จับรางวัล ทองคำ 1 บาท

31 Dec 17:00 31 Dec 17:00 - Bang Kapi Bang Kapi
Hotel BaronZotel Hotel BaronZotel
จ บรางว ล ผ ลงทะเบ ยนจากการร ว ว tripadvisor ล นสร อยคอทองคำหน ก 1...   More info

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

29 Jan 14:00 - 19:00 29 Jan 14:00 - 19:00 - Bang Kapi Bang Kapi
NIDA Thailand NIDA Thailand
สถาบ นขอแจ งกำหนดว นพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร คร งท 38 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ให ทราบโดยท วก นนะคะ งานพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร ว นอ งคารท 30 มกราคม 2561 พ ธ ซ อมใหญ ว นจ นทร ท...   More info

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

30 Jan 14:30 - 19:00 30 Jan 14:30 - 19:00 - Bang Kapi Bang Kapi
NIDA Thailand NIDA Thailand
สถาบ นขอแจ งกำหนดว นพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร คร งท 38 สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ให ทราบโดยท วก นนะคะ งานพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร ว นอ งคารท 30 มกราคม 2561 พ ธ ซ อมใหญ ว นจ นทร ท...   More info

Gspa Nida Mini Marathon 2018

25 Feb 05:30 - 08:30 25 Feb 05:30 - 08:30 - Bang Kapi Bang Kapi
NIDA Thailand NIDA Thailand
GSPA NIDA MINI MARATHON 2018 11/3 km 11 km 500 THB 5:30 am 3 km 500 THB 5:40 am ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท http:/www.nida-minimarathon.com/ เป ดร บสม...   More info

The 7th ICADA 2018 - SSIS

31 May 12:00 - 02 Jun 12:00 31 May 12:00 - 02 Jun 12:00 - Bang Kapi Bang Kapi
NIDA Thailand NIDA Thailand
The 7th ICADA 2018 SSIS (The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018 Social Sciences and Interdisciplinary Studies) . Theme: Surviving...   More info


© 2017 Siguez