หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย

21 Oct 10:00 - 12:00 21 Oct 10:00 - 12:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ขนมถ งทอง พารวย ว นเสาร ท 21 ต ลาคม 2560 เวลาอบรม : 10.00 12.00 น. สถานท ตลาดถนอมม ตร ว ชรพล รายละเอ ยด : ขนมถ งทอง เป นขนมท ทำกำไรได ด โดยต นท นแป งช นละ 1 บาท แต   More info

หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม

28 Oct 12:00 - 15:00 28 Oct 12:00 - 15:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ไก ทอดสม นไพร ส ตรข าวเหน ยวน ม ว นเสาร ท 28 ต ลาคม 2560 เวลาอบรม : 12.00 15.00 น. สถานท ตลาดถนอมม ตร ว ชรพล รายละเอ ยด : หล กส ตรน จะท กข นตอนในการทำไก ทอดสม นไพร ต...   More info

หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม

04 Nov 12:00 - 15:00 04 Nov 12:00 - 15:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ไก ทอดสม นไพร ส ตรข าวเหน ยวน ม ว นเสาร ท 4 พฤศจ กายน 2560 เวลาอบรม 12.00 15.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร หล กส ตรน จะท กข นตอนในการทำไก ทอดสม นไพร ต งแต การทำสม นไพร...   More info

หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย

11 Nov 10:00 - 12:00 11 Nov 10:00 - 12:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ขนมถ งทอง พารวย เสาร ท 11 พฤศจ กายน 2560 เวลาอบรม 10.00 12.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร ขนมถ งทอง เป นขนมท ทำกำไรได ด โดยต นท นแป งช นละ 1 บาท แต ขายได ช นละ 10-12 บาท...   More info

หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม

18 Nov 12:00 - 15:00 18 Nov 12:00 - 15:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ไก ทอดสม นไพร ส ตรข าวเหน ยวน ม ว นเสาร ท 18 พฤศจ กายน 2560 เวลาอบรม 12.00 15.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร หล กส ตรน จะท กข นตอนในการทำไก ทอดสม นไพร ต งแต การทำสม นไพร...   More info

หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม

02 Dec 12:00 - 15:00 02 Dec 12:00 - 15:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ไก ทอดสม นไพร ส ตรข าวเหน ยวน ม ว นเสาร ท 2 ธ นวาคม 2560 เวลาอบรม 12.00 15.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร หล กส ตรน จะท กข นตอนในการทำไก ทอดสม นไพร ต งแต การทำสม นไพร...   More info

SCOOPYi MINI Marathon

03 Dec 04:00 - 09:00 03 Dec 04:00 - 09:00 - Bang Khen Bang Khen
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
SCOOPYI Mini Marathon (เด น-ว งการก ศล ต อต านยาเสพต ดเยาวชนเขตช มชน สน.เตาป น ) Link สม คร https:/goo.gl/XSF1c1 ว นอาท ตย ท 3 ธ นวาคม 2560 บร เวณหน าเสาธง กระทรวงสาธารณส ข จ งหว...   More info

หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย

09 Dec 10:00 - 12:00 09 Dec 10:00 - 12:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ขนมถ งทอง พารวย ว นเสาร ท 9 ธ นวาคม 2560 เวลาอบรม 10.00 12.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร ขนมถ งทอง เป นขนมท ทำกำไรได ด โดยต นท นแป งช นละ 1 บาท แต ขายได ช นละ 10-12 บาท...   More info

หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม

16 Dec 12:00 - 15:00 16 Dec 12:00 - 15:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ไก ทอดสม นไพร ส ตรข าวเหน ยวน ม ว นเสาร ท 16 ธ นวาคม 2560 เวลาอบรม 12.00 15.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร หล กส ตรน จะท กข นตอนในการทำไก ทอดสม นไพร ต งแต การทำสม นไพร...   More info

หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย

23 Dec 10:00 - 12:00 23 Dec 10:00 - 12:00 - Bang Khen Bang Khen
ตลาดถนอมมิตร วัชรพล ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
หล กส ตร ขนมถ งทอง พารวย ว นเสาร ท 23 ธ นวาคม 2560 เวลาอบรม 10.00 12.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร ขนมถ งทอง เป นขนมท ทำกำไรได ด โดยต นท นแป งช นละ 1 บาท แต ขายได ช นละ 10-12...   More info

เครือข่ายครอบครัวเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 6

24 Dec 04:30 - 09:30 24 Dec 04:30 - 09:30 - Bang Khen Bang Khen
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
เคร อข ายครอบคร วเด น-ว งการก ศล เพ อครอบคร วไทย คร งท 6 ย งให ...ย งใกล พ อ ว นท จ ดการแข งข น ว นอาท ตย ท 24 ธ นวาคม 2560 สถานท จ ดการแข งข น บร เวณหน าเสาธง กระทรวงสาธารณส   More info

เครือข่ายครอบครัวเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย ครั้งที่ 6

24 Dec 06:00 - 09:00 24 Dec 06:00 - 09:00 - Bang Khen Bang Khen
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
RUN FOR FAMILY 2017 6th Give More for beloved Dad เคร อข ายครอบคร วเด น-ว งการก ศล เพ อครอบคร วไทย คร งท 6 ย งให ...ย งใกล พ อ ว นอาท ตย ท 24 ธ นวาคม 2560 เป ดร บสม ครแล ว www...   More info

Walk & Run for Social Care & Share

21 Jan 04:00 - 07:00 21 Jan 04:00 - 07:00 - Bang Khen Bang Khen
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
เป ดร บสม คร แล วจ า Link ร บสม คร https:/goo.gl/2VF4kc ว นอาท ตย ท 21 มกราคม 2561 สถานท จ ด กระทรวงสาธารณส ข จ งหว ดนนทบ ร Walk & Run for Social Care & Share หล การและเหต ผล...   More info


© 2017 Siguez