เดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญา ภาคใต้ ครั้งที่ 2

05 Aug 05:00 05 Aug 05:00 - Amphoe Rattaphum Amphoe Rattaphum
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ สงขลา ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ สงขลา
เด น-ว ง เพ อคนพ การทางสต ป ญญา ภาคใต คร งท 2 ศ นย สงเคราะห บ คคลป ญญาอ อนภาคใต ในส งก ดม ลน ธ ช วยคน ป ญญาอ อนแห งประเทศไทย ในพระบรมราช น ปถ มภ ขอเช ญ เด น-ว ง เพ อคนพ การทางสต...   More info

เดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญา ภาคใต้ ครั้งที่ 2

05 Aug 06:00 - 09:00 05 Aug 06:00 - 09:00 - Amphoe Rattaphum Amphoe Rattaphum
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ สงขลา ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ สงขลา
เด น-ว ง เพ อคนพ การทางสต ป ญญา ภาคใต คร งท 2 ศ นย สงเคราะห บ คคลป ญญาอ อนภาคใต ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น TBA km สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https...   More info


© 2018 Siguez