ติวเข้ม Adwords Certificate

17 Dec 09:00 - 16:30 17 Dec 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Glowfish Offices Glowfish Offices
คอร สต วเข ม Adwords Certificate : Fundamental and Advance Search คอร สแรกและคอร สเด ยวในประเทศไทยท เราจะมา ต วเข ม Google Adwords แบบเจาะล ก ให ค ณ เข าใจ Adwords แบบถ งแก   More info

ช่างภาพยิ้มแฉ่ง/BD/Fullday

17 Dec 09:00 - 17:00 17 Dec 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Nabura Studio Nabura Studio
ถ ายเด...   More info

Sliming Inside Out: ผอมสั่งได้

17 Dec 09:00 - 17:30 17 Dec 09:00 - 17:30 - Bangkok Bangkok
Learning Hub Thailand Learning Hub Thailand
เคยม ย..? เวลาต งใจจะลดน ำหน กท ไร ม นไม ยอมลงให ส กท ..? . ไดเอท..ก แล ว ก นคล น ก นผ ก-ผลไม ..ก แล ว ออกกำล งกาย..ก แล ว . ท งอดทน ท งทรมาน แต ย งหน ความต วบวมหน าบาน ไม พ นส กท...   More info

SteelSeries Arctis Amateur CS:GO - LAN

17 Dec 09:00 - 21:00 17 Dec 09:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Arena+ FPSThailand Stadium Arena+ FPSThailand Stadium
  More info

คอร์สสัมมนาเรื่อง Basic Amibroker # ครั้งที่ 1

17 Dec 09:00 - 17:00 17 Dec 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Jumpquant Thai Jumpquant Thai
จ ดเด นของคอร สค ออะไร : เราจ บเอาเร องพ นฐานท สำค ญ สำหร บน กพ ฒนาระบบท อยากพ ฒนาระบบเทรด ผ านโปรแกรม Amibroker แต ย งไม ม ประสบการณ เร องการเข ยนโปรแกรมมาก อน เพ อให สามารถสร...   More info

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ การสอบ GAT ระบบ Entrance 4.0

17 Dec 09:00 - 17:00 17 Dec 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โครงการต วเตร ยมความพร อม GAT เช อมโยง GAT Eng ณ ศ นย ประช มมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ส งท น องๆได ร บ ม ด งน 1. เน อหาและเทคน คการทำข อสอบว ชา GAT เช อมโยง และGAT Eng...   More info

Olympus Advance Course : Fashion and Flash Workshop

17 Dec 09:00 - 17:00 17 Dec 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Fotoinfo Studio Fotoinfo Studio
คอร สอบรมเทคน คการถ ายภาพระด บกลางเก ยวก บการใช แฟลชและการจ ดแสงก บ Olympus รายช อผ เข าร วม 1.ค ณชโลธร ท งเพชร 2.ค ณAileen Shaiyakankawi 3.ค ณบรรจบ องค ธนะส น 4.ค ณโสภา แจ งอร ณ...   More info

Islamic and Arabic calligraphy # 2

17 Dec 09:30 - 18 Dec 12:00 17 Dec 09:30 - 18 Dec 12:00 - Bangkok Bangkok
Al Hijrah Learning Centre Al Hijrah Learning Centre
กล บมาอ กคร ง พบก บ Workshop สร างแรงบ นดาลใจส ศ ลปะอ สลาม ก บ คอร ส เร ยนค อดอาหร บ(ประด ษฐ อ กษรอาหร บ)เบ องต น ภายในคอร สท านจะได เร ยนร การค ดภาษาอาหร บ แบบอ กษรศ ลป อ สลาม...   More info

เรียนรู้ฟรีเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า ราชินีแห่งเห็ดเป็นยา เพาะง่ายๆไว้ทานเอง

17 Dec 09:30 - 15:30 17 Dec 09:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden
สอนฟร เพาะเห ดถ งเช าส ทองเล ยงแบบง ายส ดๆ สอนเทคน คการเพาะเล ยงเห ดถ งเช าส ทองแบบง ายส ดๆ ไว ทานเอง ระบบเล ยงแบบพ นๆก นเลย การเพาะเล ยงในต เย น การแปรร ปไว ทานเอง ประหย ดรายจ...   More info

Speak Up and Shine กิจกรรมเรียนรู้ และฝึกทักษะการพูดภาษาจีน

17 Dec 10:00 - 12:00 17 Dec 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
WeLingo เรียนภาษาจีน ค่ายภาษาจีน WeLingo เรียนภาษาจีน ค่ายภาษาจีน
Speak Up and Shine by WeLingo ก จกรรมเร ยนร และฝ กท กษะการพ ดภาษาจ น 初级口语 ภาษาจ นกลางระด บต น ลงทะเบ ยนได ท http:/bit.ly/speakupkid เน อหาบทเร ยน 1. 介绍 แนะนำต ว 2. 时间 เวลา 3...   More info

พบกับ แก่นไพลิน ได้ที่งานโอทอปซิตี้ เมืองทองธานี

17 Dec 10:00 - 25 Dec 21:00 17 Dec 10:00 - 25 Dec 21:00 - Bangkok Bangkok
ชาเลนเจอร์ฮอล เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ฮอล เมืองทองธานี
  More info

บรรยาย #14_การศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรฺอาน

17 Dec 10:00 - 11:00 17 Dec 10:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
การอบรมความร พ นฐานอ สลามประจำส...   More info

ปัจฉิมนิเทศ "งานประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์" บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ

17 Dec 10:00 - 12:00 17 Dec 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao
ประชาส มพ นธ ผ บร หาร คณาจารย บ ณฑ ต ศ ษย เก า น ส ตป จจ บ นท กท านเข าร วม ป จฉ มน เทศ งานประส ทธ บ ณฑ ตาภรณ เพ อแสดงความย นด แก น ส ตว ทยาล ยการจ ดกา รท สำเร จการศ กษา ว   More info

เพ้นท์ฉูดฉาดวาดเป๋าหนัง 2 // Acrylic painting on leather bag 2

17 Dec 10:00 - 17:00 17 Dec 10:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Craftfeteria Craftfeteria
คร งท 2 แล ววว ก บ SupisXcraftfeteria ก จกรรมวาดภาพลงส บน pouch bag หน งส ดำส ดฮอต งานน อาศ ยใจถ งไม ต องพ งพ นฐานวาดร ป เพราะเราจะเร ยนก นต งแต การออกแบบจ ดวางลวดลาย เทคน คร...   More info

Approaching Women #12

17 Dec 10:00 - 24 Dec 23:50 17 Dec 10:00 - 24 Dec 23:50 - Bangkok Bangkok
Casanova Training Casanova Training
หล กส ตร จ บสาว ท จะพาค ณเข าส Casanova อย างแท จร ง เพราะค ณจะได จ บสาว และ ขอเบอร สาวๆ ชน ดท ค ณคาดไม ถ งเลยท เด ยว ถ าหากว าค ณไม เคย จ บสาว หร อ ขอเบอร สาวๆ กลางห างสรรพส นค า...   More info

Christmas Perfume Making Workshop

17 Dec 10:00 - 13:30 17 Dec 10:00 - 13:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok Soap Opera Bangkok Soap Opera
Christmas Perfume Workshop Last Spot available! Create your favorite holiday scents! The Perfume created will be friendly to your skin and the environment. SUNDAY 17th DECEMBER...   More info

หลักสูตร ไส้กรอกอีสาน ไส้อั่ว และแหนม

17 Dec 10:00 - 16:00 17 Dec 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
หล กส ตร ไส กรอกอ สาน ไส อ ว และแหนม ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 เวลา : 10.00 16.00 น. สถานท : สถาบ นสอนอาช พช ช องรวย รายละเอ ยด : อ กหน งหล กส ตรท ผ เร ยนถามหาก นมามากก บ...   More info

ฟังรายละเอียดโครงการออแพร์ในสหรัฐอเมริกา(คัลเจอรัล แคร์)

17 Dec 10:30 17 Dec 10:30 - Bangkok Bangkok
The Emporia at Emporium Suites by Chatrium The Emporia at Emporium Suites by Chatrium
โครงการออแพร ท สหร ฐอเมร กาเหมาะสำหร บหญ ง-ชาย อาย 18-26 ป ท เป ดใจและร กการเร ยนร ส งใหม ชอบอย ก บเด ก อยากม ประสบการณ ช ว ตท ไม ม ใครเหม อน อยากได ประสบการณ ทำงานต างประเทศ...   More info

C asean SketchTalk #9

17 Dec 11:00 - 17:00 17 Dec 11:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
C asean C asean
C asean SketchTalk 9 Keep the World in Sketchbooks วาดเล น วาดโลก หลายคนอาจเคยสงส ย หร อเคยเจอถามท ว า วาดร ปไปทำไม? มาร วมค นหาคำตอบ และสน กไปก บการเป ดม มมอง แลกเปล ยนประสบการณ...   More info

งานแต่งงาน พิธีฉลองมงคลสมรส(เที่ยง) คุณPom-คุณPoom

17 Dec 11:00 - 16:00 17 Dec 11:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Conrad Bangkok Conrad Bangkok
  More info

Christmas Brunch

17 Dec 11:00 - 15:00 17 Dec 11:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Brasserie 9 Brasserie 9
Like every year we are celebrating Christmas with a Christmas Brunch and a very special program for our children in German and French! In the newly opened Brasserie 9, a fine...   More info

TEDxCharoenkrung

17 Dec 11:30 - 21:30 17 Dec 11:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Warehouse 30 Warehouse 30
คร งแรกของการเผยแพร พล งความค ด บนถนนสายแรกของประเทศไทย เจร ญกร ง ก บงาน TEDxCharoenkrung ในธ ม Ready, Set, Grow! เร ยนร เปล ยนแปลง และเต บโต 17 ธ นวาคม 2560 น TEDxCharoenkrung   More info

Jazz on Sunday / Scoutland (7 days before X' Mas)

17 Dec 12:00 - 15:00 17 Dec 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
The COMMONS The COMMONS
The COMMONS x Sweets Records presents Jazz on Sunday Scoutland (7 days before X' Mas) date: Sunday, December 17th time: 12.00 pm (noon) 3.00 pm (3 sets) 12.00-12.40pm 1.00-2.00pm...   More info

Studio Setup

17 Dec 12:00 - 15:00 17 Dec 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
IN EAR BEAT IN EAR BEAT
เร ยนร เทคน คการเซ ตอ พอ ปกรณ และห องให พร อมสำหร บการบ นท กเส ยงและม กซ เส ยง เหมาะสำหร บผ ท ต องการทำโฮมสต ด โอ หร อต องการจ ดสถานท ทำงานให ม มาตรฐานพอท จะจบงานได ด วยต วเอง...   More info

Suomi 100v. Brunssi

17 Dec 12:00 - 15:30 17 Dec 12:00 - 15:30 - Bangkok Bangkok
Radison Blu Hotel Bangkok, Sukumvit 25 Radison Blu Hotel Bangkok, Sukumvit 25
Hei kaikki Kruntsulaiset, Muistutetaas kaikkia että Kruntsun Joulu 2017 Suomi 100 vuotta brunssi lähestyy. Tapahtuman aikataulu 17.12 klo 12.00 15.30 ja paikkana perinteinen...   More info

Festive High Tea at Mondo

17 Dec 12:00 - 30 Dec 16:00 17 Dec 12:00 - 30 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel
Start the festive celebrations with traditional High Tea at Mondo featuring home-made stollen, panettone, Christmas cake and special festive blends of tea and coffee. Add sparkle...   More info

Family Day

17 Dec 12:00 - 18:00 17 Dec 12:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Cascade Club Cascade Club
Aldo’s Bistro is giving a little something for everyone on our Family Day! Starting this week, every Sunday from 12pm to 6pm, Family Day paints an idyllic scene for you and your...   More info

10th Anniversary Brunch Buffet Celebration

17 Dec 12:00 - 15:00 17 Dec 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok King Power Pullman Bangkok King Power
It’s our 10th Anniversary now that’s really worth celebrating. Encounter a truly unforgettable dining experience, featuring Michelin Star French Chef Stéphane Gaborieau from Le...   More info

Family Fun Sundays นักประดิษฐ์สมองกล

17 Dec 12:30 - 16:00 17 Dec 12:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Nanmeebooks Fan Nanmeebooks Fan
ขอเช ญชวนค ณพ อ ค ณแม และน อง ๆ อาย 5-12 ป เข าร วมก จกรรม Family Fun Sundays น กประด ษฐ สมองกล เร ยนร การกำเน ด ว ว ฒนาการ และความล บของห นยนต ต งแต อด ต ป จจ บ น และอนาคต พร อมท...   More info

Ninja1000 Thailand Meeting#2

17 Dec 12:30 - 20:00 17 Dec 12:30 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Clubmoto ของแต่งรถ เครื่องแต่งกาย Bigbike Clubmoto ของแต่งรถ เครื่องแต่งกาย Bigbike
NINJA1000 Thailand Meeting 2 การรวมต วของสมาช กกล มน นจา1000 คร งท 2 ว นท : 17 ธ นวาคม 2560 เวลา : 12.30 20.00 น. สถานท : Clubmoto พระราม5 - -ลงทะเบ ยน ร บของท ระล กห   More info

CPR ในสวน (รถไฟ) ครั้งที่ 16

17 Dec 13:00 - 18:00 17 Dec 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์) สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์)
Welcome to CPR in Park FUN FAIR เด อนน จะไม เหม อนคร งก อนๆ!! นอกจากสอนป มห วใจ (CPR) และการใช เคร องกระต กห วใจไฟฟ าอ ตโนม ต (AED) แล ว ในคร งน เราจะเพ มการอบรมพ เศษ เก ยวก บการป...   More info

Broken Eggs presents 'El Vermouth'

17 Dec 13:00 - 19:00 17 Dec 13:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Broken Eggs Broken Eggs
'El Vermouth' is happening again next weekend! Apart from imported Spanish vermouth, sangría, wines, beers and signature Mediterranean gin & tonics will be served alongside Broken...   More info

คลาสเบนโตะน่ารัก

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Monaehome Monaehome
คลาสรอบถ ดไปสำหร บผ สนใจทำข าวกล องน าร กๆ ค า คลาสเบนโตะ ว นอาท ตย ท 17 ธ.ค. 2560 สถานท : Monae Home เวลา 13-17 น. อยากป นร ปอะไรท ชอบก ได ตามใจค ะ เร ยนต งแต เร มผสมข าว ป น   More info

Workshop Photography by TIGER Creative FIELD

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Wie immer Bangkok Wie immer Bangkok
Workshop Photography -เร ยนร การวางองค ประกอบของภาพ -เร ยนร ม มมอง -เร ยนร เทคน คการเล าเร องผ านภาพถ าย ป.ล. ม การเปล ยนแปลงสถานท เป น (Wie Immer ทองหล อ...   More info

ร่วมงานสัมนากับโรงเรียนมาตรฐานระดับโลกในหลักสูตรมัธยมที่ดีที่สุด

17 Dec 13:00 - 16:30 17 Dec 13:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok
WORLD’S BEST HIGH SCHOOL QUALIFICATIONS IGCSE, A-LEVEL, IBDP IN THE US & UK FOR THE TOP UNIVERSITIES WORLDWIDE เร ยนเช ญน องๆและผ ปกครองท กำล งวางแผนให น กเร ยนอาย ระหว าง 13-18...   More info

Double Book Planner Workshop

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
ART CLASS ART CLASS
Double Book Planner Workshop ทำสม ดแพลนเนอร ต อนร บป ใหม ด วยต วเอง หร อจะมอบเป นของขว ญแทนคำอวยพรป ใหม ก ได ค ะ -เร ยนเย บสม ดจดแบบม ตารางแพลนเนอร หร อเล อกเป นกระดาษเปล า -ม 2   More info

Indie in Salaya: อโนชา สุวิชากรพงศ์

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Srisalaya Community Theater โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา Srisalaya Community Theater โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
อาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 Indie in Salaya: อโนชา ส ว ชากรพงศ หอภาพยนตร (องค การมหาชน) ขอเช ญชม Graceland ผลงานภาพยนตร ส นของ อโนชา ส ว ชากรพงศ ท ได ร บการข นทะเบ ยนเป นมรดกภาพยนตร...   More info

Icing Cookies

17 Dec 13:00 - 17:00 17 Dec 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Fablab Café Fablab Café
เร ยนร และลงม อทำค กก ด วยตนเองท กข นตอน คร งน มาในtheme xmas ด วยน า เข าก บช วงเทศกาลส...   More info

Active Birth Workshop

17 Dec 13:00 - 16:30 17 Dec 13:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Enjoy Yoga Thailand Enjoy Yoga Thailand
Active Birth Worhshop ส ดยอดเว ร คช อปท ออกแบบมาเพ อเตร ยมความพร อมส การคลอดด วยว ธ ธรรมชาต ท แน นไปด วยเทคน คอย างละเอ ยดท ได ผลมาแล วก บผ เข าร วมอบรมในท กๆร น เหมาะสำหร บค พ...   More info

Aloha Uke Workshop | เรียนอู๊คง่ายดี เตรียมเที่ยวปีใหม่

17 Dec 13:30 - 16:30 17 Dec 13:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Playเพลิน by Apple Show Playเพลิน by Apple Show
Aloha Uke Workshop by Apple Show คอร สอ ค เลเล สน กด ร บป ใหม เล นเป นได ง าย ทำตามได จร ง พร อมโน ตเพลงช ดใหญ เตร ยมไปออกทร ปก น เป ดแล ว -มาห ดจ บคอร ดง าย พร อมเข าใจจ งหวะ   More info

Children's Christmas Party

17 Dec 14:00 - 16:00 17 Dec 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
The British Club Bangkok The British Club Bangkok
A day of festive revels featuring Bangkok's biggest bouncy castle, arts and crafts games and even a visit from...   More info

Readrink #20 — อาทิตย์สิ้นแสง 斜陽

17 Dec 14:00 - 17:00 17 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Reading Room, Bangkok The Reading Room, Bangkok
บ คคล บร ดดร งค คร งท 20 ร ดเดอร ชวนอ าน อาท ตย ส นแสง ผลงานของ ดะไซ โอซาม นำสนทนาโดย อรรถ บ นนาค และสำน กพ มพ JLIT ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 เวลา 14:00 17:00 ท ห องสม ด The...   More info

Pétanque Tournament

17 Dec 14:00 - 18:00 17 Dec 14:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Blue Parrot Bangkok - by Revolucion Cocktail Blue Parrot Bangkok - by Revolucion Cocktail
LET'S PLAY PETANQUE AT BLUE PARROT! Come on Sunday, December 17th at 1:30am with your partner for our 5th PETANQUE TOURNAMENT! Team of 2 only Winner team prize Entry fee...   More info

อมยิ้มทริป no.327 น้องโอ๋ลี่ Sexy Christmas ต้นตริสมาสต์ ไฟ ธีม

17 Dec 14:00 - 17:00 17 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Granny's House studio - บ้านคุณยาย Granny's House studio - บ้านคุณยาย
0อมย มทร ป คร งท 327 ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 Location Granny's House studio บ านค ณยาย ถนน พระรามเก า ม outdoor indoor คร บแสงสวยๆ เวลาช วงบ าย14:00น. 17:00น. นางแบบอมย...   More info

Astrid Lindgren เขียนชีวิต สร้างสิทธิเด็ก (IBB3)

17 Dec 14:00 - 17:30 17 Dec 14:00 - 17:30 - Bangkok Bangkok
HOC BookCafe HOC BookCafe
หน าหนาวก อนป ใหม ขอเช ญร วมด หน งแล วล อมวงค ย ใน Independent Book Builders’ Talk คร งท 3 Astrid เข ยนช ว ต สร างส ทธ เด ก Astrid Lindgren A childhood without books that would...   More info

Welcome DreamTrip: Bangkok, Thailand

17 Dec 14:00 - 20 Dec 12:00 17 Dec 14:00 - 20 Dec 12:00 - Bangkok Bangkok
Compass SkyView Hotel Compass SkyView Hotel
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Bangkok! Discover Thailand’s vibrant culture and enchanting rural life. Board a...   More info

Christmas Party Swap

17 Dec 14:00 - 17:00 17 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Newsong Bangkok Newsong Bangkok
Clean out your closets, apartments and homes and put it in bags. Bring those bags to NS to donate for others who may be blessed by your things. Then, in return, have fun shopping...   More info

Music for dummies: เปียโนและคีย์บอร์ด เล่นง่ายๆ by CASIO

17 Dec 14:00 - 24 Dec 16:00 17 Dec 14:00 - 24 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
...ม อใหม อยากลอง อยากเล น เช ญเลยท น ... ห องสม ดดนตร อ ทยานการเร ยนร TK park ชวนม อใหม ห ดเล นท ม ใจร กในเส ยงดนตร มาสน กก บการเร ยนร ฝ กเล น ทำความร จ กก บเคร องดนตร ให ค นเคย...   More info

Home Party Cocktail 101 by Café Amber

17 Dec 14:30 - 17:00 17 Dec 14:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Café Amber Café Amber
ใกล ป ใหม แล ว ใครวางแผนจะจ ดงาน Party ท บ านฉลองป ใหม Christmas ฯลฯ แล วจะทำ Cocktail ให เพ อนๆได ว าว, อวดเจ านายให ได เล อนข น, หร อจะโชว สาวให ได .... ความประท บใจ อ อ แต ไม ร...   More info

Potion Explosion Tournament

17 Dec 15:00 - 18:00 17 Dec 15:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Kopi-O Board Game Cafe Kopi-O Board Game Cafe
สำหร บแฟนๆ Potion Explosion พลาดไม ได คร บสำหร บการแข งข น Potion Explosion Tournament !! งานน พ เศษส ดๆ เป นการจ ดแข งข นโดยความร วมม อจากร านบอร ดเกมท ง 12 ร าน ทางร านKopi-o...   More info

Follow The Arrows Workshop w. Hari Nam Singh

17 Dec 15:00 - 18:00 17 Dec 15:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Lotus Reiki & Yoga Lotus Reiki & Yoga
FOLLOW THE ARROWS WORKSHOP with Harinam Singh of Yoga Heaven, USA Dec 17th 3pm-6pm @ Lotus Reiki & Yoga 3 hour workshop (Incl. refreshments 200 Baht optional vegan dinner). 1...   More info

Potion Explosion Tournament: รอบคัดเลือกร้าน BoardVille

17 Dec 15:00 - 19:00 17 Dec 15:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
BoardVille - Board game café BoardVille - Board game café
การแข งข นเกมห องเร ยนน กปร งยา (Potion Explosion) รอบค ดเล อกร าน BoardVille ร วมค นหา 4 ส ดยอดน กปร งยาแห ง BoardVille เพ อไปร วมแข งรอบช งชนะเล ศในรายการ Potion Explosion...   More info

Seven Summit Talk (Kilimanjaro & Elbrus)

17 Dec 15:00 - 17:00 17 Dec 15:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Puffin House The Puffin House
ขอจ ดงานใหญ ส งท ายป น นะคร บ ผมและน องช กจาก Above the clouds เราสองคนจะค ยก นเร อง การเตร ยมต ว การเตร ยมใจ และการเตร ยมท กๆอย าง สำหร บผ ท คล งไคล ในก จกรรมพาต วเองไปย งสถานท...   More info

Piano Recital by Krzysztof Książek & Agnieszka Zahaczew (Poland)

17 Dec 16:00 - 18:00 17 Dec 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
ศาลาสุทธสิริโสภา Sala Sudasirisobha ศาลาสุทธสิริโสภา Sala Sudasirisobha
The Embassy of the Republic of Poland In collaboration with The Gift of Life Foundation & Sala Sudasiri Sobha proudly present a piano recital by a Polish duo Krzysztof Książek...   More info

ถ่ายภาพและปรินท์รูปด่วนในงานแต่งคุณอ้อม

17 Dec 18:00 - 22:00 17 Dec 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Millennium Hilton Bangkok Millennium Hilton Bangkok
ถ ายภาพและปร นท ร ปด วนในงานแต งค ณอ อม (ม ดจำแล ว 3000) ว นอาท ตย ท 17 ธ นวาคม 2560 เวลา 18:00-22:30 น Millennium Hilton Bangkok ห อง Grand Ballroom aomjungtonytgt https:/www...   More info

งานแต่งงานคุณเบียร์

17 Dec 18:30 - 18 Dec 00:00 17 Dec 18:30 - 18 Dec 00:00 - Bangkok Bangkok
Anantara Riverside Bangkok Resort Anantara Riverside Bangkok Resort
วงดนตร อค สต ค 5 คน KathiQuitet Kayo Goft Phet Ae ช วงอาฟเตอร วงเเบนด 6 คน Kik Goft Bum Teoy Matoy พร อมช ดเคร องเส ยงรองร บแขกในงาน 500 ค   More info

Ink Waruntorn & The Kastle Live@Nong Taprachan สาขาช่างเชื่อม

17 Dec 19:00 - 20:00 17 Dec 19:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
ช่างเชื่อม Live House at ช่างชุ่ย ช่างเชื่อม Live House at ช่างชุ่ย
พบก บสาวเส ยงเพราะท กำล งมาแรงท ส ด ณ ตอนน ก บ Ink Waruntorn และ วง The Kastle แฟนคล บห ามพลาดก นเลยท เด...   More info

Hernandez Bros. Drums and Percussion live from Philippines

17 Dec 20:00 - 22:30 17 Dec 20:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Livecube Livecube
Date: December 17 (Sun) Time: 21:00 to 22:30 (20:00 Door Open) Venue: Livecube (the 4th floor of Okinawa Restaurant Kinjo) Map: http:/www.kinjo.co.th/e157418.html Capacity: 30...   More info

The Home of Possibilities

17 Dec 20:00 - 21:30 17 Dec 20:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Access Consciousness Certified Facilitator Access Consciousness Certified Facilitator
Is now the time to go on a journey to explore what having YOUR reality can be like for you? I am. I have tried for decades to make this reality work and that has not turned out so...   More info

Experimental War #05 : Huge Noise Bombing

17 Dec 20:00 - 23:59 17 Dec 20:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
(((Experimental War 05)))) the night of noise experimental and sound artist live, special guest from Norway & U.S.A., support by local artist -Harald Fetveit (Norway) -Håvard...   More info

Kizombada at ZAKS - THEO Special DEC 17

17 Dec 20:00 - 18 Dec 01:00 17 Dec 20:00 - 18 Dec 01:00 - Bangkok Bangkok
Zaks Dining & Lounge Zaks Dining & Lounge
KIZOBASA presents Kizombada @ ZAKS AFRO-LATIN SUNDAYS THEO Special Kizomba Night Zaks Dining & Lounge Your Sunday night Afro-Latin dance party fix in Bangkok. We are excited...   More info

House 101 Resident Sunday : Mystery house music mansion!

17 Dec 21:30 - 18 Dec 02:00 17 Dec 21:30 - 18 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
Résidence de Canal Résidence de Canal
No one man owns house because house music is a universal language, spoken and understood by all . In the beginning, there was Jack, and Jack had a groove. And from this groove...   More info

Classe découverte à Kanchanaburi (CM1A, CM1C)

18 Dec 08:00 - 22 Dec 17:00 18 Dec 08:00 - 22 Dec 17:00 - Bangkok Bangkok
Lycée Français International de Bangkok LFIB Lycée Français International de Bangkok LFIB
  More info

Bangkok Training : Effective Project Management - December 2017

18 Dec 08:30 - 22 Dec 16:30 18 Dec 08:30 - 22 Dec 16:30 - Bangkok Bangkok
Furama Silom, Bangkok Furama Silom, Bangkok
PROGRAM TITLE Effective Project Management DURATION & DATES 5 (five) days, 18 22 December 2017 VENUE Furama Silom Bangkok Thailand PROGRAM OBJECTIVES After attending this...   More info

Live การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

18 Dec 08:30 - 15:30 18 Dec 08:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โครงการส มมนา เร อง การส งเสร มสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย จ ดโดยคณะอน กรรมาธ การด านการศาสนา ในคณะกรรมาธ การการศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรมและการท องเท ยว สภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นจ...   More info

Outdoor Christmas Camp

18 Dec 09:00 - 22 Dec 14:00 18 Dec 09:00 - 22 Dec 14:00 - Bangkok Bangkok
OSB Early Years OSB Early Years
This annual holiday programme is lots of fun; getting children into the holiday spirit with outdoor activities in the garden. Learn Christmas songs Create original cards, gifts...   More info

Countdown to Christmas

18 Dec 09:00 - 22 Dec 19:30 18 Dec 09:00 - 22 Dec 19:30 - Bangkok Bangkok
Harrow International School Bangkok Harrow International School Bangkok
Come and study for a week at one of Thailand’s finest educational institutions the Harrow Bangkok Christmas Course. Early Years and Pre-Prep (age 18 months-8years): Developing...   More info

Holiday Programmes at Harrow Bangkok

18 Dec 09:00 - 22 Dec 14:30 18 Dec 09:00 - 22 Dec 14:30 - Bangkok Bangkok
Harrow International School Donmuang Harrow International School Donmuang
Early Years and Pre-Prep (age 18 months-8years): Developing Phonics and Language Through Play, Learning Chinese with Children’s Songs, Marvellous Maths, Super Celebrations, Spy...   More info

อบรม Autodesk Revit MEP 2018 - Essentials Course

18 Dec 09:30 - 20 Dec 16:30 18 Dec 09:30 - 20 Dec 16:30 - Bangkok Bangkok
Twoplus Training Center Twoplus Training Center
หล กส ตรน จะช วยให ผ เข าร บการอบรมได เร ยนร คำส งต าง ๆ ท จำเป นของโปรแกรม เพ อใช ในการออกแบบ และเข ยนแบบงานระบบ (MEP System) ไม ว าจะเป นงานระบบไฟฟ างานระบบเคร องปร บอากาศและงา   More info

ฟรีฝึกเพาะเห็ดฟางในตะกร้าไว้ทานเองและพบกับเทคโนโลยีการเพาะเห็ดฟางแบบใหม่

18 Dec 09:30 - 15:30 18 Dec 09:30 - 15:30 - Bangkok Bangkok
เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden เพื่อนเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม Patt Garden
ราชาแห งเห ดบ านเราก คงไม พ นเห ดฟาง ฝ กทำเห ดฟางตะกร าก น มาฝ กเพาะเห ดอ นทร ย เห ดเพ อส ขภาพไว ทานเองคร บ ก บงาน คร งทศวรรษเฟรชว ลล ฟาร ม สอนฟร นะคร บในงานคร งทศวรรษก บเฟรชว ลล...   More info

การทำโยเกิร์ตโฮมเมด สำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

18 Dec 09:30 - 17:00 18 Dec 09:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
สม ครฝ กอบรมและสำรองท น งได ท เบอร โทร./IDLine : 0863672033 ค ณน อย กานต ส น ธ...   More info

Private Chinese Class

18 Dec 10:00 - 28 Dec 15:00 18 Dec 10:00 - 28 Dec 15:00 - Bangkok Bangkok
WeLingo เรียนภาษาจีน ค่ายภาษาจีน WeLingo เรียนภาษาจีน ค่ายภาษาจีน
Private Chinese Class @ Dusit zoo ขอชวนน องๆ มาเร ยนร พฤต กรรมส ตว ต างๆ ท สวนส ตว ด ส ต กร งเทพ น องๆ จะได เร ยนร ภาษาจ นกลางอย างเป นธรรมชาต ผ านการพ ดค ย ท องเท ยว และใกล ช...   More info

Ninja Parkour December Camp

18 Dec 10:00 - 01 Jan 10:00 18 Dec 10:00 - 01 Jan 10:00 - Bangkok Bangkok
The Movement Playground The Movement Playground
ENGLISH LANGUAGE BELOW ว นหย ดท จะถ งน เราม ก จกรรมด ๆมาให ล กๆของค ณได ใช เวลาอย างม ประโยชน ออกกำล งกาย เร ยนร การเคล อนไหวท ม ประโยชน ต อพ ฒนาการของพวกเค าในอนาคต ว น: (เล...   More info

Holiday Canvas Camp for Kids

18 Dec 10:00 - 20 Dec 14:30 18 Dec 10:00 - 20 Dec 14:30 - Bangkok Bangkok
Attic Studios Attic Studios
Weekday Christmas Camp for children aged 7 years up. A great opportunity for your child to create lovely holiday artwork to decorate your home or give as a beautiful gift to...   More info

Xmas Art and Cooking Camp

18 Dec 10:00 - 06 Jan 02:30 18 Dec 10:00 - 06 Jan 02:30 - Bangkok Bangkok
Playchef Gateway Ekamai Playchef Gateway Ekamai
Don't miss our Xmas camps!. Your little ones will enjoy fun cooking , art and craft and much more for kids 4 years up and teens. When: Dec18-22,2017 and Jan3-5, 2018 10:00am to 2...   More info

Festive Lunch all you can eat at Liu

18 Dec 11:00 - 03 Jan 14:30 18 Dec 11:00 - 03 Jan 14:30 - Bangkok Bangkok
Conrad Bangkok Conrad Bangkok
All-You-Can-Eat at Elegant Liu Restaurant Our Master Chinese Chef Jacky has created a delicious all-you-can-eat Dim Sum Lunch buffet of carefully selected favourites for the...   More info

MUSC Research Forum

18 Dec 13:30 - 16:00 18 Dec 13:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Mahidol University, Faculty of Science Mahidol University, Faculty of Science
MUSC Research Forum : The shape of plants to come: Unleashing topology and geometry for 21st century plant science by Assistant Professor Dr.Alexander Bucksch (Department of Plant...   More info

Digital Entrepreneur: Start Your Own Business Online! (Workshop)

18 Dec 14:00 - 17:00 18 Dec 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Hive Prakanong The Hive Prakanong
DIGITAL ENTREPRENEUR (Workshop) Start your own business online! What defines an Entrepreneur? Are you ready to become one? How to start your own online business? Digital Nomad...   More info

The Club of Perfektion at Sathorn Square

18 Dec 17:00 - 29 Dec 23:00 18 Dec 17:00 - 29 Dec 23:00 - Bangkok Bangkok
Sathorn Square Sathorn Square
German Food Live Music Perfekt...   More info

THANK You PARTY

18 Dec 18:30 - 21:30 18 Dec 18:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Fit Plus Station Fit Plus Station
FIT PLUS STATION ขอขอบค ณล กค าคนสำค ญของเรา!! เตร ยมพบก บงานส ดพ เศษ THANK YOU PARTY 2017 ปาร ต ต อนร บป ใหม พบก บของก นส ดอร อย เกมส ส ดม นส และของรางว ลรวมม ลค ากว า 3x,xxx...   More info

Christmas Goose / Weihnachtsgans

18 Dec 19:00 - 23:00 18 Dec 19:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Deutsches Eck Bangkok Deutsches Eck Bangkok
Broccoli cream soup Broccoli crème Suppe Crispy goose with fruity red cabbage and homemade potato dumplings Choose from our salad and dessert bar Only binding pre...   More info

New Moon Siter Circle - With Jamilah

18 Dec 19:00 - 21:00 18 Dec 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
The HOME BKK The HOME BKK
Seeking the true freedom within through being grounded And we arrive at the last new moon of the year with new moon in Sagittarius. Sag is rhe sign of TRUTH & FREEDOM seeker...   More info

DAIKU - Sinfonietta plays Beethoven 9 - New Year Concert

18 Dec 20:00 - 23:00 18 Dec 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Main Hall, Thailand Cultural Center Main Hall, Thailand Cultural Center
Opera Siam Department of Cultural Promotion KulturForum Europa present in celebration of the 130th Anniversary of Japanese-Thai Diplomatic Relations and on the occasion of the...   More info

PsyHeads "GOA" Open Decks Sessions ॐ

18 Dec 21:00 - 19 Dec 02:00 18 Dec 21:00 - 19 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
Residence de Canal, Bangkok Residence de Canal, Bangkok
PsyHead Communitys Open Decks Sessions for all who love GOA Sounds! ॐ.. Experience Sound & Music of spiritual significance : The only one Goa Party in Bangkok! PsyHead GOA Open...   More info

Cameo System Modeler Plugin Development Workshop

18 Dec 21:30 - 22 Dec 16:30 18 Dec 21:30 - 22 Dec 16:30 - Bangkok Bangkok
No Magic Asia Knowledge Center No Magic Asia Knowledge Center
  More info

Night of Christina Aguilera

18 Dec 22:00 - 19 Dec 02:00 18 Dec 22:00 - 19 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
The Stranger House is gett’n dirty Beautiful with Christina. Special guest Burlesque Xtina realness, Antonia Glamour Xtina Live singing and Gisele transforms from Britney to Xtina...   More info

Fascial Movement Taping Basic (Level1)

19 Dec 08:00 - 17:00 19 Dec 08:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Asia Hotel Asia Hotel
หล กส ตรอบรมระยะส นเก ยวก บการใช เทปโดยเทคน ค Fascial Movement Taping ซ งเป นหล กส ตรจากประเทศสหร ฐอเมร กา ได ร บประกาศน ยบ ตรโดย ROCKTAPE ประเทศสหร ฐอเมร กา เป นหล กส ตรท...   More info

Nutanix X Tour in Bangkok 2017

19 Dec 08:00 - 16:00 19 Dec 08:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Centara Grand and Bangkok Convention Centre Centara Grand and Bangkok Convention Centre
ตรวจสอบรายละเอ ยดและว ธ การลงทะเบ ยนฟร ได ท https:/www.techtalkthai.com/nutanix-x-tour-in-bangkok-2017-invitation...   More info

ฟังเรื่องประสบการณ์ถ่ายภาพ MotoGP

19 Dec 08:00 - 11:00 19 Dec 08:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
Mananchai Photography Mananchai Photography
ฟ งเร องประสบการณ ถ ายภาพ...   More info

Startup Masterclass: 3-Day Intensive course

19 Dec 08:00 - 21 Dec 17:00 19 Dec 08:00 - 21 Dec 17:00 - Bangkok Bangkok
RISE Academy RISE Academy
RISE Academy, we proudly to present Startup Masterclass: 3-Day Intensive course for entrepreneurs to drive innovation, raise fund and grow your ventures. This 3-day program will...   More info

Corporate Innovation Masterclass: 3-Day Intensive course

19 Dec 08:30 - 21 Dec 17:30 19 Dec 08:30 - 21 Dec 17:30 - Bangkok Bangkok
RISE Academy RISE Academy
RISE Academy, we proudly to present Corporate Innovation Masterclass: 3-Day Intensive course for corporate to cultivate innovator mindset and kick-start the real change in your...   More info


© 2017 Siguez