เวิร์คช็อปประดิษฐ์ว่าวไทย

21 Apr 12:00 - 15:00 21 Apr 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
The Lighthouse The Lighthouse
21 เมษา น ขอชวนออเจ า มาร วมประด ษฐ ว าว ส บสานการละเล นไทย ท เดอะ ไลท เฮ าส . ก บเว ร คช อป 'DIY THAI KITE WORKSHOP' เสาร ท 21 เม.ย 61 บร เวณด านใน ฟ ดพอร ทโซน ช น 1 เร ม 12:00...   More info

Crowdfunding New ALBUM

21 Apr 12:00 - 22 Apr 23:00 21 Apr 12:00 - 22 Apr 23:00 - Bangkok Bangkok
Everywhere on Earth Everywhere on Earth
Hey Guys! I launched my crowdfunding! And I am joining you to support this event for the upcoming 2 months! So 21st of april is the end date! So that's why I out the date of the...   More info

Record Store Day 2018

21 Apr 12:00 - 22 Apr 02:00 21 Apr 12:00 - 22 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
RECORD STORE DAY 2018 at Zudrangma Records H.Q. & Studio Lam, Sukhumvit 51 30 off on all original Thai records In-store dj set at Zudrangma Records H.Q. from 12.00h-20.00h...   More info

Meditation, Talk, & Discussion

21 Apr 12:30 - 14:00 21 Apr 12:30 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok Shambhala Meditation Center Bangkok Shambhala Meditation Center
This class is open to anyone interested in exploring the Shambhala Buddhist teachings. Each class offers an in-depth taste of one aspect of the teachings, always presented in...   More info

Cuttlebone Casting workshop

21 Apr 13:00 - 18:00 21 Apr 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Atelier Rudee Atelier Rudee
Please see English text below การหล อเคร องประด บโลหะด วยกระดองปลาหม กเป นว ธ การหล อแบบโบราณ ด วยการแกะร ปทรงท ต องการลงในเน อกระดองปลาหม กเพ อใช เป นเบ า จากน นจ งหลอมโลหะแล ว   More info

คอร์ส photoshop for architect รุ่นที่ 32 (เมษายน)

21 Apr 13:00 - 12 May 17:30 21 Apr 13:00 - 12 May 17:30 - Bangkok Bangkok
Workshop by mek178 - สอน Photoshop for architect Workshop by mek178 - สอน Photoshop for architect
คอร ส Photoshop for Architect ระด บกลาง ร นท 32 (เมษายน) - คอร สท จะมาเป ดโลกแห งการร ท ช Perspective ด วย photoshop ประหย ดเวลา จบงานได เร ว คอมไม แรง งานก สวยได เผยเคล ดล บ...   More info

Urban Farm & Feast Market

21 Apr 13:00 - 20:00 21 Apr 13:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
The Hive Thonglor The Hive Thonglor
Join our local farmer's market for a day of fresh & local produce, urban farming workshops, craft beer tastings, demonstrations, and a day of culinary delight. A chance to...   More info

Creative Fundamental Acting Course

21 Apr 13:00 - 02 Jun 16:00 21 Apr 13:00 - 02 Jun 16:00 - Bangkok Bangkok
BlueBoxStudio BlueBoxStudio
Dreambox Acting Studio ขอเสนอ Creative Fundamental Acting Course คอร สอบรมการแสดงข นพ นฐาน จำนวน 7 คร ง 21 ชม ท กว นเสาร เร ม 21 เมษายน 2561 2 ม ถ นายน 2561 13:00 16:00 น. อำ   More info

Ceramic for beginner with Tea-la-bai

21 Apr 13:00 - 17:00 21 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Good Space Bkk Good Space Bkk
ด วยความเช อท ว าคนเราท กคนม กจะม ภาชนะหร อแก วใบโปรดเป นของต วเอง ไม ว าจะด วยไซส ลวดลายหร อส ส น แต หากใครย งหาไม เจอ เราก ขอเช ญเพ อนๆมาร วมก นป นสรรค สร างภาชนะเซราม กจากก อนด...   More info

คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ

21 Apr 13:00 - 18:00 21 Apr 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
SonyThai Co Ltd SonyThai Co Ltd
คอร สอบรมพ นฐานการใช งานกล องและการถ ายภาพ ว นเสาร ท 21 เมษายน 2561 เวลา 13:00 18:00 สถานท ห องออด ทอเร ยม ช น 5 บร ษ ท โซน ไทย จำก ด จำก ดจำนวน 60 ท สงวนส ทธ กล อง 1 ต ว/ท   More info

UK Study Day | ครบเครื่องเรื่องเรียนต่อ UK

21 Apr 13:00 - 15:00 21 Apr 13:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Hands On Education Consultants Hands On Education Consultants
ให การไปเร ยนต ออ งกฤษเป นเร องง าย! เพ ยงมางาน UK Study Day งานท รวบรวมข อม ลเร ยนต อสหราชอาณาจ กรครบท กข นตอน ไม ว าจะเป นข นตอนการสม คร การเล อกมหาว ทยาล ย เม อง ท พ ก และอ นๆ...   More info

ไปเรียนรู้ ที่ดูไบ เรียนก็ได้ ทำงานก็ดี

21 Apr 13:00 - 15:00 21 Apr 13:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
OECGlobalBKK OECGlobalBKK
OECGlobalBKK เข ยนโดย OEC BKK 10 เมษายน 2018 เวลา 10:30 น. ไปเร ยนร ท ด ไบ โปรโมช นเร ยนภาษาส ดพ เศษ เร ยนและพ ฒนาภาษาอ งกฤษ พร อมร บโอกาสและประสบการณ ทำงาน สถาบ นภาษาด ม ค...   More info

Pinkoi Seminar - Pinkoi พาดีไซเนอร์ไทยไปโกอินเตอร์

21 Apr 13:30 - 15:30 21 Apr 13:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
HUBBA-TO HUBBA-TO
Pinkoi พาด ไซเนอร ไทยไปโกอ นเตอร ตามหาด ไซเนอร ไทยท อยากส งต องานด ไซน ไปท วเอเช ย อยากชนะใจกล มคนร กงานด ไซน Pinkoi ม คำตอบให และเราจะพาด ไซเนอร 5 แบรนด เฉพาะคนเข าร วมส มมนาคร...   More info

Open House !!! ทำไมถึงเลือกเส้นทางสายอาชีพเชฟ

21 Apr 13:30 - 16:30 21 Apr 13:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
MSC Thai Culinary School MSC Thai Culinary School
เชฟช มพล แจ งไพร ชวนท กท านมาร วมแต งกายช ดไทย พร อมพ ดค ยก บศ ษย เก า เชฟเกรซ ทำไม ? ถ งเล อกเส นทางสายเชฟ ... ร วมก จกรรมด ๆแบบน และล นรางว ลส ดพ เศษจากเชฟช มพลก นอ กด วย หากค...   More info

กิจกรรมภาพพิมพ์แกะไม้เบื้องต้น (Basic Woodcut)

21 Apr 13:30 - 16:30 21 Apr 13:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery
เร ยนร เทคน คการทำภาพพ มพ แม พ มพ ไม เบ องต น สอดแทรกความสน กสนานในการทำผลงานช นเล ก ใช กระบวนการข ดข ดและสร างร องรอยอย างง ายบนแม พ มพ โดยให ผ เข าร วมอบรมสร างสรรค ร ปทรงโดยได...   More info

แค้มป์ปิ้ง ชมดาว สามพันโบก

21 Apr 14:00 - 22 Apr 17:00 21 Apr 14:00 - 22 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
คน หลง ป่า / K O N L O N G P a คน หลง ป่า / K O N L O N G P a
21-22 เมษายน 2561 สามพ นโบก ผาแต ม รายละเอ ยดกำหนดการ ว นท 20 เมษายน 2561 20.00 ออกเด นทางจากป ม ปตท ตรงข ามหอการค า ว นท 21 เมษายน 2561 06,00 เช าตร ท ผาแต ม รอชมพระอาท ตย...   More info

เกิดมาเพื่อทำลายจิตรกรรม Michelangelo da Caravaggio

21 Apr 14:00 - 16:00 21 Apr 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หอศ ลปว ฒนธรรมแห งกร งเทพมหานคร เช ญร วมก จกรรมการบรรยาย โดย ดร.สาย ณห แดงกลม อาจารย ประจำภาคว ชาประว ต ศาสตร ศ ลปะ คณะโบราณคด มหาว ทยาล ยศ ลปากร ซ งจะจ ดในว นเสาร ท 21 เมษาย   More info

Advertising on LINE: The Ultimate LINE Workshop!

21 Apr 14:00 - 17:00 21 Apr 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Work Loft The Work Loft
THE ULTIMATE LINE WORKSHOP How to use LINE Chat, LINE Points and LINE@ to promote your Business, Products or Services. Thailand is LINE second largest market (after Japan) with...   More info

CoderDojo at Neilson Hays Library

21 Apr 15:00 - 16:00 21 Apr 15:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Neilson Hays Library Neilson Hays Library
The monthly CoderDojo workshop is back. Get your seats now! What is CoderDojo? The CoderDojo Foundation was established in 2013 by co-founder James Whelton to help young people...   More info

TK park Music Ed 2018 : Scrubb

21 Apr 16:00 - 18:00 21 Apr 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
TK park Music Ed 2018 Scrubb ก บบทเพลงธรรมดาท ว าด วยเร องเวลา สถานท และความส มพ นธ เตร ยมพบก บศ ลป นค ห ด โอ ขว ญใจเด กมหาว ทยาล ย Scrubb ท จะมาพ ดค ยเร องราวเก ยวก บบท   More info

O-Thentic ตลาดจริงใจ

21 Apr 16:00 - 22 Apr 22:00 21 Apr 16:00 - 22 Apr 22:00 - Bangkok Bangkok
Warehouse30 Warehouse30
O-THENTIC ค อ ตลาดจร งใจ ท เล อกอาหารท ด จากธรรมชาต รวมถ ง ว ตถ ด บ ส งของ เคร องใช จากผ ผล ตท ร กในส งท เขาด แลต งแต กระบวนการเร มต น เร อยมาจนถ งปากท องของผ บร โภค รวมถ งก...   More info

Retrospect : Heart of the Panther หัวใจเสื้อดำ

21 Apr 16:00 - 22:00 21 Apr 16:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Live Park Rama 9. Live Park Rama 9.
ร อคไม ม ว นตาย แต เส อด าตายใครร บผ ดชอบ RETROSPECT : HEART OF THE PANTHER เสาร ท 21 เมษายนน ณ LIVE PARK พระราม 9 มาร วมก ร องไปด วยก น แล วพบก นนะชาวเส อดำ เป ดจำหน ายบ ตรว   More info

Photo Exhibition Living amongst the Dead: in Manila Cemeteries

21 Apr 17:00 - 29 Apr 19:00 21 Apr 17:00 - 29 Apr 19:00 - Bangkok Bangkok
SEA-Junction SEA-Junction
Launch Photo Exhibition Living amongst the Dead: Disparity in Manila North Cemetery by Eva Rapoport April 21 @ 5:00 pm 7:00 pm On 21 April at 5 PM 6.30 PM SEA Junction will...   More info

Cube of Truth: Bangkok: April 21st

21 Apr 17:00 - 19:30 21 Apr 17:00 - 19:30 - Bangkok Bangkok
Benjasiri Park Benjasiri Park
(English Below) Please be there promptly at 5pm for an important briefing. กดขอเข าร วมกล มเฟสบ คกล มน https:/www.facebook.com/groups/306716096397127/หากค ณสนใจเป นอาสามาสม ครร...   More info

Ichitan และ TrueID Present 20th Mos-Tata Concert”

21 Apr 18:00 - 21:00 21 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
งานตลาดน้ำ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี งานตลาดน้ำ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
มอส ควง ทาทา รบกวนมาร กก น ... ม นส สล ดสะบ ด คร งแรกในรอบ 20 ป ใน ICHITAN และ TrueID PRESENT 20th MOS-TATA CONCERT ส นส ดการรอคอยก บคร งแรกในรอบ 20 ป ท 2 ค จ นย ค 90 น กร...   More info

Wedding Trio At Pullman G Silom K.Ploy

21 Apr 18:00 - 21:00 21 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
  More info

200 brm Nonthaburi

21 Apr 18:00 - 22 Apr 07:30 21 Apr 18:00 - 22 Apr 07:30 - Bangkok Bangkok
สนง.เทศบาลเมืองบางคูวัด - แห่งใหม่ สนง.เทศบาลเมืองบางคูวัด - แห่งใหม่
เป ดลงทะเบ ยน 200BRM Nont Night แล วคร บ ป ดร บสม คร ว นอาท ตย ท 15 เม.ย.น คร บ https:/audaxthailand.knack.com/home 4-21-18-nonthaburi/ สนามออแดกซ 200 BRM ป นหลบลมร อ   More info

Foxy & PC 0832/676 Live@Nong Taprachan สาขาช่างเชื่อม

21 Apr 19:00 - 22:00 21 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
ช่างชุ่ย ChangChui ช่างชุ่ย ChangChui
พบก บ 3 ศ ลป นท เสนอช อเข าช งรางว ล เพลงบรรเลงยอดเย ยม จาก ส ส น อะวอร ดส คร งท 29 FOXY : วงดนตร คณะ FOXY เป นวง Instrumental Band จากจ งหว ดเช ยงใหม ก อต งวงในป 2015 เร มต   More info

ตลาดนัดบังทัน

21 Apr 20:00 - 23:00 21 Apr 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
บ ธ 50 แถวกลางๆ อย หน าเวท เลยค ะ ลดมากกว า50 ม ของแถม ท กส นค า สามารถส งจองก อนได ทางร านจะค ดราคาพ เศษตามบ ธให ค ะ 3 เส อ/กระเป าผ า/เคส/ถ งกระดาษ/พ ด/การ ด/โปสเตอร สโลแกน/พ ด...   More info

Rawfusion in Bangkok

21 Apr 20:00 - 22 Apr 02:00 21 Apr 20:00 - 22 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
De Commune De Commune
GOJA GALLERY CAFE Presents Rawfusion in Bangkok Okinawa's number one Bass Music crew, Rawfusion, is now taking Bangkok! BKK's new dopest spot De Commune will soon see Rawfusion...   More info

Cantina Acustica ft. Sam Ness (US)

21 Apr 21:00 - 23:00 21 Apr 21:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Cantina Wine Bar & Italian Kitchen Cantina Wine Bar & Italian Kitchen
Presenting... Cantina Acustica!! Every Saturday, starting on the 21st of April, we'll be having live music sessions in Cantina featuring various acoustic artists...   More info

GLOW presents Aera & Sunju Hargun

21 Apr 21:30 - 22 Apr 03:00 21 Apr 21:30 - 22 Apr 03:00 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
We're excited to announce another truly stellar line-up as we welcome Aera to headline the night alongside, Sunju Hargun ! Line-up : AERA (Maeve Aleph Music Innervisions, DE...   More info

The Invasion

21 Apr 22:00 - 22 Apr 03:00 21 Apr 22:00 - 22 Apr 03:00 - Bangkok Bangkok
Whiteline Whiteline
When good music is needed it should be LOUD... -(Some random guy, somewhere) Loud is back! This time we’re bringing out the big guns 6 (yes six!) of Bangkok’s finest DJs 3...   More info

Asian Invasion Reverse Prime VS Casper Yu for Ricky Stones B-Day

21 Apr 22:00 - 22 Apr 16:00 21 Apr 22:00 - 22 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
Insanity Nightclub Insanity Nightclub
Asian invasion with Reverse Prime, South Korea's prince of Electronic mashup & China's very own bad boy Casper Yu giving a hard hitting Electro set sure to get your head banging...   More info

My 21st Birthday Party with Reverse Prime & Casper Yu

21 Apr 23:00 - 22 Apr 02:00 21 Apr 23:00 - 22 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Insanity Nightclub Insanity Nightclub
My 21st Birthday Party with Reverse Prime & Casper...   More info

Bad & Boujee Saturdays FT. Bangkok Invaders

21 Apr 23:00 - 22 Apr 02:00 21 Apr 23:00 - 22 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Maggie Choo's Maggie Choo's
DJAYBUDDAH DJ ONO DJ TOB MC CALO plus Special Guests and Celebrities 50 International models & baddest girls of Bangkok city. Party kicks off at midnight with a Legendary Line Up...   More info

สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

22 Apr 05:00 22 Apr 05:00 - Bangkok Bangkok
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สวนส น นทา ม น มาราธอน คร งท 1 โครงการพ ส งน องเร ยน ว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน 1 เพ อนำรายได จากการจ ดก จกรรมสน บสน นการศ กษาของน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 2 เพ อส งเสร...   More info

KU Run 2018 Run for Charity

22 Apr 05:30 - 08:30 22 Apr 05:30 - 08:30 - Bangkok Bangkok
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University)
KU Run 2018 Run for Charity มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน (Kasetsart University) ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 8.5/5 km 8.5 km 500 THB 5:30 am 5 km 500 THB 5:45 am สม ครออ   More info

วิ่ง : วิ่งเพื่อสุขภาพครบรอบ4ปี

22 Apr 05:45 - 08:00 22 Apr 05:45 - 08:00 - Bangkok Bangkok
สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park
ว ง : ว งเพ อส ขภาพครบรอบ4ป จ ดว นท : 22 เมษายน 2561 สถานท : สวนวช รเบญจท ศ (สวนรถไฟ) ระยะทาง : 10K, 5K ราคา : 450บาท, 400บาท, VIP 900บาท ป ดร บสม คร : 31ต ลาคม 2560 รายละเอ ยด   More info

วิ่ง : สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

22 Apr 06:00 - 09:00 22 Apr 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว ง : สวนส น นทา ม น มาราธอน คร งท 1 จ ดว นท : 22 เมษายน 2561 สถานท : มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ระยะทาง : 10K , 5K ราคา : 450 บาท ท งสองระยะ ต ดต อสอบถาม เบอร โทร 083-982...   More info

Nonthaburi Mini Marathon 2018

22 Apr 06:00 - 09:00 22 Apr 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ [ Sriboonyanon School ] โรงเรียนศรีบุณยานนท์ [ Sriboonyanon School ]
Nonthaburi Mini Marathon 2018 10/5 km 10 km 400 THB TBA am 5 km 400 THB TBA am 3,500 slots Start ตรงข าม โรงเร ยนศร บ ณยานนท สม ครออนไลน ได ท https:/goo.gl/forms...   More info

ตามรอยบุพเพสันนิวาส (ราคารวมชุดไทยแล้ว)

22 Apr 06:00 - 21:30 22 Apr 06:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นธรรมดาม 3 รอบ ค อว นท 3,16 และ 19 เม.ย. 2561 ว นอาท ตย ม 1 รอบ ค อว นท 22 เมษายน 2561 กทม.-อย ธยา 06.00 น. พบก นท ปตท.สนามเป า (แวะเซเว น ซ ออาหารเช ามาทานเองตามอ ธยาศ ย) 07...   More info

วิ่งบอกบุญ ครั้งที่ 1

22 Apr 06:00 - 09:00 22 Apr 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Lumphini Park Lumphini Park
ว งบอกบ ญ คร งท 1 10/5/2.5 km 10 km 500 THB 6:00 am 5 km 500 THB 6:10 am 2.5 km 500 THB 6:20 am ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท https:/docs.google.com...   More info

ตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 24

22 Apr 07:30 - 10:00 22 Apr 07:30 - 10:00 - Bangkok Bangkok
The Scene Town In Town The Scene Town In Town
ขอเช ญร วมก จกรรม ต กบาตรเต มบ ญ คร งท 24 โดยหลวงป เอ ยน ฐ ตว ร โย (ส ร อาย 94 พรรษา 63) ว ดป าโคกหม อน จ งหว ดส ร นทร เมตตาร บบาตร ฉ นเช า แสดงธรรม ในว นอาท ตย ท 22 เมษายน 2561   More info

CPR ในสวน(หลวงพระราม 8) ครั้งที่ 20

22 Apr 08:00 - 11:00 22 Apr 08:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
สวนหลวงพระราม8 สวนหลวงพระราม8
มาพบก นอ กคร งก บก จกรรม CPR ในสวน โครงการสอนการป มห วใจและการใช เคร อง AED แก ประชาชนท วไป คร งน จ ดท สวนหลวงพระราม 8 บร เวณใต สะพานพระราม 8 ฝ งธนบ ร มาร วมเร ยนไปก บพวกเรา...   More info

UOL Global Agency Meeting 2018

22 Apr 08:00 - 25 Apr 17:00 22 Apr 08:00 - 25 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
  More info

The Tawana Bangkok Wedding Showcase 2018

22 Apr 09:00 - 20:00 22 Apr 09:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
The Tawana Bangkok The Tawana Bangkok
พบก บงาน Wedding Showcase 2018 ในว นอาท ตย ท 22 เมษายน 2561 ต งแต เวลา 9.00 น. 20.00 น. ณ โรงแรมตว นนา โดยภายในงานค ร กจะได พบก บท ม Wedding Specialist ท งจากทางโรงแรมและร านค าช   More info

Wedding Atelier 2018

22 Apr 10:00 - 19:00 22 Apr 10:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Park Hyatt Bangkok Park Hyatt Bangkok
We deliver tailor-made dreams. Begin planning yours at Park Hyatt Bangkok’s Wedding Atelier . Embark on a journey for your reception that is bespoke and timeless. Come with family...   More info

Running Mechanics 101 Workshop

22 Apr 10:00 - 12:00 22 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
The Movement Playground The Movement Playground
DESCRIPTION It’s hard to go for a run these days without worrying about where our foot is landing, what is the best shoe to wear, or what is the optimal stride frequency. Running...   More info

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กับ efin Stock PickUp

22 Apr 10:00 - 16:00 22 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
เคร องม อว เคราะห การเง นของบร ษ ท เพ อนำมาว เคราะห ส ขภาพการเง นของบร ษ ทท จดทะเบ ยน ในตลาดห น อ นนำไปส การคาดการณ ในอนาคตว า ท ศทางราคาห นจะเป นอย างไรต อไปผ านโปรแกรม eFin...   More info

PUBG Survival Series EP.3

22 Apr 10:00 - 14:00 22 Apr 10:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Arena+ FPSThailand Stadium Arena+ FPSThailand Stadium
  More info

Yoga Elements Ashtanga Led Primary Series Charity

22 Apr 10:00 - 12:00 22 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Yoga Elements Yoga Elements
YOGA ELEMENTS ASHTANGA LED PRIMARY SERIES CHARITY Sun 22 Apr 2018 10:00 am 12:00 pm Yoga Elements Celebrates 18th Anniversary Invite you to join ASHTANGA LED PRIMARY SERIES...   More info

Art party&Exhibition for kids: You Can Make Your Own Pop Can

22 Apr 10:00 - 14:00 22 Apr 10:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
ศิลปะเด็ก ART ISSUE ศิลปะเด็ก ART ISSUE
@art.issue.bkk : Art party & Exhibition for kids 'YOU CAN MAKE YOUR OWN POP CAN' -create your own pop can character design (drawing,painting and craft by soda pop can) เด อน   More info

Season of Wellness

22 Apr 10:00 - 29 Jun 22:00 22 Apr 10:00 - 29 Jun 22:00 - Bangkok Bangkok
137 Pillars Suites & Residences Bangkok 137 Pillars Suites & Residences Bangkok
Taking place over a 9-week period from 22 April to 29 June 2018, the Season of Wellness at 137 Pillars Suites & Residences Bangkok brings together some of the most highly...   More info

คอร์ส Studio Fashion Photography Workshop

22 Apr 10:00 - 19:00 22 Apr 10:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
D Photo Studio สตูดิโอ ให้เช่า ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายรูปสินค้า ถ่ายวิดีโอโฆษณา D Photo Studio สตูดิโอ ให้เช่า ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายรูปสินค้า ถ่ายวิดีโอโฆษณา
Sony Digital Camera School Advanced Training Class คอร ส Studio Fashion Photography Workshop ว นอาท ตย ท 22 เมษายน 2561 เวลา 10:00 18:00 จำนวน 2 รอบ รอบแรก 10:00 13:00 จำนวน 10 ท...   More info

หลักสูตร ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสด สูตรโบราณ

22 Apr 10:00 - 16:00 22 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
หล กส ตร ก วยเต ยวเร อกะท สด ส ตรโบราณ ว นอบรม : ว นอาท ตย ท 22 เมษายน 2561 เวลาอบรม : 10.00 16.00 น. สถานท : สถาบ นสอนอาช พช ช องรวย หล กส ตรน จะสอนต งแต ข นตอนการเตร ยมว ตถ...   More info

BASIC Photography 2018

22 Apr 11:00 - 18:00 22 Apr 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว
ส ทธ พ เศษ!! สำหร บล กค าเว ลด คาเมร าท ซ อส นค า DSLR , Mirrorless , Lens , Flash ม ส ทธ เข าร วมอบรมหล กส ตร หล กการถ ายภาพเบ องต น สำหร บล กค าเว ลด คาเมร า ท สนใจก จกรรม...   More info

Doc+Talk 14 : Thanks Boss! กลัวตกงาน รัฐสวัสดิการช่วยได้?

22 Apr 13:00 - 18:30 22 Apr 13:00 - 18:30 - Bangkok Bangkok
Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(For English, please scroll down) สำหร บคนต ดตามวงการแฟช น ย อมร จ กช อ LVMH หร ออาณาจ กรธ รก จแฟช นของมหาเศรษฐ ชาวฝร งเศส แบร นาร ด อาร โนลต ซ งซ อแบรนด ด งมาไว ในครอบครองมากมาย...   More info

Readrink #23 — “ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง” อุทิศ เหมะมูล

22 Apr 14:00 - 16:00 22 Apr 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
The Reading Room, Bangkok The Reading Room, Bangkok
บ คคล บร ดดร งค คร งท 23 ชวนอ านและล อมวงค ยถ งหน งส อรวมเร องส นเล มใหม ของ อ ท ศ เหมะม ล ต ดอย ระหว างการเด นทาง รวมเร องส น 7 เร อง เก ยวก บสถานท ประสบการณ และความทรงจำ ท ม ต อ   More info

ทริปเฮฮาครั้งที่ 439

22 Apr 14:00 - 17:00 22 Apr 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
BannJae Studio บ้านเจ้ สตูดิโอ BannJae Studio บ้านเจ้ สตูดิโอ
ลงทร ป 0886246459 line kinkpai 22 april time : 14.00-17.00 ค าทร ป 1000 บาท พบก บ น องหยก น องก อย concept : ช ดพละ ช ดน าร กๆ location BannJae Studio บ านเจ สต ด โอ กล...   More info

Everyone Can Drum! Workshop

22 Apr 14:00 - 15:30 22 Apr 14:00 - 15:30 - Bangkok Bangkok
The HOME BKK The HOME BKK
Welcome all to join this beginners drum class. We will focus on all of the fundamental skills you need to effectively play at any drum circle, jam session, or kirtan. The skills...   More info

Crystal Summer Fashion Week 2018

22 Apr 15:00 - 18:00 22 Apr 15:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
The Crystal SB Ratchapruek The Crystal SB Ratchapruek
คร งแรกก บแฟช นโชว ส ดฮ อต ต อนร บซ มเมอร ท าลมร อนด วยแฟช นโชว เป ดต วคอลเลกช นใหม จากนางแบบแถวหน า ช มฉ ำก บเทรนด ใหม ล าส ดจากหลากหลายแบรนด ช นนำ ร วมค นหาน ยามของซ มเมอร ในว...   More info

CardFight Vanguard ( สอนเล่นภาคใหม่ )

22 Apr 16:00 - 18:00 22 Apr 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Always One Plaza พลาซ่าของเล่นชั้นนำ Always One Plaza พลาซ่าของเล่นชั้นนำ
สถานท ร าน Halouis home ( Always One ช น4 ) ตารางก จกรรม 12.50 13.00 น. มองภาพรวม Cardfight Vanguard ภาคใหม และเร มเล นโดยใช ต วการ ดต วอย างจากทางบร ษ ท 13.00 15.00 น. สอนเทค   More info

เกาะขาม วัดช่องแสมสาร คนละ 1299 บาท

22 Apr 17:00 - 20:00 22 Apr 17:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
เกาะขาม ว ดช องแสมสาร จ. ชลบ ร คนละ 1299 บาท ท านละ 1,299 บาท ว นท 1, 15, 29 ต.ค. , 19, 26 พ.ย. , 17 , 24 ธ.ค. , 21 ม.ค. , 25 ก.พ., 11 ม .ค. , 1 , 22 เม.ย. เด นทางด วยรถต V...   More info

30 years of Labor Migration from Thailand to Israel

22 Apr 17:00 - 18:30 22 Apr 17:00 - 18:30 - Bangkok Bangkok
SEA-Junction SEA-Junction
30 years of Work Migration from Thailand to Israel: A talk by Shahar Shoham April 22 @ 5:00 pm 6:30 pm Foreign workers from Southeast Asia, predominantly Thailand and the...   More info

วิ่ง : GO BKK #Choose Go

22 Apr 17:00 - 20:00 22 Apr 17:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
เซ็นทรัลเวิลด์ Central World Bangkok เซ็นทรัลเวิลด์ Central World Bangkok
ว ง : GO BKK Choose Go จ ดว นท : 22 เมษายน 2561 สถานท : เล อกจ ดเร มต นว งด วยต วค ณเองใน Link ระยะทาง : 9 เส นทางแห งการว งท ค ณสามารถเล อกจ ดเร มต นได เอง ส หน าลาน Central...   More info

Kirtan at The HOME BKK

22 Apr 18:00 - 19:30 22 Apr 18:00 - 19:30 - Bangkok Bangkok
The HOME BKK The HOME BKK
Please join Kate for a fun evening of chanting in Sanskrit and Hindi. The practice of Kirtan (pronounced KEER-tahn ) is open and accessible to everyone. All you need to do is...   More info

ตลาดนัดทไวซ์ TWICE

22 Apr 20:00 - 23:00 22 Apr 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Connecion Educuisine The Connecion Educuisine
บ ธ T15 ลดมากกว า50 ม ของแถม ท กส นค า สามารถส งจองก อนได ทางร านจะค ดราคาพ เศษตามบ ธให ค ะ 3 เส อ/กระเป าผ า/เคส/ถ งกระดาษ/พ ด/การ ด/โปสเตอร สโลแกน/พ ด,การ ดใส/หมวก/อ...   More info

The Flying Groove

22 Apr 21:00 - 23 Apr 02:00 22 Apr 21:00 - 23 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
Tba   More info

The Stranger Earth Happenings

22 Apr 21:00 - 23 Apr 02:00 22 Apr 21:00 - 23 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Earths Gay Mysteries...   More info

Pzychedelix @ Glow ॐ

22 Apr 21:30 - 23 Apr 03:00 22 Apr 21:30 - 23 Apr 03:00 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
PsyHead Community Sonic Dreams Psytrance Thailand presents Pzychedelix @ Glow ॐ Full Night with Psychedelic Trance! Date : Sunday April 22nd 2018 Time : Start at 21:30 pm Till...   More info

Yoga Teacher Training in Thailand

23 Apr 06:00 - 21 May 20:00 23 Apr 06:00 - 21 May 20:00 - Bangkok Bangkok
Embrace Energy Yoga Teacher Training School Embrace Energy Yoga Teacher Training School
Embrace Energy Yoga School is going to organize a Yoga Teacher Training Event in THAILAND. This event is an opportunity to gain knowledge & develop skills for YOGA. Are you new...   More info

CDC เลียบด่วนเอกมัยราม

23 Apr 07:00 - 20:00 23 Apr 07:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
CDC Crystal Design Centre CDC Crystal Design Centre
  More info

งานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม FHA 2018

23 Apr 08:00 - 25 Apr 17:00 23 Apr 08:00 - 25 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
Roongthong Tour Roongthong Tour
ชมงานแสดงส นค าช นนำด านอ ตสาหกรรมอาหาร, เคร องด ม และเทคโนโลย การบร การในอ ตสาหกรรมโรงแรม Hotel Asia แสดงส นค าในอ ตสาหกรรมโรงแรม Bakery & Pastry แสดงส นค าประเภทเบเกอร และข   More info

YONEX ROZA BTY Junior International Challenge 2018

23 Apr 08:00 - 29 Apr 21:00 23 Apr 08:00 - 29 Apr 21:00 - Bangkok Bangkok
Banthongyord Badminton School Banthongyord Badminton School
Badminton Tournament in Bangkok, Thailand Categories: BS . GS . BD . GD for Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 BS . GS . BD . GD . XD for Under 17, Under 19 (Need BWF ID), Open...   More info

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 TNDT

23 Apr 08:15 - 12:00 23 Apr 08:15 - 12:00 - Bangkok Bangkok
The Grand Fourwings Convention Hotel The Grand Fourwings Convention Hotel
ว นจ นทร ท 23 เมษายน 2561 เร มประช มฯ เวลา 09.30 น. ณ ห องศร นคร นทร 1 ช น 9 โรงแรมเดอะแกรนด โฟร ว งส คอนเวนช น ถนนศร นคร นทร กร งเทพมหา   More info

อบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food กฎหมาย FSMA

23 Apr 09:00 - 29 Jun 17:00 23 Apr 09:00 - 29 Jun 17:00 - Bangkok Bangkok
Jasmin City Hotel Jasmin City Hotel
ลงทะเบ ยนท www.foodpro.co.th/pcqi พ เศษท านละ 10,000 บาท สำหร บ 15 ท านแรกท ลงทะเบ ยนจองเข าอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food ล วงหน าของหล กส ตรท จ ดระหว าง เม...   More info

การตีความข้อกําหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

23 Apr 09:00 - 16:30 23 Apr 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Bureau Veritas Certification - Thailand Ltd. Bureau Veritas Certification - Thailand Ltd.
เพ อสร างความร และเข าใจในมาตรฐานท เก ยวข องก บมาตรฐาน ระบบการจ ดการอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย รวมท งผลกระทบต อองค...   More info

DC Flyer ขับเครื่องบินขึ้นฟ้าจริง รอบ2

23 Apr 09:00 - 26 Apr 17:00 23 Apr 09:00 - 26 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
Know-are : สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต Know-are : สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
Dream Catcher Flyer ค ายลองทำอาช พการบ น รอบท 2 !! ค าย 4 ว น ในป ดเทอมน 18-23 ม .ค. น องม.1 ข นไป จะได เร ยนร ทฤษฎ ในระด บการเร ยนสำหร บวงการสายการบ น ท มากกว าการไปด ไปเห น ไปฟ...   More info

คอร์สอบรม Html5/CSS/Javascript

23 Apr 09:00 - 26 Apr 16:00 23 Apr 09:00 - 26 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
CodeMobiles Training Center CodeMobiles Training Center
คอร สอบรม Html5/CSS/Javascript รอบว นธรรมดา : 23 26 เม.ย. 2561 (เร ยน 4 ว น) ราคา 7,500 บาท (รวม VAT) ด รายละเอ ยดหล กส ตรหร อสม ครเร ยนได ท http:/www.codemobiles.com/biz...   More info

หลักสููตรแนะนำ Agile Testing in Practice วันที่ 23 - 25 เม.ย.นี้

23 Apr 09:00 - 25 Apr 16:00 23 Apr 09:00 - 25 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
IMC Institute IMC Institute
หล กส ตรแนะนำ Agile Testing in Practice ว นท 23 25 เม.ย.น ด รายละเอ ยดเพ มเต มได ท www.imcinstitute.com/agiletesting การทดสอบซอฟท แวร (Software Testing) เป นส วนสำค ญมากในเร...   More info

หลักสูตร การโค้ชจากจุดแข็งด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

23 Apr 09:00 - 16:00 23 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร การโค ชจากจ ดแข งด วยจ ตว ทยาเช งบวก 23 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10   More info

Microsoft PowerPoint 2016 Advanced

23 Apr 09:00 - 24 Apr 16:00 23 Apr 09:00 - 24 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
อบรมการนำเสนองานอย างม ออาช พ ด วย Microsoft PowerPoint การนำเสนองานอย างม ออาช พ โดยใช PowerPoint น น ม ความจำเป นอย างย งท ต องเล อกร ปแบบการนำเสนอให เหมาะก บล กษณะงาน เช   More info

アクアリウム・フォトワークショップ

23 Apr 10:00 - 13:30 23 Apr 10:00 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Sea Life Bangkok Ocean World Sea Life Bangkok Ocean World
最暑期 バンコク 地底の水族館にて涼みながらのワークショップです 東南アジアのカラフルな熱帯魚から寒冷地のペンギン ブラックライトに幻想的に光るクラゲ 暗い場所での撮影ワークショップです カメラはiphone, ミラーレス 一眼レフなど何でもOKです お気軽にご参加下さい 日時 2018年4月23日 月 10:00 13:30 場   More info

Science Camp

23 Apr 10:00 - 27 Apr 15:30 23 Apr 10:00 - 27 Apr 15:30 - Bangkok Bangkok
CentralPlaza Grand Rama 9 CentralPlaza Grand Rama 9
ค ายว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ สำหร บน องๆ ว ยประถมศ...   More info

Reiki Share & Gong Bath: 10am-4pm

23 Apr 10:00 - 16:00 23 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
The Healing Hub Bangkok The Healing Hub Bangkok
Reiki Share & Gong Bath! 10am-2pm Reiki Share 3-4pm Gong Bath @ The Healing Hub, Sathorn 64-66 Soi Ngamdupli, Sathorn, Bangkok Curious about holistic energy healing but never...   More info

The Huntsman Pub St. George’s Day

23 Apr 18:00 - 22:00 23 Apr 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
The Huntsman Pub, the Landmark Bangkok Hotel The Huntsman Pub, the Landmark Bangkok Hotel
Enjoy some of England’s favorite dishes, such as traditional roast, Lancashire hot pot and delicious home-made pies. Executive Chef Philippe Gaudal will be on hand to serve...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

23 Apr 18:00 - 20:30 23 Apr 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

Shorties Film Festival Bangkok

23 Apr 18:00 - 27 Apr 20:00 23 Apr 18:00 - 27 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
The Hive Bangkok Ltd The Hive Bangkok Ltd
Shorties Film Festival is a new annual week-long celebration of Asia's most exciting short films. It celebrates Asia’s brightest film entrepreneurs and their latest film projects...   More info

Yoga Teacher Training

23 Apr 19:00 - 22:00 23 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Embrace Energy Cafe & Restaurant Embrace Energy Cafe & Restaurant
Looking upcoming course !! Our next course start 23 April 21st May 2018 !! Call 089 788 2339, 092 776 0930 for more information...   More info

AWS Technical Essential & Architecting on AWS Training

23 Apr 21:00 - 26 Apr 17:00 23 Apr 21:00 - 26 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
Trainocate Thailand Trainocate Thailand
Get ready for Solutions Architect Associate Certification...   More info

GTCC BF Talk on “Digital Disruption in the Services Industry"

24 Apr 08:00 - 10:30 24 Apr 08:00 - 10:30 - Bangkok Bangkok
Mode Sathorn Hotel Mode Sathorn Hotel
Mr. McBean will be presenting a tour-de-force starting with a fascinating big-picture view about the speed of change in the world of technology, even looking at some of the...   More info

Curvature at CIO Summit

24 Apr 08:00 - 18:00 24 Apr 08:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
  More info

หลักสูตร Marketing For Restaurant SME

24 Apr 08:30 - 16:00 24 Apr 08:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์
โครงการ เพ อนแท ฯ ต วเข ม หล กส ตร Marketing For Restaurant SME เราใช เวลาในการออกแบบหล กส ตรน จนม นใจว า ใช และตรงความต องการ ของคนทำร านอาหารท ส ด ท กเน อหานำไปใช ได จร ง   More info

สัมภาษณ์เข้าโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี

24 Apr 08:30 - 16:30 24 Apr 08:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
ตึกเซนทรัล สีลม ทาวเวอร์ ตึกเซนทรัล สีลม ทาวเวอร์
โค งก อนส ดท ายสำหร บน องๆ ปวส. ท สนใจศ กษาต อระด บ ป.ตร ฟร พร อมม รายได ระหว างเร ยนและส ทธ สว สด การอ นๆอ กมากมาย ด รายละเอ ยดเพ มเต มได ท www.centralgroupjobs.com/cgeducation...   More info


© 2018 Siguez