Fascial Movement Taping Basic (Level1)

19 Dec 08:00 - 17:00 19 Dec 08:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Asia Hotel Asia Hotel
หล กส ตรอบรมระยะส นเก ยวก บการใช เทปโดยเทคน ค Fascial Movement Taping ซ งเป นหล กส ตรจากประเทศสหร ฐอเมร กา ได ร บประกาศน ยบ ตรโดย ROCKTAPE ประเทศสหร ฐอเมร กา เป นหล กส ตรท...   More info

Nutanix X Tour in Bangkok 2017

19 Dec 08:00 - 16:00 19 Dec 08:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Centara Grand and Bangkok Convention Centre Centara Grand and Bangkok Convention Centre
ตรวจสอบรายละเอ ยดและว ธ การลงทะเบ ยนฟร ได ท https:/www.techtalkthai.com/nutanix-x-tour-in-bangkok-2017-invitation...   More info

ฟังเรื่องประสบการณ์ถ่ายภาพ MotoGP

19 Dec 08:00 - 11:00 19 Dec 08:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
Mananchai Photography Mananchai Photography
ฟ งเร องประสบการณ ถ ายภาพ...   More info

Startup Masterclass: 3-Day Intensive course

19 Dec 08:00 - 21 Dec 17:00 19 Dec 08:00 - 21 Dec 17:00 - Bangkok Bangkok
RISE Academy RISE Academy
RISE Academy, we proudly to present Startup Masterclass: 3-Day Intensive course for entrepreneurs to drive innovation, raise fund and grow your ventures. This 3-day program will...   More info

Corporate Innovation Masterclass: 3-Day Intensive course

19 Dec 08:30 - 21 Dec 17:30 19 Dec 08:30 - 21 Dec 17:30 - Bangkok Bangkok
RISE Academy RISE Academy
RISE Academy, we proudly to present Corporate Innovation Masterclass: 3-Day Intensive course for corporate to cultivate innovator mindset and kick-start the real change in your...   More info

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร The Professional Trainer

19 Dec 09:00 - 20 Dec 16:00 19 Dec 09:00 - 20 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
หล กส ตร The Professional Trainer การเป นว ทยากรม ออาช พ ว นท 19-20 ธ นวาคม 2560 เวลา 9.00 น. 16.00 น. Gold Orchid Bangkok ถนนว ภาวด ส ทธ สาร กร งเทพฯ Promotion ลดพ เศษรอบส ดท...   More info

The Blogging Workshop

19 Dec 09:30 - 12:30 19 Dec 09:30 - 12:30 - Bangkok Bangkok
The Hive Prakanong The Hive Prakanong
THE BLOGGING WORKSHOP How to start and promote a successful blog A workshop for everyone writing a blog or thinking of starting one! This 3-hour workshop will cover the...   More info

ABS09 การใช้ Autodesk Revit 2018 - Family Creation

19 Dec 09:30 - 20 Dec 16:30 19 Dec 09:30 - 20 Dec 16:30 - Bangkok Bangkok
Twoplus Training Center Twoplus Training Center
งานออกแบบในงานสถาป ตยกรรม งานระบบ น นเป นการนำเอาว สด เช น ประต หน าต าง ท อ ข อต อ และอ นๆ ท ผล ตจากโรงงานต างๆ มาประกอบเข าด วยก นซ งผ ออกแบบงานสถาป ตยกรรม ย อมม ล...   More info

Stave House Teaching (Music Made Easy)

19 Dec 10:00 - 12:00 19 Dec 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Peterson Sukhumvit 26 the Piano Gallery Peterson Sukhumvit 26 the Piano Gallery
ส มมนาอบรมคร หล กส ตรการสอนการอ าน แต งเพลง และเล นดนตร ให เด ก โดยใช ส อเป นส ตว ต างๆ ผ านการเล าเร อง และเพลงง ายๆ เช น Feidie the fox เป นต ว F และ Father Crotchet สำหร บ 1 จ...   More info

สัมมนา: เทคนิคการสอนเด็กสมาธิสั้น Part 2

19 Dec 10:00 - 13:00 19 Dec 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Churairat Music Churairat Music
โรงเร ยนดนตร จ ไรร ตน ในนามต วแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย ขอเร ยนเช ญค ณคร สอนดนตร เข าร วมการส มมนาในห วข อ เทคน คการสอนเด กสมาธ ส น, เร ยนร ช า และม ป ญหาพฤต กรรม ในช นเร ยนดนตร...   More info

Contemporary Dance Workshop for Adult Students by Mr.James Pett

19 Dec 10:30 - 12:00 19 Dec 10:30 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok City Ballet Bangkok City Ballet
  More info

Gift Day Give You รับฟรี Voucher ร้าน Dak Galbi

19 Dec 11:00 - 21:00 19 Dec 11:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
The Promenade The Promenade
มอบของขว ญป ใหม แจก Voucher Dak Galbi ฟร !!! 500 บาท จำนวน 70 รางว ล เร มแจก เวลา 11.00 น. ว นท 19 ธ.ค. 2560 หน าร าน Dak Galbi ช น 3 ท กเมน Import มาจากเกาหล ม เชฟมาย นผ ดอาหาร...   More info

Roadshow at Central Pinklao

19 Dec 11:00 - 25 Dec 21:00 19 Dec 11:00 - 25 Dec 21:00 - Bangkok Bangkok
CentralPlaza Pinklao CentralPlaza Pinklao
พบก บพวกเราไซม ดาร บ มาสด า พร อมร บข อเสนอพ เศษได ท บ ธของเรา แล วพบก น   More info

Skal/PATA Charity Christmas Luncheon

19 Dec 12:00 - 15:00 19 Dec 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Siam Kempinski Hotel Bangkok Siam Kempinski Hotel Bangkok
We’re proud to announce that our combined Christmas Charity Event will be held on Tuesday, 19th December 2017 at the fabulous Siam Kempinski Hotel at 12 noon onwards. The...   More info

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน: บ.ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

19 Dec 13:15 - 14:30 19 Dec 13:15 - 14:30 - Bangkok Bangkok
AsiaPlusGroup AsiaPlusGroup
บร ษ ทจดทะเบ ยนพบน กลงท น พบก บ ค ณธ ดา แก วบ ตตา ผ อำนวยการฝ ายกลย ทธ องค กร จาก บร ษ ท ศร สว สด คอร ปอเรช น จำก ด (มหาชน) ในว นพฤห สบด ท 30 พฤศจ กายน 2560 เวลา 13.15-14.30 น. ณ...   More info

Introduction to Digital Marketing

19 Dec 14:00 - 17:00 19 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Hive Prakanong The Hive Prakanong
INTRODUCTION TO DIGITAL MARKETING Learn the basics of Digital Marketing THE workshop for all beginners in Digital Advertising and everyone willing to refresh their knowledge on...   More info

Leo's Pet Bug - Anna Manuel Book Reading & Signing

19 Dec 14:30 - 15:00 19 Dec 14:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Little Pea Kids Commons Little Pea Kids Commons
Calling all bookworms! Mark your calendars for Dec 19th (2:30 3PM) because Anna Manuel, author of Leo’s Pet Bug will be visiting us. She will be doing a reading from her book...   More info

DreamTrips - Discover Sights of Bangkok & Hua Hin

19 Dec 15:00 - 25 Dec 12:00 19 Dec 15:00 - 25 Dec 12:00 - Bangkok Bangkok
Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
About Your Trip Explore the beauty of Thailand on this DreamTrip to Bangkok and Hua Hin. Begin in Bangkok and marvel at the sprawling pavilions, courtyards and gardens of the...   More info

Dell EMC Midrange Storage Webinar

19 Dec 15:00 - 16:00 19 Dec 15:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
TechTalk Thai ข่าว Enterprise I.T. ภาษาไทย TechTalk Thai ข่าว Enterprise I.T. ภาษาไทย
ตรวจสอบรายละเอ ยดและว ธ การลงทะเบ ยนฟร ได ท https:/www.techtalkthai.com/dell-emc-webinar-on-dell-emc-sc-series-flash-storage-and-future-proof-storage...   More info

Human Rights VS Death Penalty - Free event for youth awareness

19 Dec 17:00 - 22:00 19 Dec 17:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Alliance française de Bangkok Alliance française de Bangkok
Please scroll down for English ค ำค นส ดพ เศษก บการเป ดอกค ยเร องส ทธ มน ษยชน ก บ โทษประหาร ณ สมาคมฝร งเศส กร งเทพฯ อ งคารท 19 ธ.ค. เวลา 5 โมงเย นเป นต นไป เวลา 17.00 18.00   More info

Last Taco Tuesday (of the year) : Luca Thaiger x Crying Thaiger

19 Dec 17:00 - 23:00 19 Dec 17:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Crying Thaiger Crying Thaiger
Join us for the last week of Taco Tuesday. To make it even special, We will also be co-hosting this event along with Beervana, bringing you selections of super awesome beers...   More info

Last Taco Tuesday @CryingThaiger

19 Dec 18:00 - 23:00 19 Dec 18:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Crying Thaiger Crying Thaiger
Join us for the last Taco Tuesday at Crying Thaiger- Amazing food, all beer at great discounts and beer cocktails...   More info

เรียนฟรี! ระบบทำกำไรอัจฉริยะ ATS High Risk

19 Dec 18:00 19 Dec 18:00 - Bangkok Bangkok
Forex Bangkok Forex Bangkok
เร ยนฟร !! เร ม 19 ธ นวาคม 60 ตารางเร ยน https:/goo.gl/mRM3QU ว ธ การทำกำไรด วย ระบบทำกำไรอ จฉร ยะ ATS High Risk มองหารายได อ กทาง ด วยการเทรด มองหาระบบป ญญาประด ษฐ ทำเง นอ ต   More info

Success story of a Swiss-Thai Joint ventures

19 Dec 18:00 - 21:00 19 Dec 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Chesa Swiss Bangkok Chesa Swiss Bangkok
Marc Werder from Zurich, 60, originally IT expert, Banker and 15 years Business Consultant together with the founder of the company epimedical Switzerland. There main products are...   More info

Multi Chambers Voice & Pre-Holidays Gathering Party 2017

19 Dec 18:30 - 21:30 19 Dec 18:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Red Ant Thai Cuisine - ร้านมดแดงอาหารไทย Red Ant Thai Cuisine - ร้านมดแดงอาหารไทย
THTA, STCC, TCSME and MTCC cordially invite you to our first joint gathering dinner. The party, there will be a singing contest among the 4 Chambers/Associations. The Top 3...   More info

SCB Share the Vision Networking Event

19 Dec 18:30 - 22:00 19 Dec 18:30 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
EXCLUSIVE! SCB networking event this winter break in BANGKOK! WHAT? Explore your dream career path in the finance industry, with FREE food & drinks! WHERE? Grand Hyatt Erawan...   More info

Lipta live @nunglen

19 Dec 19:00 - 20 Dec 02:00 19 Dec 19:00 - 20 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
นั่งเล่น เอสโคบาร์ นั่งเล่น เอสโคบาร์
19DEC2017 19ธ นวาคม2560 LIPTA Live@Nunglen Concert FreeEntry For More Information Please Call... 081 734 5102 086 395 7321 02 711 6564 LIPTA LIVE NUNGLEN ANNIVERSARY...   More info

The Sounds of ASEAN and Romanticism Concert

19 Dec 19:00 - 21:00 19 Dec 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Music Hall - Culture Building, Chulalongkorn University Music Hall - Culture Building, Chulalongkorn University
จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ร วมก บ University of Northern Colorado และ คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร จ ดการแสดงดนตร The Sounds of ASEAN and Romanticism Concert บรรเลงโดย...   More info

Grand Opening HOLE19

19 Dec 20:00 - 20 Dec 02:00 19 Dec 20:00 - 20 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
Hole 19 วัชรพล Hole 19 วัชรพล
Grand Opening HOLE19 ได ฤกษ ...ว นด ...งานด โฮล ไนท ท น ว นอ งคารท 19 ธ นวาคม พ.ศ.2560 ม นส ส ดเหว ยงก บคอนเส ร ต ป แบล คเฮด และเหล าศ ลป นดารา ก จกรรมพร อมของรางว...   More info

SWAY x Singha light Present D.O.PE

19 Dec 21:00 - 20 Dec 02:00 19 Dec 21:00 - 20 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
SWAY SWAY
SWAY x Singha light Presents D.O.PE Tuesday 19th, December 2017 ว นอ งคารท 19 ธ นวาคมน เตร ยมพบก บด เจเอ มซ ด โอ ท บ นตรงมาจากอ งกฤษอย าง D.O.PE ก บงานปาร ต แรกของพวกเค าท SWAY...   More info

Free Entry : Tuesday Jazz with Dj Ben

19 Dec 21:00 - 20 Dec 01:00 19 Dec 21:00 - 20 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
Tuesday Jazz Free Entry every Tuesday! Music : Swing, Latin & Nu Jazz Vinyl Only Dj...   More info

Indonesian Salsa Queen SUCI is back!! Vol 2 BST Dec 19

19 Dec 21:00 - 20 Dec 01:00 19 Dec 21:00 - 20 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
rumPUREE - world dance studio rumPUREE - world dance studio
Hello friends, Suci Kurniati, the Indonesian Salsa Queen is back!!!! We will have Beg-Int level Salsa on1 WS by Suci and Miguelito!! They will teach nice and cool partner work. It...   More info

BLUE Christmas Concert with Playground

19 Dec 21:00 - 20 Dec 01:00 19 Dec 21:00 - 20 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
AINU Bar AINU Bar
19-20 ธ นวาคม น มาฉลองคร สต มาสล วงหน าในสไตล AINU Bar ก บ BLUE CHRISTMAS CONCERT 19 ธ นวาคม พบก บวง PLAYGROUND เจ าพ อวงอ นด ท สร างความประท บใจมาแล วก บบทเพลงอย าง ม ม และ ปล...   More info

Missions by House101 x Mela

19 Dec 22:00 - 20 Dec 02:00 19 Dec 22:00 - 20 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
Résidence de Canal : Culture hostel & Café Résidence de Canal : Culture hostel & Café
Our mission is none other than the revitalisation of the maturing Bangkok dance music scene. Hosted by House101 x MELA Every Tuesday Underground house & Techno at Residence de...   More info

DJ Rolo all the way from Switzerland!

19 Dec 22:00 - 20 Dec 01:00 19 Dec 22:00 - 20 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
Havana Social Havana Social
It's the month of epic parties here at Havana Social! On Tuesday, 19th of December, we're inviting Switzerland's lead Latin DJ DJ Rolo to spin for all you Havana Social fans out...   More info

Let's Celebrate, It's Christmas Time!

20 Dec 06:00 - 27 Dec 22:00 20 Dec 06:00 - 27 Dec 22:00 - Bangkok Bangkok
Four Points by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 15 Four Points by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 15
Celebrate this festive season at our 3 venues; The Eatery, amBar and The Drunken Leprechaun, with Christmas specials from 20 27 December Grilled Angus Beef Striploin 790 Pan...   More info

Cross de Noel (GS, CP, CE1)

20 Dec 08:30 - 11:00 20 Dec 08:30 - 11:00 - Bangkok Bangkok
Lycée Français International de Bangkok LFIB Lycée Français International de Bangkok LFIB
Dans le cadre de la liaison grande section-CP, les élèves de grande section participeront au Cross de Noël ! Ils parcourront 1km sur le site élémentaire-secondaire du LFIB...   More info

หลักสูตร เก่งได้ทั้งทีม รุ่นที่ 6

20 Dec 08:30 - 16:30 20 Dec 08:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
The Connecion Educuisine The Connecion Educuisine
หล กส ตร เก งได ท งท ม ร นท 6 ว นพ ธท 20 ธ นวาคม 2560 เวลา 08.30 16.30 น. สถานท : The Connecion ลาดพร าว Group & Team Coaching ค อ การใช กระบวนการของโค ช เพ อกระต นความค ดสร...   More info

เชิญชวนบริจาคโลหิต Give Blood Save Life

20 Dec 09:00 - 14:00 20 Dec 09:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Honda BigWing Thonburi Honda BigWing Thonburi
สนใจร วมก จกรรม โทร 02 047...   More info

สมัครมาทำงานกับ "ฟ้าสีรุ้ง" ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 60

20 Dec 09:00 - 25 Dec 18:00 20 Dec 09:00 - 25 Dec 18:00 - Bangkok Bangkok
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand
ด วน ! ฟ าส ร งเป ดร บสม ครงานระหว างว นท 21พ.ย.-20ธ.ค.60 (ประจำเด อนพ.ย.60) ร บสม ครงานใน 6 จ งหว ด จำนวนหลายตำแหน งและหลายอ ตรา (สามารถด ได ในกระท ท โพสแยกเป นรายจ งหว ด) น ดส...   More info

Contract Review

20 Dec 09:00 - 16:00 20 Dec 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
พ ธ 20 ธ นวาคม 2560 (Novotel เพล นจ ต) ธรรมน ต _ จ ดให ผมบรรยาย เร อง การตรวจสอบส ญญาธ รก จ เน นประเด นทางปฏ บ ต และ ป ญหาท พบบ อยในการทำงาน รวมถ ง Case Study ท มาจาก การ   More info

การสื่อสารทรงพลัง Powerful Communication

20 Dec 09:00 - 16:00 20 Dec 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
ส อสารอย างไรให ทรงพล ง .. มากล นด วยเสน ห เต มเป ยมก บความร ท ได ร บ ก บส มมนาเน นปฏ บ ต หล กส ตรน ตอบโจทย ให ก บท กองค กร ด วย Great Speaker ค ณภาพ ประสบการณ น บไม ถ วน ขอแนะ   More info

การใช้งานเครื่องมือเชิงสถิติและตัวเลข (T02)

20 Dec 09:00 - 12:00 20 Dec 09:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
การใช งาน F2 Stock quote เพ อด ข อม ลสถ ต การซ อขายและต ดตามราคาห นระหว างว น การใช งาน F3 warrant ใช สำหร บต ดตามราคาห นประเภท warrant การใช งาน F4 Foreign สำหร บต ดตาด ชน ต...   More info

Advertising on Linkedin and Twitter

20 Dec 09:30 - 12:30 20 Dec 09:30 - 12:30 - Bangkok Bangkok
The Hive Prakanong The Hive Prakanong
ADVERTISING ON LINKEDIN AND TWITTER When, why and how to do it. Once Facebook, Google, Instagram and Youtube are covered, is it still worth considering Advertising on Linkedin...   More info

Micro Focus Partner Technical Training

20 Dec 09:30 - 21 Dec 17:30 20 Dec 09:30 - 21 Dec 17:30 - Bangkok Bangkok
ACA Pacific Thailand ACA Pacific Thailand
Micro Focus จ ดการเทรนน ง Micro Focus Technical Partners Training (NetIQ Advanced Authentication/Self Service Password Reset) ในว นพ ธท 20 พฤห สบด ท 21 ธ นวาคม 2560 เวลา 9.30 17...   More info

Meet Santa Bill!

20 Dec 10:00 20 Dec 10:00 - Bangkok Bangkok
Little Footsteps Little Footsteps
Santa Bill is coming to Little Footsteps! Come join our Christmas Camp on Wednesday, December 20th and celebrate Christmas early with the famous Santa Bill Anyone who signs up...   More info

I'm a cookie Workshop

20 Dec 11:00 - 15:30 20 Dec 11:00 - 15:30 - Bangkok Bangkok
Monaehome Monaehome
Icing Cookies Workshop (I'm a cookie ) เปล ยนฉ นเป นค กก รอบน จะสอนรวมเอาคลาสวาดร ป และ การทำค กก ไว ด วยก นค ะ เล อกร ปท เราอยากจะนำมาวาดบนค กก ได ตามชอบเลยค ะ ไม ว าจะเป...   More info

แจกลายเซ็นปฏิทินช่อง3@มาลีนนท์ ทาวเวอร์

20 Dec 11:30 - 13:30 20 Dec 11:30 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Maleenont Tower Maleenont Tower
ป กหม ดรอนะคะ 20 ธ นวาคม 2560 พ หมากจะไปแจกลายเซ นปฏ ท นช องสาม ท อาคารมาล นนนท 11:30 13:30 น. Credit : @ch3thailand mark_prin...   More info

แจกลายเซ็นปฏิทิน ปี 2561

20 Dec 11:30 - 13:30 20 Dec 11:30 - 13:30 - Bangkok Bangkok
ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ พระราม 4 ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ พระราม 4
ช อง 3 รวมพล งส งความส ขร บว นป ใหม นำท มน กแสดงร วมแจกลายเซ นปฏ ท นป 2561 ว นพ ธท 20 ธ นวาคม 2560 เวลา 11.30 13.30 น. ณ อาคารมาล นนท ทาว   More info

Member's Lunch : Tasty Thai Chicken

20 Dec 12:00 - 13:00 20 Dec 12:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
The Hive Prakanong The Hive Prakanong
The one and only famous and original Thai Grilled Chicken is back as requested! This is the best Thai street food that you can't say no to! Members, be sure to join our Member's...   More info

The 10-Slide Startup Pitch and How to Approach VCs (Workshop)

20 Dec 14:00 - 17:00 20 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Hive Prakanong The Hive Prakanong
THE 10-SLIDE STARTUP PITCH And how to approach VCs for fundraising. This workshop is based on the Guy Kawasaki method of preparing a 10-slide Startup pitch. This workshop will...   More info

Intro to the Vertical Frame

20 Dec 14:00 - 16:00 20 Dec 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
The Pilatest The Pilatest
Intro to the Vertical Frame Be introduced to the Vertical Frame in this captivating interactive workshop, developed by the Merrithew team. Learn to use the Vertical Frame on any...   More info

Afternoon Festivi-Teas at Club Lounge

20 Dec 14:00 - 03 Jan 17:00 20 Dec 14:00 - 03 Jan 17:00 - Bangkok Bangkok
Amara Bangkok Amara Bangkok
AFTERNOON FESTIVI-TEAS AT CLUB LOUNGE DECEMBER 20, 2017 JANUARY 03, 2018 l 2 P.M. 5 P.M. Indulge in a choice of tempting Dilmah tea, festive finger sandwiches, scones, cakes and...   More info

The Hive Christmas Market 2017

20 Dec 17:00 - 21:00 20 Dec 17:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
The Hive Bangkok Ltd The Hive Bangkok Ltd
Say farewell to busy department stores and swap stressful Christmas shopping for something a little more laid back. Whether you're searching for a last-minute bauble or seeking...   More info

สะสมหุ้นอัตโนมัติ เริ่มต้น 10,000 บาทต่อเดือน

20 Dec 17:30 - 19:30 20 Dec 17:30 - 19:30 - Bangkok Bangkok
Bualuang Investment Station Bualuang Investment Station
3 ป ญหาน าปวดห วของน กลงท นท อยากออมในห น -ซ ออะไรด ? -ซ อบ อยแค ไหน ? -ซ ออย างไรด ? พบก บ...ค ณสรวงพ เชฏฐ หลายช ไทย ผ ช วยท ปร กษาการลงท น (iProgram Trade) ว นท 20 ธ นวาคม 2560...   More info

เชิญร่วมแจกหนังสือธรรมะ เพื่อเป็นธรรมทาน

20 Dec 18:00 - 31 Dec 21:00 20 Dec 18:00 - 31 Dec 21:00 - Bangkok Bangkok
TJ Dance Studio TJ Dance Studio
เช ญร วมแจกหน งส อธรรมะ อาน สงส แจกหน งส อธรรมะเป นธรรมทาน ธรรมเป นเคร องเต อนสต ให เราระล กถ งพระค ณอ นย งใหญ ของสรรพส งท งหลาย ท งช ว ตและไม ม ช ว ต เช น การร ค ณของพ อแม ร ค...   More info

Chivas X NEON Night feat. JETRIN”

20 Dec 18:00 - 21 Dec 00:00 20 Dec 18:00 - 21 Dec 00:00 - Bangkok Bangkok
Wine Bridge Plus Wine Bridge Plus
การกล บมาอ กคร ง ก บค ำค นท ท กคนรอคอย! Chivas Regal & Wine Bridge Plus present Chivas X NEON Night feat. JETRIN มาปลดปล อยแสงส ความสน ก ไปก บจ งหวะเพลงของศ ลป นต วพ อ เจ เจตร...   More info

Fully Booked - โภชนาภิวัฒน์ - Transformation of Thai Gastronomy

20 Dec 18:00 - 23:00 20 Dec 18:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
80/20bkk 80/20bkk
-READ ENGLISH VERSION BELOW- โภชนาภ ว ฒน Transformation of Thai Gastronomy มาร วมส มผ สเส นทางอาหารไทยผ านอาหารจานต างๆ ก บเชฟไทยเทศ และน กก นม ออาช พสายว ชาการ ร วมสนทนาโดย...   More info

Meditation & The Lost Art of Good Conversation

20 Dec 18:00 - 19:00 20 Dec 18:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Shambhala Meditation Center Bangkok Shambhala Meditation Center
The Lost Art of Good Conversation, the latest book by Sakyong Mipham, explores mindful ways to connect with others and enrich our everyday lives. Join us for the evening as we...   More info

Pause live at Nineteens Up (20/12/2017)

20 Dec 19:00 - 21 Dec 01:00 20 Dec 19:00 - 21 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
Nineteens Up Nineteens Up
ทนเส ยงเร ยกร องไม ไหวว นน เราจ ดให แล ว Pause live in Nineteens Up (20/12/2017) จากกระแสท แฟนเพลงค ดถ งวงพอส และการกล บมาของวงอ กคร ง เราก อยากจะชวนมาร วมระล กความหล งคร งย งเป...   More info

How to ส่งหนังเข้าเทศกาล

20 Dec 19:00 - 21:00 20 Dec 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
G Village Bangkok G Village Bangkok
จะส งหน งไปเทศกาลภาพยนตร ต องทำย งไง? หลายคนท ทำหน งท ง Feature Film/Short Film น าจะม ความสงส ยก นบ างแหละ ว าหน งท เราทำอย ควรส งเทศกาลไหน ? ส งย งไง ? กระบวนการในการส งไปต...   More info

Disrupting the Disruptors in the Travel-Tech Industry

20 Dec 19:00 - 22:00 20 Dec 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Aloft Bangkok - Sukhumvit 11 Aloft Bangkok - Sukhumvit 11
EDIT: NEW DATE TO BE CONFIRMED SOON! DISRUPTING THE DISRUPTORS IN THE TRAVEL-TECH INDUSTRY The Travel-Tech industry has been seriously disrupted by companies like Booking.com...   More info

คอนเสิร์ตการกุศล "เพื่อนไม่ทิ้งกัน"

20 Dec 19:00 - 23:59 20 Dec 19:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เลียบทางด่วนรามอินทรา โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เลียบทางด่วนรามอินทรา
คอนเส ร ตการก ศล เพ อนไม ท งก น บ ตร 300 บาท สำรองท น งโทร.02-944-5131...   More info

Couscous Royal

20 Dec 19:00 - 22:00 20 Dec 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Bacchus&Co Bacchus&Co
For Wednesday, December 20 th, Bacchus propose, Couscous Royal. Come and join us to enjoy this traditional dish from North Africa. A delicious oriental soup, steamed wheat semola...   More info

Manohra Cruises Exclusive Wine Tasting Evening

20 Dec 19:30 - 21:30 20 Dec 19:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Anantara Riverside Bangkok Resort Anantara Riverside Bangkok Resort
Step onboard a beautifully restored antique rice barge for an exclusive wine tasting. Delight in a truly spectacular evening floating down the River of Kings enjoying the finest...   More info

El Clasico Real Madrid v Barcelona

20 Dec 20:00 - 23:00 20 Dec 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Sportsman Sportsbar Bangkok The Sportsman Sportsbar Bangkok
Come and watch El Clasico at Bangkok's premier sports bar. We'll have a huge area for fans to watch their favourite team and guarantee big screens with sound! elclasico Deals...   More info

Quaint Bangkok | Dazzling Winter

20 Dec 20:00 - 23:00 20 Dec 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Quaint Bangkok Quaint Bangkok
Winter is here, Christmas is near and New Year is days away, Local fox wants to stay festive with you and get you in the mood for celebration. From Christmas music to party jams...   More info

Pre Moon Mountain 15years Anniversary Party

20 Dec 20:00 - 21 Dec 01:00 20 Dec 20:00 - 21 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
The Overstay The Overstay
Pre party come to.Enjoy and purchase your ticket to the moon. Free...   More info

RAW Comedy, Dec. 20th

20 Dec 20:00 - 23:00 20 Dec 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Live Lounge Bkk Live Lounge Bkk
RAW Comedy is Bangkok's weekly open mic stand up show. New jokes, new friends, big laughs...   More info

Vesper X Native

20 Dec 20:00 - 21 Dec 00:00 20 Dec 20:00 - 21 Dec 00:00 - Bangkok Bangkok
Vesper Vesper
Vesper invites Vijay Mudaliar and Leon Tan from Native, a regional produce-oriented cocktail bar from Singapore, to take over our bar for the very first guest bartending after our...   More info

Mini House Party

20 Dec 20:00 - 21 Dec 01:00 20 Dec 20:00 - 21 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
Residence de Canal, Bangkok Residence de Canal, Bangkok
Mini House PARTY just a change on the dates for this episode but the style of music stand the same . Expect to hear sounds of house deep house tech house nu-dis to techno, plus...   More info

Blue Christmas Concert with Jetset’er

20 Dec 21:00 - 21 Dec 01:00 20 Dec 21:00 - 21 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
AINU Bar AINU Bar
19-20 ธ นวาคม น มาฉลองคร สต มาสล วงหน าในสไตล AINU Bar ก บ BLUE CHRISTMAS CONCERT 20 ธ นวาคม น อยากชวนชาว AINU มาปาร ต คร สต มาส ไปพร อมก น ก บวง Jetset’er Jetset'er เจ าของ   More info

DJ T. (Get Physical) at Sing Sing Theater

20 Dec 21:00 - 21 Dec 03:00 20 Dec 21:00 - 21 Dec 03:00 - Bangkok Bangkok
Sing Sing Theater Sing Sing Theater
Thomas Koch aka DJ T. has been a vital part of electronic music and club culture for over 25 years. Uniquely accomplished in both influence and scope, he has excelled in every one...   More info

DND Wicked Wednesday

20 Dec 21:00 - 21 Dec 02:00 20 Dec 21:00 - 21 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
DND DND
A Night of Hip Hop Awaits You TEAMDND Presents DND Wicked Wednesday with the Hip Hop music style on Wednesday 20 December @ DND. Line Up : DJ Noxro DJ Sunny DJ Knatz DJ...   More info

GLOW w/ Roulio Aittouares - Free Entry Before Midnight

20 Dec 21:30 - 21 Dec 00:30 20 Dec 21:30 - 21 Dec 00:30 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
Wednesday's darkness bringing Roulio Aittouares back in the DJ booth! Support by Wintix. Roulio developed his style between Paris and Bangkok. He is a new face on the scene with...   More info

Live - Verbal Kint & Dj Staxofwax, USA

20 Dec 21:30 - 21 Dec 02:00 20 Dec 21:30 - 21 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
150thb entry Verbal Kint (Live acoustic, USA) & Dj STAXOFWAX, NYC StaxOfWax is a selector/crate digger from an up and coming dj crew based out of the West coast of the US...   More info

El Barrio!

20 Dec 22:00 - 21 Dec 00:00 20 Dec 22:00 - 21 Dec 00:00 - Bangkok Bangkok
Havana Social Havana Social
This Wednesday, 20th December from 10pm till Midnight, Havana Social is hosting EL BARRIO! Enjoy a night of Live Latin music with the Machitos band supported by DJ Mizuyo only...   More info

Concert Kwang AB at Thay

20 Dec 22:00 - 21 Dec 01:00 20 Dec 22:00 - 21 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
THAY Ekamai THAY Ekamai
  More info

Annual TSCCM Meeting 2017 The Best ICU

21 Dec 08:00 - 23 Dec 16:30 21 Dec 08:00 - 23 Dec 16:30 - Bangkok Bangkok
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
งานประช มว ชาการประจำป 2560 สมาคมเวชบำบ ดว กฤตแห งประเทศไทย 21-23 ธ.ค. 2560 ท โรงแรมเซนทาราแกรนแอดเซนทร ลพลาซาลาดพร าว เร มเป ดให ลงทะเบ ยน 20 ส.ค...   More info

เจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนด้วย Aspen

21 Dec 09:00 - 16:30 21 Dec 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด มหาชน AIRA Securities บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด มหาชน AIRA Securities
Course น เหมาะสำหร บ? น กลงท นท สามารถใช งานฟ งก ช นท วไปบนโปรแกรม Aspen for Browser ได แล ว และต องการประย กต ใช งานประกอบกลย ทธ การลงท นซ อขาย โดยด จากป จจ ยพ นฐานและกราฟเทค   More info

2-Day Certified Kanban Foundation by Klaus Leopold

21 Dec 09:00 - 22 Dec 17:00 21 Dec 09:00 - 22 Dec 17:00 - Bangkok Bangkok
Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
Our two day training, Applying Kanban, takes a deeper look at the hard facts. This substantial foundational training prepares you to immediately deploy Kanban in your organization...   More info

เรียนเชิญสัมมนาหลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต

21 Dec 09:00 - 16:00 21 Dec 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Gold Orchid Bangkok Hotel Gold Orchid Bangkok Hotel
การส อสารและการจ ดการภาวะว กฤต (Communication and Crisis Management) ว นพฤห สบด ท 21 ธ นวาคม 2560 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนว ภาวด ร งส ต กร งเทพฯ สม คร 4...   More info

แกะงบเจาะหุ้นร้อนด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ (รหัส VI02)

21 Dec 09:00 - 24 Dec 16:00 21 Dec 09:00 - 24 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
ห วข อการเร ยนหล กส ตร แกะงบเจาะห นร อน ด วยฟ งก ช นอ จฉร ยะ 1. อ านงบการเง นไปทำไม ภาพรวมงบการเง น งบแสดงฐานะการเง น 2. การว เคราะห งบแสดงฐานะการเง น ล กษณะธ รก จและโครงสร...   More info

Balloonie Academy ปี11ครั้งที่ 12

21 Dec 09:00 - 23 Dec 15:00 21 Dec 09:00 - 23 Dec 15:00 - Bangkok Bangkok
Balloonie ลูกโป่งสร้างความสุข Balloonie ลูกโป่งสร้างความสุข
อยากเป ดร านล กโป ง ? อยากเป นเจ าของธ รก จ สร างความส ข ? ส งสำค ญ 6 อย าง ท จะสามารถสร างฝ นให เป นจร ง 1.ร ล ก ร จร ง เพ อท งค แข ง ให ขาด 2.อย าเยอะซ อของกองเป นต นท น 3...   More info

ABS10 การใช้โปรแกรม Autodesk Navisworks 2018 - Essentials Coruse

21 Dec 09:30 - 22 Dec 16:30 21 Dec 09:30 - 22 Dec 16:30 - Bangkok Bangkok
Twoplus Training Center Twoplus Training Center
เป นหล กส ตรท เหมาะสำหร บผ ท ต องการตรวจสอบงาน สถาป ตยกรรม, งานว ศวกรรมโครงสร าง, งานระบบว ศกรรมศาสตร ท ถ กสร างข นจาก Program Autodesk Revit เพ อช วยให ผ ใช งานหร อผ ทำ   More info

Subconscious : Résidence Thursday Techno Sessions!

21 Dec 09:30 - 22 Dec 14:00 21 Dec 09:30 - 22 Dec 14:00 - Bangkok Bangkok
Residence de Canal, Bangkok Residence de Canal, Bangkok
Techno-Thursday sessions Music Showcase At the mystery Tech mansion; Residence de Canal, Bangkok Techno Thursday the event organized by Bangkokian techno n’ Underground house...   More info

หลักสูตร ขนมไทยในน้ำกะทิ

21 Dec 10:00 - 16:00 21 Dec 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
หล กส ตร ขนมไทยในน ำกะท ว นพฤห สบด ท 21 ธ นวาคม 2560 เวลา : 10.00 16.00 น. สถานท : สถาบ นสอนอาช พช ช องรวย รายละเอ ยด : พบ ส ตรขนมไทยในน ำกะท ท ย งคงเป นท น ยมในป จจ บ น แต...   More info

☆ひめままプレイルーム ※ねんね、ハイハイ対象☆

21 Dec 10:00 - 12:00 21 Dec 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Decor Craft Studio Decor Craft Studio
低月齢の赤ちゃんとママが気楽に立ち寄ってのんびり過ごせる場所をひめままがご提供 10時半頃からスタッフによる絵本の読み聞かせ 手遊び歌もあります 今回は ぴよぴよだあれ はらぺこあおむし などを予定 毎回好評の ねんね写真 のコーナー 12月は クリスマス でご用意 予約なしでお越し頂けます ひめままスタッフもいるので お一人で   More info

หลงป่าดีกว่าหลงรักคนใจร้ายอย่างเธอ

21 Dec 10:30 - 24 Dec 16:00 21 Dec 10:30 - 24 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
ชมรมคนสร้างป่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Man and Forest Club K.U.) ชมรมคนสร้างป่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Man and Forest Club K.U.)
ไปหลงป า เอ ย เด นป า ด ดาว ท าลมหนาวท เจ ดคต จ.สระบ ร ก น หมดเขตร บสม คร 30 พฤศจ กายน   More info

Ballet Workshop for Adult Students by Mr.Pedro Carneiro

21 Dec 10:30 - 12:00 21 Dec 10:30 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok City Ballet Bangkok City Ballet
Mr.Pedro Carneiro's Special Workshop Mr.Pedro Carneiro, the former director of National Conservatory Dance School-Lisbon, special workshop for Adult students will be held on...   More info

Fascial integration mat pilates

21 Dec 10:30 - 11:30 21 Dec 10:30 - 11:30 - Bangkok Bangkok
The Pilatest The Pilatest
This fascial integrated mat based Pilates class are great for beginners to athletes who want to focus on increase range of motions and strengthening in flow of motions. Only 8...   More info

นิทรรศการศิลปะ 'ดอกไม้ของกวี' / 'Kawee's Flowers' Art Exhibition

21 Dec 11:00 - 21 Jan 20:00 21 Dec 11:00 - 21 Jan 20:00 - Bangkok Bangkok
YELO House YELO House
เม อกว แห งแฟช นผล บานเป นดอกไม น ทรรศการงานศ ลป ส งท ายแห งป ดอกไม ของกว Kawee’s Flowers’ โดย กว ล กษณะสก ลช ย 21 ธ นวาคม 2560-21 มกราคม 2561 ณ YELO House ซอยเกษมส นต 1 (   More info

Christmas Carols at Lunchtime

21 Dec 12:00 - 13:00 21 Dec 12:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Jumping Beans Jumping Beans
Come and singalong with friends and family to Christmas Carols. Eat flammekuche, seasonal gingerbread and snacks and get ready for the countdown to Christmas...   More info

3-Course Christmas Gozen Menu

21 Dec 12:00 - 30 Dec 22:30 21 Dec 12:00 - 30 Dec 22:30 - Bangkok Bangkok
Kisso Japanese Restaurant Kisso Japanese Restaurant
The Christmas Spirt flows freely at Kisso as its season-centric chefs go to town on the festivities with a special 3-course Christmas Gozen (rice, main dish, side dish, pickles...   More info


© 2017 Siguez