ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เนื่องในวันนอนหลับโลก

19 Mar 08:00 - 20 Mar 14:00 19 Mar 08:00 - 20 Mar 14:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy, Be Happy โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy, Be Happy
ขอขยายเวลา ให เราได ด แลค ณมากข น หากท านม อาการ -กรนหร อหย ดหายใจขณะหล บ -ร ส กไม สดช นเม อต นนอนตอนเช า -ไม ม สมาธ -ง วงนอนตอนกลางว น -อาการผ ดปกต อ นๆ เก ยวก บการนอนหล บ   More info


© 2018 Siguez