,electronic,techno line up : Jakkawan (YoungJaMena) Jakkawan ม ความหมายว า เอกภพ ซ งอย ในร...   More info

ITIL Foundation

21 Mar 21:00 - 23 Mar 17:00 21 Mar 21:00 - 23 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Trainocate Thailand Trainocate Thailand
Course Duration 3 days. ITIL Foundation In this exciting and dynamic course, you will get an introduction to the lifecycle of managing IT services to deliver to business...   More info

VIOLETT Canis Minor / Elaheh [ UNSTๆ] x SOI DOGS

21 Mar 21:00 - 22 Mar 02:30 21 Mar 21:00 - 22 Mar 02:30 - Bangkok Bangkok
VIOLETT VIOLETT
VIOLETT Canis Minor Elaheh UNSTๆ x Soi Dogs Wednesday 21 March 2018 /21.00 Late VIOLETT , Thonglor Soi 10 /INFO & RESERVATION Tel. 095 393 8858 LINE@ : @violettbkk...   More info

Wednesday: Ladies Night at Luna Lounge I Free Entry

21 Mar 21:00 - 22 Mar 02:00 21 Mar 21:00 - 22 Mar 02:00 - Bangkok Bangkok
Luna Lounge Luna Lounge
HIP HOP it's girls' night out! Join us every Wednesday for our ladies night at Luna Lounge Get a jump start on your weekday with drink specials while DJ Ralphy gets the party...   More info

GLOW Wednesday w/ Matt Williams & Roulio

21 Mar 21:30 - 22 Mar 03:00 21 Mar 21:30 - 22 Mar 03:00 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
This Wednesday GLOW is taken over by Matt Williams & Roulio Aittouares ! MATT WILLIAMS Matt Williams is more than just a music loving fiend, his energy and dedication for...   More info

คอนเสิร์ต Boy Peacemaker

21 Mar 22:30 - 23:59 21 Mar 22:30 - 23:59 - Bangkok Bangkok
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา
บ ตร 200 บาท สำรองท น งโทร.02-944-5131-2 พ เศษ!! แสดงบ ตรสมาช กโรงเบ ยร ฯ ร บบ ตรคอนเส ร ตฟร 1...   More info


© 2018 Siguez