อบรมการใช้งาน QR Trace On Cloud และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์

21 Feb 08:30 - 16:30 21 Feb 08:30 - 16:30 - Amphoe Muang Chanthaburi Amphoe Muang Chanthaburi
โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี
อบรมการใช งาน QR Trace on cloud และเวบไซต ตลาดออนไลน (ระบบตรวจสอบส นค าเกษตรในระบบคราวด สำหร บ ผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล ก) YSF จ นทบ ร ร วมก บ มกอช. จ ดอบรมการใช งาน QR...   More info

Chanthaburi Run & Ride

25 Mar 04:00 - 11:00 25 Mar 04:00 - 11:00 - Amphoe Muang Chanthaburi Amphoe Muang Chanthaburi
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
Chanthaburi Run & Ride งานว งและป นการก ศล สมทบกองท นการศ กษา สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยราชภ ฎรำไพพรรณ จ งหว ดจ นทบ ร ราคาค าสม คร 1. ว ง (น กว งได ร...   More info

Chanthaburi Run&Ride

25 Mar 06:00 - 09:00 25 Mar 06:00 - 09:00 - Amphoe Muang Chanthaburi Amphoe Muang Chanthaburi
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
Chanthaburi Run&Ride ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Chanthaburi-RunRide-312693582577345/ ท มา...   More info


© 2018 Siguez